Par aktuālo Rīgā (24.05.)

Par aktuālo Rīgā (24.05.)

28.05.2018

 

#2225 Aivars 2018-04-30 20:52:52
Sveiki. Autovadītāji būt ļoti pateicīgi, ja tiktu atjaunota ielas centra līnija Bauskas ielā un Nīcgales ielā. Jau nav vairāk kā trīs gadus un, kas neveicina satiksmes drošību.

Rīgas domes Satiksmes departaments (Turpmāk-departaments) paskaidro, ka katru gadu Departamentam tiek piešķirts ierobežots finansējuma apjoms Ceļu horizontālā apzīmējuma (turpmāk –CHA) uzturēšanai ielās, kas nav pietiekams, lai CHA uzturētu visās Rīgas ielās, līdz ar to CHA galvenokārt tiek uzturēts tikai augstāko kategoriju ielās. Nīcgales un Bauskas ielas nav iekļautas Departamenta CHA uzturēšanas darbu sarakstā, līdz ar to šajās ielās apzīmējums ir sliktākā stāvoklī, kā uz maģistrālajām Rīgas ielām.
CHA atjaunošana Nīcgales ielā ir iekļauta Departamenta darba plānā. Plāns tiks realizēts atbilstoši piešķirtā finansējuma apjomam un tehniskajām iespējām. Savukārt CHA Bauskas ielā tuvākajā laikā netiks atjaunots.
Departaments atgādina, ka atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 279 “Ceļu satiksmes noteikumi”, transportlīdzekļu braukšanai paredzēto joslu skaitu norāda attiecīgie ceļa apzīmējumi vai ceļa zīmes, bet, ja to nav, braukšanas joslu skaitu nosaka paši transportlīdzekļu vadītāji, ņemot vērā brauktuves platumu, automobiļu gabarītus un nepieciešamos intervālus starp transportlīdzekļiem.

#2224 Ēvalds 2018-04-26 16:27:26
Labvakar! Amerika kungs, rakstījām agrāk, 2016.gadā, par mūsu mājas Irbenes ielā 14 lielo parādu. Saņēmām atrakstīšanos. Toreiz parāds bija 20 000. RNP Pļavnieki iesniedza prasību tiesā un izlika viena dzīvokļa īpašnieku (otrā kāpņu telpa, pirmais stāvs). Tagad dzīvoklis pusgadu ir tukšs. Mājas parāds jau ir 36 393. Mēs nevaram plānot remontus, neko, jo ir viena atbilde – jums ir liels parāds. Kā mums no tā atbrīvoties?

