Par aktuālo Rīgā (12.10.)

Par aktuālo Rīgā (12.10.)

13.10.2017

Uzdod savu jautājumu šeit

#1996 Juglas apkārtnes iedzīvotājs.. 2017-09-08 17:40:17

Sveiciens! Jautājumi par ēkām.
Tātad: 1)Adrese ir Mežciema iela 25. Blakus jaunais bērnu rotaļu laukums, bet konkrētā adresē ēka visa apzīmēta. Iekšā gan nevar tikt, tas pozitīvi, bet ierosinājums uztaisīt šai ēka kādus pulciņus bērniem, – ko tamlīdzīgu, tad būtu tā vienoti gan pulciņi, gan laukums bērniem varētu vēl kādu kafejnīcu.
2) Murjāņu iela 68 – blakus šai mājai ir milzīga teritorija. Kam viņa pieder un, vai ir plānots tur kaut ko uzlabot? šobrīd ieejas vārtiņi ir aiztaisīti ciet tas ir labi, jo vasarā tur bieži jaunieši gāja un izklaidējās pa ēku, bet ieiet šai teritorijā var no Ūdeļu ielas puses pie ezera betona sētā caurums.
Tātad par šīm divām adresēm ir kaut kas iecerēts?

 

1. Ēka Rīgā, Mežciema ielā 25 pieder juridiskai personai (AS “Rīgas siltums”).
AS “Rīgas Siltums” veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un realizāciju, kā arī nodrošina siltumenerģijas lietotāju ēku iekšējās siltumapgādes sistēmu tehnisko apkopi.
Brīvās AS “Rīgas Siltums” piederošās ēkas tiek iznomātas vai pārdotas.
Aicinām visus interesentus sekot līdzi iepirkumu sadaļai AS “Rīgas Siltums” mājaslapā www.rs.lv, kur ir ievietota aktuālā informācija par konkursiem un iepirkumiem.
http://www.rs.lv/lv/purchases/iznoma-vai-pardod-nekustamos-ipasumus-riga-2
Nākamais konkurss par AS “Rīgas Siltums” piederošo ēku, tai skaitā Rīgā, Mežciema ielā 25, iznomāšanu vai pārdošanu plānots šī gada oktobrī.

Īpašuma Rīgā, Mežciema ielā 25 apraksts:
Ēka Rīgā, Mežciema ielā 25, pēc teritorijas plānojuma ir paredzēta kā rūpnieciskās ražošanas ēka. Lai pielāgotu telpas bērnu pulciņiem vai kafejnīcas iekārtošanai, ir nepieciešami grozījumi teritorijas plānojumā un ēkas rekonstrukcija.
Minimālā pārdošanas cena EUR 94 000. Telpu minimālā nomas maksa 1,07 EUR/m2. Ēka nodota ekspluatācijā 1986.gadā. Apbūves laukums 1344,8 m2. Lietderīgā platība 1436,6 m2. Iznomājamā platība 1436,6 m2. Ēka saistīta ar zemes gabalu (Kadastra Nr.0100 122 0077) 6401 m2. Zemes īpašnieks privātpersona. Zemes nomas līgums ir noslēgts.

2. Teritorija blakus Murjāņu ielai 68, Rīgā: Nenorādot konkrētu adresi ir sarežģīti identificēt, par kuru nekustamo īpašumu ir jautājums. Pēc pazīmēm – “pamesta” ēka, piekļuve no Ūdeļu ielas, ezers, secinām, ka nekustamais īpašums, par ko persona interesējas, iespējam, ir īpašums Rīgā, Ūdeļu ielā 30, kas pieder juridiskai personai. Nekustamai īpašums Ūdeļu ielā 30, Rīgā, kadastra nr. 0100 123 2176 pieder SIA “Juglas Investment” kopš 02.07.2012.

