Par aktuālo Rīgā (16.11.)

Par aktuālo Rīgā (16.11.)

17.11.2017

Uzdod savu jautājumu šeit

#2024 Inta Vanovska 2017-10-16 14:54:11
Labdien! Rīga top aizvien skaistāka! Bet Tilta apakša Zemitānu stacijas apkaimē ir aizmirsta. Tiem, kuri iet kājām uz Dominu un ir spiesti izmantot Zemitānu tiltu, paveras nožēlojams skats uz tilta apakšu. Nokļūt uz tilta pie transportlīdzekļu pieturām var vienīgi kāpjot pa tilta trepēm. Tādas noejas ir tilta sākumā un beigās abos virzienos (kopā 4) un tās visas ir katastrofālā stāvoklī – viss ir izrūsējis caurs, karājas sarūsējušu konstrukciju atlūzas, apmetums brūk un krīt uz kāpnēm (vietām norobežots). Autobraucēji, tai skaitā Jūs, protams, to neredz un tilts izskatās samērā sakārtots, bet patilte ir tiešām briesmīga. Arī nokāpjot no tilta ceļā uz Dominu paveras bēdīgs skats – gājēju ceļš uz Dominu zem tilta pie Dominas ir sabrucis un nepabeigts. Kauns no ārzemju viesiem. Tas viss atgādina padomijas gadus. Bet Zemitānu patiltes teritorijai ir liels potenciāls un to varētu sakārtot patiešām mūsdienīgi, optimāli un estētiski. Jāatceras, ka arī tā ir mūsu kultūras vizītkarte. Aizbrauciet, lūdzu, un izstaigājiet to apvidu – jūs būsiet šokā. Skats tiešām nožēlojams. Vai kas tiek plānots šīs vides sakārtošanai?

1. Jorģa Zemitāna tiltam transporta būvju ikdienas uzturēšanas darbu ietvaros regulāri tiek veiktas objekta inspekcijas un regulārās apsekošanas, un tiek novērsti defekti, kas var apdraudēt satiksmes dalībnieku drošību (brauktuves un ietves asfaltbetona seguma bedru remonts, bojātā betona atskaldīšana un nepieciešamības gadījumā – bojāto konstrukciju demontāža, transporta barjeru remonts un citi atsevišķu konstrukciju remonta darbi.
2. Lai pilnībā novērstu tilta defektus, nepieciešams izstrādāt tā atjaunošanas būvprojektu, kurā tiktu paredzēta bojāto dzelzsbetona konstrukcija atjaunošana vai nomaiņa, pilna hidroizolācijas nomaiņa, jaunu deformācijas šuvju uzstādīšana, vides pieejamības nodrošināšana, veloinfrastruktūras izveidošana, citu defektu novēršana, kā arī zemtilta teritorijas labiekārtošana. Rīgas domes Satiksmes departaments, plāno iekļaut Jorģa Zemitāna tiltu transporta būvju atjaunošanas būvprojektu izstrādāšanas un būvju atjaunošanas programmas projektā laika periodam no 2018. līdz 2020.
3. Līdz tilta atjaunošanai, transporta būvju ikdienas uzturēšanas darbu ietvaros regulāri tiks veikti 1. punktā minētie darbi. 2017.gada rudenī, līdz ziemas sezonas sākumam, plānota ietves no kāpnēm pie dzelzceļa virzienā uz tirdzniecības centru Domina nepabeigtā ietves posma izbūve.
Savukārt Centra pusē apm. 45 m platumā no sliežu ceļiem zem tilta un pa kreisi virzienā no centra atrodas Zemitāna stacijas ēku komplekss Zemitāna ielā 10 (Kadastra Nr. 0100 035 0132).
Centra pusē pa labi no stacijas kompleksa atrodas VAS “Latvijas dzelzceļš” garāžas (Zemitāna ielā 14) un darbnīcas (Zemitāna ielā 16), (Kadastra Nr. 0100 035 2050). Kadastrā abi īpašumi reģistrēti uz Satiksmes ministrijas vārda un ieskauj nelielu tirdzniecības ēku tilta tiešā tuvumā ar zemi, uz kuras šī ēka atrodas (Zemitāna ielā 1), kas pieder komersantam un tiešu iespaidu uz teritorijas labiekārtojumu un sakārtotību neatstāj.