Zaļā zona starp mūsu māju un Vadakstes ielu 17 (agrāk Irbenes 14a) ir pārvērtusies par mūsu un kaimiņu māju autostāvvietu. Briesmīgi! Brauc, kur grib, novieto auto, kur grib. Bērnu laukums faktiski ir likvidēts. Vairākkārtīgi zvanījām pašvaldības policijai, viņi atbrauca, kaut ko fotografēja un jautāja: kas žēlojas? Bet, auto, kā novietoja, tā arī turpina novietot. Vēl pretim mūsu mājai Irbenes ielā 14 jau gadu stāv balts busiņš ar numuru KG 5761. Neviens ne reizi nav piegājis. Varbūt zagts? Varbūt, lai atbrauc policija un tiek galā. Šoreiz lūdzam sniegt konkrētas atbildes.
1) SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (turpmāk – RNP) veic visas nepieciešamās darbības parādu atgūšanai no dzīvojamās mājas Irbenes ielā 14, Rīgā (turpmāk – Dzīvojamā māja) parādniekiem. Informācija par veiktajām darbībām parādu atgūšanai saistībā ar Dzīvojamās mājas parādniekiem, ja pēc tās var identificēt konkrētu fizisku personu, ir personas dati Fizisko personu datu aizsardzības likuma (turpmāk – FPDAL) izpratnē. Saskaņā ar FPDAL 2.panta 3.punktu, personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu personu. Līdz ar to, ja informācijas pieprasītājam nav izsniegts attiecīgs pilnvarojums par finanšu informācijas saņemšanu par konkrētu dzīvokli vai visiem Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašumiem, RNP nav tiesīga izpaust pieprasīto informāciju. Ņemot vērā minēto, RNP informē, ka pret 2 Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem RNP ir iesniegusi prasību tiesā, prasība ir apmierināta, parāda piedziņa nodota zvērinātam tiesu izpildītājam, pret 1 Dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašnieku RNP bija iesniegusi prasību tiesā, prasība tika apmierināta, parāds piedzīts, savukārt uz šo brīdi izveidojies jauns parāds, kā arī pret 1 Dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašnieku ir iesniegta prasība tiesā, savukārt lieta vēl nav izskatīta (Kopā 4 parādnieki).
Ievērojot FPDAL likuma normas, informāciju par Dzīvojamās mājas parādniekiem var saņemt Dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašnieks vai viņa pilnvarotā persona (uzrādot notariāli apstiprinātu pilnvaru) vai dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotā persona pret parakstu, ierodoties personīgi jebkurā RNP klientu apkalpošanas centrā (adreses un darba laiki pieejami: http://www.rnparvaldnieks.lv/lv/klientu_serviss/klientu_apkalposanas_centri), uzrādot personu un īpašumtiesības apliecinošus dokumentus, lai RNP var pārliecināties, ka informācijas pieprasītājs ir attiecīgās dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašnieks vai pilnvarotā persona.
2) Attiecībā uz remontdarbu plānošanu, kā arī izpildi, RNP dara zināmu, ka konkrētu darbu izpildi var nodrošināt, ja dzīvokļu īpašnieki nodrošina to veikšanai nepieciešamo finansējumu.
Dzīvokļa īpašuma likums nosaka, ka vienīgi dzīvokļu īpašnieku kopībai (dzīvokļu īpašumu īpašnieku vairākumam) ir tiesības izlemt ikvienu jautājumu, kas saistīts ar konkrētās dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un uzturēšanas izdevumu noteikšanas un maksāšanas kārtību, tajā skaitā, nepieciešamajiem remontdarbiem, to izpildi un finansēšanu. Saskaņā ar Dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānu 2018.gadam kā prioritāri veicamais darbs ir jumta seguma hidroizolācija ar plānotajām izmaksām 36036,00 EUR apmērā, darbu izmaksas sedzot no uzkrātajiem finanšu līdzekļiem, kuri jau ir rezervēti konkrēto darbu izpildei. Tādējādi apgalvojums par remontdarbu neiespējamu plānošanu Dzīvojamajā mājā nav pamatots.
RNP paskaidro, ka aprīļa beigās RNP darbinieki veica Dzīvojamai mājai piesaistītās teritorijas apsekošanu, konstatējot, ka Dzīvojamajai mājai piesaistītajā teritorijā atrodas gan transportlīdzekļu novietošanai paredzēta asfaltēta stāvvieta, gan asfaltēts piebraucamais ceļš, gan arī zālājs, kurš ir bojāts daļā gar piebraucamo ceļu. Aprīļa beigās RNP darbinieki norobežoja zālāja zonu gar piebraucamo ceļu ar norobežojošo lenti, lai zaļajā zonā netiktu novietoti transportlīdzekļi. Papildus 2018.gadā Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas maksas ietvaros ir plānots atjaunot zālāju gar piebraucamo ceļu.
Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki var pieņemt attiecīgu kopības lēmumu par atbilstīgu ceļa zīmju izvietošanu Dzīvojamās mājas teritorijā, kā piemēram, aizliegumu konkrētā zonā novietot transportlīdzekli, kā arī nepieciešamības gadījumā autostāvvietas izveidi/paplašināšanu.
Atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likuma 17.panta 71 punkta nosacījumiem šādu lēmumu pieņemšanai nepieciešams, lai “par” nobalso dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vismaz trīs ceturtdaļas no visiem dzīvokļu īpašumiem, vienlaikus nepieciešams lemt par zīmju veidu, skaitu, vēlamo novietošanas vietu, transportlīdzekļu novietošanas nosacījumiem, kā arī autostāvvietas izbūvi/paplašināšanu. Papildus kopības lēmumā jānorāda informācija par finansējuma nodrošinājumu, kā arī pilnvaroto personu minētajā jautājumā saziņai ar SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”. Lēmums par zīmju uzstādīšanu papildus jāsaskaņo ar VAS “Latvijas Valsts ceļi”. Organizējot kopsapulci, vienlaikus var pieaicināt speciālistu, kurš izstrādās zīmju novietošanas shēmu.
3) Informācija par dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanas kārtību un dzīvokļu īpašnieku kopsapulču protokolu noformēšanu pieejama SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” vortāla www.rnparvaldnieks.lv sadaļā Klientiem – Kopības lēmumu pieņemšana.
Jautājumu gadījumā par kopības lēmumu pieņemšanas kārtību iedzīvotāji tiek aicinātie vērsties jebkurā no SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” klientu apkalpošanas centriem (adreses un darba laiki pieejami vietnē:
http://www.rnparvaldnieks.lv/lv/klientu_serviss/klientu_apkalposanas_centri), līdzi ņemot īpašumtiesības un personas identitāti apliecinošus dokumentus (pilnvarotā persona – arī pilnvaras oriģinālu), vai vērsties pie jurista, pirms tam veicot pierakstu turpat klientu apkalpošanas centrā.
4) Tāpat RNP var organizēt bērnu laukuma atjaunošanu/uzstādīšanu, ja Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki pieņem attiecīgu lēmumu par darbu izpildi un finansējumu.
Plašāka informācija par bērnu laukumu uzstādīšanu vai uzlabošanu pieejama interneta vietnē:
https://rnparvaldnieks.lv/lv/jaunumi/jauna_iespeja_uzlabot_bernu_rotalu_laukumu.
5) Uz šo vietu šogad saņemti vien pāris (precīzi – trīs izsaukumi) izsaukumi par automašīnām, kas novietotas neatbilstoši CSN. Attiecīgi, pirmkārt iedzīvotāji ir aicināti par šādiem pārkāpumiem biežāk ziņot policijai, jo atgādinājums – Rīgas pašvaldības policija neveic īpašus “pagalmu reidus”, bet pārbaudes pagalmos tiek veiktas tikai pēc iedzīvotāju izsaukumiem. Arī par balto busiņu neviens izsaukums nav bijis (uz Irbenes/Vadakstes ielu ziemā, kad bija lielas sniega kupenas bija viens izsaukums par pamestu auto, taču sniega dēļ nebija iespējams konstatēt, kura no visām apsnigušajām automašīnām ir tā, kura ir pamesta). Tādēļ arī šajā gadījumā – aicinājums par šādiem pārkāpumiem ziņot Rīgas pašvaldības policijai.

