Par aktuālo Rīgā (31.08.)

Par aktuālo Rīgā (31.08.)

31.08.2017
Uzdod savu jautājumu šeit

#1959 Inta 2017-08-02 16:41:56

Labdien! Šogad jau vairākas reizes ar ģimeni izmantojam pieturas vietu “Nacionālā bibliotēka”, virzienā no centra. Pirmo reizi tas bija jaungada naktī un bija nepieciešams izmantot soliņu, kurš atrodas nojumē starp NARVESEN un SinusA. Diemžēl to nebija iespējams izdarīt, jo šī vieta bija maigi izsakoties piecūkota ar atkritumiem, šajā arkā bija neizturama smaka pēc urīna utmldz. Tātad tur nebija iespējams ne tikai apsēsties, bet vienkārši atrasties tuvumā. Jāpiebilst, ka arkā atrodas Rīgas Satiksmes biļešu automāts. Nākošajā reizē pavasarī braucām Lieldienās un šajā vietā soliņā pamanījām guļošu atvainojos bomzi, tad es sapratu no kurienes tas smakas rodas! Kam pieder šīs īpašums un kam tas jākopj un jāuztur kārtībā atbilstoši RD noteikumiem? Ļoti daudz cilvēku izmanto šo pieturu un šo vietu, iegādājas biļetes automātā, arī lai noslēpties no lietus, tūristu daudz, kauns par šādu stāvokli! Kadastra numurs 01000492068001; Piederība: Būve bez subjekta.

Informējam, ka blakus sabiedriskā transporta pieturvietai “Nacionālā bibliotēka” Uzvaras bulvārī (tuvākā adrese Uzvaras bulvāris 3A), Rīgā, virzienā no pilsētas centra, atrodas zemesgabals (57 m2) bez adreses (kadastra numurs 0100 049 2068), uz kura atrodas tirdzniecības kiosks un nojume. Zem nojumes ir izvietots Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” piederošais e-talonu automāts. Zemesgabala īpašniece ir Rīgas pilsētas pašvaldība, savukārt, tā faktiskais valdītājs (nomnieks) ir SIA “KL RETAIL”, reģistrācijas numurs 40103388462 (turpmāk – Sabiedrība).

Rīgas pašvaldības policijas (turpmāk – RPP) Kurzemes pārvaldes rīcībā ir informācija, ka Zemes nomas līgumā noteikts, ka Sabiedrībai jānodrošina teritorijas un būves uzturēšana un apsaimniekošana (būve Līguma izpratnē ir tirdzniecības vieta (kiosks) un nojume) un, ka Nomnieks veic minētā Zemesgabala  un uz tā esošās būves uzturēšanu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

RPP Kurzemes pārvaldes darbinieki vairākkārtīgi apsekoja iepriekš minēto nekustamo īpašumu, kuru laikā vairakkārt ir konstatēts, ka nav nodrošināta teritorijas zem nojumes sakopšana, kā arī nav nodrošināta būves fasādes savlaicīga atjaunošana un krāsošana. Ņemot vērā iepriekš minēto, 2017.gadā RPP Kurzemes pārvaldē uzsāktas trīs administratīvās pārkāpuma lietvedības par Rīgas domes 2015.gada 28.aprīļa saistošo noteikumu Nr.146 “Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) 4.1.punktā noteikto prasību neievērošanu un viena administratīvā pārkāpuma lietvedība par Noteikumu 13.10.punktā noteikto prasību neievērošanu. Administratīvo pārkāpumu lietvedību ietvaros Sabiedrībai sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli, kas izskatīšanai nosūtīti Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijai.

