Par aktuālo Rīgā (24.04.)

Par aktuālo Rīgā (24.04.)

24.03.2016
Uzdod savu jautājumu šeit

#1565 Ģirts 2016-03-03 18:38:24

Labdien, vai notiek kāda projekta attīstība saistībā ar tuneli zem dzelzceļa starp Ģertrūdes un Daugavpils ielām?

Plāni attīstīt iepriekšminēto projektu Rīgas domes Satiksmes departamentam tiešām bija, tika uzsākta projektēšana, taču projektēšanas laikā Rīgas domes Satiksmes departaments sadūrās ar nekustamo īpašumu atsavināšanas problēmu, kas padarīja šo projektu par nesamērīgi dārgu, kā rezultātā projekts nav izstrādāts un tuvākajos gados nav plānots attīstīt šo projektu.

 

#1564 Sarkandaugava 2016-03-03 18:06:03

Sarkandaugavā līdz ar pārvada būvniecību plānots Tvaika ielu pārbūvēt no 2 uz 4 braukšanas joslām. Kā Tvaika ielas paplašināšanas projekts ir savietojams ar Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģiju, kurā ūdens tilpņu un tām pieguļošo teritoriju revitalizācija, zaļo un atpūtas zonu labiekārtošana ir uzsvērta kā prioritāra?

Rīgas attīstības plānā iestrādāta Tvaika ielas attīstība un pārbūve, paplašinot brauktuves par divām joslām katrā virzienā un nu ir iespēja piesaistīt ES līdzfinansējumu projekta īstenošanai. Šis projekts tiek attīstīts pilsētas sarkano līniju robežās un nekādā mērā neietekmē Jūsu minēto punktu par ūdenstilpņu un tām piegulošo teritoriju revitalizāciju.

 

#1563 Tatjana  2016-03-03 15:00:32

Dzirciema ielā ir pietura Vaidelotes, kur atrodas parks uz valsts zemes, bet blakus privātais zemes gabals pamatīgi aizaudzis ar nezālēm un skats ir ļoti nepievilcīgs. Piedāvāju aicināt zemes īpašnieku sakārtot šo zemes īpašumu!

Rīgas domes Administratīvās inspekcija (turpmāk – Inspekcija) teritoriju aiz Nordeķu parka (Buļļu iela 16, kadastra Nr.0100 066 2005), Rīgā, ir apsekojusi vairākkārt. Par Rīgas domes 28.04.2015. saistošo noteikumu Nr.146 “Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” tika sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli, kā arī piemēroti administratīvie naudas sodi. Ņemot vērā, ka īpašnieks (juridiska persona) neveic īpašuma apsaimniekošanu un teritorijā veidojas antisanitāri un pilsētas iedzīvotājiem bīstami apstākļi, inspekcija nosūtīja ziņojumu Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas Piespiedu izpildes komisijai – pieņemt lēmumu par administratīvā akta izdošanu, lai uzsāktu piespiedu izpildes procedūru, sakārtojot minēto nekustamo īpašumu.

 

#1562 Jeļena Adata 2016-03-03 11:44:51

Godātais Amerika kungs. Ja ir iespēja, lūdzu Vērmanes dārzā izveidot rotaļu laukumu jaunāko klašu bērniem. Parkā parasti ir daudz bērnu no 7-12gadiem un viņiem nav kur spēlēties, tapēc viņi iet uz mazo bērnu rotaļu laukumu, līdz ar to traucē mazos bērnus. Vai jums ir paredzēta laukuma izbūve skolēniem?

Vērmanes dārzs ir ļoti noslogots – tajā jau ir plašs rotaļlaukums, citas bērnu atrakcijas, estrāde, apbūve u.c. Papildus tam Vērmanes dārzs bieži tiek izvēlēts dažādiem pilsētas mēroga pasākumiem – gadatirgiem, svētkiem ģimenēm ar bērniem, kā arī slēgtiem maksas pasākumiem (parks ir iežogots un slēdzams). Tādēļ atvēlēt vietu jaunai, pietiekami plašai pusaudžu aktivitāšu zonai  parkā praktiski nav iespējams. Rūpīgi apsvērsim iespēju parkā izvietot nelielu vingrošanas ierīču (līdzteku, pievilkšanās stieņu) kompleksu, kas ir piemērota pusaudžiem un jauniešiem. Savukārt skolas vecuma bērnu aktivitāšu zonu ar rotaļu iekārtām šai vecuma grupai plānots ierīkot netālu esošajā Esplanādē.

 

#1561 Aleksandrs Aleksejevs 2016-03-03 11:39:36

Kādēļ bez mūsu piekrišanas tika nomainīta dzīvojamās mājas adrese. Agrāk bija Dombrovska iela 37A, bet tagad ir Skuju iela 18, kaut gan visa māja rakstīja iesniegumu, ka nevēlamies adresi mainīt, bet netikām uzklausīti. Tagad visi dokumenti jāpārtaisa mums uz sava rēķina…

Galvenos adresācijas sistēmās pamatprincipus, kurus pašvaldībām jārealizē dabā, ir pieņēmusi Saeima, apstiprinot Ministru kabineta noteikumus Nr. 698 “Adresācijas noteikumi”.

Saskaņā ar šiem noteikumiem galvenie adresācijas sistēmai noteiktie un piemērojamie principi ir:

  • administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties;
  • katram adresācijas objektam (ēkai, apbūvei paredzētai zemes vienībai vai telpu grupai) piešķir vienu adresi;
  • ēkām un apbūvei paredzētām zemes vienībām numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, ko nosaka, izvērtējot konkrēto situāciju.

