par aktuālo Rīgā (18.02.)

par aktuālo Rīgā (18.02.)

19.02.2016
Uzdod savu jautājumu šeit

#1534 Andrejs 2016-02-08 15:57:39 arhivēt

 Lūdzu paskaidrojiet kādēļ aprēķinot nekustamā īpašuma nodokli 2016. gadam vērā tiek ņemts tikai deklarēto personu skaits, kas deklarējušās nekustamajā īpašumā uz 01.01.2016.?Taču gada laikā situācija var mainīties… Es nevarēju piedeklarēties savā dzīvoklī tehnisku iemeslu dēļ, jo saits nestrādāja. Tagad – janvārī esmu to izdarījis. Tā veidojas situācija, ka no 365 dienām 2016. gadā dzīvoklī neviens nav deklarēts tikai 8 dienas, bet nodokli būšu spiests maksāt kā par tukšu dzīvokli. Vai tad tas ir godīgi?

Ņemot vērā likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 26.panta trešās daļas regulējumu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa summas no maksātāja taksācijas gada ienākuma tiek ieskaitītas tās pašvaldības budžetā, kuras administratīvajā teritorijā personas deklarētā dzīvesvieta bija taksācijas gada 1.janvārī. Tādējādi ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr.148 “Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā” (turpmāk – Noteikumi Nr.148) personas, kas pastāvīgi dzīvo Rīgā, tiek motivētas atbilstoši sakārtot savu dzīvesvietas deklarāciju, šādā veidā palielinot iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus budžetā un veicinot galvaspilsētas attīstību.

Jānorāda, ka Rīgas iedzīvotājiem savu dzīvesvietu noteiktā nekustamā īpašuma objektā deklarēt iespējams gan klātienē vēršoties attiecīgā iestādē, gan iesniedzot iesniegumu elektroniski. Klātienē pakalpojums pieejams jebkurā Rīgas izpilddirekcijas Iedzīvotāju dzīvesvietas reģistrācijas nodaļā tās darba laikā, iesniedzot iesniegumu par dzīvesvietas deklarāciju. Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumiem Nr.1194 “Noteikumi par dzīvesvietas deklarācijas veidlapu, deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes kārtību un dzīvesvietas elektroniskās deklarēšanas kārtību” dzīvesvietu elektroniski deklarē tīmekļa vietnē www.latvija.lv, izmantojot tīmekļa vietnē pieejamos autentifikācijas līdzekļus. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 7.panta ceturto daļu, ja dzīvesvietas deklarētājs deklarāciju iesniedz elektroniski, tad ziņas par deklarēto dzīvesvietu reģistrē un personas sniegto ziņu datorizētu apstrādi, aizsardzību, saglabāšanu, kā arī aktualizēšanu Iedzīvotāju reģistrā nodrošina Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

Ir konstatēts, ka 2015.gada nogalē Latvijas iedzīvotājiem, tajā skaitā rīdziniekiem, tīmekļa vietnē www.latvija.lv nebija pieejams e-pakalpojums “Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana”. Tomēr jāuzsver, ka Noteikumi Nr.148 tika pieņemti jau 2015.gada 9.jūnijā un publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 2015.gada 3.augustā. Līdz ar to iedzīvotājiem tika dots pietiekami ilgs laiks, lai nepieciešamības gadījumā atbilstoši sakārtotu savu dzīvesvietas deklarāciju.

Vienlaikus secināms, ka Noteikumi Nr.148 neparedz iespēju ne pagarināt, ne pārcelt 3.punkta apakšpunktos noteikto deklarācijas brīdi, proti, taksācijas gada 1.janvāra plkst. 0:00. Tiesību normas, kas regulē nodokļu aprēķināšanas kārtību Latvijas Republikā, ir imperatīvas, un nodokļu administrācija nevar aprēķināt nekustamā īpašuma nodokli citādi, kā tikai saskaņā ar spēkā esošajām speciālajām tiesību normām. Līdz ar to, aprēķinot nekustamā īpašuma nodokli par 2016.gadu, tiks ņemtas vērā Iedzīvotāju reģistrā norādītās konkrētā objektā deklarētās personas uz 2016.gada 1.janvāra plkst. 0:00.

            Papildus norādām, ka 10.02.2016. Rīgas domes Finanšu komitejas sēdē tiks izskatīts lēmuma projekts Grozījums Rīgas domes 2015.gada 9.jūnija saistošajos noteikumos Nr.148 “Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā”, paredzot iespēju 2016.gadā paredzēt pārejas posmu līdz 2016.gada 1.martam, kurā iedzīvotājiem iespējams atbilstoši sakārtot savas dzīvesvietas deklarāciju, lai saņemtu samazināto nekustamā īpašuma nodokļa likmi.

