Par aktuālo Rīgā (08.01.15)

Par aktuālo Rīgā (08.01.15)

2015. gada 9. janvāris


 

#1227 db 2014-12-17 10:50:31

Papildus pie #1211 db 2014-11-25 20:39:52 par „Muižnieku Ligzdas” auto caurlaidēm: 1. „Muižnieku Ligzdas” iekšpagalmā brīvi var iebraukt no trīs dažādiem virzieniem un tie nav ierobežoti ar barjerām un čipu nolasīšanas iekārtām. Čipotās caurlaides šeit nav nepieciešamas. 2. Banka privātpersonām jaunu kredītkarti uz 3 gadiem izsniedz par 4,27 €, ja pieteikums iesniegts filiālē, bet par 2,13 €, ja iesniegums aizpildīts Internetā, (https://www.swedbank.lv/cenradis/kreditkarte), bet RNP pat gadu derīgu ielaminētu papīrīti pārdod par 9,99€. Kāpēc dažādu caurlaižu izmaksas nav diferencētas? Kāpēc ir atmesta sākotnējā kārtība, kad uz vienu dzīvokli tika izsniegta tikai viena viesu caurlaide, kura glabājas dzīvoklī un tiešām ir domāta šī dzīvokļa iemītnieku viesiem? Vai RNP ir izveidots tikai ar vienu mērķi – nesamērīgu naudas kāšanu gan caur apsaimniekošanas tāmēm, gan citiem saviem „pakalpojumiem”? 

Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas maksa tiek aprēķināta, paredzot Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās dzīvojamās mājas pārvaldnieka pienākumu veikšanas izmaksas. Dzīvojamajās mājās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas darbības noteiktas Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 6.pantā un Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumu Nr.1014 „Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu” (turpmāk – Noteikumi) 7.punktā.

Pārvaldīšanas maksa tiek aprēķināta atbilstoši Noteikumu prasībām un tajā iekļauti Dzīvojamās mājas apsaimniekošanas un uzturēšanas darbi, t.i., Dzīvojamās mājas tehniskās uzturēšanas un apkalpošanas izdevumi, kā arī Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un administratīvie izdevumi. Sabiedrības pienākums ir nodrošināt pārvaldīšanā esošās dzīvojamās mājas ar pamatpakalpojumiem (apkure, aukstais ūdens, kanalizācija, sadzīves atkritumu izvešana) un citiem nepieciešamajiem pakalpojumiem (piemēram, karstais ūdens, elektroenerģija, lifts, telekomunikācijas u.c.) slēdzot līgumus ar pakalpojumu sniedzējiem un kontrolējot līgumu izpildi attiecībā uz pakalpojumu kvalitāti un norēķiniem.

Aprēķinātajā Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas maksā neietilpst atļauju izgatavošana transportlīdzekļu iebraukšanai un stāvēšanai noteiktās teritorijās. Tādējādi atļauju izgatavošanu SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” veic kā maksas pakalpojumu.

Kā jau iepriekš skaidrojām, ja dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekus neapmierina pašreizējā kārtība, kādā „Rīgas namu pārvaldnieks” izsniedz transportlīdzekļu iebraukšanas un stāvēšanas atļaujas, dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopībai ir tiesības noteikt jaunu kārtību atļauju izsniegšanai, piemēram, atļauju izgatavošanu un izsniegšanu, veicot paši saviem spēkiem, vai uzticot kādai konkrētai personai, attiecīgi pielāgojot ceļazīmes jaunajai kārtībai.


#1226 aigars 2014-12-11 19:02:39

Kā komjaunatnes aktīvākais darbinieks, Liielākis Zaglis, kas piesevinājies Latvijas iedzīvotāju īpašumus, var vēl tālāk melot.

 

#1225 Līva Brakša 2014-12-10 18:11:34 arhivēt

Labdien! Vēlējos noskaidrot, kad apmeklētājiem būs atvērti Ziedoņdārza parks un Grīziņkalna parks. Īpaši interesē tieši bērnu rotaļu laukumu pieejamība, jo šajā apkārtnē nav citu alternatīvu bērnu rotaļu laukumiem. Liels paldies jau iepriekš.