 

#2023 Vasilijs 2017-10-16 14:02:3
Kad tiks saremontēta gājēju ietve Ķengaragā, Salaspils ielā 6/4. Šajā adresē ietves segums vēl ir no Padomju savienības laikiem, viss šķībs – mammas ar bērnu ratiņiem nevar pabraukt, tas pats attiecas uz cilvēkiem gados, ar ratiņiem. Ir daudz māju, kur pagalmos ir asfalts. Kādēļ vieniem remontē gājēju ietves, citiem nē.

Darām zināmu, ka dzīvojamā māja Salaspils ielā 6 k-4, Rīgā (turpmāk – Dzīvojamā māja) ir SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (turpmāk – RNP) pārvaldīšanā un atrodas uz privātīpašniekam piederošas zemes, kas nodota lietošanā Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem, zemes lietotāja pienākums ir uzturēt iznomājamo zemesgabalu. Līdz ar to par Dzīvojamajai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala labiekārtošanu/remontdarbiem un finansējuma nodrošināšanu lēmums jāpieņem Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem, kā arī papildus nepieciešams saņemt zemesgabala īpašnieku piekrišanu remontdarbu veikšanai.
Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 10.panta trešo daļu jebkura Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas uzdevuma veikšana iespējama Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku nodrošinātā finansējuma ietvaros, līdz ar to remontdarbi Dzīvojamajā mājā un tai piesaistītajā teritorijā var tikt veikti, ja dzīvokļu īpašnieki atbalsta attiecīgos remontdarbus un nodrošina to izpildei nepieciešamo finansējumu. Atbilstoši konkrētās dzīvojamās mājas tehniskajam stāvoklim un dzīvokļu īpašnieku maksātspējai, RNP veic turpmāko periodu remontdarbu plānošanu.
Iekškvartāla ietvju seguma renovācijas darbi šobrīd nav iekļauti Dzīvojamajai mājai nepieciešamo remonta darbu apkopojumā, un tiem netiek veidots uzkrājums. Šobrīd Dzīvojamās mājas remonta darbu apkopojumā kā prioritārais veicamais darbs ir iekļauta kāpņu telpas logu nomaiņa uz PVC logiem. Tāpat Dzīvojamajai mājai nepieciešama un ieplānota tehniskā apsekošanas atzinuma sagatavošana, karstā ūdens apakšējās sadales cauruļvadu nomaiņa, balkonu remonts. Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības kompetencē ietilpst lēmuma pieņemšana par plānoto remontdarbu apstiprināšanu/noraidīšanu, prioritāšu maiņu un līdz šim izveidotā uzkrājuma novirzīšanu dzīvokļu īpašnieku izvēlētiem darbiem, uzkrājuma apmēra palielināšanu un/vai papildus finansējuma piesaisti.
RNP kā pārvaldnieks nodrošina dzīvojamo māju uzturēšanu un tehnisko ekspluatāciju, bet lēmumu par veicamajiem darbiem, t.sk. par ietvju seguma atjaunošanu, pieņem Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība. Ietvju seguma remontdarbus var pieteikt Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība, pieņemot lēmumu kopsapulcē vai aptaujas veidā. Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumā jānorāda finansējuma avots remontdarbu izpildei (esošais finanšu līdzekļu uzkrājums plānotajiem nākamo periodu remontdarbiem vai jauna uzkrājuma veidošana).
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums jānoformē atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktajām prasībām un jāiesniedz jebkurā no RNP klientu apkalpošanas centriem. Plašāka informācija par dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanas kārtību un formu (t.sk. kopsapulces protokolu un aptaujas veidlapu paraugi) pieejama RNP interneta vietnē: https://rnparvaldnieks.lv/lv/klientiem/kopibas_lemumu_pienemsana/.

Jautājumā minēts, ka pie citām mājām ietve ir sakārtota.
Lai kaut ko paskaidrotu, nepieciešams zināt adreses, jo gājēju celiņi gar namiem ir dažādi – tie var būt piebraucamā ceļa sastāvdaļa (brauktuve + ietve) un tiek remontēti kopā ar ceļu, tie var būt arī atsevišķi un tad jau jāskatās zemes un mājas piederība, jo tas būs noteicošais kas un par kādiem līdzekļiem ir remontējis.

