Par aktuālo Rīgā (13.10.)

Par aktuālo Rīgā (13.10.)

14.10.2016
Uzdod savu jautājumu šeit

#1710 Arvis 2016-09-22 10:28:37 

Krišjāņa Valdemāra ielā gar veloceliņu posmā no Dāliņa ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielas namam Nr. 145-1 ir zemes gabals – zaļā zona, kur uzlikts paziņojums, ka šo zemes gabalu pārdod. Aizdomīgi ir tas, ka tieši šajā vietā kaut kā sākuši kalst lielie koki, kas agrāk zaļoja un kuploja. Arī citi koki šajā apkārtnē, kas tuvāk Dāliņa ielai ir zaļi bez jebkādām slimību pazīmēm. Gribot negribot rodas jautājums vai koki tieši šajā pārdošanas vietā netiek apzināti indēti, lai padarītu to zemes pleķi pievilcīgāku pircējam? Vai pilsētas atbildīgie dienesti to ir pārbaudījuši?

13.07.2015. tika saņemts zemesgabala īpašnieka NORRY ADVISORS LTD pilnvarotās personas iesniegums ar lūgumu izsniegt ciršanas atļaujas 15 kalstošiem kokiem teritorijas kopšanas nolūkā.

Būvvaldes Apstādījumu inspekcija 15.07.2015. apsekoja teritoriju un konstatēja, ka Kr. Valdemāra ielā b/n (24. grupa, 2076. grunts) atrodas 15 nokaltuši koki  (1 zirgkastaņa, 8 bērzi, 1 liepa un 5 vītoli) un 5 kalstoši koki (1 zirgkastaņa, 1 bērzs un 3 egles). Minētajā teritorijā gandrīz visiem nokaltušajiem kokiem 1-1,3 m augstumā konstatēti neaizauguši, slīpi 3-5 cm dziļi urbumi ø 0,8-1,0 cm (2-3 urbumi katrā kokā). Atšķirībā no Rīgā, Kr. Valdemāra ielā b/n (24. grupa, 2076. grunts) apstādījumos esošajiem kokiem, citos apstādījumos gar Kr. Valdemāra ielu, minētā gruntsgabala tuvumā un ielas pretējā pusē koki ir zaļojoši, veselīgi un ainaviski vērtīgi, kokiem nav konstatētas kalšanas pazīmes. Secināms, ka tik daudz nokaltušu koku viena gruntsgabala robežās liecina par ļaunprātīgu ārēju (ķīmiska, mehāniska vai saimnieciska) iedarbību uz kokiem, kā rezultātā koki daļēji vai pilnībā zaudējuši augstpēju.

Būvvaldē 16.07.2015. saņemts NORRY ADVISORS LTD pilnvarotās personas paskaidrojums, kurā skaidrots, ka NORRY ADVISORS LTD atzīst koku bojāšanas faktu viņiem piederošajā zemesgabalā Rīgā, Kr. Valdemāra ielā b/n (24. grupa, 2076. grunts) un apņemas segt piemēroto zaudējumu atlīdzību par koku bojāšanu.

Līdz ar to Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisija 20.07.2015. pieņēma lēmumu “Par koku bojāšanu Rīgā, Kr. Valdemāra ielā b/n (24. grupa, 2076. grunts)”, ar kuru nolēma atļaut cirst 15 nokaltušos kokus, kā arī nolēma uzlikt par pienākumu apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 15 nokaltušu koku un 5 kalstošu koku bojāšanu 7679,23 EUR apmērā (ciršanas atļauja tiek izsniegta tikai pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu apmaksas).

Būvvalde 03.08.2015. informāciju par koku bojāšanu pārsūtījusi arī Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajai vides pārvaldei, jo likumdevējs nav deleģējis pašvaldībām funkciju piemērot soda naudas par koku bojāšanu. Šādas tiesības atbilstoši NA regulējumam ir konkrētajai institūcijai.

