Par aktuālo Rīgā (05.11)

Par aktuālo Rīgā (05.11)

10.11.2015

#1452  Didzis 2015-10-17 22:17:48

Labdien, Rīgas galveno ceļu stāvoklis ir tik kritisks, ka taisni vai uz katras bedres, akas vai šķērsojot krustojumu ir jālamājas piesaucot Rīgas Domes vadību. Tā nav tikai autovadītāju problēma, bet arī gājēju, jo lietus laikā autovadītāji pat gribēdami nevar neapšļakstīt pa ietvi ejošos gājējus. Tāpēc vēlētos jautāt vai Rīgas Domei ir ilgtermiņa plāns kā atjaunot un uzturēt galvaspilsētas ielas teicamā stāvoklī?

Lai uzturētu un izbūvētu visas galvaspilsētas ielas, būtu nepieciešamas investīcijas līdz 250 miljoniem eiro gadā. Šobrīd ir izstrādāts seguma atjaunošanas plāns 5 gadiem un tā īstenošana līdz šim ir sekmīga. Pērn tā bija Pārdaugava, šogad – centra ielas. Nākamgad plānojam vērienīgus darbus visā Brīvības ielā, Lāčplēša ielā, Skanstes ielā. Savukārt 2017.gadā plānojas darbi Maskavas forštatē. Jāsaprot, ka būvniecība nevar notikt vienā gadā, ne tikai finanšu līdzekļu pieejamības, bet arī satiksmes organizācijas dēļ, tas ir pakāpenisks darbs visā Rīgā.

 

#1451 Jānis 2015-10-16 12:17:45

Vai ir plānoti iekšpagalma remonta darbi Dreiliņu ielā 16, Āgenskalna priedēs? Kad tas varētu notikt? Paldies!

Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija (turpmāk – izpilddirekcija) jau 2012. gadā veica nepieciešamo materiālu un datu apkopošanu kompleksa projekta izstrādei dzīvojamo namu Āgenskalna, Melnsila, Kristapa un Dreiliņu ielu iekškvartālu labiekārtošanai. Iegūtā informācija tika  iesniegta Rīgas domē izvērtēšanai. Tā kā līdzekļi šim apjomīgajam projektam vēl nav piešķirti, izpilddirekcija izskatīs iespēju iekļaut vienu no iespējamā kompleksā projekta elementiem – Dreiliņu ielas 16 iekškvartālu –to Rīgas Kurzemes rajona iekškvartālu sarakstā, kuriem 2016.  gadā būtu organizējams seguma remonts.

 

#1450 Aleksandrs 2015-10-15 13:56:16

Mans jautājums ir par jauno nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas kārtību. Mēs ar ģimeni dzīvojam Imantā, Anniņmuižas bulvārī, salīdzinoši jaunā daudzdzīvokļu namā. Dažādu iemeslu dēļ, tostarp Latvijas likumdošanas nepilnību dēļ, kur vēl jo projām kopīpašuma jautājumus regulē Civillikums, kurš radīts pirmās brīvvalsts laikā, mūsu īpašums nav sadalīts atsevišķos dzīvokļu īpašumos. Tā rezultātā es un pārējie trīssimt iedzīvotāji esam kopīpašnieki 24-stāvīgai mājai, vienai privātmājai un zemei zem šīm ēkām. Saprotamu iemeslu dēļ sadalīt šo visu atsevišķos dzīvokļu īpašumos nav iespējams, jo tam nepieciešama 100% iedzīvotāju piekrišana, no kuriem daudzi ir citu valstu pilsoņi un nedzīvo Latvijā. Zvanīju uz Rīgas domi un interesējos kā man tiks aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis. Man paskaidroja, ka pārskaitīs visu trīs kopējo māju platību un sadalīs uz kopējo deklarēto māju iedzīvotāju skaitu. Sanāk 30 kv. m. uz vienu iedzīvotāju tiks aplikti ar nodokli pēc vecās likmes, bet viss, kas ir visam, kas ir virs tā tiks piemērots 1,5% nodoklis. Uz manu aizrādījumu, ka tādā gadījumā es būšu spiests maksāt nodokli proporcionāli par visiem dzīvokļiem mājās, kur neviens nav piedeklarēts, man atbildēja, ka nekā nevar palīdzēt un ieteica iedeklarēt mūsu mājās pēc iespējas vairāk cilvēku, lai nodoklis būtu mazāks. Tas, cik liels ir mans dzīvoklis, cik daudz cilvēku tajā reāli dzīvo nespēlē nekādu lomu, man tik un tā būs jāmaksā par kaimiņiem. Piespiest kaimiņus deklarēt cilvēkus es nevaru! Vai jūs uzskatāt šādu kārtību par normālu? Gribētos dzirdēt konkrētus jūsu ierosinājumus manas situācijas risināšanai. 