 

#2022 Edgars Kājiņš 2017-10-15 17:04:40
Cik ilgi jau Emīls Jakrins pilda Satiksmes departamenta direktora pienākuma izpildītāja vietu un cik ilgi turpināsies situācija, kad departamentam būs nevis direktors, bet tikai tā pienākumu izpildītājs?

Emīls Jakrins pilda direktora pienākumus kopš 2016.gada 16.augusta. Satiksmes departamenta direktors Vitālijs Reinbahs atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā. Līdz atvaļinājuma beigām nav iespējams lemt par cita direktora iecelšanu.

 

#2021 Edijs 2017-10-13 09:31:11
Vēlos noskaidrot cik likumīga ir žoga izbūve ap ēku Auduma ielā 17a. Saprotu, ka zemes gabals ir privāts un īpašniekam ir tiesības to iežogot, tomēr cauri šim īpašumam iet ceļš, kas savieno Auduma ielu ar blakus esošo ēku pagalmiem. Jautājums vai šim ceļam nav servitūta statuss, kas liegtu zemes īpašniekam to norobežot? Jāpiezīmē, ka žoga uzstādīšana ir notikusi uzreiz pēc tam, kad tika pabeigta blakus esošo pagalmu un tajā skaitā nu jau slēgtā ceļa posma rekonstrukcija, kas veikta par Rīgas domes līdzekļiem. Šajā gadījumā sanāk, ka Rīgas dome ir noasfaltējusi ceļu un stāvlaukumu, kas līdz šim ir bijis publiski pieejams, bet nu privātīpašnieks ir pateicis: “Paldies, tas tagad būs tikai man”. Vai Rīgas domei ir iespējams rīkoties un reaģēt šādu nekaunīgu īpašnieka rīcību? Ja esošo situāciju likumīgā ceļā nav iespējams mainīt, tad lūgums šī brīža apstākļus ņemt vērā Auduma ielas rekonstrukcijas projekta izstrādē un paredzēt jauna savienojuma izbūvi starp Auduma ielu un blakus esošajiem māju pagalmiem, jo pretējā gadījumā virknei šī rajona daudzdzīvokļu namu jaunā Auduma iela būtu bezjēdzīga, jo gluži vienkārši nebūtu pieejama.

Šī brīža regulējums nosaka, ka žoga izbūve Rīgas pilsētas būvvaldē (Turpmāk – Būvvalde) nav jāsaskaņo, ja tā netiek realizēta publiskajā ārtelpā (ielas, bulvāri, laukumi, parki (dārzi), skvēri, krastmalas, kvartālu telpa, pagalmi, kas bez ierobežojuma pieejami sabiedrībai neatkarīgi no tā, kā īpašumā tie atrodas). Konkrētajā gadījumā nekustamais īpašums neatrodas publiskajā ārtelpā, taču daļa īpašuma robežojas ar sarkanajām līnijām, kas ir publiska ārtelpa un šajā posmā (tikai) žoga izbūve būtu jāsaskaņo. Taču, ja īpašnieks vērstos Būvvaldē ar šādu ieceri, Būvvaldei nebūtu tiesiska pamata šo ieceri neatbalstīt, jo nekustamajam īpašumam nav noteikts ceļa servitūts par labu citiem īpašumiem.
Katram no īpašumiem, ar ko robežojas konkrētais nekustamais īpašums, ir iespējama piekļūšana no ielām, jo visi īpašumi robežojas ar sarkanajam līnijām (izņemot īpašumu, kas atrodas tieši zem Auduma ielas 17, taču atklāts ir jautājums, kuram no īpašumiem – tam, kas pa labi vai tam, kas pa kreisi, būtu jānodibina servitūts piekļūšanai pie šī (TIKAI ŠĪ) īpašuma). Cits jautājums ir par to, vai visiem īpašumiem ir izbūvēti un labiekārtoti savi piebraucamie ceļi. Gadījumos, ja iespējama piekļūšana no sarkanajam līnijām, ceļa servitūtu kā apgrūtinājumu nedibina.
Vienīgais, ko Būvvalde var ieteikt, lai pārējo nekustamo īpašumu īpašnieki realizē savas tiesības un tiesiski izbūvē piebraucamos ceļus savos īpašumos.
Ielas savienošanu ar iekšpagalmiem u.tml., var risināt tikai projektēšanas gaitā, pagaidām projektēšana nav uzsākta.