Iesniedzēja 20.08.2015. komisijas lēmumu pārsūdzējusi Rīgas domē, taču Rīgas domes priekšsēdētājs ar 07.10.2015. vēstuli atstājis komisijas lēmumu negrozītu, savukārt šo lēmumu iesniedzēji pārsūdzējuši Administratīvajā rajona tiesā. Šobrīd būvvaldes rīcībā nav informācijas, ka tiesa šajā jautājumā būtu pieņēmusi gala lēmumu.

 

#1709 Armands 2016-09-21 16:46:51

Skatos ka pie 84. vidusskolas uztaisīts milzīgs un smalks sporta un rotaļu laukums. Vai kas līdzvērtīgs tiks uzstādīts arī citās apkaimēs? Kad? 

 Rīgas domes Īpašuma departaments katru gadu īsteno vienu divus vērienīgus vidusskolas teritorijas sakārtošanas darbus. Šogad labiekārtota tika teritorija pie 84. un Juglas vidusskolām.

Nākamgad plānots labiekārtot teritoriju pie sekojošām iestādēm:

  • Rīgas Pļavnieku pamatskolas, Grestes ielā 14

  • Rīgas 25.vidusskolas, Rušonu ielā 6

  • Strazdumuižas internātvidusskolas – attīstības centra vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem, Juglas ielā 14A

  • Rīgas 21.vidusskolas, Tomsona ielā 35

 

#1708 Rolands 2016-09-21 16:20:10 

Pēc remonta, kas nenoliedzami ir ievērojami uzlabojis ielas stāvokli, Turaidas iela atkal jau kļuvusi necaurbraucama, jo gar vienu tās malu tiek novietoti auto kā rezultātā sanāk ka braukšanai paliek tikai 1 josla un ielā ir nemitīgi sastrēgumi. Vai dome varētu kaut kā šo nepilnību novērst?

Šis jautājums nav tik viennozīmīgs. Visā Rīgā iespēju robežās tiek risināts autostāvvietu jautājums. Arī Turaidas ielā ir rīdzinieki, kas pieprasa šīs autostāvvietas, jo šajā ielā ir biroji un uzņēmumi, kuru darbinieki uz darba vietu dodas ar automašīnu.

Paldies klausītājam par viedokli, pasekosim līdzi situācijai, ja iela kļūs neizbraucama ilgtermiņā, tiks pieņemts kāds lieguma risinājums.

 

#1707 Stas 2016-09-21 16:11:07 

Labdien. Dzeņu ielā 3, Pļavniekos vienkārši katastrofāli trūkst autostāvvietu. Automašīnu ļoti daudz, dzīvojamo māju apkārt arī. Un vakaros iedzīvotājiem nākas novietot auto izteikti neērtās vietās vai pat braukt prom no sava pagalma un meklēt autostāvvietu kaut kur apkaimē. Līdzās ir maksas stāvvieta, bet arī tā nereti ir jau pilna un jebkurā gadījumā tas ir dārgi. Iepretim dzīvojamajai mājai Dzeņu ielā 3 ir zaļā zona, kur zāle jau sen ir izmīdīta un vidū ir sen pamesta, nevienam nevajadzīga smilšu kaste, jo tajā pat smilšu nav un tāpēc bērni nekad tajā nespēlējas. Šī teritorija ir lieliski piemērota , lai ierīkotu papildus stāvvietas. Vai to var izdarīt, novācot veco smilšu kasti un attīrot vietu līdzās ar transformatoru būdu, kurai līdzās jau tā tiek novietotas automašīnas aiz bezizejas? Par asfaltu mūsu pagalmā vispār nav vētrts runāt – viss vienās bedrēs.

Ēkas Dzeņu ielā 3 un 1 un kopīgais piebraucamais ceļš atrodas fiziskām personām piederošos zemes īpašumos (0100 121 2046 un 0100 121 2340).

