Par aktuālo Rīgā (11.09.14)

Par aktuālo Rīgā (11.09.14)

12.09.2014


#1126 Māris no Purvciema 2014-09-04 09:52:23
Labdien, beidzot sirds pilna un tāpēc nolēmu uzdot šo jautājumu. Dzīvoju Purvciemā, kā saka viss ir jauki, bet problēmas rada mazo ieliņu malās novietotās automašīnas, kā rezultātā satiksme ir kļuvusi, maigi izsakoties stresaina, vai ir domāts par kādu risinājumu šajā sakarā? Saprotu, ka auto ir kaut kur jāliek, tāpēc patreiz redzu šādus divus ātrus risinājumus: pirmkārt, ,,apstāties aizliegts” zīmju novietošana ielu posmos kur ir līkumi, piemērs, Žagatu un Ainavas ielas stūris, un īsi posmi starp krustojumiem, piemērs, Žagatu, Rubeņu un Ieriķu, kā arī auto novietošana T-veida krustojumos (kaut tas jau pats par sevi ir pārkāpums), utt. vai otrkārt, iespējams, vienvirziena satiksmes ieviešana, kas arī varbūt ir apsverams pasākums.

Jūsu iesniegums iesniegts izskatīšanai Koordinācijas padomes sēdē, kur piedalās satiksmes organizācijas speciālisti, policija, Ceļu satiksmes drošības direkcijas speciālisti, Latvijas Valsts ceļu pārstāvji un būvvaldes eksperti, lai rastu labākos risinājumus satiksmes organizācijā.

Ja ir vēl kādi priekšlikumi kā uzlabot satiksmi Rīgas ielās, iedzīvotāji aicināti vērsties ar iesniegumu Satiksmes departamentā, rakstot uz e-pastu sd@riga.lv.

#1125 Agnese Innusa 2014-08-26 14:48:57 

Mans jautājums Jums ir sakarā ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgā, Hāpsalas ielā 5 nesakārtoto juridisko statusu, kā rezultātā faktiski tā netiek pilnvērtīgi apsaimniekota un šobrīd ir avārijas stāvoklī. Diemžēl, Rīgas domes atbildīgās amatpersonas uz iedzīvotāju vēstulēm un sūdzībām atbild atrakstoties jau vairāk kā piecu gadu garumā un faktiska rīcība tā arī nav sekojusi. Situācija ir sekojoša – vienas kāpņu telpas dzīvokļi ir privatizēti (21 dzīvoklis), attiecīgi īpašuma tiesības uz šiem dzīvokļiem ir reģistrētas zemesgrāmatā uz to īpašnieku vārda. Savukārt, otras kāpņu telpas dzīvokļi (70 dzīvokļi) nav nodoti privatizācijai un tiek apdzīvoti uz īres līguma pamata, kas tiek slēgts ar Rīgas domi. Rīgas dome uz īres līguma pamata šajos dzīvokļos ir izmitinājusi sociāli nelabvēlīgu kontingentu, kā rezultātā viena kāpņu telpa pilda sociālās mājas funkcijas. Privatizēto dzīvokļu īpašniekiem šobrīd ir liegta iespēja pieņemt lēmumus dzīvojamās mājas apsaimniekošanas un uzturēšanas sakarā, kā arī veikt citus ar īpašuma sakārtošanu saistītus pasākumus, jo Rīgas domes īpašumā atrodas lielākā daļa dzīvokļu. Kad beidzot šī situācija tiks atrisināta un sekos faktiska rīcība no Rīgas domes puses?

Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, dzīvokļu īpašnieku kopība ir pārvaldes institūcija dzīvojamajā mājā, kas sadalīta dzīvokļu īpašumos. Dzīvokļu īpašnieku kopības sastāvā ir visi attiecīgās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki. Paskaidrojam, ka vienīgi dzīvokļu īpašnieku kopībai ir tiesības par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas uzdevumiem, t.sk. dzīvojamajā mājā veicamajiem remonta darbiem, norādot finansējuma avotu remontdarbu izpildei, proti, esošo mājas finanšu līdzekļu uzkrājumu (ja mājai tāds ir) vai jauna uzkrājuma izveidošanas termiņu un kārtību. Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 19.panta pirmo daļu, dzīvokļu īpašnieku kopsapulci iespējams sasaukt pēc viena vai vairāku dzīvokļu īpašnieku iniciatīvas dzīvokļu īpašnieku kopības noteiktajā kārtībā. Pašvaldība nekad nav pret remontdarbiem un pašvaldības pārstāvji vienmēr piedalās īpašnieku organizētajās sapulcēs un aptaujās, ja tiek aicināti, kā arī vienmēr piekrīt veidot remontdarbu uzkrājumus, ja tādi ir nepieciešami. Šeit tie ir nepieciešami. Rīgas domes Mājokļu un Vides departamenta rīcībā nav informācijas, ka iedzīvotāji būtu sapulci rīkojuši un līdz ar to nav arī  nav aicināti piedalīties departamenta pārstāvji.