Nākamgad Rīgā tiešām gaidāmas izmaiņas nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanā, ko paredz jaunie Rīgas domes 2015.gada 9.jūnija saistošie noteikumi Nr.148 „Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā”. Saskaņā ar jauno kārtību divu vai vairāku dzīvokļu mājām, kas nav sadalītas dzīvokļa īpašumos, aprēķinot nekustamā īpašuma nodokli, ņems vērā mājā deklarēto personu skaitu un katrai šādai personai piekrītošo mājas platības daļu. Pašlaik tiek gatavoti grozījumi saistošajos noteikumos, kas paredzēs, ka, nosakot deklarēto personu skaitu nekustamajā īpašumā, tiks ņemtas vērā visas īpašumā deklarētās personas, izņemot personas, kuras uzturas Latvijā, pamatojoties uz termiņuzturēšanās atļaujām. Turklāt saistošo noteikumu grozījumos ietverts arī pārejas posms attiecībā uz vienai dzīvesvietu deklarējušajai personai piekrītošās platības daļas apmēru, nosakot, ka platības daļa 30 m2 tiek piemērota no 2018.gada, 2016.gadā attiecīgā platības daļa tiek noteikta 50 m2, bet 2017.gadā – 40 m2. Platībai, kurā nav deklarēta neviena persona, piemēros nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5% apmērā no objekta kadastrālās vērtības.

Gatavojoties izmaiņām nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanā, ieteicams parūpēties, lai Jūsu dzīvojamā mājā deklarētās personas „nosedz” visu mājas platību. Turklāt būtu ieteicams noskaidrot, vai Jūsu māja ir kadastrāli uzmērīta, jo kadastrāli uzmērītām ēkām būs nepieciešams mazāks deklarēto personu skaits.

Atbilstoši Civillikuma regulējumam, kopīpašums ir īpašuma aprobežojums, kad īpašuma tiesība pieder uz vienu un to pašu nedalītu lietu vairākām personām nevis reālās, bet tikai domājamās daļās, tā ka sadalīts vienīgi tiesību saturs. Saskaņā ar Civillikuma 1071.pantu uz kopējo lietu gulošās nastas, apgrūtinājumi un lietas uzturēšanai vajadzīgie izdevumi jānes kopīpašniekiem samērīgi ar viņu daļām. Jau tagad likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta ceturtā daļa paredz, ka nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu, kas uz kopīpašuma tiesību pamata pieder vairākām personām vai atrodas kopvaldījumā, maksā katrs kopīpašnieks (kopvaldītājs) atbilstoši savai domājamai daļai kopīpašumā (kopvaldījumā).

Jāņem vērā, ka Jūs iegādājāties nevis atsevišķu dzīvokļa īpašumu, bet domājamo daļu no dzīvojamās mājas, individuālās mājas un zemes zem šīm ēkām. Tādējādi jau šobrīd nekustamā īpašuma nodoklis par domājamo daļu no dzīvojamās mājas kopīpašniekam tiek rēķināts, piemērojot samazināto nekustamā īpašuma nodokļa likmi par dzīvojamo platību un likmi 1,5% apmērā par saimnieciskajā darbībā izmantojamo platību atbilstoši domājamo daļu apmēram, neatkarīgi no tā, kurš tieši kopīpašnieks veic saimniecisko darbību un gūst no tā ienākumus. Šāda nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtība par kopīpašumā esošo objektu pastāv kopš likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” stāšanās spēkā 1998.gadā un bija zināma, nekustāmo īpašumu iegādājoties.

Savukārt dzīvokļa īpašumiem un viena dzīvokļa mājām piemēro samazināto likmi, ja objektā taksācijas gada 1.janvārī dzīvesvieta ir deklarēta vismaz vienai personai. Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 6.panta pirmo daļu, dzīvokļa īpašumu var izveidot uz likuma, tiesas sprieduma, darījuma, tai skaitā testamenta, vai mājas īpašnieka lēmuma pamata. Dzīvokļa īpašumu izveido, sadalot atbilstoši šā likuma noteikumiem zemesgrāmatā ierakstītu dzīvojamo māju kopā ar tai piederīgajām palīgēkām, būvēm un zemi. Tādējādi, sadalot dzīvojamo māju dzīvokļu īpašumos, Jūs maksāsiet nekustamā īpašuma nodokli tikai par savā īpašumā esošo ēkas daļu un šai daļai piekrītošo koplietošanas telpu platību.

Ja sadalīt dzīvojamo māju dzīvokļa īpašumos ir apgrūtinoši, aicinām kopīpašniekus aktīvi rīkoties, sasaucot dzīvojamās mājas īpašnieku kopsapulci, lai informētu pārējos domājamo daļu īpašniekus par plānotajām izmaiņām nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanā un kopīgi rastu iespēju samazināt dzīvojamās mājas platību, kurā nav deklarēto personu.

Tādā veidā, ja Jūsu mājā tiks deklarēts pietiekams personu skaits, Jums aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa summa par dzīvojamās mājas domājamo daļu nemainīsies. Pieaugs tikai maksājums par zemi, jo nekustamā īpašuma nodokļa likme zemei sākot ar 2016.gada 1.janvāri būs 1,5%.