 

#1533 Dmitrijs Vasiljevs 2016-02-08 15:54:30 arhivēt

Izskaidrojiet lūdzu par ko tieši tiek piemērots sods gadījumā, ja nav notīrīta mašīna no sniega? Par to, ka nesmuki izskatās? Vai šāds sods tiešām tiek piemērots? Esmu jūrnieks. Manis nav mājās četrus līdz sešus mēnešus. Tagad mana mašīna noteikti stāv sniega kaudzē, varbūt pat jau ir izrakstīts sods, jo šobrīd atrodos Indijas okeānā. Pastāstiet lūdzu, kas konkrēti šādu likumu ir pieņēmis?

            Atbildība ir paredzēta par ilgāk par trīs diennaktīm stāvēšanai novietotā transportlīdzekļa apkārtnes neattīrīšanu no sniega tādā mērā, lai apkārt transportlīdzeklim esošais sniegs netraucētu gājēju un transporta satiksmi, kā arī ielu un piebraucamo ceļu kopšanu ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem. Pats transportlīdzeklis var būt arī apsnidzis. Iepriekš minētais pienākums noteikts Rīgas domes 28.04.2015. saistošo noteikumu Nr.146 “Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” (turpmāk – RDSN Nr.146) 11.punktā “Transportlīdzekļu īpašnieki vai turētāji, novietojot transportlīdzekļus stāvēšanai uz ielām vai pagalmos ilgāk par trim diennaktīm, nodrošina teritorijas attīrīšanu no sniega ap transportlīdzekli tādā mērā, lai netiktu traucēta gājēju un transporta satiksme, kā arī ielu un piebraucamo ceļu kopšana ar mehāniskajiem līdzekļiem.” Šāds pienākums bija paredzēts arī Rīgas domes 2008.gada 8.jūlija saistošajos noteikumos Nr.125 “Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi”, kuri bija spēkā līdz RDSN Nr.146. 2016.gada laikā 25 gadījumos par minētā pienākuma nepildīšanu ir uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība. Rīgas domes saistošie noteikumos minētie pienākumi darbojas tikai Rīgas administratīvajā teritorijā.

Vēršam uzmanību, ka neatkarīgi no gada laika saskaņā ar Ministru kabineta 07.09.2004. noteikumu Nr.767 “Noteikumi par transportlīdzekļa piespiedu pārvietošanu un transportlīdzekļa atzīšanu par ilgstoši atstātu uz ceļa” IV. sadaļu “Transportlīdzekļa atzīšana par ilgstoši atstātu uz ceļa”, ja kāda persona vērsīsies Rīgas pašvaldības policijā ar sūdzību par ilgstoši novietoto transportlīdzekli, transportlīdzekli noteiktajā kārtībā var atzīt par ilgstoši atstātu uz ceļa un ne mazāk kā pēc 45 diennaktīm pārvietot (ja transportlīdzeklim nebūs tehniskā apskate ne mazāk kā pēc 15 diennaktīm) uz speciālu stāvvietu.

 

#1532 Ludmila 2016-02-08 15:50:22 arhivēt

Labdien. Kad tiks ieviesta normāla veco lampu, kurās ir dzīvsudrabs, savākšana?

Sadzīves bīstamo atkritumu ( tai  skaitā dzīvsudrabu saturošos atkritumus: dienasgaismas lampas, ekonomiskās spuldzes, dzīvsudraba termometri)  pieņemšanai no iedzīvotājiem Rīgas pilsētā  ir uzstādīti 7 specializēti konteineri.

Sadzīves bīstamo atkritumu pieņemšanas punkti:

• Duntes iela 13, Rīga, SN gāzes uzpildes stacija;

• Mūkusalas iela 78, LUKOIL degvielas uzpildes stacija;

• Vienības gatve 115a, Rīga, Latvijas Naftas degvielas uzpildes stacija;

• Ciema iela 3, Rīga, Eko Gāzes uzpildes stacija;

• G.Astras iela 7, LUKOIL degvielas uzpildes stacija;

• Emmas iela 45, LUKOIL degvielas uzpildes stacija;

• Getliņu sadzīves atkritumu poligons – atkritumu savākšanas laukums.

Darba laiks katru dienu no 9.00-19.00.