Nekustamai īpašums sastāv no skolas ēkas, noliktavas ēkas, garāžas un šķūņa.
Rīgas domes Īpašuma departaments vairakkārt vērsies pie īpašnieces par būvju sakārtošanu. Kā rezultātā, īpašniece veica būvju un teritorijas noslēgšanu, kā arī informēja, ka norit darbs pie teritorijas attīstības.
10.10.2014. Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija pieņēma lēmumu uzdot Rīgas domes Īpašuma departamentam veikt būvju vizuālā stāvokļa izmaiņu novērošanu. Pēc pašvaldības rīcībā esošās informācijas, ir saprotams, ka 2015.gadā īpašniece vērsās Rīgas domes Attīstības departamentā par lokālplānojuma zemesgabalam Rīgā, Ūdeļu ielā 30 (kadastra Nr.0100 120 2176) redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai. Šajā nekustamajā īpašumā ir īstenojams lokālplānojums, jo Rīgas dome jau 07.06.2016. ir pieņēmusi lēmumu “Par zemesgabala Ūdeļu ielā 30 (kadastra Nr.01001232176) lokālplānojuma apstiprināšanu”, ar ko ir apstiprināti 07.06.2016. Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.208 “Zemesgabala Ūdeļu ielā 30 (kadastra Nr.01001232176) izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”.

Lokālplānojuma teritorijā ir noteikts jauktas centra apbūves teritorijas (JC) funkcionālais zonējums, kur galvenais izmantošanas veids ir: savrupmāju apbūve, rindu māju apbūve, biroju ēku apbūve, tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūve, kultūras iestāžu apbūve, sporta ēku un būvju apbūve, izglītības un zinātnes iestāžu apbūve, veselības aizsardzības iestāžu apbūve, dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve un labiekārtota publiskā ārtelpa. Maksimālais apbūves augstums ir 5 stāvi, maksimālā apbūves intensitāte 220% un minimālās brīvās zaļās teritorijas rādītājs 30%.

Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv un interneta portālā www.geolatvija.lv.

Rīga, Murjāņu iela 68. Minētā būve ir dzīvojamā māja, kas atrodas uz samērā liela zemesgabala, bet zeme pieder dzīvojamās mājas privatizēto dzīvokļu īpašniekiem. Apkārt dzīvojamai mājai citi zemes gabali:

0100 123 2186 – līdz zemes reformas pabeigšanai, Rīgas pilsētas pašvaldība ir kā tiesiskais valdītājs; zeme ieskaitīta Līdzvērtīgās zemes kompensācijas fondā; (Līdzvērtīgās zemes kompensācijas fondā tiek ieskaitīti zemesgabali, uz kuriem to bijušie īpašnieki vai mantinieki nav pieteikušies atjaunot īpašuma tiesības un kas atbilst Rīgas pilsētas apbūves noteikumiem.)

0100 123 0048 – ir Rīgas pilsētas pašvaldībai piekritināta zeme kā pašvaldības funkcijām nepieciešamā zeme.
0100 123 0183 – ir Rīgas pilsētas pašvaldībai piekritināta zeme.

Savukārt, ja jautājums ir par nekustamo īpašumu Rīgā, Ūdeļu ielā 39 (kadastra apzīmējums 01001232500), tad Rīgas pilsētas būvvalde paskaidro, ka 01.06.2017. ir izsniegta būvatļauja Dzīvojamās mājas jaunbūvei.

 