Jautājuma autora minētā potenciālā autostāvvietas vieta (smilšu kaste utt.) atrodas zemes īpašumā ar kadastra Nr. 0100 121 2340, kas pēc mūsu rīcībā esošās informācijas, ir dzīvojamajam namam Pļavnieku 10 piesaistītais zemes gabals un par šīs vietas tālāko izmantošanu ir jālemj dzīvojamās mājas Pļavnieku 10 dzīvokļu īpašniekiem, kam atbilstoši zemes nomas līgumam ir atļauts stāvlaukumu izbūvēt, ja ir atbilstīgs dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums (lēmuma pieņemšanai pietiek ar 50% +1 balss) un dzīvokļu īpašnieki paši nodrošina remonta darbiem nepieciešamo finansējumu.

Saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumu, dzīvojamā māja ir dzīvojamā māja un tai piesaistītais zemesgabals. Dzeņu ielā 3 un 1 abas ēkas pilnībā privatizētas un savulaik jau tikušas būvētas kā dzīvokļu īpašnieku kooperatīvs “Pļavnieki”, tādēļ lēmumu par dzīvojamajai mājai piesaistītā zemes gabala uzturēšanu un labiekārtošanu pieņem un nodrošina dzīvokļu īpašnieki, saskaņojot to ar zemes īpašnieku, ja šādas tiesības jau nav pielīgtas zemes nomas līgumā. Tā kā SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” neveic dzīvojamās mājas Dzeņu ielā 3, Rīgā, pārvaldīšanu, tad mūsu rīcībā nav informācijas par zemes nomas līguma esamību, tā saturu vai dzīvojamajai mājai pieejamo finanšu uzkrājumu. Pašvaldības rīcībā esošu publisko līdzekļu izmantošana citu personu īpašuma labiekārtošanā un remontā nav atļauta.

Lai veiktu izmaiņas pagalma plānojumā un izveidotu jaunus auto stāvlaukumus, nepieciešams būvprojekts un jāsaņem būvatļauja. Būvprojekts jāsaskaņo ar visu projekta skarto īpašumu īpašniekiem, t.sk. dzīvokļu īpašniekiem un kā rāda prakse, ne visi īpašnieki piekrīt zaļo teritoriju samazināšanai. Pie tam, ņemot vērā projektēšanas normatīvus (stāvvietu skaits pret iedzīvotāju skaitu, normatīvie attālumi no citām būvēm, logiem, minimālie ģeometriskie izmēri un pagriezienu rādiusi u tml.) daudzās vecās apbūves vietās nemaz nevar izprojektēt normatīviem atbilstošus stāvlaukumus un ceļu paplašinājumus.

Pašvaldība auto novietošanas problēmu esošajās dzīvojamās apbūves zonās risina pašvaldībai piederošajos zemes īpašumos būvējot daudzstāvu auto stāvvietas un dotējot sabiedrisko transportu Rīgas pilsētā.

#1706 Karīna 2016-09-21 13:36:41 

Bieži ar bērniem braucam uz Lucavsalu. Tur viss skaists un sakopts, prieks skatīties. Vienu reizi intereses pēc devāmies uz Zaķusalu un jāsaka, ka tur viss akurāt pretēji. Kādi plāni attiecībā uz šo teritoriju? 

Salu tilts pār Daugavu sadala Zaķusalu divās daļās, katrai no tām ir atšķirīgi attīstības scenāriji:

1) Ziemeļu daļa atrodas UNESCO Pasaules kultūras mantojuma vietas Rīgas vēsturiskā centra (RVC) aizsardzības zonā ar savām specifiskajām prasībām.

Zaķusalas ziemeļu daļas teritorijai 2014.gadā ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde (RD 17.06.2014. lēmums Nr.1263 „Par Zaķusalas ziemeļu daļas teritorijas lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”).

