Par aktuālo Rīgā (05.10.)

Par aktuālo Rīgā (05.10.)

06.10.2017

Uzdod savu jautājumu šeit

#1991 Imants 2017-09-03 16:18:41

Labdien, cik lielas ir Rīgas parādsaistības? Kā un kad šīs parādsaistības tiks nomaksātas? Vai nebūs atkal tā, ka uz Rīgas iedzīvotāju pleciem gulsies šis parāds, būs jāmaksā, dēļ pilsētas vadības nekompetences? Un no kurienes Rīgas pilsēta ņems naudu “Ziemeļu koridora” izbūvei?

 

Cik lielas ir Rīgas parādsaistības? Kā un kad šīs parādsaistības tiks nomaksātas?

Rīgas pilsētas pašvaldības kopējās ilgtermiņa parādsaistības (pamatsummas un procenti) uz š.g. augusta beigām sastādīja 878,3 miljonus euro.

Rīgas pilsētas pašvaldības parādsaistību lielākais pieaugums bija vērojams 2005.-2008.gadu laikā, pašvaldībai uzņemoties Dienvidu tilta būvniecības saistības, kuras šobrīd sastāda ap 59% no kopējām pašvaldības ilgtermiņa parādsaistībām. No 2010.gada pašvaldība uzsāka Dienvidu tilta parādsaistību pakāpenisku atmaksu, pilnībā tās atmaksājot līdz 2027.gadam.

Laikā no 2008.gada līdz 2017.gadam Rīgas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību kopapjoms ir samazinājies par 23%.

Turklāt, šis saistību samazinājums ir noticis laikā, kad pašvaldības budžeta ieņēmumi ik gadus šajā periodā bija zemāki nekā 2008.gadā (tikai šogad tie par 22,4 mlj euro pārsniedz 2008.gada līmeni).

Saskaņā ar likumdošanā noteikto, pašvaldības kārtējā gada parādsaistību pamatsummu un procentu maksājumi nedrīkst pārsniegt 20% no pašvaldības kārtējā gada budžeta ieņēmumiem (bez valsts mērķdotācijām un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā). Rīgas pilsētas pašvaldībai 2017.gadā šis rādītājs ir 11,9%.

Vai nebūs atkal tā, ka uz Rīgas iedzīvotāju pleciem gulsies šis parāds, būs jāmaksā, dēļ pilsētas vadības nekompetences?

Tas nav jautājums par kompetenci, aizņemas arī citas pašvaldības, valsts, privātās kompānijas, mājsaimniecības. Neviena pašvaldība nevar īstenot ilgtermiņa attīstības projektus, finansējot tos tikai kārtējā gada budžeta izdevumu ietvaros.

Rīgas pilsētas pašvaldība aizņemas naudu investīciju projektu īstenošanai, tai skaitā Eiropas savienības fondu finansēto projektu līdzfinansēšanai. Pašvaldība neaizņemas naudu uzturēšanas izdevumu segšanai.

Parādsaistības ir arī citām pašvaldībām, Rīgas pilsētas īpatsvars Latvijas pašvaldību ilgtermiņa parādsaistību kopapjomā šobrīd ir ap 44%.

Un no kurienes Rīgas pilsēta ņems naudu “Ziemeļu koridora” izbūvei?

Rīgas pilsētas pašvaldība šobrīd neplāno uzņemties saistības “Ziemeļu koridora” izbūvei.

Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1. posmam ir izstrādāts būvprojekts, 2., 3., 4. posmam – izstrādāti skiču projekti. Ņemot vērā projekta pirmā posma izbūves projekta izmaksu aplēses (278 000 000 euro), uz doto brīdi projekts iekļauts ilgtermiņa finanšu perspektīvas projektu sarakstā.