Šā gada vasaras nogalē sākta trīs ievērojami galvaspilsētas parku vērienīga rekonstrukcija Ziedoņdārzā, Grīziņkalna parkā un Miera dārzā, kas nākamā gada vidū kļūs par pievilcīgu atpūtas vietu rīdziniekiem un pilsētas viesiem.

Parka rekonstrukcija tiks veikta pilnā apjomā, kas nozīmē ne tikai celiņu seguma un soliņu nomaiņu, bet arī daudz dažādu citu uzlabojumu, piemēram, tiks atjaunots bradājamais baseins un uzlabots bērnu rotaļu laukums, notiks gājēju celiņu seguma atjaunošana, vides pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, jaunu soliņu uzstādīšana un esošo soliņu remonts, apgaismojuma izbūve, teritorijas apzaļumošana un zāliena atjaunošana, kā arī citi darbi.

Parku sakārtošana notiek, realizējot projektu „Grīziņkalna un tam pieguļošā Miera dārza revitalizācija”. Šajā projektā tiek revitalizēti– Ziedoņdārzs, Grīziņkalna parks un Miera dārzs. Šie parki (tajā skaitā bērnu laukumi) tiks rekonstruēti līdz 2015.gada 1.jūnijam, kad tie būs pieejami visiem iedzīvotājiem.


#1224 Anna Vasiljevna  2014-12-08 16:14:09

16 un 12 trolejbusa galapunktā Šmerlī pazudusi nojume un soliņi, bet intervāli starp trolejbusiem ir ievērojami. Vai būtu iespējams tos atjaunot?

Sabiedriskā transporta pieturvietas „Šmerļa iela” nojume Brīvības gatvē tika demontēta, jo tai ir beidzies īslaicīgas būves lietošanas termiņš, demontāžu saskaņojot ar Rīgas pilsētas būvvaldi. Tuvākajā laikā minētajā pieturvietā tiks uzstādīta jauna nojume.

 

#1223 Anna Vasiljevna 2014-12-08 16:11:49

Ko iespējams izdarīt, lai uzlabotu gājēju drošību sarežģītajā gājēju pārejā, kas ved no Purvciema tirgus uz sabiedriskā transporta pieturu centra virzienā?

Rīgas domes Satiksmes departaments informē, ka atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumu 311.punktā noteiktajam –  gājēju pārejas tiek projektētas tikai atbilstoši Latvijas Valsts standartam LVS 190-10 „Gājēju pāreju projektēšanas noteikumi”. Standarts nosaka, ka neregulējamu gājēju pāreju nedrīkst ierīkot tad, ja vienā virzienā ir vairāk par vienu satiksmes joslu. Savukārt regulējamas gājēju pārejas ierīkošana un būvniecība ir finansiāli dārgs un laikietilpīgs process.

Lai ierīkotu regulējamas gājēju pārejas Dzelzavas ielā pie Purvciema tirgus, nepieciešams izstrādāt būvniecības tehnisko projektu, un tikai pēc būvniecības darbu veikšanai nepieciešamā finansējuma piešķiršanas un pēc iepirkuma procedūras sekmīgas pabeigšanas var uzsākt būvniecības darbus.

Ņemot vērā, ka galvaspilsētā ir vairāki krustojumi, kuros nepieciešams uzsākt nekavējoties projektēšanas un būvniecības darbus, esam iekļāvuši Dzelzavas ielas luksoforu objektus prioritārajā projektēšanas sarakstā.

 

#1222 Anna Vasiljevna 2014-12-08 16:07:20

Kāds liktenis sagaida bijušās VDK ēkas Brīvības un Stabu stūrī un Brīvības un Bruņinieku stūrī?

Nekustamais īpašums, Brīvības iela 61, kas sastāv no zemes vienības kadastra numurs 0100 020 0031 un administratīvās ēkas (tā saucamā „Stūra māja”) – atrodas uz Brīvības ielas un Stabu ielas stūra,  pieder Valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamā īpašuma aģentūra”, tas nav pašvaldības īpašums.