Šobrīd Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki veic finanšu līdzekļu uzkrājumu dzīvojamās mājas aukstā ūdens ārējā ūdensvada nomaiņai un elektrības galvenās sadales, stāvu sadaļu un instalācijas renovācijai. Vēršam uzmanību, ka jebkura plānotā remonta darba izpilde iespējama tikai pēc tam, kad dzīvokļu īpašnieki nodrošinājuši to izpildei nepieciešamos finanšu līdzekļus.

Saskaņā ar Dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskatu par 2013.gadu, 2013.gada 31.decembrī Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas finanšu līdzekļu atlikums bija negatīvs (-) 21262,23 EUR. Fizisko un juridisko personu parāds perioda beigās bija 134712,32 EUR.

2014.gada 1.septembrī Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku un īrnieku parādsaistības pret pārvaldnieku sasniedza jau 150671,69 EUR – 90 no 93 dzīvokļu īpašumu īpašniekiem un īrniekiem bija parāds (tātad gan domes, gan privātīpašnieku) saistībā ar dzīvokļu īpašumu lietošanu. Tikai 3 dzīvokļu īpašnieki un īrnieki ir noslēguši izlīgumu ar SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” par pakāpenisku parāda apmaksu, savukārt parāda piedziņa tiesas ceļā uzsākta no 9 dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem.

Dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem/īrniekiem, kuriem ir izveidojušās parādsaistības par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un saņemtajiem pakalpojumiem ir iespēja noslēgt izlīgumu par pakāpenisku parāda apmaksu. Savukārt tie dzīvokļu īpašnieki/īrnieki, kuri nemēģina rast iespēju nokārtot parādsaistības pret pārvaldnieku tiek brīdināti par pienākumu veikt parāda apmaksu, un gadījumā, ja parādi netiek apmaksāti SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” noteiktajā termiņā, tiek uzsāktas darbības parāda piedziņai tiesas ceļā. Parāda piedziņa tiesas ceļā nereti ir ilgstošs process.

Dzīvojamās mājas Hāpsalas ielā 5 neprivatizētās daļas statuss pēc būtības atbilst dažādu sociālo grupu kopdzīvojamo māju statusam. Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamo māju iedzīvotāji Rīgā pakāpeniski tiek izvietoti, lai būtu iespējams veikt šo dzīvojamo māju rekonstrukciju atbilstoši mūsdienu sanitāri higiēniskajām prasībām: tā sauktās istabu plānojuma dzīvojamās telpas ar koplietošanas virtuvēm, dušām un tualetēm pārbūvētu par mazgabarīta dzīvokļiem ar virtuves nišu un savietoto sanitārmezglu katrā dzīvoklī. Rīgas pašvaldības īpašumā ir 25 šāda statusa dzīvojamās mājas. Šis process ir ļoti komplicēts, laikietilpīgs un tā īstenošanai ir nepieciešami ievērojami finanšu līdzekļi.

Mājokļu un vides departamenta Apsaimniekošanas pārvalde perspektīvā  piedāvā divus risinājuma variantus:

  1. izvietot īrniekus no pašvaldības īpašumā esošās ēkas daļas, atbrīvotās dzīvojamās telpas nododot atsavināšanai, lai ēkā būtu vienots īpašumtiesību statuss;
  2. saglabāt dzīvojamās mājas Hāpsalas ielā 5 daļu, kurā atrodas istabas Nr.32–Nr.95 Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā un veikt pašvaldības īpašumā esošās ēkas daļas renovāciju un pārplānošanu, izveidojot atsevišķus dzīvokļus.

Ņemot vērā, ka 2. varianta realizēšanai nepieciešami ievērojami finanšu līdzekļu ieguldījumi un turpmāk varētu veidoties sarežģījumi ar ēkas Hāpsalas ielā 5, Rīgā, kopīpašuma pārvaldīšanu (pašvaldības īpašumā vairāk kā 50% dzīvokļu), Mājokļu un vides departaments uzskata, ka lietderīgāk būtu izvēlēties 1. variantu.

Līdz iepriekšminēto piedāvāto risinājumu galīgā varianta pieņemšanai, šobrīd, Mājokļu un vides departaments lūdzis SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” apsekot dzīvojamās mājas Hāpsalas ielā 5 ieejas kāpnes un koplietošanas sanitāro telpu logus, inženierkomunikācijas un ietaises un sniegt informāciju Mājokļu un vides departamenta Apsaimniekošanas pārvaldei par dzīvojamās mājas ieejas kāpņu (iespējams daļēju) un koplietošanas sanitāro telpu logu, inženierkomunikāciju un ietaišu renovācijas darbu iespējamo izpildes termiņu.

