par aktuālo Rīgā (28.04.)

par aktuālo Rīgā (28.04.)

29.04.2016
Uzdod savu jautājumu šeit

#1604 Aelita 2016-04-13 14:19:07

Labdien! Kas ir atbildīgs par teritorijas sakopšanu starp mājām Krišjāņa Valdemāra ielā 145 k1, k2, k3 un 143 k.3. Laukums nav norobežots, aizaudzis ar zāli, uz tā stāv vecas, sarūsējušas šūpoles, kas bērniem ir bīstamas, bet kas vistrakākais, nu jau tur pat mētājas un zālē ieaudzis ir vecs matracis un citas vecas mēbeles. Tas tā kā pilsētas centram būtu par traku. Lūdzu, rīkojieties!

Rīgas domes  Administratīvā inspekcija saņemot šo sūdzību nekavējoties sazinājās ar nekustamā īpašuma īpašnieku – juridisku personu un brīdināja par Rīgas domes 28.04.2015. saistošo noteikumu Nr.146 „Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi”   prasību neievērošanu.

Rīgas domes Administratīvā inspekcija ir saņēmusi Nekustamā īpašuma pārvaldnieka paskaidrojumu, ka līdz 2015. gada 31. septembrim zeme bija iznomāta apkārtējo māju iedzīvotāju biedrībai celtniecības vagoniņu izvietošanai, ar nosacījumu, ka viņi paši kops teritoriju. Ziemas laikā teritorija netika kopta, jo zem sniega nav nepieciešamības kopt un pļaut. Juridiskajai personai ir noslēgts līgums ar uzņēmumu par regulāro kopšanu un zāles pļaušanu, ko bija plānots atsākt no 2016. gada 1. maija. Juridiskā persona sniegusi informāciju, ka uz šo brīdi ir:

1. Demontētas padomju laika šūpoles kuras nebija bīstamas, bet tikai vizuāli;

2. Aizvests nolūzušais koks;

3. Aizvests apkārtējo iedzīvotāju izmestais matracis, durvis un vecās eglītes;

4. Sagrābta pieguļošā teritorija pie ceļa;

5. Aizdarīta akas bedre ar trīs lieliem betona stabiem, lai nebūtu iespēja bērniem pacelt.

15.04.2016. apsekojot teritoriju tika konstatēts, ka teritorija ir sakopta t.sk. demontētas vecās šūpoles.

 

#1603 Egīls 2016-04-13 13:52:13

Ar ko ir pamatota alokatoru lobēšana? Kādēļ netiek izsskatīta citu siltuma patēriņa ierīču efektivitāte? Uzskatu šādu kārtību par nedemokrātisku spiedienu uz iedzīvotāju interesēm.

Mūsdienu sabiedrība šobrīd ir izzinājusi un apguvusi mūsdienu tehnoloģiskās iespējas, kas ļauj siltumenerģijas patēriņu regulēt un uzskaitīt. Vai tie ir individuālie siltumenerģijas skaitītāji, vai siltuma maksas sadalītāji (alokatori), vai cita veida siltuma sadalītāji, to jebkurā gadījumā izvēlas dzīvokļu īpašnieki.

Dzīvojamās ēkas, kurās dzīvo lielākā daļa rīdzinieku, ir aprīkotas ar vertikālo viencauruļu vai divcauruļu apkures

sistēmu. Siltuma maksas sadalītāju, jeb alokatoru ierīkošana šādās ēkās ir ekonomiski izdevīgākais risinājums, jo prasa nelielu apkures sistēmas pārbūvi – radiatoriem jāuzstāda termoregulators un nepieciešamības gadījumā jāizbūvē apvadlīnija.

Otrs risinājums ir individuālie siltumenerģijas skaitītāji, taču to ieviešana prasa apkures sistēmas pārbūvi no vertikālās uz horizontālo un šo darbu izmaksas ir vairākas reizes augstākas, jo nepieciešams pārbūvēt visu ēkas siltumapgādes sistēmu.

Individuālās siltumenerģijas uzskaites ieviešana ļauj:

1.         Iedzīvotājiem pašiem telpās uzturēt vēlamo komforta temperatūru;

2.         Norēķināties par dzīvoklī patērēto siltumenerģijas daudzumu;

3.         Samazināt nelietderīgo siltumenerģijas patēriņu apkurei, tādējādi, nemaksājot par nelietderīgi izmantoto siltumenerģiju.