 

#2020 Inese 2017-10-11 09:53:54
Labdien! Lūdzu atbildiet, kad beidzot tiks ierīkots luksofors vai rasts cits risinājums Braslas un Ieriķu ielas krustojumā pie Rīgas Tehniskās koledžas? Katru stundu tur ir neskaitāmas avārijas situācija, kad kāds vēlas taisīt kreiso pagriezienu braukšanai zem tilta, kāds vēlas braukt pa labi, kāds taisni utt. Pie tam tur ļoti daudz pārvietojas arī “fūres”, kurām grūti izgriezt kravas gabarītus. Paldies!

Ieriķu un Braslas ielu krustojumā būtiski mainīsies satiksmes situācija pēc Austrumu maģistrāles posma Ieriķu-Vietalvas iela izbūves, novirzot maģistrālo plūsmu no minētā krustojuma. Šobrīd notiek projekta izstrāde, realizāciju plānots uzsākt 2018.gada nogalē.

 

#2019 Jana Budrecka,biedrība\’\’Kalnciema 48\’\’ 2017-10-09 12:37:33
Lūdzu komentējiet situāciju par Kalnciema ielā 48 apkures nepieslēgšanu, ņemot vērā to, ka visi mājā dzīvojošie iedzīvotāji ir 100% norēķinājušies par pakalpojumu sniegšanu Rīgas siltumam ar RNP starpniecību! Nilam Ušakovam rakstījām vairāk kārt, bez rezultātiem! Uzrakstījām atkārtotu vēstuli (ierakstītu) visām atbildīgajām iestādēm par notiekošo arī A.Amerikam 06.10.2017 izsūtītu! Lūdzu pamatojiet, kāpēc esam atstāti bez apkures!! JA NETIKS RASTS RISINĀJUMS, BŪS TIESAS DARBI PAR PĒDĒJO 10.GADU FINANSĒJUMA IZLIETOJUMU NO IEDZĪVOTĀJU MAKSĀJUMIEM.


Aktuālā informācija – Biedrība “Kalnciema 48” 19.10.2017. veica visa parāda (2 407,58 EUR) apmaksu par ēkai Kalnciema ielā 48 piegādāto siltumenerģiju. Attiecīgi līdz ar 19.10.2017. tika saskaņota apkures pieslēgšana ēkai. Un saskaņā ar rīcībā esošo informāciju, 19.10.17. apkure ēkai tika pieslēgta.

Situācijas apraksts
SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”
Informējam, ka dzīvojamās mājas Kalnciema ielā 48, Rīgā, (turpmāk – Dzīvojamā māja) pārvaldīšanas tiesības ar 01.03.2017. nodotas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai biedrībai “Kalnciema 48”.

Saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 14.panta 4.2 daļu, ja norēķini par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem tiek veikti ar pārvaldnieka starpniecību, pārvaldnieka pienākums ir no dzīvojamās mājas īpašnieka saņemto maksājumu nekavējoties pārskaitīt pakalpojuma sniedzējam tieši dzīvojamās mājas īpašnieka samaksātajā apmērā. Ievērojot minēto, apmaksa par AS “RĪGAS SILTUMS” Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem sniegtajiem pakalpojumiem 2017.gada februārī ir veikta tādā apmērā, kādā par pakalpojumu ar SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (turpmāk – RNP) ir norēķinājušies dzīvokļu īpašnieki.

Parāds par piegādāto siltumenerģiju 2407,58 EUR ir dzīvokļa Nr.4 bijušajam īpašniekam. Par parāda piedziņu ir stājies spēkā tiesas spriedums un 27.09.2016. lieta nodota piedziņai zvērinātam tiesu izpildītājam. Pēc parāda piedziņas parāda summa tika pārskaitīta AS “RĪGAS SILTUMS”.

Atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 17.³ pantam dzīvokļu īpašnieki var veikt maksājumus ar pilnvarotas personas – pārvaldnieka – starpniecību. Ņemot vērā minēto, RNP kā dzīvojamās mājas pārvaldnieks organizē maksājumu iekasēšanu no dzīvokļu īpašumu īpašniekiem par attiecīgu dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu un saņemto maksājumu pārskaitīšanu dzīvokļu īpašumu īpašnieku vārdā pakalpojuma sniedzējam, attiecīgi pārvaldnieks var veikt samaksu pakalpojumu sniedzējam tikai tādā apmērā, kādā tas ir saņēmis maksājumus no dzīvokļu īpašumu īpašniekiem.