Attiecībā uz nekustamo īpašumu Brīvības ielā 78A Rīgas domes deputāti 24.septembra domes sēdē nolēma, ka ēka Brīvības ielā 78A, ir klasificēta kā paaugstinātas bīstamības A kategorijas grausts, un tā būs jānojauc ne vēlāk kā piecu mēnešu laikā kopš domes lēmuma spēkā stāšanās dienas, īpašniekam trīs mēnešu laikā sagatavojot nepieciešamo dokumentāciju objekta nojaukšanai un saskaņojot to ar Rīgas pilsētas būvvaldi un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju (VKPAI). Ja uzdotais netiks izpildīts, Rīgas dome būs tiesīga veikt objekta nojaukšanu piespiedu kārtā. Jau ziņots, ka nekustamajam īpašumam Brīvības ielā 78A ir 1111 kvadrātmetrus liela platība un tajā atrodas divstāvu arhīva ēka. Īpašuma tiesības jau kopš 2000.gada 25.maija ir reģistrētas uz SIA “Vg Beheer Latvia” vārda. Ēka netiek izmantota, tai nav jumta seguma, kā rezultātā intensīvi tiek bojāti būves konstruktīvie elementi. Atsevišķi būvelementi var nokrist uz ielas vai iekšpagalma, kas ir brīvi pieejams, ēkas fasāde, kas vērsta pret ielu, apsegta tikai ar dekoratīvo pārsegu.

 

#1221 Anna Vasiljevna 2014-12-08 16:04:18

Ko plānots izvietot pēc remonta izpostītās slimnīcas vietā J.Asara ielā ?

Nekustamais īpašums Jāņa Asara iela 3, kas sastāv no zemes vienības, kadastra numurs 0100 037 0005, slimnīcas ēkas, laboratorijas ēkas un palīgceltnēm pieder SIA „ARS C”, tas nav pašvaldības īpašums, līdz ar to pašvaldība nav tiesīga lemt par šīs ēkas tālāko izmantošanu.

 

#1220 Antoņina 2014-12-08 15:48:22

Man bieži sanāk iet pa Viskaļu un Džutes ielām un mani nebeidz pārsteigt piegružotie namu pagalmi,. Piemēram, Viskaļu ielā 1, Džutes 4, 11, 15. Vai tiešām šajā rajonā nav cilvēku, kas sekotu, lai viss ir kārtīgi?

Atbildot uz jautājumu par piegružotiem māju pagalmiem Viskaļu ielā 1, Džutas ielā 4, 11, 15, Rīgā un par institūciju, kurai tas būtu jāuzrauga, informējam, ka Rīgas pilsētas izpilddirektora 08.11.2013. reglamentā Nr.3 „Rīgas  domes Administratīvās inspekcijas reglaments” norādīts, ka Rīgas domes Administratīvā inspekcija kontrolē Rīgas domes saistošo noteikumu, kuru kontroles tiesības deleģējusi Rīgas dome, ievērošanu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Par Rīgas domes saistošo noteikumu prasību neievērošanu Rīgas domes Administratīvās inspekcijas inspektori līdz 01.12.2014. ir sastādītuši 5696 Apskates protokolus.

Par nesakoptajām teritorijām Viskaļu un Džutas ielās (laika periodā no 03.03.2014. līdz 28.11.2014.) sastādīti un nosūtīti 9 Apskates protokoli ar noteiktu termiņu pārkāpumu novēršanai. Norādām, ka ja īpašumu teritorijas netiek sakoptas noteiktajos termiņos, nekustamo īpašumu īpašnieki tiek saukti pie administratīvās atbildības.

Par minētajām adresēm Viskaļu ielā 1, Džutas ielā 4, 11, 15, Rīgā, norādām, ka:

– Viskaļu ielā 1, Rīgā, sastādīti 3 Apskates protokoli;

– Džutas ielā 4, Rīgā sastādīts 1 Apskates protokols;

– Džutas ielā 15, Rīgā, sastādīti 4 Apskates protokoli.

Visi pārkāpumi tika novērsti.

Norādām, ka adrese Džutas ielā 11, Rīgā (īpašums bez adreses, kadastra Nr.0100 086 0146), ir pašvaldības īpašums – 28.11.2014. tika sastādīts Apskates protokols ar noteiktu termiņu pārkāpuma novēršanai līdz 09.12.2014.

01.12.2014. apsekojot teritorijas tika konstatēts, ka minētajās adresēs atkal ir pārkāpti Rīgas domes saistošie noteikumi, par ko nekustamo īpašumu īpašniekiem tiks sastādīti Apskates protokoli, norādot termiņu pārkāpumu novēršanai.

 

0 Komentāri
Inline Feedbacks
View all comments

Aktualitātes