Rīgā līdz 2015.gada 10.decembrim eksistēja divas ēkas ar adresi Augusta Dombrovska iela 37 (nekad oficiāli ar pašvaldības lēmumu nav bijusi apstiprināta A.Deglava 37A, kā to min persona) – tirdzniecības ēka un daudzstāvu daudzdzīvokļu ēka, taču Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka divas ēkas ar vienu adresi pilsētā nedrīkst būt. Līdz ar to veicot adresācijas sakārtošanu atbilstoši MK noteiktajām prasībām, vienam no objektiem adrese bija jāmaina.

Novērtējot situāciju tika konstatēts, ka veikala adrese atbilst noteikumu prasībām, jo pie veikala tuvākā iespējamā piekļūšana ir no A.Dombrovska ielas, taču daudzdzīvokļu ēkai piekļuve ir plānota un tiek realizēta tikai no Skuju ielas. Attiecīgi adreses maiņa šajā gadījumā ir obligāta, jo Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka divas ēkas nedrīkst būt ar vienu adresi, un adreses ir piešķiramas no tuvākās ielas, no kuras tiek organizēta galvenā piekļūšana.

Līdz ar to ar 10.12.2015. pieņemts Būvvaldes lēmums par dzīvojamās mājas Augusta Dombrovska iela 37 adreses maiņu uz Skuju iela 18.

Attiecībā uz dokumentu pārreģistrāciju vai izmaiņu noformēšanu Būvvalde paskaidro, ka šādas darbības ir jāveic tikai atsevišķos gadījumos, jo pašu adreses maiņas faktu apliecina oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” publicētais lēmums, kas visiem ir pieejams bez maksas. Un dati par adreses maiņu valsts un pašvaldības uzturētajās datubāzēs, piemēram, Valsts adrešu reģistrā, Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā, Nekustamo īpašumu valsts kadastra informācijas sistēmā, u.c. tiek aktualizēti automātiski.

Tomēr Būvvalde aicina īpašniekus par mainīto adresi paziņot personām, ar kurām slēgti privātie līgumi, piemēram, „Lattelecom”, „Latvenergo”, bankas u. c. uzņēmumi, jo par adreses maiņu lietderīgi ir informēt personas, ar kurām tiek veikta gan personiskā, gan lietišķā sarakste.

 

#1560 Ruslan 2016-03-03 11:16:56

Kādēļ netiek remontēts piebraucamais ceļš pie dzīvojamās mājas Morica ielā 20b? Diennakts tumšajā laikā šīs ceļš nu jau apdraud dzīvību.

Pagaidām Pārdaugavas  izpilddirekcijā tiek izskatīta iespēja iekļaut  dzīvojamā nama Morica ielā 20b iekškvartāla seguma remontu to Rīgas Kurzemes rajona iekškvartālu sarakstā, kuriem 2018. gadā būtu organizējams seguma remonts.            Būtisks priekšnoteikums drošai piekļuvei dzīvojamiem namiem ir efektīvs un drošs ārējais apgaismojums. Jautājums par minētā dzīvojamā nama ārējā apgaismojuma efektivitātes nepieciešamo un iespējamo paaugstināšanu Jums jārisina sadarbībā ar namu apsaimniekotāju.

Papildus informējam, ka lielākā daļa minētā iekškvartāla atrodas uz privātīpašumā esošas zemes. Tādēļ minētās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem kā kopīpašniekiem, sadarbībā ar dzīvojamo māju apsaimniekotāju iesakām ieplānot vēlamos pasākumus ēku pārvaldīšanas nodrošināšanai, plānojot līdzekļu uzkrāšanu piegulošās teritorijas seguma remontdarbiem nākošajiem periodiem.

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” (turpmāk – RNP) informē, ka ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, vispirms jāvērtē zemes īpašuma tiesības. Šajā gadījumā zemesgabals pie konkrētas dzīvojamās mājas pieder privātīpašniekam, tādējādi vispirms jāsaņem atļauja no zemes īpašnieka par dzīvojamās mājas Morica ielā 20b, Rīgā pagalma labiekārtošanas remonta darbiem. RNP varētu ieplānot un veikt minētos remonta darbus, bet, lai tos veiktu, sākumā dzīvojamās mājas Morica ielā 20b, Rīgā dzīvokļu īpašnieku kopībai jāiesniedz RNP atbilstīgs lēmums, kurā noteikti veicamie remonta darbi un to finansēšanas kārtība (esošie māju uzkrājumi vai jauna uzkrājuma izveidošana, nosakot termiņus un apjomus).

Šobrīd dzīvojamās mājas Morica ielā 20b, Rīgā dzīvokļu īpašnieki veic finanšu uzkrājumu plānotajiem remonta darbiem. 2016.gadā RNP ieplānojusi aukstā ūdens ievada un uzskaites mezgla renovāciju. Tāpat mājai nepieciešams veikt kāpņu telpu kosmētisko remontu un bēniņu pārseguma siltināšanas remonta darbus.

Lai RNP veiktu izmaiņas plānoto remonta darbu apkopojumā un iekļautu tajā piebraucamā ceļa seguma remontu, vai citus darbus, dzīvojamās mājas Morica ielā 20b, Rīgā dzīvokļu īpašniekiem jāpieņem attiecīgi lēmumi un par tiem jāinformē RNP. Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums pieņemams, ievērojot Dzīvokļa īpašuma likuma 16., 17., 18., 19., 20. un 21.panta nosacījumus, noformējams rakstveidā un iesniedzams jebkurā Sabiedrības klientu apkalpošanas centrā. Papildus informācija par dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanas kārtību un dzīvokļu īpašnieku kopsapulču protokolu noformēšanu pieejama RNP klientu apkalpošanas centros un interneta vietnē www.rnparvaldnieks.lv.

0 Komentāri
Inline Feedbacks
View all comments

Aktualitātes