#1995 Elita Kriķe 2017-09-07 23:54:59

Pirms Ķekavas novada robežas Rīgā ir ~ 200m gara asfaltēta brauktuve, kas savieno Ziepniekkalna ielu Rīgā ar Krustkalnu ciemu Ķekavas novadā. Tā atrodas uz zemes vienības ar kadastra Nr. 01001190088, kas paredzēta pievadceļam pie Dienvidu tilta turpinājumā no Jelgavas šosejas. Brauktuvei ir “S” veida forma, tas vijas pa mežu. Uz tā nokļūst nobirums no kokiem, kas ceļa malās intensīvi apaudzis ar apaugumu. Tā kā šogad ceļa malas nav tīrītas nevienu reizi, apaugums sašaurina ceļu un apgrūtina tā pārskatāmību. Tā kā šeit neeksistē gājēju ietve un apauguma dēļ pa ceļa nomali nav iespējamas pārvietoties, gājēji un velobraucēji pārvietojas pa brauktuvi un tiem nav kur patverties no autotransporta. Tā kā ceļš ir līkumains, šaurs un nav pārskatāms, šeit ir augts risks satiksmes negadījumiem. Blakus atrodas daudzdzīvokļu māju rajons ‘Krustkalnu projekts’ ar 10 daudzdzīvokļu mājām. Minētā brauktuve ir vienīgais ceļš, lai gājēji un velobraucēji sasniegtu Ziepniekkalna ielu Mūkusalas ielas virzienā. Esam lūguši Rīgas pilsētas satiksmes departamentu sakārtot šīs brauktuves malas, taču saņemtā atbilde bija sekojoša: “Saskaņā ar 2011.gada 16.novembra „Rīgas pilsētas pašvaldības ielu saraksts”, kurš sagatavots saskaņā ar 2009.gada 15.septembra Ministru Kabineta noteikumiem Nr.1052 ”Pašvaldības ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība” 2.1. punktu, Rīgas pilsētas pašvaldības iela (turpmāk – iela) – Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā vai valdījumā esoša satiksmei izbūvēta un publiskai lietošanai nodota kompleksa inženierbūve sarkano līniju robežās, kam pašvaldība piešķīrusi ielas statusu un nosaukumu; tā ietverta pašvaldības teritorijas plānojumā un saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, kas nosaka pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtību, iekļauta Rīgas pilsētas pašvaldības ielu sarakstā. Brauktuve no Ziepniekkalna ielas līdz Rīgas robežai nav iekļauta Rīgas pilsētas pašvaldības ielu sarakstā un Rīgas domes Satiksmes departaments neveic tās uzturēšanu”. Ņemot vērā, ka kopš 2011.gada satiksmes un gājēju pārvietošanās intensitāte šajā posmā ir ievērojami pieaugusi, vai nebūtu vērts minēto brauktuvi iekļaut kārtībā uzturamo ielu sarakstā?

 

Jautājumā minētā ,,brauktuve” jeb ceļš atrodas ielu sarkanajās līnijās. Ja posmam tiks piešķirts ielas nosaukums un statuss, Rīgas domes Satiksmes departaments uzsāks posma uzturēšanu. Patlaban šis posms ir meža ceļš bez nosaukuma un nav uzturēšanas sarakstos. Tuvākajā laikā nav plānots piešķirt ielas nosaukumu un statusu.

 

#1994 Mežciema iedzīvotājs 2017-09-07 19:03:01

Sveiki! Jautāšu par graustu pie Gaiļezera slimnīcas, kuram šobrīd joprojām ir sēta apkārt, un iekopēšu no viena raksta: Arčers ”turpina sarunas ar ārvalstu operatoriem par to, kurš ir gatavs ēkā nodrošināt sociālo pakalpojumu, iespējams, arī viesnīcu pacientu tuviniekiem un medicīniskas manipulācijas. Viņu projekts paredz šeit izveidot lielu centru, kurā sniegtu dažādus ar ārstniecību saistītus pakalpojumus. To ietekmē arī klīnikas Austrumu slimnīcas “Gaiļezers” profils – tā atrodas kaimiņos. Un, tātad, ir pagājis gads un pāris mēneši, jo kā redzam raksts ir iznācis 6. aprīlis, 2016.; re kur arī adrese tam rakstam:
http://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/pec-jauniesa-naves-ap-nepabeigto-augstceltni-mezciema-cels-divus-metrus-augstu-zogu.a176952/
Un jautājums, kas šobrīd notiek, kad jau gads pagājis, vai vēl joprojām meklē, kas būvēs, vai ir jau atrasts? Kā arī, es domāju, kā tad notiks tie būvdarbi, jo uz tās ēkas jumta pat koki aug. Vai viņa būs droša vēl?

 

Būve Rīgā, Sedas ielā 12 (iepriekš Hipokrātu iela 2), 08.04.2016. tika klasificēta kā “B” kategorijas grausts un tika piemērots paaugstinātais nekustamā īpašuma nodoklis 3 % apmērā.

Par nekustamo īpašumu Sedas ielā 12 (agrāk Hipokrāta iela 2), Rīgā, (kadastra Nr.0100 122 0336) Rīgas domes Administratīvā inspekcija (turpmāk – Inspekcija) sniedz šādu informāciju:
Nekustamais īpašums Sedas ielā 12, Rīgā, pieder privātpersonai – sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “NULE 8”, kas par šajā īpašumā konstatētajiem administratīvajiem pārkāpumiem vairāk kārt saukta pie administratīvās atbildības.

