Par aktuālo Rīgā (21.04.)

Par aktuālo Rīgā (21.04.)

2016. gada 22. aprīlis

#1597 Jurijs 2016-04-07 13:08:24

Vai ir plānots iekškvartāla remonts Jūrmalas gatvē 93?

Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija, apsekoja jautājumā minēto iekškvartālu un izskatīs  iespēju iekļaut dzīvojamā nama Jūrmalas gatvē 93 iekškvartālu to Rīgas Kurzemes rajona iekškvartālu sarakstā, kuriem 2018. gadā būtu jāveic seguma remonts.

 

#1596 Vera Frolova 2016-04-07 13:03:10

Mūsu iekškvartālā Valguma ielā 22 ir briesmīgā stāvoklī. Vai tiek plānots asfalta remonts šajā iekškvartālā? Vai tas ir iekļauts grafikā? Kad?

Dzīvojamās mājas Valguma ielā 22 iekškvartāls jau ir iekļauts to iekškvartālu sarakstā, kuriem 2017. gadā tiks organizēts seguma remonts.

 

#1595 Vladimirs  2016-04-07 13:02:30

 

Vai var būt situācija, ka neskatoties uz to, ka mūsu dzīvojamajā mājā ir ekonomiskās spoldzes un kustības sensori, bet ikmēneša elektrības rēķins ir 20 KWh?

Ekonomiskās spuldzes patērē elektrību, pieņemot, kā kompaktas luminiscentas spuldzes jauda ir 15W. Ja šādas spuldzes mājā ir 10, tad 20kWh tās patērēs darbojoties ~4,5stundas/diennaktī.

Vēršam uzmanību, ka koplietošanas elektroenerģijas patēriņa izmaksas veido ne tikai apgaismojuma ierīces, bet visas ierīces un iekārtas, kas konkrētajā dzīvojamajā mājā pieslēgtas elektroenerģijas padevei (lifta iekārtas, apkures sistēma u.tml.). Ja mājā ir siltummezgls, tad arī tas visticamāk ir pieslēgts koplietošanas tīkla elektroenerģijas patēriņa skaitītājam.

Katrā ziņā, lai sniegtu detalizētu skaidrojumu par to, kā veidojas elektroenerģijas patēriņš, nepieciešams precizēt dzīvojamās mājas adresi.

 

#1594 Vladimirs  2016-04-07 13:01:38

Cik maksā atkritumu izvešana Rīgā un vai var būt tā, ka cena ir atkarīga no iedzīvotju skaita dzīvojamā mājā?  

Atkritumu izvešanas maksa atkarīga no konkrētās dzīvojamās mājas iedzīvotājiem lietošanai piešķirto konteineru skaita, to tilpuma uz izvešanas biežuma. Dzīvokļu īpašnieku kopējo maksājamo summu aprēķina konteineru tilpumu (kubatūru) reizinot ar izvesto reižu skaitu un 1 m3 atkritumu apsaimniekotāja noteikto tarifu. Ja dzīvokļu īpašnieki nav noteikuši savu kārtību, kā pārvaldniekam veikt aprēķinus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, katra dzīvokļa īpašnieka apmaksājamā daļa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tiek aprēķināta atbilstoši Ministru kabineta 09.12.2008. noteikumu Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” nosacījumiem – proporcionāli dzīvoklī deklarēto personu skaitam.

Katru mēnesi maksa par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu var mainīties atkarībā no tā, cik konteineru tukšošanas reizes veiktas konkrētajā mēnesī (saskaņā ar atkritumu izvešanas grafiku), cik deklarēto personu skaits bijis konkrētajā mājā un konkrētajā mēnesī.

Vēršam uzmanību, ka dzīvokļu īpašnieki var noteikt citu kārtību, kā RNP veikt maksas aprēķinus par saņemtajiem atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem, piemērām, noteikt, ka maksa par pakalpojumu aprēķināma atbilstoši dzīvokļu īpašumu skaitam, proporcionāli dzīvokļu platībām u.tml.

 

#1593 Zanna Gladkova 2016-04-07 12:50:02

Kad tiks sakārtoti iekškvartāli Bolderājā?

Liela daļa iekškvartālu remontdarbu jau tikuši veikti 2014. gadā. Darbi tika turpināti arī 2015. gadā. Ir vietas, kur remontdarbi turpināsies arī šogad, piemēram, Stagaru ielas 4 iekškvartālā. Jāņem vērā, ka jebkuri darbi var tikt veikti tikai tam atvēlētā finansējuma apmērā.