Papildus minētajam sabiedriskā transporta pieturvieta un tās tuvākā apkārtne kopš 2017.gada marta mēneša ir iekļauta RPP Kurzemes pārvaldes Sabiedriskās kārtības sargāšanas nodaļas apsekojamo objektu un patrulējamo maršrutu sarakstā. Apsekošana tiek veikta regulāri dažādos diennakts laikos, apsekošanas laikā konstatēti vairāki sabiedriskās kārtības pārkāpumi un vainīgās personas sauktas pie atbildības, tai skaitā, apsekošanas laikā vairākas personas, kurām nav noteiktas dzīvesvietas, ir nogādātas nakts patversmē un informētas par sociālās palīdzības iespējām Rīgā. Ņemot vērā konstatēto administratīvo pārkāpumu raksturu un regularitāti, RPP Kurzemes pārvalde konkrēto pieturvietu un tās tuvāko apkārtni regulāri apsekos arī turpmāk.

 

#1958 Māmiņa 2017-08-02 16:21:59

Labdien! Pirmkārt paldies RD par Pirmsskolas iestāžu siltināšanas programmu. Jautājums ir sekojošs. Slokas iela 207, 209 un 2011 atrodas trīs Bērnu dārzi, visiem šobrīd veic siltināšanu, bet paralēli šiem darbiem TIKAI vienā no šiem dārziņiem tiek nomainīti pilnīgi visi bērnu rotaļu laukumi, mājiņas, smilšu kastes utt. (Slokas 209). Kāpēc vieni bērni izmantos desmito reizi nokrāsotas vecas puspuvušas koka konstrukcijas, smilšu kastes, nokrāsotas autoriepas un padomju laikā uzstādītas metāla konstrukcijas, bet citiem tiek VISS jauns? No kā tas ir atkarīgs, no RD, no dārziņa vadības vai vecāku aktivitātes un sūdzībām atbilstošām instancēm?

Kā arī otrs jautājums par bērnu un vecāku drošību. Augstāk minētiem dārziņiem pieguļ divvirziena braucamais ceļš, kurš dārziņu pusē nav aprīkots ar gājēju trotuāru. Iznākot caur dārziņa vārtiņiem, bērni uzreiz nokļūst uz braucamās daļas!! Neskatoties uz to ka ir uzstādīta zīme “dzīvojamā zona”, liela daļa autovadītāju šo zīmi neievēro un pat ja ievēro, braucot ar šo ātrumu ir liela iespējamība savainot nejauši izskrējušo bērnu. Jo ceļmalā tiek pieparkotas mašīnas un starp viņiem stāvošs un skrejošs bērns ir praktiski nemanāms. Lūgums rast iespēju sakārtot braucamo daļu atbilstoši gājēju drošībai. 

Šogad Rīgas domes Īpašuma departaments veica rotaļu laukuma nomaiņu Slokas ielas 209 un Slokas ielas 211 bērnudārzos. Pirms vairākiem gadiem departaments veica daļēju bērnu rotaļu iekārtu arī Slokas ielas 207 bērnudārza teritorijā.

Ik gadu bērnudārza vadība sniedz savus priekšlikumus par rotaļu iekārtu maiņu vai nepieciešamajiem uzlabojumiem. Departaments tos apkopo un ņemot vērā piešķirto pašvaldības budžetu veic bērnudārzu infrastruktūras sakārtošanu.

Attīstoties Imantas mikrorajona apbūvei, sākotnēji Slokas iela bija paredzēta tikai kā gājēju iela, jo ceļa izbūve tika veikta laikā, kad valstī bija cita sabiedriskā iekārta, tajā skaitā, arī minimāla transporta līdzekļu plūsma un transportlīdzekļu pārvietošanās uz mikrorajonos esošajiem ceļiem un novietošana dzīvojamo māju pagalmos. Laika gaitā, pieaugot satiksmes intensitātei, minētajā ielas posmā satiksmes organizācija tika nodrošināta kā dzīvojamā zonā – ar ierobežotu ātrumu un ātrumvaļņiem, bet bez atsevišķi ierīkotām ietvēm.

Slokas ielas posmā no Kleistu ielas līdz Dammes ielai stāvokļa uzlabošana, t.i., gājēju ietves izbūve, autostāvvietu izveide un lietus ūdens novadīšana, ir iespējama tikai izstrādājot un realizējot Slokas ielas pārbūves būvprojektu, paredzot lietus ūdens kanalizācijas ierīkošanu un atsavinot zemesgabalu daļas Slokas ielas sarkano līniju robežās, jo zemes Slokas ielas sarkano līniju robežās augstāk noradītajā posmā atrodas privātīpašumā. Skarto zemesgabalu īpašnieki kategoriski atteicās atsavināt daļu, ielas sarkano līniju robežās, gājēju ietves izbūvei.