Minēto konteineru atrašanās adreses ir atrodamas arī Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta mājas lapā.

Informāciju par konteineru atrašanās vietām var saņemt arī piezvanot uz RD Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldi  tālr.67105439.

 

#1531 Tatjana 2016-02-08 15:48:11 arhivēt

 

Nesen staigājot pa pilsētu pievērsu uzmanību kokiem. Ļoti daudzi koki neaug taisni, bet tas nozīmē, ka pie liela vēja tie var gāzties un nodarīt lielu kaitējumu. Kas par to ir atbildīgs un kādēļ netika nekas darīts?

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta (turpmāk-MVD) Vides pārvalde informē, ka Rīgas domes 15.01.2013. saistošo noteikumu Nr.204 „Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” 4.punktā noteikts, ka par apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību ir atbildīgs zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs (tā var būt pašvaldība, valsts, fiziskas un juridiskas personas), savukārt  5.3.punktā noteikts, ka zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir pienākums ir nodrošināt nokaltušu koku, kuri pilnībā zaudējuši augtspēju, un bīstamu koku (koki ar vizuāli redzamiem bojājumiem – dabas apstākļu rezultātā iztrupējis (vairāk kā 80%), aizlūzis, sašķelts, daļēji sasvēries ar aprautu vai paceltu sakņu sistēmu, pilnīgi izgāzies vai citādi bīstams koks) nociršanu.

Rīgas domes 15.01.2013. saistošo noteikumu Nr.204 „Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” 3.punkts nosaka, ka apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību Rīgas pilsētā pārrauga Rīgas pilsētas būvvalde un šo pašu noteikumu 39.punkts nosaka, ka 204.noteikumu izpildi kontrolēt un sastādīt administratīvos pārkāpumu protokolus atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgas šādas amatpersonas: administratīvās inspekcijas inspektori, policijas amatpersonas un būvvaldes apstādījumu inspektori.

Koki mēdz augt slīpi vairāku iemeslu pēc, piemēram slīpi augoši stumbri ir sugas pazīme, saulmīļu sugu koki izliecas uz vairāk izgaismoto pusi, kā tas ir ceļu malās, mežmalās vai ūdenstilpņu krastos, kā arī daudzstumbru kokiem stumbri ir slīpi katrs uz savu pusi. Ne vienmēr slīpi augoši koki ir bīstami. Liela vēja ietekmē var lūzt jebkurš koks, neatkarīgi no koka stāvokļa.

Ņemot vērā, ka jautājums ir ļoti vispārīgs, nav iespējams sniegt viennozīmīgu atbildi. Katrs gadījums ir jāizvērtē atsevišķi.

Iedzīvotājiem par konkrētā vietā augošiem kokiem ir jāvēršas pašvaldībā.  Un tad atkarībā no kompetences jautājumu risina– Būvvalde un  Administratīvā inspekcija, MVD (kā ielu un pašvaldības izglītības iestāžu apstādījumu apsaimniekotāji), citu teritoriju apsaimniekotāji, piemēra SIA “Rīgas meži”, RNP, izpilddirekcijas u.c. savas kompetences ietvaros situācijas atrisina.

 

#1530 Nina Kapcenko 2016-02-08 11:43:54 arhivēt

Rīgā, Salaspils ielā 18/6 visi, kam nav slinkums liek mašīnas pie mūsu mājas. Pie mums par ātrajiem grūti piebraukt, bet mājā dzīvo pārsvarā cilvēki gados ar dažādām veselības problēmām. Arī paši nevaram ne normāli ieiet, ne iziet no mājas. Un vēl kādēļ Rīgā, Salaspils ielā 18/6 netiek remontēts ceļš? Līdzās ir stacija Jāņavārti, cilvēku plūsma liela. Kāpņu telpas durvis nav slēdzamas, tāpēc cilvēki nāk kāpņutelpā nokārtot savas dabiskās vajadzības. Ļoti lūdzu ieviest kārtību, jo namu pārvalde uz sūdzībām nereaģē.

Rīgas pašvaldības policijas Latgales pārvaldes dežūrdaļā no 2015.gada 1.augusta līdz 2016.gada 28.janvārim reģistrēti trīs izsaukumi uz Salaspils ielu 18 k-6, Rīgā, kas saistīti ar ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu (automašīnu novietošanu uz gājēju ietvēm). Četras personas sauktas pie administratīvās atbildības saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.10 panta ceturtās daļas 5.punktu – par transportlīdzekļu novietošanu stāvēšanai uz ietvēm vietās kur tas ir aizliegts.