Inspekcija atbilstoši savai kompetencei par 25.09.2017. konstatētajiem administratīvajiem pārkāpumiem uzsākusi administratīvā pārkāpuma lietvedību. Nekustamais īpašums Sedas ielā 12, Rīgā, ir nožogots ar stiepļu žogu, tiek veikta videonovērošana.

Jautājumus, kas saistīti ar nākotnes plāniem attiecībā uz šo objektu, aicinām adresēt konkrētā nekustamā īpašuma īpašniekam, jo Rīgas pilsētas būvvalde var sniegt precīzu informāciju par iecerēto būvniecību tikai tām būvniecības iecerēm, kuru būvniecībai Rīgas pilsētas būvvaldē ir iesniegta aktuāla būvniecības dokumentācija. Papildus jānorāda, ka pirms būvniecības dokumentācijas izstrādāšanas šādu objektu būvdarbu atsākšanai, obligāta prasība ir esošo konstrukciju tehniska stāvokļa noteikšana, kuru veic neatkarīgs sertificēts būveksperts.

 

#1993 Andris Dirvēns 2017-09-07 07:33:43

Labdien. Esmu iegādājies īpašumu Rīgā, Juglā, Veldres ielā 48. Kad Rīgā ir lietus, pie mājas uz ceļa sastājas liels ūdens daudzums. Iela ir pārplūdusi, ietve ir ūdenī. Tā tas ir gadiem. Manuprāt, nedarbojas kanalizācija. Daudzas reizes par šo problēmu ir teikts pašvaldībā, domē. Tur tiek sūtīts viens pie otra. Neviens negrib uzņemties atbildību un sakārtot pašvaldības ielu. Nekas nenotiek. Pie kā vēl griezties, lai šo jautājumu sakārtotu? Vai tiešām jāveido reportāža ar Bez tabu, lai samilzušo problēmu sāktu risināt?

 

Situācija ir zināma un apzināta. Kopā ar pārējiem mazajiem projektiņiem, kur jāizbūvē kāda gūlija (uztvērējaka) vai infiltrācijas sistēma, informācija ir nodota Rīgas domes Satiksmes departamenta projektēšanas nodaļai. Ja budžetā tiks piešķirti līdzekļi šo projektu realizācijai, tiks uzsāktas projektēšana un vēlāk – būvniecība.

 

#1992 Zane Valaine 2017-09-06 09:32:24

Labdien! Dzīvoju un strādāju Rīgas centrā un bērns arī mācās Rīgas centrā. Visur nokļūstu ar kājām, bet man jāelpo gaiss, ko, sastrēgumos stāvot, radījušas mašīnas, kas vairumā gadījumā ir iebraukušas no tālākam vietām, pat no citām pašvaldībām. Vai nebūtu pareizi, ka tām personām, kuras dzīvo, maksā nodokļus citā pašvaldībā, bet katru dienu brauc uz centru vai cauri centram maksātu iebraukšanas maksu? Varbūt, ja nebūtu tik daudz mašīnu, tad cilvēki vairāk izmantotu sabiedrisko transportu, kurš bez sastrēgumiem brauktu arī ātrāk. Paldies, Zane

 

Pasaules prakse autotransporta iebraukšanas ierobežošanai pilsētu centros tiek realizēta dažādos veidos. Tā ir gan maksas ieviešana, gan mašīnu ar pāra un nepāra ciparu numura zīmēm iebrukšana dažādās nedēļas dienās u.tml. Pagaidām neviena no šim praksēm Rīgā nav piemērojama, jo centra ielas pēc būtības ir maģistrālās ielas, bez kuru lietošanas nevar iztikt, ja vēlas šķērsot pilsētu. Tas ir nākotnes jautājums, kad tiks pilnībā realizēts Ziemeļu koridora un Austrumu tranzīta maģistrāles projekti, kas ļaus šķērsot pilsētu, apbraucot centru. Diemžēl pagaidām tas nav iespējams.

0 Komentāri
Inline Feedbacks
View all comments

Aktualitātes