Pamatojoties uz Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 6.panta otrās daļas, kā arī Dzīvokļa īpašuma likuma 10. un 13.panta nosacījumiem, RNP kā Dzīvojamās mājas pārvaldniekam bija jānodrošina Dzīvojamās mājas ekspluatācija un uzturēšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām, savukārt Dzīvojamās mājas kopīpašniekiem (dzīvokļu īpašumu īpašniekiem) bija pienākums piedalīties Dzīvojamās mājas pārvaldīšanā, segt Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumus un norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem līdz Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesisko attiecību izbeigšanai.

Ņemot vērā minēto, RNP vairāk kārt aicinājusi Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekus veikt minētā parāda apmaksu par Dzīvojamā mājā saņemtajiem siltumenerģijas pakalpojumiem, lai RNP būtu iespējams veikt norēķinus ar AS “RĪGAS SILTUMS” pilnā apmērā.

AS “Rīgas siltums”
AS „RĪGAS SILTUMS” informē, ka siltumenerģija ēkai Kalnciema ielā 48, Rīgā, tiek piegādāta pamatojoties uz 03.04.2017. līgumu par siltumenerģijas piegādi un lietošanu (turpmāk tekstā – Līgums), kas noslēgts ar ēkas Kalnciema ielā 48, Rīgā, dzīvokļu un neapdzīvojamo telpu īpašniekiem, kurus pārstāv biedrība “Kalnciema 48”.
Uz Līguma noslēgšanas datumu bija nenokārtotas parādsaistības par ēkai Kalnciema ielā 48, Rīgā, 2017.gada februārī piegādāto siltumenerģiju 3201,73 EUR, kuras biedrība apņēmās apmaksāt līdz 10.05.2017.

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” minētā parāda apmaksai veikusi sekojošus maksājumus :
• 25.05.2017. – 624,74 EUR;
• 10.08.2017. – 169,41 EUR.
Uz 16.10.2017. atlikušais parāds par ēkai Kalnciema ielā 48, Rīgā, 2017.gada februārī piegādāto siltumenerģiju bija 2 407,58 EUR.

Atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 9.pantam par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu atbild dzīvojamās mājas īpašnieks. Saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 11.panta pirmo daļu, pārvaldīšanas tiesiskajās attiecībās, ciktāl tās neregulē šis likums, piemērojami Civillikuma noteikumi par pilnvarojuma līgumu. Civillikuma 2309.pants noteic, ka pilnvarnieka uzņemtās saistības pilnvarotājam jāatzīst un jāizpilda kā sava paša, ja vien pilnvarnieks nav pārkāpis sava uzdevuma robežas. Sekojoši, saistības par daudzdzīvokļu ēkai piegādāto siltumenerģiju gulstas uz šīs ēkas dzīvokļu īpašniekiem.

Biedrība “Kalnciema 48” bija informēta par parāda esamību, parakstot 22.02.2017. Aktu par nekustamā īpašuma Kalnciema ielā 48, Rīgā, (kadastra Nr.0100 059 0240), pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai biedrībai “Kalnciema 48”.
AS “RĪGAS SILTUMS” no savas puses ir godprātīgi pildījusi Līguma nosacījumus, taču, izprotot izveidojušos situāciju, mainoties dzīvojamās mājas pārvaldniekam, akciju sabiedrība piedāvāja noslēgt vienošanos par parāda apmaksu trīs mēnešu laikā.
Šādā situācijā pastāv arī iespēja meklēt alternatīvus risinājumus, piemēram, īslaicīgi izmantot citus finansiālus resursus līdz jautājuma atrisināšanai par parāda atgūšanu.
Papildus informācija – tā kā Civillikums nosaka, ka pilnvarnieka uzņemtās saistības pilnvarotājam jāpilda kā savas paša, ja vien pilnvarnieks nav pārkāpis sava uzdevuma robežas (tātad, parāds AS “RĪGAS SILTUMS” jānomaksā), tad, ja pārvaldnieks nav rīkojies atbilstoši tam dotajam pilnvarojumam, tad strīds ir risināms starp pilnvaras devēju un pilnvarnieku. Tātad, ja šīs ēkas iedzīvotāji ir konstatējuši, ka viņu pilnvarotais pārstāvis nav rīkojies atbilstoši pilnvarojumam, tad strīds jārisina abām pusēm savstarpēji, nevis nepamatoti iesaistot AS “RĪGAS SILTUMS”.