 

#1990 Alekss 2017-09-03 14:20:34

Labdien! Gribu uzzināt, vai pašvaldībai ir kaut kādas ieceres izpirkt ēku, kas atrodas Meiju 2 (teritorija pieder “Latvijas Universitātes nekustamā īpašuma aģentūra”, SIA un ir apzīmēta ar numuru 0100 091 0072). Es dzirdēju, ka kaut kādas ēkas tika kādreiz izpirktas no saimniekiem un pēc tam māju iedzīvotajiem tika piedāvātas iespējas izpirkt zemi no pašvaldības, privatizēt par diezgan normālām, sapratīgām cenām, un tāda veidā galīgi izvairīties no īres maksas par zemi zem dzīvokļiem. Interesē tieši Meiju iela, 2 ¬ēka (piecstāvu māja “mazģimeņu projekts”, ēkas kadastra numurs – 01000910072003).

 

Dalīta īpašumtiesību situācijā esošais tiesiskais regulējums pašvaldībai neatļauj risināt zemes, kas saistīta ar privātpersonām piederošu apbūvi, iegādi, izņemot atsevišķus gadījumus, proti, ja pašvaldība ir ēkas, piemēram, skolas, īpašniece). Tātad, nē, Rīgas pašvaldība nenodarbojas ne ar zemes zem ēkas Meiju ielā 2, nedz kādā citā adresē, kur atrodas dzīvokļu īpašniekiem piederošas ēkas, atpirkšanu un neplāno to darīt. Dalīta īpašuma izbeigšanu regulēs atsevišķs likums (tas vēl ir jāgaida).

Pašvaldības rīcības brīvību privāto tiesību jomā ierobežo Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmā daļa, kurā noteikts, ka jebkurai rīcībai ar pašvaldības finanšu līdzekļiem un mantu ir jābūt likumīgai, tas ir, ar tiem drīkst rīkoties tikai atbilstoši likumos, Ministru kabineta noteikumos, nolikumos un citos normatīvajos aktos, kā arī domes saistošajos noteikumos un citos pašvaldības pieņemtajos normatīvajos aktos noteiktajiem mērķiem un paredzētajā kārtībā.
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21.panta otrajai daļai – domes darbībai un lēmumiem ir jābūt maksimāli lietderīgiem, savukārt likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktā, kā arī 14. panta otrās daļas 3.punktā ir noteiktas pašvaldības tiesības iegūt īpašumā nekustamo mantu, kas tai nepieciešama, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldības funkcijas.
Atsaucoties uz minēto, informējam, pašvaldībai nav atļauts risināt zemes, kas piesaistīta privatizācijai nodotām vai privātpersonu (dzīvokļu īpašnieku) īpašumā esošām dzīvojamām mājām, iegūšanu īpašumā, lai pēc tam iegūto mantu nodotu atsevišķu privātpersonu (dzīvokļu īpašnieku) īpašumā vai lietojumā, tādējādi izšķērdējot pašvaldības mantu un finanšu līdzekļus.

 

#1989 Ansis 2017-09-02 17:02:54

Pēdējā laikā vairāk kārt plašsaziņas līdzekļos vairāk kārt ir pacēlies jautājums par Čiekurkalnā esošo 4.škērslīnija, Rusova, Gaujas un Ungura ielas krustojums. Lai arī tur nav notikuši lieli satiksmes negadījumi (pagaidām), tomēr krustojumu ir sarežģīts un daudzi to nemāk izbraukt, veidojot nepatīkamas situācijas. Kāpēc šeit nevar izveidot apļveida krustojumu, par ko arī tika runāts raidījumā Zebra? Atruna, ka garais autobuss šo apļveida krustojumu nevarēs izgriezt, nav patiesa, jo redzami video internetā, kur tas tiek veiksmīgi izdarīts. Cilvēki nāk ar labu savu iniciatīvu, bet pretī tādas nav.