 

#1592 Kalnciema 101 iela 2016-04-07 12:40:28

Lūdzam pievērst uzmanību iekškvartālam Kalnciema ielā 101!!! Jau vairāki cilvēki ir cietuši! Sadzirdiet mūs!

Dzīvojamā nama Kalnciema ielā 101 iekškvartāla seguma remonts ieplānots 2017. gadā.

 

#1591 Terēze Ābols 2016-04-06 14:43:22

Labdien! Rīgā, Elvīras ielas abās pusēs, tostarp arī pie mana īpašuma, aug liepu aleja. Agrāk (pirms gadiem 30, varbūt) visa aleja kopta, kokus polardējot (tā, šķiet, to sauc), bet tagad koki pārauguši, vasarā gaišā dienā zem kokiem un piegulošo ēku dzīvokļos (arī manā) valda melna tumsa. Tā kā iepriekš koku vainagi īsināti, vēlākajos gados augušie zari ir pātagveidīgi, trausli, kalst, lūst un krīt gājējiem uz galvas, vējā dauzās pa manas mājas jumtu, bet lapas aizdambē lietus notekas, kas jātīra vairākas reizes gadā. Saskaņā ar pašvaldības noteikumiem, īpašniekam jākopj ielas mala pie sava īpašuma, bet manā gadījumā tas ir ne tikai trotuārs, bet arī ~4m plata josla ar minētajām liepām, kur visu gadu birst zari, bet lapas vai liepu ziedi – atkarīgi no gadalaika. Koki atodas Rīgas Mājokļu vides departamenta pārziņā. Pieteicu tur savu problēmu, speciālits vietu apskatīja, bet iepriecināt nevarēja – budžetā naudas šai nomales ielai nav un nebūs, tāpēc man deva mājienu, ka varam paši apmaksāt kopšanu, nolīgstot arboristus. Jautājums – vai RD nav pienākums kopt savu īpašumu (ielas sarkano līniju robežās) neatkarīgi no tā, vai iela ir centrā vai tālāk no tā? Arī Pārdaugavā dzīvo cilvēki – vai neizvēloties dzīvot centrā automātiski tiek parakstīts spriedums – nekvalitatīvi dzīves apstākļi?! – tumsa dzīvoklī; īpašuma jumta un noteku bojāšana no kaimiņa – RD kokiem; gada laikā – kopā vairākas dienas bez atlīdzības veltot laiku sveša īpašuma kopšanai + vēl risinot problēmu ar vairāku m3 bioloģisko atkritumu – t.i.,lapi un zaru, utilizāciju! Paldies jau iepriekš par atbildēm!

Pēc Elvīras ielas 15 iedzīvotājas telefoniska ierosinājuma 23.03.2016. tika apsekoti apstādījumi Rīgā, Elvīras ielas teritorijā no Vīlipa ielas līdz Tapešu ielai.

Konstatēts, ka Elvīras ielā abās pusēs, starp gājēju ietvi un brauktuvi aug stādītas liepas. Liepas ir divas reizes galotņotas, tagad vainagi ir atauguši sabiezināti, veidojot vairākas savā starpā konkurējošas galotnes. Liepām apzāģēti apakšējie zari līdz vainaga ataugšanas vietai. Ņemot vērā apsekošanas rezultātus, secināts, ka Rīgā, Elvīras ielā nepieciešams sakopt vainagus (izzāģēt nokaltušos, bojātos, nepareizi ieaugušos, retināmos zarus, kā arī saīsināt zarus, kas traucē kustībai, vai skar ēku jumtus) 3 ozoliem un 1 kļavai, 48 liepām nepieciešams saīsināt apakšējos zarus, kā arī izretināt vainagu.

Minēto koku vainagu kopšanas darbus plānots veikt pašvaldības budžeta programmas „Pilsētas apstādījumu uzturēšana un atjaunošana” ietvaros. Ielu apstādījumu kopšanu par minētās programmas līdzekļiem Vides pārvalde organizē priekšlikumu iesniegšanas kārtībā. Telefona sarunā Elvīras ielas 15 iedzīvotājai tika paskaidrots, ka koki Elvīras ielas apstādījumos tiks sakopti rindas kārtībā, kā arī sniegta informācija, konkrēti kā tiks kopti minēto liepu vainagi un kāpēc tas nepieciešams. Pašreiz pašvaldības budžeta programmas „Pilsētas apstādījumu uzturēšana un atjaunošana” plānā ir sakopt vainagus 69 objektos kopā vairāk nekā 600 kokiem. Ņemot vērā saņemto informāciju, iedzīvotāja interesējās, vai viņa pati var organizēt koku apzāģēšanu, jo grib, lai darbi tiktu veikti ātrāk, uz ko tika atbildēts, ka viņa to var darīt, tikai darbus jāveic arboristam un pirms darbu uzsākšanas, tie jāsaskaņo ar Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldi.