Nekādas ceļa zīmes, kas ierobežotu transportlīdzekļu stāvēšanu un apstāšanos pie minētā nama nav izvietotas.

Vēršam uzmanību, ka autotransporta novietošanas kārtība, t.sk. ceļa zīmju uzstādīšana, izlemjama vienīgi dzīvokļu īpašnieku starpā. Ceļa zīmju uzstādīšanu jāsaskaņo AS “Valsts ceļi”. Lai saņemtu minēto saskaņojumu, nepieciešama visu dzīvojamās mājas Salaspils ielā 18 k-6, Rīgā dzīvokļu īpašnieku piekrišana (100%).

Minētā uzdevuma izpildei dzīvojamās mājas Salaspils ielā 18 k-6, Rīgā dzīvokļu īpašnieku kopība var pilnvarot RNP. Tādā gadījumā tiks piemērota RNP iekšējā kārtība atļauju izsniegšanai transportlīdzekļu iebraukšanai un stāvēšanai dzīvojamās mājas pagalma teritorijā. Plašāku informāciju iespējams saņemt jebkurā RNP Klientu apkalpošanas nodaļā.

Pagalmu piebraucamo ceļu remonta programma uzsākās 2012.gadā. Austrumu izpilddirekcijas administratīvajā teritorijā darbi sākotnēji notika Pļavniekos un Dārzciemā, bet no 2014.gada, arī Ķengaragā. Programma tiek realizēta pēc kvartālu principa. Piemēram, Ķengaraga apkaimē ir izteikti 8 dzīvojamās apbūves kvartāli (skat pievienoto shēmu). 2014.gadā saremontēja piebraucamos ceļus apbūves kvartālā starp Višķu, Maskavas, Ikšķiles un Lokomotīves ielām, 2015.gadā saremontēja piebraucamos ceļus kvartālā starp Maskavas ielu un Daugavu no Ķengaraga ielas līdz “Kvadrātam”. Iepirkumā par 2016.gada darbiem Ķengaragā iekļauts kvartāls starp Ikšķiles, Maskavas, Bultu un Prūšu ielām.

Piebraucamais ceļš gar Salaspils 18 k-6 atrodas Ķengaragā kvartālā starp Slāvu ielas pārvadu, Salaspils, Rušonu, Prūšu un Maskavas ielām. Saglabājoties līdzšinējam finansējumam un strauji nepieaugot ceļu būves izmaksām, šajā kvartālā darbus varētu uzsākt 2018.gadā.

Vienlaicīgi informējam, ka konkrētais piebraucamā ceļa posms ir salīdzinoši labākā tehniskā stāvoklī nekā daudzi citi Ķengaraga apkaimes piebraucamie ceļi.

Jautājumā par kāpņu telpu ārdurvīm darām zināmu, ka jebkuras dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki ir tiesīgi pieņemt lēmumu par finanšu līdzekļu uzkrājuma veidošanu kāpņu telpu ārdurvju nomaiņai. Tāpat vēršam uzmanību, ka arī vienas kāpņu telpas dzīvokļu īpašnieki, savstarpēji vienojoties un par saviem finanšu līdzekļiem, ir tiesīgi veikt tikai savas kāpņu telpas ārdurvju nomaiņu, t.sk. ārdurvju koda sistēmas atslēgas ierīkošanu. Tādā gadījumā SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” jāiesniedz lēmums, kur attiecīgās kāpņu telpas visi dzīvokļu īpašnieki piekrīt ārdurvju nomaiņas remonta darbiem un koda atslēgas ierīkošanai, norādot nepieciešamo finanšu līdzekļu avotu, kā arī firmu, kas pēc kodu sistēmas ierīkošanas veiks minētās durvju kodu sistēmas uzturēšanu un tehnisko apkalpošanu.

 

#1529 Gatis Jaunsils 2016-02-05 17:48:30 arhivēt

Sveiki, ikdienā izmantoju stāvvietu Brīvības  ielā 44, bet nesen tā aizslēgta ar būvvaldes lēmumu ka nedroša ekspluatācijai. Kāpēc tā, asfalts gluds un stāvvieta sakopta. Tagad mašīnu nav kur likt, ielas pārbāztas ka vienmēr un tagad ar uzviju, paldies

Arī autostāvvieta ir būve, uz kuru attiecas būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasības.  Autostāvvieta Brīvības ielā 44, Rīgā slēgta, jo Būvinspekcijas pārbaudes laikā tika konstatēts, ka autostāvvieta ierīkota un ekspluatēta patvaļīgi, bez Būvvaldē saskaņotas būvniecības dokumentācijas.