 

Minētā krustojuma problemātika ir zināma, tā palielinājās brīdī, kad strauji tika veikta kvartāla apbūve un palielinājās transportlīdzekļu skaits, kas dodas uz Valsts ieņēmumu dienesta ēku un daudzdzīvokļu jaunceltnēm. Ierīkot satiksmes apli bez krustojuma pārbūves nav iespējams tā iemesla dēļ, ka nav iespējams droši izbraukt krustojumu satiksmes autobusiem. Kā redzams raidījuma “Zebra” video – sabiedriskais transports šķērso vairākas joslas, kas nav droši. Tāpat jāņem vērā ziemas apstākļi, kad brauktuves platums būs vēl šaurāks. Rīgas domes Satiksmes departaments nākamajā gadā izsludinās konkursu krustojuma pārbūves projektam, kas nozīmē, ka 2019.gadā krustojums tiks pārbūvēts.

Rīgas domes Satiksmes departaments atbalsta pilsonisko iniciatīvu, tomēr patvaļīgi mainīt satiksmes organizāciju ir bīstami. Ceļu satiksmes negadījuma rezultātā var iestāties kriminālatbildība.

 

#1988 Vladislavs Meļihovs 2017-09-01 14:23:36

Sveicināti. Esam viena no tām laimīgām ģimenēm kuras tikušas pie jauna mitekļa Ziepniekkalnā, Valdeķu ielā. Viss jau ir lieliski, bērnu laukums, stāvvieta, jauks dzīvoklis, skaista māja. Bet piebraucamais ceļš, pie ēkas Valdeķu iela 58b k-1 joprojām kopš celtniecības laikā ir nekāds. Vasarā ar grūtībām izbraucams, nemaz nerunājot par ziemu. Brauciens notiek kā karuselī, un ne vienmēr sanākt izbraukt cauri sveikā , arī skats nav pievilcīgs, jauna māja, bet blakus liela bedre un tai blakus “ceļš” nu nekāds. Biju jau sazinājies sen atpakaļ ar Rīgas Domi, uz ko man atbildēja, ka tas esot privātīpašums un tur neko nevar darīt. Bet, vai vismaz nav kāda iespēja ar to īpašnieku vienoties, ja ne lai sakopj vidi, tad vismaz izveidot pagaidu, ceļu ar stāvlaukumu vai kā savādāk? P.S. kartē ir iezīmēts, ka ceļš iziet uz Jāņa čakstes gatvi (arī uz ceļa ir visi vajadzīgie apzīmējumi, zīmes), bet ar vieglo mašīnu tur nav iespējams nobraukt, jo ir augstas apmales. Gribētos zināt, vai Rīgas Domei ir zināma šā situācija un, vai ir kas padomā, lai uzlabotu šo infrastruktūras gabaliņu? Paldies. Izmisušais Ziepniekkalniņu braucējs un iedzīvotājs.

 

Ēku Rīgā, Valdeķa ielā 58B-1 SIA “Rīgas pilsētbūvnieks” (Turpmāk – RPB) iegādājās 01.09.2011. ar pirkuma līgumu (turpmāk – Līgums), kas tika noslēgts pamatojoties uz Rīgas domes 12.11.2010. lēmumu „Par dzīvojamo māju Rīgā, Valdeķu ielā 58B, iegādi Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstībai”, ievērojot organizētā atklātā konkursa „Būvniecības stadijā esošu vai pabeigtu nekustamo īpašumu – daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ekonomiski izdevīgākā piedāvājuma atlase Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstībai” rezultātus un Iepirkuma komisijas 02.09.2010. sēdes lēmumu Līguma 1.2. punktā noteikts, ka pārdevējs pārdos un nodos pircējam (RPB) ekspluatācijā nodotu objektu līdz ar visiem tā piederumiem un tiesībām, kas attiecas uz objektu tādā stāvoklī, kādā tam jābūt saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (..). Ēka tika nodota ekspluatācijā 11.11.2011. un tika parakstīts nekustamā īpašuma Rīgā, Valdeķu ielā 58B k-1, k-2 pieņemšanas – nodošanas akts.