 

#2018 Jānis 2017-10-09 10:54:21
Kad tiks pabeigta VEF kultūras pils renovācija?
Rīgas domes Īpašuma departaments informē, ka VEF kultūras pils rekonstrukcijas darbus ir plānots pabeigt novembra mēneša sākumā.
Svinīgā atklāšana notiks 17.11.2017., bet ikvienam apmeklētājam ēkas durvis tiks vērtas Latvijas valsts svētkos ar īpašu programmu no 18.- 20.novembrim.

 

#2017 Madara 2017-10-07 08:43:41
Labdien. Visā promenādes garumā aug koki, kas izauguši ļoti lieli un, kuru zari jau gulstas uz elektrības vadiem. Dzīvojamām ēkām, kas ir paralēli visai promenādei no lielajiem kokiem ir kļuvis tumšs skats pa logu, jo īpaši pirmajos stāvos dzīvojošajiem. Daudzos Ķengaraga pagalmos ir izauguši tik lieli koki, rezultātā dzīvojamās mājās ir pilnīga tumsa. Manuprāt, tos vajag apzāģēt, dažus pat nocirst. Mūsu pagalmā ir bērnudārzs, kam apkārt pirms 50 gadiem tika iestādīti bērzi. Šobrīd šie bērzi ir piektā stāva augstumā; kādreiz tas bija skaisti, šobrīd šie lielie bērzi neielaiž saules gaismu blakus esošajās ēkās. Varbūt Rīgas domei ir iespēja pievērst uzmanību šim jautājumam; varbūt šis jautājums jārisina ēku apsaimniekotājiem? Zāli promenādē pļauj regulāri; vajadzētu pievērst uzmanību arī kokiem.

Rīgas Austrumu izpilddirekcija informē, ka izpilddirekcijas darbinieki, apsekojot Daugavas promenādi visā garumā konstatēja, ka uz Rīgas pašvaldības zemesgabaliem, sākot no Kaņiera ielas 17 līdz Maskavas ielai 268/7 ir vietas pretī dzīvojamam mājam Kaņiera ielā 17, Maskavas ielā 252/7, Maskavas ielā 254/7, Maskavas ielā 256/7, Maskavas ielā 258/7, Maskavas ielā 260/7, Maskavas ielā 266/7, Maskavas ielā 268/7, kur koku zari atrodas bīstami tuvu pie ielas apgaismojuma elektrības vadiem un aizsedz saules gaismu dzīvojamo māju logiem.
Lai izlabotu šo situāciju 06.09.2017. tika sagatavota un nosūtīta informācija SIA “Rīgas meži” ar lūgumu veikt koku zaru apzāģēšanu.
27.09.2017. SIA “Rīgas meži” ir veikusi gar Daugavas promenādi zaru apzāģēšanu. Par bojāta koka (liepas) pie dzīvojamās mājas Maskavas ielā 256 k-7 izciršanu, Austrumu izpilddirekcija vērsās Rīgas domes Īpašuma departamentā un Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijā par ciršanas atļaujas saņemšanas. Oktobra mēnesī no RD Īpašuma departamenta tika saņemta atbilde par koka ciršanas atļaujas izsniegšanu, ja Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisija to akceptē. Apstiprinājums ir saņemts.
Rīgas pilsētas izpilddirektoram ir nosūtīta vēstule ar visiem dokumentiem un atļaujām, lai SIA “Rīgas meži” varētu veikt darbus par Rīgas pašvaldības līdzekļiem.
Attiecībā uz jautājumu par kokiem Ķengaraga pagalmos, paskaidrojam, ka iedzīvotājiem nepieciešams vērsties pie mājas apsaimniekotāja.
Māju apsaimniekotājs SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” sniedz informāciju par faktiskajiem apstākļiem:
– Rīgā, Kaņiera ielā 17, Maskavas ielā 256/7, Maskavas ielā 252/7 – saskaņā ar izstrādāto labiekārtošanas plānu 2018.gadam nākamgad 17 kokiem ieplānota vainagošana un atsevišķu zaru zāģēšana.
– Rīgā, Maskavas ielā 266/7 – saskaņā ar izstrādāto labiekārtošanas plānu 2017.gadam drīzumā daļai koku tiks veikta vainagošana.
– Rīgā, Maskavas ielā 254/7, Maskavas ielā 258/7, Maskavas ielā 260/7 un Maskavas ielā 268/7 – nav SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (Turpmāk – Namu pārvaldnieks) pārvaldīšanā, tāpēc par šīm mājām skaidrojumu nevar sniegt.
Namu pārvaldnieks vērš uzmanību, ka viena iedzīvotāja neapmierinātība /pretenzijas nav pietiekams pamats koku nozāģēšanai. Par atsevišķai mājai piesaistītajā teritorijā esošu koku nozāģēšanu iesākumā jālemj dzīvokļu īpašnieku kopībai, kurai cita starpā jāparedz arī finansējums darbu veikšanai. Kad dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē pieņēmuši lēmumu par koka nozāģēšanu, jāsaņem Rīgas pilsētas būvvaldes atļauja konkrētā koka nozāģēšanai. Jāpiebilst, ka bez koku zāģēšanas darbu izmaksām dzīvokļu īpašniekiem būs jāsedz arī zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu (šādi zaudējumi nav jāatlīdzina, ja koks rada draudus, ir avārijas stāvoklī).
Noslēgumā Namu pārvaldnieks norāda, ka katrs gadījums jāvērtē ar rūpību, tāpēc, mājas iedzīvotājiem iesniedzot mājas pārvaldniekam pieteikumu par koku vainagošanu, zaru zāģēšanu vai koku nozāģēšanu, nepieciešams sniegt izsmeļošu problēmas aprakstu, norādot precīzu koku atrašanās vietu.