Vides pārvalde informē, ka saskaņā ar Rīgas domes 15.01.2013. saistošo noteikumu Nr.204 „Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumi”  5.5.apakšpunktu zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir pienākums kopt kokus profesionāla koku kopēja – arborista uzraudzībā, ievērojot vispārējās dabas aizsardzības prasības, savukārt 6.3.apkšpunktā norādīts, ka apstādījumos aizliegts, veicot ar koka vainagošanu saistītus darbus, samazināt koka lapotnes masu vairāk par 20%. Lai koks uzņemtu pietiekošā daudzumā barības vielas, pēc apgriešanas tiek intensīvi ataudzēti zari un atvases pie sakņu kakla, uz stumbra veidojas ūdenszari, tāpēc kokam vienā griešanas reizē nav ieteicams samazināt vairāk par 20% no lapotnes masas. Ņemot to vērā, liepām, kas aug Elvīras ielas apstādījumos, tiks saīsināti apakšējie zari un izretināts vainags, kas dzīvokļu insolāciju būtiski neietekmēs.

Galotņotas liepas ataug sabiezināti pēc pāris gadiem, un pilnībā aizsedz saules gaismu. Bieži vien vairākkārtīgi galotņotas liepas nokalst. Mūsdienās koku galotņošana ir atzīta par sliktu koku kopšanas praksi gan Latvijā, gan Eiropā. Galotņotiem kokiem tika saīsināti skeletzari un nozāģēti visi lapotni veidojošie zari. Koku lapu virsma tika samazināta par 100% (tika pilnībā iznīcināta), šobrīd, ņemot vērā liepu ģints koku fizioloģiskās īpatnības, koki turpina dzīvot un zaudēto lapu virsmu kompensē, izveidojot adventīvos jeb sekundāros zarus no snaudošajiem pumpuriem, kas izvietoti zem mizas. Šādu zaru veidošana ir koka ārkārtas reakcija uz primāro zaru nozāģēšanu un pilnīgu lapu zudumu. Sekundārie zari uz minēto liepu stumbriem un skeletzaru daļām ir izauguši ļoti sabiezināti, neregulāri izvietoti un stumbrā tie ir ļoti vāji piestiprināti. Ar pilnībā zaudētu lapu virsmu, kokam ir īpaši samazināta imunitāte un iespēja pretoties trupes izraisītājiem, tādēļ galotņotiem kokiem notiek strauja trupes attīstība stumbrā. Galotņojot netiek saglabāta koka vitalitāte, šis paņēmiens neuzlabo ne koka drošību, ne estētiku.

 

#1590 Andris 2016-04-04 16:41:58
Labdien, Vai nav domāts sakārtot Daugavas krastmalu posmā no Lucavsalas līdz Bauskas ielai?

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments strādā pie projekta “Mūkusalas ielas krasta promenādes rekonstrukcija”, kas paredz arhitektūras ideju konkursa organizēšanu un būvprojekta izstrādi Mūkusalas ielas krasta promenādes attīstībai posmā no Akmens tilta līdz Salu tiltam, iekļaujot Mūkusalas apļa integrāciju pilsētvidē.

Arhitektūras ideju konkursu plānots izsludināt 2016.gada jūlijā un būvprojektu teritorijas attīstībai plānots izstrādāt līdz 2017. gada beigām. Paralēli tiks izskatītas iespējas piesaistīt finansējumu būvdarbiem.

Teritorijā no Salu tilta līdz Bauskas ielai šobrīd Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments neplāno rekonstrukcijas darbus.

 

1 Komentārs
Inline Feedbacks
View all comments
Jānis
6 gadi

Labdien!
Katru darba dienu iznāk braukt pa Kalēju ielu, un katru pēcpusdienu ielas kreisajā pusē ir novietotas a/mašīnas, dēļ kurām ir vai nu jābrauc uz trotuāra virsū gājējiem un , vienlaicīgi, jābojā savas mašīnas riteņi un diski, vai jāgaida, jāapgrižas un jābrauc pa citu ceļu, kas arī nemaz nav vienkāršs uzdevums Vecrīgā. Vai tiešām pašvaldības policija nekontrolē šo ielas posmu (starp Gleznotāju un Teātra ielām) , vai šeit ir kāds lobijs, kas dod rīkojumu nekontrolēt šo ielas posmu?


Aktualitātes