 

#1957 Juris 2017-08-02 14:03:37 

Labdien. Kurš atbildīgs par Rīgas ielu malu sakopšanu un zāles pļaušanu gar ielu malām ? Konkrēti – Jaunciema gatve praktiski visā garumā – sākot no Milgrāvja tilta līdz pat Berģiem. Gar malām zāles augstums sasniedz vairāk kā metru, tādejādi radot bīstamu situāciju gan gājējiem, kuri ir spiesti pārvietoties pa ielas braucamo daļu, jo nav izbūvēti gājēju celiņi un ielas mala nav kopta un pļauta, gan autovadītājiem, jo apgrūtina redzamību uz samērā līkumainās Jaunciema gatves. Kas par to ir atbildīgs un vai atbildīgai personai ir uzlikts administratīvais sods par zāles nepļaušanu, kā to naski dara pašvaldība pret privātpersonām ?

Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu (t.sk. Rīgā, Jaunciema gatvē esošo) un tiem piegulošo teritoriju uzturēšanas un kopšanas prasības noteiktas Rīgas domes 28.04.2015. saistošajos noteikumos Nr.146 „Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” (turpmāk – Saistošie noteikumi).

Atbilstoši Saistošo noteikumu 4.1. un 4.3.apakšpunktā noteiktajām prasībām atbildīgajai personai (minēta šo noteikumu 3.punktā, t.i. – nekustamā īpašuma īpašniekam vai faktiskajam valdītājam, būves īpašniekam, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldniekam, ja nekustamā īpašuma sastāvā ir daudzdzīvokļu māja) jānodrošina nekustamā īpašuma un tam piegulošās teritorijas sakopšana (t.sk. zāliena nopļaušana).

Jaunciema gatves malās atrodas gan fiziskām un/vai juridiskām personām piederoši nekustamie īpašumi, gan Rīgas pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) īpašumā/valdījumā esoši. Pašvaldības īpašumā/valdījumā esošos nekustamos īpašumus apsaimnieko Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija un SIA ,,Rīgas meži”.

Vēršam uzmanību, ka daļu no nekustamo īpašumu teritorijas aizņem meža zeme, dabas pamatnes, parki, zaļās zonas. Piemēram, Ķīšezera austrumu piekrastē atrodas valsts nozīmes dabas liegums ,,Jaunciems”, kura galvenā vērtība ir dabiskās pļavas, aizsargājamie augi un putnu ligzdošanas vietas.

Savukārt meža teritorijām Rīgā var būt dažāds statuss:

1) Mežs – kura lietošanas mērķis ir mežsaimniecība un kura apsaimniekošanā piemēro MK 18.12.2012. noteikumus Nr.936 ,,Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā”, kurus Rīgas domes Administratīvā inspekcija (turpmāk – Inspekcija) nekontrolē;

2) Mežs – kura lietošanas mērķis ir dažāds (piem.: apbūve, parks), kura apsaimniekošanā piemēro MK 02.05.2012. noteikumus Nr.309 ,,Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”, uz kura pamata tika izstrādāti Rīgas domes 15.01.2013. saistošie noteikumi Nr.204 ,,Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi”.

Līdz ar to teritorijas, kas nodotas SIA ,,Rīgas meži” pārvaldīšanā un apsaimniekošanā tiek apsaimniekotas Meža likuma izpratnē.

Savukārt Inspekcijai atbilstoši savai kompetencei, konstatējot administratīvo pārkāpumu un nosakot personu, kas saucama pie administratīvās atbildības, katrs gadījums (situācija) ir jāvērtē individuāli, nepieciešamības gadījumā pieprasot (meklējot) papildu informāciju. Tādējādi no 05.06.2017. Inspekcija par Saistošo noteikumu prasību neievērošanu atbildīgajām personām sastādījusi 11 apskates protokolus (t.sk. 2 apskates protokolus Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijai) un 4 administratīvā pārkāpuma protokolus. Savukārt 07.08.2017. uzsākta lietvedība administratīvā pārkāpuma lietā pret divām atbildīgajām personām.