#2223 Asnāte 2018-04-26 14:31:07
Sveiki. Stāsts ir par manu radinieku – onkuli, kuram šogad palika 86 gadi. Ir tā, ka mazdēls ar sievu dzīvo Grieķijā un pārējie radi ārpus Rīgas. Viņš var tīri labi tikt galā ar saimniecību – ēst gatavo, pats sevi apkopj, drēbes izmazgā. Tomēr ar katru brīdi veselība paliek arvien švakāka un māja nekoptāka. Sakiet, vai pastāv iespēja, šādā situācijā nodrošināt kādu asistentu, kurš, piemēram, reizi nedēļā nāk uzkopj dzīvokli, aprauga.

Pakalpojuma apraksts:

1) Aprūpe mājās ir sociālie pakalpojumi personas dzīvesvietā (mājās) pamatvajadzību apmierināšanai personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt.
Aprūpe mājās var būt pastāvīga vai pagaidu.
Aprūpi mājās var saņemt:
• personas, kuras vecuma dēļ vai garīgu vai fizisku traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi un kurām nav likumīgu apgādnieku vai tie objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt nepieciešamo palīdzību;
• personas, kurām slimības laikā vai atveseļošanās periodā ir grūtības veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi un kurām nav likumīgu apgādnieku vai tie objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt nepieciešamo palīdzību;
• bērni invalīdi vai pieaugušas personas ar garīga vai fiziska rakstura traucējumiem, ja ģimenes locekļi objektīvu apstākļu dēļ nespēj viņiem nodrošināt aprūpi.
Aprūpe mājās tiek sniegta gan minimāli nepieciešamās aprūpes pakalpojumu veidā (par pašvaldības budžeta līdzekļiem), gan paplašinātās aprūpes pakalpojumu veidā (par samaksu).

* Rīgas pašvaldība PILNĪBĀ APMAKSĀ sociālās aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā, ja personas un ar viņu kopā dzīvojošo ģimenes locekļu ienākumi nepārsniedz EUR430 mēnesī katram ģimenes loceklim.
* Rīgas pašvaldība DAĻĒJI APMAKSĀ sociālās aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā, ja personas un ar viņu kopā dzīvojošo ģimenes locekļu ienākumi pārsniedz EUR430 mēnesī katram ģimenes loceklim.
* Rīgas pašvaldība NEAPMAKSĀ sociālās aprūpes pakalpojumus dzīvesvietā, ja persona (ģimene) ir finansiāli nodrošināta un spēj pati pilnā apmērā segt izdevumus par nodrošinātajiem aprūpes pakalpojumiem.
* Aprūpes pakalpojumus par pilnu maksu bez Rīgas pašvaldības piesaistes persona var pirkt tieši no sociālo pakalpojumu sniedzēja.