Galvenie attīstības virzītāji:

Blakus Latvijas Televīzijas kompleksam pēc privāto attīstītāju ieceres (SIA „Biznesa centrs Zaķusala”) uz valstij piederošas zemes paredzēts attīstīt daudzfunkcionālu konferenču un biznesa centru – ar viesnīcu, konferenču centru, veikaliem, SPA kompleksu, dzīvokļiem u.tml. Tā arhitektonisko risinājumu paredzēts veidot saskanīgu ar TV kompleksu, lai kopumā tas atbilstu ievērojamā arhitekta Andra Purviņa vadībā projektētā televīzijas un radio kompleksa arhitektoniskajai iecerei ar divām augstceltnēm. Paredzēta esošās transporta sistēmas uzlabošana un Zaķusalas krastmalas labiekārtošana.

Zaķusalas parks. Salas daļa aiz TV ēku kompleksa pašlaik sabiedrībai praktiski nav pieejama, kas saistīts ar vēsturiski iedibinājušos televīzijas kompleksa un dzelzceļa teritorijas īpašo statusu. RVC un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumā paredzēts, ka šī zaļā salas daļa ir jāizveido par jaunu pilsētas parku kā brīvdabas un publisko pasākumu teritoriju ar dabas tūrisma taku tīklu ar skatu laukumiem un daudzveidīgām labiekārtotām atpūtas vietām saistībā ar ūdens doto iespēju izmantošanu – laivošanu, ūdens sportu, kuģniecības vēstures motīviem u.tml. Parka attīstības virzieni tiek izstrādāti lokālplānojumā, bet pēc tam paredzēts organizēt ainavu arhitektūras konkursu un izstrādāt attiecīgu projektu. Konkrēti termiņi nav noteikti, bet parka veidošanu varētu sekmēt gan minētā centra attīstība, gan arī Rail Baltica projekta realizācija.

Rail Baltica projekta ietvaros arī pašlaik tiek izstrādāts lokālplānojums trases teritorijai, kas šķērso arī Zaķusalu. Ir paredzēts, ka jaunais dzelzceļš šķērsos Daugavu pa jaunu tiltu, kas atradīsies uz dienvidiem no esošā Dzelzceļa tilta. Jaunajā tiltā paredzēta gan vilcienu kustība, gan arī atdalīts gājēju un velosipēdistu ceļš, kas tiks savienots ar Zaķusalu parka daļā, kā arī ar abām Daugavas krastmalu promenādēm – esošo Krasta ielā un Mūkusalas ielā, ko tūlīt sāks projektēt.

2) Ar Rīgas domes lēmumu 2014.gada decembrī tika uzsākta lokālplānojuma izstrāde zemesgabalā Zaķusalas krastmalā 1 jeb televīzijas torņa teritorijā. Atbilstoši VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centra” iecerēm ir plānots Rīgas radio un televīzijas torņa kompleksa rekonstrukcija un tam pieguļošās teritorijas labiekārtošana, izveidojot par mūsdienīgas pilsētvides sastāvdaļu un radot priekšnosacījumus daudzveidīgai teritorijas izmantošanai.

Savukārt Zaķusalas teritorijas daļā starp Salu tiltu un televīzijas torni arī ir ierosināta lokālplānojuma izstrāde, lai atbilstoši SIA “Zaķusalas Estates” izsludinātā konkursa rezultātā iegūtai pilsētbūvnieciskai vīzijai tiktu izplānota un radīta iespējami viena no pieprasītākajām dzīvojamām un atpūtas vietām Rīgā.

#1705Lana 2016-09-21 11:43:19 

Vai nebūtu iespējams kaut kā vairāk vērst autovadītāju uzmanību veloceliņam uz Zirņu ielas? Vismaz iekrāsot to sarkanu vai tml? Tur nereti rodas situācija, ka izbraucot no Statoil autovadītāji ir tā aizrāvušies ar iekļaušanos satiksmes plūsmā, ka uz labo pusi pat galvu nepagriež līdz ar to velosipēdistus nepamana, bet kļūst jau arvien tumšāks, kad situācija kļūs vēl bīstamāka. Es saprotu, ka noteikumi teorētiski visiem jāievēro, bet diez vai šī apziņa ko līdzēs sabrauktajam velobraucējam. 