#1124 Normunds 2014-08-20 13:32:23

Kā Jūs izskaidrosiet situāciju Ģimnastikas un Vienības gatves krustojumā, pie iebrauktuves Neste DUS, kad var vienīgi iebraukt tikai no Vienības gatves Jelgavas virzienā, jo uz Ģimnastikas ielas ir uzlikta zīme “pa kreisi nogriezties aizliegts” un “ķieģelis” tieši pie pašas iebrauktuves, tanī pašā laikā no DUS drīkst izgriezties pa kreisi, vai tas nav absurds un citu cilvēku vienlīdzības tiesību pārkāpšana . Jo man šķiet, labie pagriezieni ir bīstamāki, tanī pat laikā kreisais pagrieziens no Ģimnastikas ielas ir atļauts visos virzienos, Satiksmes departaments baidās , ka sakarā ar to, ka pašlaik tā ir lētākā DUS, radīsies mežonīgas rindas…. uz Vienības gatves tas kautkā nav novērots, jebšu tāpēc ir tik lieli sastrēgumi uz Vienības gatves un Ulmaņa gatves krustojuma..? :-) P.S. Neste ar tika nosūtīts šāds jautājums, bet vēl nav atbildes..

Atbilde: Paskaidrojam, ka Rīgas domes  kompetencē ir satiksmes organizācijas jautājumu risināšana, kas attiecas uz publiski lietojamo ielu tīklu. Saskaņā ar Ceļu satiksmes likumu par satiksmes organizāciju atbildīgs ir teritorijas pārvaldītājs – konkrētajā gadījumā DUS „Neste” . Papildus norādām, ka kreisais pagrieziens no Ģimnastikas ielas uz DUS „Neste” iebrauktuvi tuvāk Vienības gatvei nav pieļaujams, jo iebrauktuve atrodas pārāk tuvu krustojumam un kreisā manevra veikšana ievērojami samazinātu krustojuma caurlaides spēju. (Melnais punkts).

 

#1123 Edgars Engīzers 2014-08-19 10:47:25

Kad beidzot tiks sakārtotas lietus notekas Gaigalas un Silikātu maģistrālo ielu krustojumā? Mašīnu slīcināmais baseins izveidojas pēc katra lietus gāziena. Edgars no Daugavgrīvas

Atbilde: Vēlamies vērst uzmanību, ka šogad plānots izbūvēt lietus ūdens kanalizācijas sistēmu Flotes ielā. Gaigalas un Silikātu ielu lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izbūvei nepieciešams izstrādāt tehnisko projektu pirms to izbūves. Informējam, ka Rīgas domes Satiksmes departamenta tehnisko projektu izstrādes  prioritārajā sarakstā šīs ielas ir iekļautas. Ņemot vērā, ka projektu izstrāde un izbūve ir dārga, nepieciešams izvērtēt un sakārtot esošās, bet novecojošās lietus ūdens kanalizācijas sistēmas galvaspilsētā.

 

#1122 Ieva Vārna 2014-08-19 06:45:21

Labdien, cienijamais Amerika kungs! Vēršos pie Jums ar sasāpēšu jautājumu – sākšu ar to, ka nu jau vairāk kā divus gadus dzīvoju Ķengaragā, precīzāk tieši pie Daugavas skaistās Ķengaraga promenādes. ( Par to tiešām patiess paldies Rīgas Domei).Tad nu lūk, visiem zināms, kāds sabiedrībā ir uzskats par šo rajonu, narkomāni, alkoholoķi, krievi utt., bet tā, kā es esmu ļoti apmierināta ar savu dzīvesvietu un sakopto, skaisto promenādi esmu to ierādījusi un izreklamējusi daudziem draugiem, paziņām, kas atbraucot ir sajūsmā – par skatu, klusumu utt. Tas viss ir ļoti skaisti, BET, mans sekojošais jautājums ir tāds, kad beidzot tiks sataisītas bedres uz pagalmu ceļiem, kas ved uz šo izdaudzināto promenādi? Es saprotu, ka tādu Rīgā ir daudz un visu sakopšana prasa laiku un līdzekļus, bet gribētos zināt tomēr, kad Jūs to plānojat savest kārtībā? Divu gadu laikā absolūti nekas nav mainījies, tikai pasliktinājies. Man piemēram, katra reize braucot mājup ir laimes spēle un bažas par to, vai kādā no milzu bedrēm neatstāšu savas automašīnas riteņus, ko protams pēc tam man būs jāremotē par saviem līdzekļiem. p.s. Iepriekš paldies par atbildi. Patiesi gribētu saņemt no jums konkrētu Rīgas Domes plānu, risinājumu šai situācijai, ja ir iespējams, labprāt arī nosūtītu fotogrāfijas un konkrētāku izklāstu par vietām, kas, manuprāt, ir vistraģiskākā stāvoklī, Savus kontaktus esmu norādījusi, labprāt saņemtu atbildi.

Atbilde: Pagalmu pie Ķengaraga promenādes piebraucamo ceļu remontu kvartālā starp „Kvadrātu”, Maskavas ielu, Ķengaraga ielu un Daugavu plānots uzsākt 2015.gadā. Apjoms lielā mērā būs atkarīgs no šim mērķim piešķirtā finansējuma un būvdarbu iepirkumu rezultātiem (cenas).

 

Subscribe
Notify of
0 Komentāri
Inline Feedbacks
View all comments

Aktualitātes