Par aktuālo Rīgā (17.12.)

Par aktuālo Rīgā (17.12.)

18.12.2015


#1493 rīdziniece 2015-12-03 14:26:38

Francijā, Amerikā un Dānijā ēku īpašniekiem, kuriem piederošo ēku fasādes nav sakoptas (nav nokrāsotas, krīt nost kādas detaļas), pat ja logi nav nomazgāti tiek paredzēti naudas sodi. Mājas iekšpusē var būt vienalga kā, bet fasādei jābūt kārtībā. Kāpēc mums nav šādas kārtības? Visa Rīga, pat centrs, nerunājot par nomalēm, izskatās kā vecs pussagruvis ciems. Kādēļ nevarētu pieprasīt ēku īpašniekiem sakopt visas ēku fasādes?

Arī Rīgas pašvaldībā šāds tiesiskais regulējums pastāv un tas tiek aktīvi izmantots. Prasības ēku fasāžu uzturēšanai ir noteiktas Rīgas domes saistošajos noteikumos Nr.146. Ja ēku īpašnieks tos neievēro, ēku klasificē kā graustu vai vidi degradējošu būvi. Aprēķinot nekustamā īpašuma nodokli par šādam ēkām, piemēro paaugstināto nodokļa likmi 3% apmērā. Paaugstināta nodokļa likme ir efektīvākā par naudas sodiem, jo to atkārtoti piemēro katru gadu, un nav nepieciešams vēlreiz izvērtēt ēkas stāvokli vai īpašnieka vainu, kā tās būtu, uzliekot naudas sodu. Protams, visu graustu apzināšanai ir nepieciešams laiks, kā arī jārēķinās ar graustu īpašnieku maiņu un tiesvedības darbiem. Ja grausts ir sabiedriski bīstams un tā īpašnieks labprātīgi šo bīstamo stāvokli nenovērš, Rīgas dome var izdarīt to īpašnieka vietā, vēlāk iztērētos līdzekļus piedzenot no paša īpašnieka, tomēr jārēķinās ar to, ka Rīgas pilsētas pašvaldības budžets ir ierobežots, un sakārtot piespiedu kārta visus graustus vienlaikus objektīvi nav iespējams.

 

#1492 Genādijs 2015-12-03 14:24:42

Vēršos pie jums jautājumā par plānoto tramvaja līniju Skanstes – Zirņu – Senču. Pati doma savienot Sarkandaugavu un Centru bez nepieciešamības pārsēsties ir pareiza, bet izvēlētais transporta veids ir absurds. Šīs ieceres realizēšanai būs nepieciešams atteikties no divām braukšanas joslām, kur uzstādīt sliedes Zirņu un Senču ielās. Es katru dienu braucu pa šīm ielām rīta un vakara sastrēgumu stundās un nekad nav bijis tā, ka nenāktos sēdēt sastrēgumā. Rodas likusakarīg jautājums – vai kāds ir veicis satiksmes izpēti pirms piedāvāt Rīgas domē šādu projektu? Ja runa bija par elektrotransporta attīstību, tad loģiskāk būtu pagarināt trolejbusa maršrutu pa minētajām ielām.

Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmā „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Ilgtspējīga transporta sistēma” specifiskā atbalsta mērķa 4.5.1. „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” pasākuma 4.5.1.1. „Attīstīt videi draudzīga sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)” ietvaros, RP SIA „Rīgas satiksme” iesniedza vairākus priekšlikumus. Tramvaja maršruta tīkla attīstībai un īstenošanai tika akceptēta elektrotransporta nodrošināšana Skanstes apkaimē un jaunu zemās grīdas tramvaju iegāde. Tramvaja līnijas posma Skanstes apkaimē izbūvi pamato apkaimē jau notiekošā un plānotā straujā attīstība gan mājokļu celtniecības jomā, gan attīstoties valsts nozīmes centrālajam biznesa rajonam (banku un reģionālo pārstāvniecību centrālie ofisi). Skanstes apkaimē atrodas Arēna Rīga, Olimpiskais sporta centrs un nākotnē tiek plānots Laikmetīgās mākslas muzejs un Starptautiskais kongresu centrs, kuru apkalpošanā nepieciešama moderna un ietilpīga sabiedriskā transporta kustība. Šobrīd, veicot izpēti par tramvaja līnijas novietojuma iespējamo variantu Zirņu ielā un Senču ielā, tramvaja līnijas novietojums plānots tā, lai nesamazinātu autotransportam paredzēto braucamo daļu.