Jāpiebilst, ka Jaunciema gatves malās – posmā no Sužiem līdz Berģiem (Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas administratīvajā teritorijā) zāle ir nopļauta (26.07.2017. veiktas fotofiksācijas). Telefoniski sazinoties ar AS „Ceļu pārvalde” pārstāvi noskaidrots, ka zāles pļaušanu Jaunciema gatves malās (1 m platumā no brauktuves malas), pamatojoties uz Rīgas domes Satiksmes departamenta norādījumiem, veica AS „Ceļu pārvalde”.

 

#1956 Māris 201708-02 09:24:28

Sveiki Jūlija mēnesī braucu ar velo garām Rīgas Zoodārzam redzēju ka tiek taisīta vai atjaunota kāda dzīvnieka māja. Tad nu jautājums vai Jūs esat informēts, kas jauns Zoodārzā?
Braucot garām zoodārzam, ir redzams remontdarbu un rekostrukcijas darbu veikšana Karantīnas zonā, kas nav bijusi līdz šim un nebūs arī turpmāk pieejama apmeklētājiem.

Tas ir ilgi gaidīts un ļoti nepieciešams projekts, jo jau sen RNZD (Rīgas nacionālais zooloģiskais dārzs) Karantīnas teritorija un telpas atzītas par Veterinārajām prasībām neatbilstošām (jo zināmā mērā iekārtotas kā pagaidu vajadzībām izmantojamas).

Atbilstoši “Dzīvnieku aizsardzības likuma” deleģējumam, Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs pieņem un izvieto DAP (Dabas aizsardzības pārvalde) un citu institūciju konfiscētos vai atsavinātos dzīvniekus, kā arī apdraudēto sugu dzīvniekus, kurus Dabas aizsardzības pārvalde atzinusi par izņemamiem no dabas. Kā arī pieņem nelaimē nokļuvušos roņu un citu zīdītājdzīvnieku mazuļus, ūdensputnus, plēsīgos putnus u.c. Ik gadu RNZD pieņem, karantinē un izvieto vairāk nekā 50 dažādu sugu dzīvniekus (2016.gadā RNZD savu iespēju robežās pieņēma savainotus un bezpalīdzīgā stāvoklī atrastus 21 savvaļas dzīvniekus, kā arī 37 nelegāli turētos vai saviem saimniekiem apnikušos mīļdzīvniekus). Šobrīd gan, kamēr risinās rekonstrukcijas darbi, dzīvnieku pieņemšana ir uz laiku pārtraukta.

2017.gada pavasarī tika uzsākta dzīvnieku karantīnas ēkas siltināšana, komunikāciju infrastruktūras (kanalizācija, ventilācija, apsilde) uzlabošana, telpu atjaunošana un aploku pārbūve, kurai saņemta dotācija 350 tūkst. Eiro no LVAF (Latvijas Vides aizsardzības fonds) ar nosacījumu, ka tiek nodrošināts zoodārza līdzfinansējums vismaz 15% apmērā. Šobrīd no Zoodārza ieņēmumiem objektā investēti 54,5 tūkst. Eiro. Karantīnas renovācijas pabeigšanai LVAF (Latvijas Vides aizsardzības fonds) lūgti vēl 200 tūkst. Eiro, kam arī būs nepieciešama līdzdalība no zoodārza puses (~ 35 tūkst. eiro).

KARANTĪNAS PĀRBŪVES UN REKONSTRUKCIJAS MĒRĶIS

1. Nodrošināt “Dzīvnieki aizsardzības likumā” Rīgas Nacionālajam zooloģiskajam dārzam deleģētās funkcijas – uzņemt un izmitināt konfiscētos savvaļas dzīvniekus, izpildi.