No satiksmes drošības viedokļa veloceļa iekrāsošana neko neatrisinās, jo sarkano apzīmējumu uz veloceļa diennakts tumšajā laikā neredzēs un kā jau pats jautājuma autors norāda, problēmas rada autovadītāju neuzmanība, nevis iztrūkstošās norādes.

Tas ko lietas labā varētu darīt arī paši velobraucēji ir rūpēties par to, lai pats velobraucējs būtu labi pamanāms un piedomāt, kādu apģērbu izvēlas un vai velosipēds ir aprīkots atbilstoši visām Ceļu satiksmes noteikumos noteiktajām prasībām, piemēram, atstarotājiem, lampiņām kā priekšā tā aizmugurē  u. tml.

 

#1704 Olga 2016-09-21 11:33:56 

Laimdotas ielā 57 ir nesaprotama teritorija. It kā iežogota, bet aizaugusi gan no iekšpuses, gan ārpuses un vispār izskatās pamesta. Kam tā pieder? Vai nevar pieprasīt sakopt šo teritoriju? 

Rīgas domes Administratīvā inspekcija 23.09.2016.veica nekustamā īpašuma teritorijas Laimdotas ielā 57, Rīgā pārbaudi. Pārbaudes laikā Rīgas domes saistošo noteikumu neievērošana netika konstatēta.

Savukārt tika konstatēts, ka nekustamā īpašuma teritorija Raunas ielā 54, Rīgā (pretī īpašumam Laimdotas ielā 57, Rīgā) netiek uzturēta atbilstoši Rīgas domes 28.04.2015. saistošo noteikumu Nr.146„Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” prasībām. Teritorijā ir pieļauta atkritumu uzkrāšanās, nav nopļauts zāliens. Īpašniekam tika uzsākta lietvedība Administratīvā pārkāpuma lietā.

 

#1703Kārlis Karalis 2016-09-20 15:49:55 

Labdien, 01.09.2016 ar skaistām runām un sirsnīgiem apsveikumiem tika atklāts Juglas v-sk.sporta kmpl.! Stadions ir skaists un arī funkcionāls, bet vai tiešām neatradās tāmē vietas un budžetā līdzekļi, lai realizējot šo “grandiozo “projektu VARĒTU IERĪKOT ARĪ GĀJĒJU IETVI/CELIŅU no Murjāņu ielas krustojuma pa Skrudalienas ielu līdz Juglas v-sk .sākumskolai ?Redzot to bardaku ,kas darās katru rītu un pēcpusdienu pie sākumskolas pārņem šausmas, jo a/m plūsma ir nenormāla . Visi cenšas “iebraukt ar savu auto skolā”. Diemžēl neviens nav padomājis ,kā kājāmgājējiem nokļūt līdz skolai un pārvietoties līdz autobusa pieturai? Cerot uz kādu skaidrojumu K.K.

Skolu renovācijas projekti netiek saistīti ar ielu infrastruktūras izbūvi vai pārbūvi galvaspilsētā.  Ik gadu no pašvaldības budžeta ielu infrastruktūras sakārtošanai tiek piešķirti 7 miljoni eiro. Šogad finansējums ir 10 miljoni eiro, lai sakārtotu to infrastruktūru, kura jau bija par kritiskā stāvoklī, piemēram,  Brīvības iela. 

Skrudalienas ielā, lai izbūvētu ietvi, nepieciešams veikt pilnīgu ielas renovāciju ar pazemes komunikāciju sakārtošanu un izbūvi. Tas nozīmē tehniskā projekta izstrādi (ilgst līdz 2 gadiem) un tikai tad tā būvniecību. Šobrīd šāds vērienīgs projekts šajā ielā plānots netiek, jo ik gadu tiek sakārtota kāda no maģistrālajām ielām. 

Lai uzlabotu pārvietošanās apstākļus, lūgsim policiju iekļaut konkrēto posmu savā ikdienas maršrutā,  lai, pēc nepieciešamības, tā rīkojas.

 

0 Komentāri
Inline Feedbacks
View all comments

Aktualitātes