 

#1491 mikrorajona iedzīvotāja 2015-12-03 14:23:09

Dzīvojot mikrorajonā, remonta laikā 10 gadus atpakaļ mēs pārplānojām dzīvokli stingri ievērojot visus noteikumus un saskaņojot izmaiņas. Atceros, ka pirmajā un pēdējos stāvos bija aizliegts veikt jebkādus pārbūves darbus. Ļoti satraucos, kad šodien pie miskastes ieraudzīju 10 maisus ar ķieģeļiem un armatūru, kas iznesti no dzīvokļa pirmajā stāvā. Man ir zināms, ka vēl vairākos dzīvokļos ir veikti pārplānošanas darbi, kuri ar tikuši agrāk veikti. Piezvanot šodien uz dživokļu īpašnieku kooperatīvu un uz Būvvaldes informatīvo tālruni (klientu apkalpoanas centrs 67105800), biju ļoti pārsteigta, ka atļauja tiek dota atsevišķa dzīvoklim ar noteikumu, ka tiek saglabātas nesošās sienas, bet bez kādas uzskaites vai risku kontroles attiecībā uz māju vai kāpņu telpu kopumā. Vai tas tiešām tā ir vai man tika sniegta nekorekta atbilde?    

Rīgas pilsētas Būvvalde (turpmāk – Būvvalde) norāda, ka būvniecības, t. sk. esošu daudzdzīvokļu māju atjaunošanas un pārbūves kārtību Rīgā nosaka Būvniecības likums (turpmāk – BL), Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumi Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” (turpmāk – VBN), Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumi Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi” (turpmāk – ĒBN), Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr. 34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, kā arī citi normatīvie akti.

Saskaņā ar BL 1. pantā dotajiem terminu skaidrojumiem būves atjaunošana ir būvdarbi, kuru rezultātā tiek nomainīti nolietojušies būves nesošie elementi vai konstrukcijas vai veikti funkcionāli vai tehniski uzlabojumi, nemainot būves apjomu vai nesošo elementu nestspēju, bet būves pārbūve ir būvdarbi, kuru rezultātā ir mainīts būves vai tās daļas apjoms vai pastiprināti nesošie elementi vai konstrukcijas, mainot vai nemainot lietošanas veidu.

Savukārt ĒBN konkretizē terminā atjaunošana izteiktā jēdziena izpratnes robežas, paredzot tādus būvdarbu veidus, kuriem nav nepieciešama būvatļauja, bet būvdarbi veicami, pamatojoties uz apliecinājuma karti kā vienkāršota atjaunošana. Atbilstoši ĒBN 7. punktam vienkāršota atjaunošana ir ēkas vai tās daļas atjaunošana, nemainot ēkas nolietojušos nesošos elementus vai konstrukcijas, neskarot ēkas fasādi un koplietošanas inženiertīklus, veicot funkcionālus vai tehniskus uzlabojumus, ar vai bez lietošanas veida maiņas.

Saskaņā ar BL 14.panta trešo daļu, izskatot būvniecības ieceres iesniegumu, būvvalde lemj par: būvatļaujas izdošanu vai atteikumu, būvniecības ieceres akceptu apliecinājuma kartē/paskaidrojuma rakstā vai atteikumu. Ja būvniecības iecere nav saskaņota ar būvvaldi, tiek veikta patvaļīga pārbūve, kas ir administratīvi sodāms akts.

Saskaņā ar BL 9. panta  2.1. apakšpunktā norādītajām būtiskām būvei izvirzāmām prasībām būves projektē un būvē tā, lai būtu nodrošināta ēkas mehāniskā stiprība un stabilitāte. Saskaņā ar Latvijas būvnormatīva LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana”, kas apstiprināts ar Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr. 337 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana”” (turpmāk LBN 405-15), 3. punktu un 4.2. apakšpunktu gan esošiem, gan atjaunojamiem, pārbūvējamiem un restaurējamiem objektiem obligāts ir tehniskās apsekošanas atzinums, lai vērtētu ēkas lietošanas drošību, esošos ugunsdrošības risinājumus, atbilstību izmantošanas mērķim un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Būvvalde izvērtē katru konkrēto ieceri.

Būvvalde nevar komentēt iesniegumā minētā dzīvokļa pārbūves likumību, ja nav norādīta konkrētā adrese.

 

#1490 Francis 2015-12-03 14:18:01

Kad Centrāltirgū tiks izpildītas Latvijas un Eiropas savienības sanitāro normu prasības?Uz visiem produktiem ir jābūt norādītam to derīguma termiņam (sīki un smalki noteikts kur, kā, kādiem brtiem un cipariem. Gaļas paviljonā (un citos arī) 80-90% tirgojamajai precei vispār nav norādīts derīguma termiņš!Sen bija laiks kopā ar PVD ieviest tur kārtību! Kad tas beidzot tiks izdarīts?