#1528 Ozols 2016-02-04 18:48:26 arhivēt

Kāpēc jau sen nav pārlikta gājēju pāreja pie Nacionālā teātra braucot no Elizabetes ielas tā, tā lai griežoties uz Vanšu tiltu neveidotos korķis dēļ stāvēšanas? Arī nākamajā ielā būtu vieglāk izbraukt ārā. Vienkārši nolieciet otrā pusē un visi laimīgi

Lai varētu sniegt pilnvērtīgu atbildi, lūdzam jautājuma autoram precizēt par kuru gājēju pāreju ir runa, jo Valdemāra ielas posmā no Elizabetes ielas līdz Vanšu tiltam ir vairākas gājēju pārejas un Elizabetes iela neved gar/pie Nacionālā teātra.

 

#1527 Ričards 2016-02-04 09:43:55 arhivēt

Vēlējos uzzināt vai veloceliņš uz Kr.Barona ielas būs visā tās garumā? Pagaidām izskatās, ka tas beidzas pie Elizabetes ielas, jo tālāk gar Vērmanīti ir autostāvvietas. Mulsinošākais ir tas, ka izskatās, ka aiz tām veloceliņš arī turpinās. Vai autostāvvietas tur tiks atstātas. Kā velobraucējiem tās būtu jāapbrauc, jo visi velobraucēji saprot, ka apbraukt pa brauktuves pusi būtu ārkārtīgi nedroši – sanāk braukt starp divām mašīnām, no kurām tām, ka novietotas jebkurā brīdī var tikt atvērtas durvis.

Jā, rekomendējošās velojoslas K.Barona ielā būs visā garumā. Posmā gar Vērmanes parku velojosla turpināsies pa ietvi. Autonovietnes tiks saglabātas, tādejādi nodrošinot visiem satiksmes dalībniekiem pieņemamu risinājumu. Uz ietves velojoslu ar segumu tiks nodalīta no gājējiem. Šajā būvsezonā pabeigsim ietves un nākamgad iela tiks labiekārtota.

 

#1526 Aīda 2016-02-04 09:40:13 arhivēt

Sakarā ar skolu “bulciņu” skandālu un to, ka tagad tiek pozicionēts, ka jāļauj visādus draņķus tirgot skolās, lai bērni starpbrīžos neiet uz veikaliem tos pirkt gribēju pajautāt kāpēc vispār tiek pieļauts, ka pamatskolas bērni starpbrīžu laikā atstāj skolu? Kāds tam ir pamatojums? Kādas vajadzības skolēnam var būt ārpus skolas laikā, kad notiek mācību process? Pēc būtības taču vecāki tos ir uzticējuši skolai un šajā laikā skola par tiem ir atbildīga, bet kādu atbildību var uzņemties par bērnu, kas starpbrīdi pavada ārpus skolas telpām? Tas taču ir arī drošības jautājums, jo skaidrs, ka, ja bērni tiek izlaisti, tad tie nākot atpakaļ var ienest spaisu un vēl sazin ko, pat tad, ja nepiederošas personas skolās ielaistas netiek.

Drošību skolā, tāpat kā daudzus procesus izglītības iestādē, nosaka/regulē normatīvie akti. Ministru Kabineta noteikumi Nr. 1338 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”, kuros noteikts, ka Izglītības iestādes vadītāja kompetencē nodrošināt iestādes iekšējās kārtības noteikumu (turpmāk – iekšējās kārtības noteikumi) un drošības noteikumu izstrādi un kontrolēt to ievērošanu un iekšējās kārtības noteikumos iekļaujot vairākas prasības (III panta 8. punkts), tajā skaitā par drošību mācību laikā un mācību nodarbību starplaikos. Gan skolēniem, gan bērnu vecākiem ir jāiepazīstas ar šiem noteikumiem, kas tiek apliecināts ar parakstu.

Taču jāsaka, ka pretēji medijos radītajam priekšstatam, ne visām skolām ir aktuāla šo iekšējās kārtības noteikumu neievērošana un skolas lielākoties nepieļauj, ka bērni mācību stundu starplaikos iet ārā no skolas telpām, it īpaši pamatskolas vecuma bērni (ir skolas, kur stundu starplaikos ļauj iet ārā vidusskolas vecuma bērniem).

0 Komentāri
Inline Feedbacks
View all comments

Aktualitātes