Svarīgi atzīmēt, ka veiktie grozījumi Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumos Nr.876 (21.10.2008.) “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi’’ paredz, ka sākot ar 2016.gada 1.janvāri jaunbūvēm, pārbūvējamām vai atjaunojamām daudzdzīvokļu un nedzīvojamām ēkām, kurām siltumapgāde tiek nodrošināta no kopīga siltuma avota vai no centralizētās siltumapgādes sistēmas, jāuzstāda siltuma uzskaites mēraparāti vai siltuma maksas sadalītāji, lai uzskaitītu apkurei patērēto siltumenerģiju katrā dzīvoklī vai telpu grupā, kurai ir atsevišķs rēķins par patērēto siltumenerģiju. Šie Ministru kabineta noteikumi ēku īpašniekiem dod iespēju izvēlēties gan siltuma uzskaites mēraparātus, gan siltuma maksas sadalītājus. Saskaņā ar grozījumiem minētajos Ministru kabineta no 2017.gada dzīvokļos uzstādāmi siltuma uzskaites mēraparāti vai siltuma maksas sadalītāji. Minētie noteikumi nenosaka obligātu alokatoru prasību. Šī prasība attiecināma tikai uz iepriekšminētajām jaunbūvēm, kā arī pārbūvējamām vai atjaunojamām ēkām, kuru celtniecības vai renovācijas darbi finansēti no Eiropas Savienības fondu, valsts vai pašvaldību budžeta līdzekļiem un kurām siltumapgādi nodrošina no kopīga siltuma avota vai centralizētās siltumapgādes sistēmas.

Šobrīd SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” nav saņemts neviens dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums, kur dzīvokļu īpašnieki būtu pieņēmuši lēmumu par to, lai RNP nodrošina individuālās uzskaites ierīces, līdz ar to RNP šobrīd neplāno veikt iepirkuma procedūru saistībā ar individuālo mērierīču uzstādīšanu kādā no RNP pārvaldīšanā esošajām dzīvojamajām mājām.

 

#1602 Genādijs 2016-04-13 13:41:18

Vecmīlgrāvja parka renovācijā nav ņemtas vērā to iedzīvotāju, kas aizraujas ar galda tenisu intereses. Ir galds, bet nav pat vienkāršas nojumes, kas aizsargātu no lietus un vēja. Vai to varētu kā labot?

Jautājumā minēts Vecmīlgrāvja parks, taču, acīmredzot, domāts Ziemeļblāzmas parks Vecmīlgrāvī. Gan kultūras pils “Ziemeļblāzma”, gan tai piegulošā parka rekonstrukcijas gaitā tika apkopoti iedzīvotāju un organizāciju priekšlikumi, kādus pakalpojumus parkā viņi vēlētos redzēt. No galda tenisa entuziastiem priekšlikumi netika saņemti. Izvietot tenisa galdus ir pašu pils darbinieku iniciatīva. Taču tas tiek darīts galvenokārt labos laikapstākļos. Izņēmuma gadījumā reizēm lietus laikā tie atstāti aizvējā pie mākslīgās grotas. Taču galda tenisa vajadzībām jaunu objektu– nojumes vai citas ēkas –būvniecība parkā nav paredzēta.

 

#1601 Inta Vietniece 2016-04-12 19:44:56

Papildus jautājums par nekoptiem īpašumiem. Mājas iekšpagalmā atrodas zemesgabals, kurš pēc kadastra kartes ir privāts. Neviens viņu nekopj (atkritumi, lapas utt. aizaudzis zālājs), nav apbuvēts. Blakus tam atrodas mūsu mājas neliels bērnu rotāļu laukums. Kur griezties ar iesniegumiem, sūdzībām, varam pievienot foto? Mājas namu pārvalde teica, tas nav viņu kompetence, pie kā griezties arī nezin. Cerība uz Jūsu ieteikumu. Paldies, jau iepriekš!