Rīgas Centrāltirgū, attiecībā uz sanitāro normu prasību ievērošanu, Pārtikas un veterinārā dienesta speciālisti veic regulāras pārbaudes, bet ikdienā uzraudzību par sanitāro normu prasību ievērošanu veic Centrāltirgus Sanitārās un higiēnas uzraudzības speciālisti. Tāpēc varam droši apgalvot, ka Rīgas Centrāltirgū sanitāro normu prasību ievērošana tiek nodrošināta.

Centrāltirgus Gaļas paviljonā (arī citos paviljonos) informācija par tirgojamā produkta realizācijas termiņu stendos un vitrīnās ir izvietota pircējam redzamā vietā. Ja pircējam tomēr rodas jautājumi, viņš vienmēr var griezties pie pārdevēja un saņemt pilnīgu un izsmeļošu informāciju.

Gadījumā, ja pircējs Gaļas paviljonā kādā no tirdzniecības vietām ir konstatējis sanitāro normu prasību vai kādu citu pārkāpumu, lūdzam vērsties pie šīm personām:

A.Furmanovs – Gaļas paviljona vadītājs (mob.tel. 28732716);

D.Komogorova – Sanitārās un higiēnas uzraudzības speciāliste (mob.tel. 28342707);

V.Ļevša – Sanitārās un higiēnas uzraudzības speciālists (mob.tel. 28382482).

 

#1489 Sergejs 2015-12-01 15:25:07

Līdz ar jauno VID ēkas atklāšanu ir izveidojies bīstams četru ielu krustojums, it īpaši no rītiem, sastrēgumu laikā. Auto virzās gan pa Rusova ielu, gan pa Čiekurkalna 4. šķērslīniju, gan pa Gaujas ielu, gan pa Kadagas ielu un visi sabraucot kopā vienā krustojumā apmulst, veidojas bīstamas situācijas. Vai nav iespējams kāds risinājums?

Rīgas domes Satiksmes departaments risina šo jautājumu. Ir saņemtas tik daudz autovadītāju un Čiekurkalna iedzīvotāju sūdzības, ka jau uzsākta šī satiksmes objekta uzlabošana. Šobrīd priekšā stāv nopietns būvprojekta izstrādes process kas ilgst 2 gadus, pēc tam to varēs īstenot dzīvē.

 

#1488 būt vai nebūt 2015-12-01 13:43:56

LABVAKAR. Kas tad īsti ir ar apbūvi pie Gaiļezera ? Būves tur tas daudzstavenes ? Cik daudz viņu būs ? Cik stāvi ? Un ja uzbūves tad piekļūt varēs visi rajona iedzīvotāji pie ezera ? Vai kārtējais biezo rajoniņš būs ?

Atbilde sniegta pie jautājuma Nr.1487.
#1487 būt vai nebūt 2015-12-01 13:41:19

LABVAKAR. Kas tad īsti ir ar apbūvi pie Gaiļezera ? Būves tur tas daudzstavenes ? Cik daudz viņu būs ? Cik stāvi ? Un ja uzbūves tad piekļūt varēs visi rajona iedzīvotāji pie ezera ? Vai kārtējais biezo rajoniņš būs ?

Teritorijai pie Gaiļezera ir izstrādāts detālplānojums – Rīga domes 12.06.2012. saistošie noteikumi Nr. 178 „Zemesgabala Līduma ielā bez numura, Gaiļezera ielā bez numura, Hipokrāta ielā bez numura (kadastra Nr.01001222007) un tam piegulošās ūdens teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 178).

Būvvaldē 28.04.2014. ir saņemts SIA “Elniko” pilnvarotās personas SIA “Merks” būvniecības iesniegums – uzskaites karte. Jautājums skatīts Būvvaldes padomes 15.05.2014. sēdē un 29.05.2014. ir izdots plānošanas un arhitektūras uzdevums Nr. Bv-14-6297-nd “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūve”. Būvniecības iecere paredz  sešu 9 stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju celtniecību.

Saistošo noteikumu Nr. 178 53.3. punktā noteikts, ka jāparedz ezera krasta teritorijas sakārtošana un labiekārtošana, iepriekš izstrādājot konkrētās zemes vienības labiekārtojuma projektu, savukārt 53.3.1.1. apakšpunktā noteikts, ka jāveido publiska piekļuve ezeram – vienlaikus ar 1. ēkas būvniecību.

Būvatļauja šobrīd nav izdota.

Subscribe
Notify of
0 Komentāri
Inline Feedbacks
View all comments

Aktualitātes