 

#2016 Janis Freibergs 2017-10-05 06:54:40
Kad Rīga būs visi jaunie pasūtītie 20 tramvaji? Cik zinu ir atnācis 1 tramvajs, kuram neiet Rīgas Acs. šī programma neiet arī daudziem esošajiem transportiem. Vai ir iemesls šai programmai ka nav atnākuši pārējie tramvaji? Vai nevar lauzt ar Rīgas acs programmas uzturētajiem līgumu?

Integrētā kustības kontroles, drošības un pasažieru informēšanas sistēma, kura ieviesta sabiedriskā transporta līdzekļos un vadības centrā, nav gatavs standarta produkts, kas būtu pieejams pakalpojumu tirgū. Šī ir unikāla sistēma, kura tiek izstrādāta pēc Rīgas satiksmes izvirzītajām prasībām. Prasības ir augstas, bet tas arī piešķir sistēmai unikalitāti, ņemot vērā SIA “Rīgas satiksme” milzīgo pieredzi pasažieru pārvadāšanas jomā. Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” ik dienu pārvadā teju pusmiljonu pasažieru 84 maršrutos, nodrošinot vairāk kā 750 sabiedriskā transporta līdzekļu kustību Rīgas ielās. Ņemot vērā apjomīgo maršrutu un sabiedrisko transporta līdzekļu skaitu, kā arī projekta sarežģīto struktūru, veicot kopēju inteliģento transportlīdzekļa sistēmas integrāciju ar centrālo pārvaldības sistēmu un esošajām uzņēmuma sistēmām, salāgošanas process notiek sarežģītāk nekā plānots un vairākos gadījumos nepieciešamas papildus programmiskās izstrādes. Tas nozīmē, ka lai panāktu visu ierīču salāgotu darbību, laiku pa laikam tiek veikta sistēmas rekonfigurācija. Līdz ar to sistēmas darbības pielāgošanas procesā vēl arvien atsevišķos maršrutos, atsevišķos transporta līdzekļos var rasties atsevišķas nekorektas informācijas attēlošanas iespējas, kam rūpīgi tiek sekots līdzi un katrs gadījums tiek izskatīts, ar nolūku rast optimālu rezultātu.
Kas attiecas uz zemās grīdas tramvaju piegādi, plānots tos saņemt līdz šī gada beigām, vai nākamā gada pašā sākumā.

0 Komentāri
Inline Feedbacks
View all comments

Aktualitātes