Kārtību, kādā kopjama Rīgas pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) teritorija un uzturamas tajā esošās būves nosaka Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.146 “Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi”. Jautājumā par nesakoptām Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošām teritorijām Jums būtu jāvēršas Rīgas domes Administratīvajā  inspekcijā, kas saskaņā ar tās reglamentu veic  šādus uzdevumus:

1.  pamatojoties  uz  privātpersonu,  valsts  vai  pašvaldību  institūciju  iesniegtajiem iesniegumiem vai pēc savas iniciatīvas  pārbauda saistošo noteikumu ievērošanu  inspekcijas kompetences  jomā  un  sastāda  apskates  protokolu  par  konstatētajiem  administratīvajiem pārkāpumiem, nepieciešamības gadījumā norādot termiņu konstatētā pārkāpuma novēršanai;

2. izbeidz lietvedību,  ja apskates protokolā norādītais administratīvais pārkāpums ir novērsts norādītajā termiņā;

3.  sastāda  administratīvā  pārkāpuma  protokolu,  ja  apskates  protokolā  norādītais administratīvais pārkāpums netiek novērsts neattaisnojošu iemeslu dēļ;

4.  sastādīto  administratīvā  pārkāpuma  protokolu  trīs  darba  dienu  laikā  no  tā sastādīšanas  dienas  nosūta  pēc  piekritības  attiecīgajai  pašvaldības  izpilddirekcijai  lēmuma pieņemšanai;

5.  Rīgas  domes  saistošajos  noteikumos  noteiktajos  gadījumos  sagatavo  ziņojumu

attiecīgās pašvaldības izpilddirekcijas Piespiedu izpildes komisijai;

9.  veic  administratīvo  pārkāpumu  uzskaiti  Rīgas  domes  vienotajā  informācijas

sistēmā.

Kontaktinformācija ir atrodama Rīgas domes mājas lapā – https://www.riga.lv/lv/Systems/OfficialsCatalog/Default.aspx?depID=30200&orderType=0\

Savukārt, lai iegūtu vai sniegtu informāciju par nesakoptām būvēm Jums būtu jāvēršas Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldē. Kontaktinformācija ir atrodama Rīgas domes mājas lapā – https://www.riga.lv/lv/Systems/OfficialsCatalog/Default.aspx?depID=2190&orderType=0

 

#1600 Inta Vietniece 2016-04-12 19:33:40

Labdien, God. Kungi! Atļaušos apjautāties par iekšpagalmu asfaltēšanas darbiem. Kur un kam rakstīt sūdzības, pieteikumus un iesniegumus par velmi braukt pa ceļiem nevis pa bedrēm. 15 gadus dzīvoju Rīgā, Pīpeņu ielā 10 un tā arī nesagaidījām nekādas kustības ar ceļu seguma uzlabošanu vai nomaiņu. Tagad tieši nomaiņu, jo lāpīšana tur vairs nelīdzēs. Runa iet par ceļiem pie daudzdzīvokļu namiem Pīpeņu iela (no Graudu ielas līdz Tērvetes ielai), Līvciema iela (no Graudu ielas līdz Valdeķu ielas) un apkārtējas pieguļošās vairākas ieliņas (ceļa posmi starp Pīpeņu ielu un Līvciema ielu, starp Līvciema ielu un Valdeķu ielu pie Lukoil jaubūves utt.). Iepriekš paldies par komentāriem un risinājumiem. Žēl ka nevar sūtīt foto! Paldies, Inta

Pīpeņu un Līvciema ielas ir objekti, kuri atrodas ielu sarkanajā līnijās.

Pīpeņu ielā tuvākajos gados būtiski pārbūves darbi vai seguma atjaunošana nav plānota. Iespējams, atsevišķās vietās varētu veikt lokālu seguma maiņu, bet ne visas ielas garumā. Šajā būvsezonā plānoti nopietni būvdarbi tikai Brīvības ielā un Lāčplēša ielā visā to garumā.

Saskaņā ar Rīgas pilsētas Būvvaldē sniegto informāciju, piebraucamā ceļa no Valdeķu ielas uz Līvciema ielu gar topošo LUKOIL  DUS segums tiks atjaunots šī objekta būvniecības gaitā.

Dzīvojamo namu Līvciema ielā 9-1,9-2 iekškvartāla segumu plānots atjaunot šogad, remontdarbu sezonas laikā. Pēc plānoto remontdarbu paveikšanas (orientējoši 2018. gadā) varētu tikt izskatīts jautājums par seguma remontdarbu organizēšanu dzīvojamo namu Pīpeņu ielā 10 un Līvciema ielā 10 iekškvartālā.