2. Nodrošināt RNZD iespējas, atbilstoši veterinārajām prasībām, uzņemt nelaimē nokļuvušus apdraudēto sugu dzīvniekus, tostarp tādus, kuru turēšanai nepieciešama ūdenstilpe.

3.  Nodrošināt RNZD gatavību uzņemt rehabilitācijai naftas noplūdes rezultātā cietušus ūdensputnus.

4. Nodrošināt veterinārajām prasībām atbilstošus apstākļus zoodārzā ievestajiem kolekcijas dzīvniekiem.

Rīgas zooloģiskā dārza dzīvnieku karantīnas rekonstrukciju ir iecerēts pabeigt līdz 2017.gada gada nogalei. Precīzu datumu darbu pilnīgai pabeigšanai šobrīd nevar nosaukt, jo darbi tiek veikti pa etapiem.

Siltumu mīlošo dzīvnieku mītnes noteikti būs gatavas uzņemt iemītniekus oktobrī.

 

#1955 Valters 2017-08-01 14:46:36
Sveiki priekšvēlēšanu laikā pie manas mājas Jugla-3 gāja kāds no Saskaņas un vāca parakstus, ka Juglas ezera krasta veidos pludmali. Vai varat par šo projektu kaut ko sīkāk pastāstīt? Ja kas, es arī toreiz parakstīju… 

Pagaidām notiek darbi pie takas izveides gar Juglas ezera krastu.

Apsekoti ir koki, kas aug ezera krastā. Saņemta koku ciršanas atļauja bīstamiem un sausiem kokiem. Koku ciršana atļauja iesniegta ir SIA “Rīgas meži”, kas ar to nodarbosies. Pēc pastaigu takas izveides tiks izstrādāts projekts un tiks risināts jautājums par pludmales izveidi.

 

#1954 Kristians T. 2017-07-31 15:07:40

Labdien. Jau kādu laiku vēlos saklausīt atbildi par Barona ielu. Katru dienu pa to braucu ar privāto auto, bet netieku skaidrs. Vietas ir tikai tramvajam un velosipēdistiem. Pa kuru brauktuves daļu pārvietoties auto vadītājam? Pa velosipēdista joslu, tramvaja sliedēm vai no abiem pa pusei? 

Rekomendējošās velojoslas Latvijā ir jaunums un pirmā rekomendējošā velojosla ierīkota Krišjāņa Barona ielā. Ceļu satiksmes noteikumos tā nav definēta, bet ir Latvijas valsts standartā, kas ir saistošs projektējot, izbūvējot vai veicot segumu atjaunošanu.
Rekomendējošās velojoslas nedod priekšroku ne autobraucējiem, ne velosipēdistiem, un uz tām attiecināmi tādi paši satiksmes noteikumi kā uz parastām brauktuvēm. Ar rekomendējošajām velojoslām autovadītājiem tiek atgādināts par velobraucēju klātbūtni, bet pa tām drīkst pārvietoties ar automašīnu. 
 

#1953 Edgars B 2017-07-31 11:27:34

Pieeja Jukuma Vācieša ielai, konkrēti bērnudārzam Nr. 262. Neeksistē neviena konkrēta iela, kas savienotu Andreja Saharova ielu ar Jukuma Vācieša ielu. Ir tikai nekonkrēts veikala stāvlaukums, ar neorganizētu satiksmi un pilns ar milzīgām bedrēm. Pēc tā ir nesaprotams mazs celiņš kas pirms laika bija automazgātuve. Jautājums – kas tiek darīts, lai nodrošinātu piebraucamo ceļu bērnudārzam no Saharova ielas?

Apkārt bērnudārzam atrodas privātpersonām piederošas zemes. Lai izbūvētu ielu, ir jāatpērk īpašumi, jāveic projektēšana un izbūve. Ņemot vērā, ka pie bērnu dārza ir citi pievedceļi, pilsētas plānos nav ielas izbūve šajā posmā.

Jukuma Vācieša iela ir savienota ar Lubānas ielu.

0 Komentāri
Inline Feedbacks
View all comments

Aktualitātes