Ēkas būvprojektā piebraucamā ceļa izbūve netika paredzēta, jo konkrētais zemes gabals būvniecības laikā bija citas juridiskas personas īpašumā. Pēc SIA “Rīgas pilsētbūvnieks” rīcībā esošās informācijas zemes gabals ar kadastra Nr.0100 079 2004 (turpmāk – Zemes gabals), uz kura atrodas piebraucamais ceļš, bija SIA „A.F.P. of North America Inc. patstāvīgās sabiedrības Latvijā” īpašumā. Pēc Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas ziņām uz šo brīdi Zemes gabala īpašnieks ir SIA „Čakstes galerija”.

SIA “Rīgas Pilsētbūvnieks” informē, ka Ēkai piegulošais piebraucamais ceļš saskaņā ar Rīgas pilsētas attīstības plānu ir perspektīvā ielu apbūve – Dižozolu iela. SIA “Rīgas pilsētbūvnieks” veic dzīvojamo māju projektēšanas un būvniecības organizēšanu un uzraudzību, kā arī to apsaimniekošanu. Satiksmes infrastruktūras objektu, tajā skaitā Rīgas pilsētas ielu tīkla, uzturēšanas, projektēšanas un būvniecības organizēšana ietilpst Rīgas domes Satiksmes departamenta funkcijās. Tomēr Rīgas domes Satiksmes departamenta rīcības plānā līdz 2020. gadam nav iekļauta Dižozolu ielas pārbūve un tā netiks iekļauta, kamēr netiks atrisināta privātpersonām piederošo zemesgabalu daļu, ielas sarkano līniju robežās, atsavināšana.

 

#1987 Andis 2017-09-01 13:22:14

Labdien, mēs esam trūcīgā ģimene ar 4 bērniem. Divi no viņiem uzsāka gaitas Natālijas Draudziņas vidusskolu, kā lai viņi iet uz skolu, ja tur nav ēdnīca? Kā lai viņi dara savu lielo darbu bez ēšanas, kā vispār tas iespējams? Un, vai kāds mums piešķirs to naudiņu par ko nopirkt maizītes? Mēs 100% rēķinājāmies un paļāvāmies uz bezmaksas skolas ēdināšanu.

 

Rīgas dome informē, ka Natālijas Draudziņas vidusskolā iekavējās remontdarbi (Rīgas domes Īpašuma departaments jau publiski brīdināja, ka vairāki remontdarbi netiks pabeigti līdz 1.09.2017.), tajā skaitā uz 1.09. netika pabeigts remonts skolas ēdamzālē un ēdnīcā, tādēļ nācās risināt force majeure apstākļus.

1.09. (piektdiena) skolēnu vecākiem un skolēniem lūdza uz 04.09. (pirmdiena) paņemt līdzi maizītes (ēdienu no mājām), sākot jau ar 05.09. (otrdiena) skolēniem tika nodrošināts ēdiens (pārtikas kastītes) un nedēļas nogalē jau bija iespēja skolas ēdnīcā bērniem sagatavot zupu. Jau no 11.09. ir iespēja visiem skolēniem ēst skolas ēdnīcā.

 

#1986 Oskars B. 2017-08-31 09:58:35

Sveicināti. Jautājums ir saistībā ar Viestura prospektu. Ik dienas braucot pa šo maģistrālo ielu, novēroju, ka pa to regulāri pārvietojas velosipēdisti, kas ir diezgan bīstami, ņemot vērā satiksmes intensitāti un lielo kravas auto plūsmu, un pa taciņām gar maģistrāles malām gājēji un pat māmiņas ar bērnu ratiem. Kad un vai ir plānots izbūvēt veloceliņu vai trotuāru, kas savieno Sarkandaugavu un Jaunmīlgrāvi? Gaidīsim atbildi ēterā. Paldies jau iepriekš. Oskars

 

Būvprojekta “Satiksmes pārvada pāri dzelzceļa sliežu ceļiem “Rīga – Skulte” ar pieslēgumiem pie Viestura prospekta un Tvaika ielas izbūve” izstrādē tiek risināta gājēju un velo kustība Viestura prospektā.
Būvobjekta būvniecības laiks 2018.-2020.gads.

0 Komentāri
Inline Feedbacks
View all comments

Aktualitātes