 

#1599 Cerība 2016-04-10 08:47:46

Labvakar. Man un arī citiem Apogu, Murjāņu ielas iedzīvotājiem ir ieteikums, un reizē arī lūgums. Kad tiks asfaltēta Juglas iela ,pie reizes arī izfrēzēt sliktākos posmus (ielāpuielāpi,iesēdumi) Murjāņu ielas posmā, kas iet gar garāžu kooperātīvu Jugla-3 vismaz līdz Strazdmuižas ielai, un ieklāt jaunu asfaltu. Pati iela arī nav tīrīta,vietām sanestas smilšu un zemes kārtas, un uzaudzis zālājs. Ceļš tiešam drusmīgs. Vai ir cerība ka tiks kautkas izlabots ?

Ielu tīrīšanas process vēl turpinās. Pēc ziemas sezonas iztīrītas ir maģistrālās ielas un tagad darbs turpinās maznoslogotākajās ielās.

Kas attiecas uz ielas seguma atjaunošanu – ielu uzturētāji no maija uzsāks plānveida ielu uzturēšanu, bedru labošanu, tai skaitā frēzēšanu. Murjāņu iela iekļauta sarakstā.

 

#1598 soferis 2016-04-08 08:34:10

Cau. 2gadi atpakal pie 242 bernudarza Hipokrata iela 25 25a ,tika izveidotas stavvietas, viss super. Bet paslaik starp veco un “jauno” asfaltu ir izveidojusas plaisas. Vai vinas nav iespejams aizpiket ? Savadak kur plaisas, tur bedres !!! Kam tas ir jadara, un vai tas tiks izdarits ?

Ielu uzturētāji no maija uzsāks plānveida ielu uzturēšanu, bedru labošanu, tai skaitā frēzēšanu.

1 Komentārs
Inline Feedbacks
View all comments
Vid Gov
7 gadi

Valsts ieņēmumu dienestam ir divas aktuālās tēmas par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem, kurus esam lūguši sakārtot, tomēr nekas vēl nav mainījies.

1) No Ķīšezera un Rusova ielas krustojuma ir izbūvēta gājēju ietve, kas ļauj
gājējiem ērti pārvietoties līdz Talejas ielā 1 esošajai VID administratīvajai
ēkai. Taču VID novērojumi liek secināt, ka gājēji neizmanto šo ietvi, jo
Ķīšezera un Rusova ielas krustojumā nav attiecīgu norāžu, kas norādītu virzienu
uz Vienoto klientu apkalpošanas centru un VID ēku, kā arī blakus atrodas nenorobežota teritorija, pa kuru var pārvietoties. Gājēji un attiecīgi Vienotā klientu apkalpošanas centra klienti, tai skaitā pensionāri un invalīdi, maldīgi
uzskata, ka cilvēku iestaigātā taka blakus esošajā teritorijā ir izmantojama kā
vienīgais ceļš, lai nokļūtu VID ēkā. Kā un kad pašvaldība var uzstādīt
informatīvās norādes par sabiedrībai svarīgu ēku, objektu u.c atrašanās
virzienu?

2) Esam vairākkārtīgi lūguši pašvaldībai iesaistīties un nodrošināt
izpildi jautājumam par sabiedriskā transporta pieturvietu labiekārtošanu 9. un
48. autobusiem Rusova ielas pieturā, kurā, izkāpjot uz pieturvietas platformas,
turpinājumā nav gājēju ietves nevienā virzienā un t.sk. uz VID ēku un Valsts
vienoto klientu apkalpošanas centru (īpaši būtiski tas ir ziemas, rudens un
agra pavasara laikā, kad sniegs, slidens un dubļi, jo jābrien pa iestaigātu
taku līdz Rusova un Ķīšezera ielas krustojumam). Labiekārtot 11.tramvaja pieturvietas “Rusova iela” un izvietot tajās soliņus un nojumes. Ņemot vērā, ka
VID klienti, kas apmeklē ēku Talejas ielā 1, Rīgā, ir arī personas ar īpašām
vajadzībām, personas pensijas vecumā un māmiņas ar maziem bērniem un vidējais 11.tramvaja kustības starplaiks dienas laikā ir 15 minūtes, kā arī ziemas
periodā bieži ir nelabvēlīgi laika apstākļi, pieturvietu labiekārtošana būtiski
uzlabotu kopējo klientu apkalpošanas servisu ne tikai VID klientiem, bet arī
apkārtējo māju iedzīvotājiem. Kad to varētu izdarīt?


Aktualitātes