 

#1449 Sergejs 2015-10-15 13:52:14

Kādēļ atkal tika paaugstināta zemes nodokļa likme Rīgā? Par pirmo ceturksni atnāca 14,54 bez kompensācijas kā jūs solījāt, bet par otro atnāca 18 eiro plus 3,46 eiro. Parāds par pirmo ceturksni? Maskavas 256/3-56

Nekustamā īpašuma nodoklis tiek aprēķināts par visu gadu un  maksāšanas paziņojums izsūtīts līdz kārtējā gada 15.februārim. Par minēto īpašumu Maskavas ielā 256/3 – 56 maksāšanas paziņojums izsūtīts 03.02.2015.  Nodokļa aprēķins par zemi ir 3.75 EUR, par ēku – 25.99 EUR. Viss aprēķinātais nodoklis ir samaksāts un parādu nav.

Savukārt, ja jautājuma autors patiesībā domājis nevis nekustamā īpašuma nodokli, bet gan zemes nomas maksājumu, tad, paskaidrojam, ka dzīvojamajai mājai Maskavas ielā 256 k-3, Rīgā piespiedu nomā ir privātīpašniekam piederošs mājai funkcionāli nepieciešamais zemesgabals 2693 m2. Ievērojot normatīvos tiesību aktus, 01.04.2015. starp zemesgabala īpašnieku un SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (turpmāk – RNP) tika noslēgts atbilstīgs zemes nomas līgums – zemes nomas maksas apmērs 5,2% gadā no dzīvojamajai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala kadastrālās vērtības. Iepriekšējais zemesgabala nomas līgums paredzēja zemes nomas maksu 4,2 % apmērā no dzīvojamajai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus kompensējot nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par iznomāto zemes daļu (no 01.01.2015. stājās spēkā grozījumi normatīvos – dzīvokļu īpašniekiem atcelts pienākums kompensēt zemes īpašniekam nekustamā īpašuma nodokļa par zemi maksājumu).

Kā jau minējām, pārstāvot dzīvokļu īpašnieku intereses, RNP vienmēr cenšas panākt maksimāli izdevīgus zemes nomas līgumu noteikumus – zemesgabalu īpašnieki izmanto savas tiesības, savukārt RNP pilda pienākumus, kas tai uzlikti ar likumu.

 

#1448 Irma 2015-10-15 13:51:15

Jūlija sākumā es piebraucu pie savas mājas Vangažu un Murjāņu ielas stūrī un novietoju auto Murjāņu ielā vietā, kur to novietoju jau kādus gadus 20. Atgriežoties pie sava auto, es pamanīju soda kvīti par auto novietošanu neatļautā vietā – 326. ceļazīmes darbības zonā. Un tiešām, tā tur bija, es biju neuzmanīga un nebiju pamanījusi svaigi uzstādīto zīmi. Bet pēc pāris dienām, piebraucot pie tās pašas vietas, sev par pārsteigumu pamanīju, ka zīme ir pazudusi, kaut tā nebija uzstādīta kā pagaidu zīme. Es esmu uzmanīga autovadītāja, cenšos ievērot noteikumus un arī uzliktā soda nauda priekš manis nav maza, tādēļ gribētu noskaidrot vai ir kādi noteikumi, kas ļautu kaut kā „izcelt” svaigi uzliktās zīmes vai kādā citā veidā informēt par apstākļu maiņu?

Saskaņā ar Ceļu satiksmes likumu satiksmes organizāciju un tās tehnisko līdzekļu izvietojuma atbilstību Latvijā obligāti piemērojamo standartu un citu normatīvu prasībām uzrauga valsts VAS „Latvijas Valsts ceļi”. VAS „Latvijas Valsts ceļi” saskaņo satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu, uzstādīšanu un noņemšanu, kā arī to kompetencē ietilpst jautājumi par ceļa zīmju izvietojuma atbilstību normatīvu prasībām, t.i., par ceļa zīmju izvietojuma tiesiskumu un par iespējamu ceļa zīmju noņemšanu. Ceļa zīmju izvietojumam jāatbilst noteiktajiem standartiem un normatīvajiem aktiem. Diemžēl VAS „Latvijas Valsts ceļi” mājas lapā nav iespējams noskaidrot plānoto ceļa zīmju izvietošanu uz ceļiem.

Par konkrēto situāciju varam komentēt tikai to, ka ceļazīmes, pat tad, ja tās uzstādītas uz laiku, kā tas nereti tiek darīts arī ziemas periodā, kad nepieciešama ceļu tīrīšana, tāpat kā jebkuri ceļu satiksmes noteikumi autovadītājiem ir jāievēro. Diemžēl, kā jau norāda pati autovadītāja, ieradumam ir liels spēks.

Jautājumā par brīdinošajām ceļa zīmēm varam paskaidrot, ka tādā gadījumā gandrīz visas Rīgas ielas būtu jāizraibina ar brīdinošiem un informatīviem plakātiem, kas ir nevēlama un pat satiksmes drošību apdraudoša situācija.

Par visām satiksmes izmaiņām tiek nosūtītas ziņas medijiem, kā arī informācija tiek publicēta Rīgas domes mājas lapā www.riga.lv.

0 Komentāri
Inline Feedbacks
View all comments

Aktualitātes