Aprūpes mājās pakalpojums:
1. Personas aprūpe:
– personiskās higiēnas nodrošināšana;
– rūpes par izskatu;
– palīdzība nomazgāties;
– palīdzība tualetes apmeklēšanā;
– pozicionēšana gultā;
– palīdzība apģērbjoties/noģērbjoties;
– ārsta un citu medicīnas darbinieku izsaukšana mājās;
– ēdināšana;
– ēdiena gatavošana vai palīdzība ēdiena gatavošanā.
2. Ikdienas mājas darbi un palīdzība sadzīvē:
– pārtikas produktu, medikamentu un citu nelielu pirmās nepieciešamības preču pirkšana un piegāde mājās;
– dzīvojamo telpu uzkopšana (grīdu mazgāšana),
– dzīvokļa īres un komunālo maksājumu veikšana;
– ūdens ienešana/iznešana;
– kurināmā piegāde telpās, krāsns kurināšana u.c.
– starpnieka pakalpojumi, lai noformētu citus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību u.c.
3. Papildus pakalpojumi:
Papildus pakalpojumi (piemēram, parketa kopšana, logu mazgāšana, palīdzība mantisku un citu specifisku dokumentu noformēšanā u.c.) tiek sniegti par maksu, vienojoties ar sociālā pakalpojuma sniedzēju.
Rīgas pašvaldība papildus pakalpojumus aprūpes mājās pakalpojuma ietvaros neapmaksā!
Lai saņemtu sociālās aprūpes pakalpojumu, personai vai viņas pilnvarotam pārstāvim jāvēršas tajā Rīgas Sociālā dienesta nodaļā, kuras teritorijā ir deklarēta personas dzīvesvieta un/vai viņa faktiski dzīvo. (Ja nav zināms, kur atrodas tuvākais teritoriālais centrs, var zvanīt uz bezmaksas informatīvo tālruni 80005055).
2) Rīgas pilsētas pašvaldībā aprūpes pakalpojumus nodrošina pakalpojumu sniedzēji, ar kuriem Rīgas Sociālais dienests saskaņā ar pašvaldības iepirkumu ir noslēdzis sadarbības līgumu. Lai saņemtu pakalpojumu, persona pirms pakalpojuma saņemšanas izvēlas pakalpojuma sniedzēju un par to rakstiski informē Rīgas Sociālo dienestu.
3) Iestādes/pakalpojumu sniedzēji, kas nodrošina pakalpojumus:

 • Biedrība „Latvijas Samariešu apvienība”, plašāka un konkrētāka informācija: www.samariesi.lv
  Eduarda Smiļģa ielā 46–407, tālr.67815299, 67304646;
  Ziepju ielā 13–102, (Pārdaugavas rajona nodaļa), tālr.67815298;
  Aglonas ielā 35, k–3 (Latgales rajona nodaļa), tālr.67260843;
  Visbijas prospekts 18, (Ziemeļu rajona nodaļa), tālr. 67260843 .
 • Biedrība ”Latvijas Sarkanais Krusts”,
  Šarlotes ielā 1B, tālr. 67212775, 25900071
 • SIA „Mājas aprūpe”,
  Raņķa dambis 31, tālr. 25713555; 67456612
 • SIA „Pirmais Patronāžas Serviss”,
  Pilsoņu 1c, tālr. 67880146; 20009080
 • Biedrība „Svētā Jāņa palīdzība”,
  Laktas ielā 8, k-1, tālr. 22026773; 67378942

#2222 Žogs 2018-04-26 09:31:05
Labrīt. Man jautājums par briesmīgo pelēko sētu Viestura prospektā posmā uz Mežaparka estrādi? Kas tas ir par īpašumu? Nav pievilcīgs skats. Varbūt saistībā ar simtgadi varat kaut ko darīt lietas labā?!

1) Jautājumā minētā sēta ir uz Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabala Viestura prospektā, ar kadastra apzīmējumu 0100 095 0031 8001, kas līdz 25.09.2045. ir iznomāts SIA ,,Letors”. Līgumā paredzēts, ka Nomnieks lieto un uztur zemesgabalu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, t. sk. ievērojot Rīgas domes saistošo noteikumu prasības par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu.
Žogs pieder SIA “LETORS” (ierakstīts zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 4355A) un sabiedrībai savs īpašums ir jāuztur atbilstoši normatīvajiem aktiem (arī ja līgumā nav nekas atrunāts).
2) Par betona necaurredzamajiem žogiem ir tā, ka pašlaik spēkā esošie normatīvi (“Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (RD 20.12.2005. Saistošie noteikumi, pēdējie grozījumi 18.06.2013.)), paredz tikai caurredzamus žogus, necaurredzamos būvēt ir aizliegts. Tie betona žogi, kas izbūvēti pirms šo noteikumos stāšanos spēkā, joprojām ir likumīgi, un Rīgas pilsēta būvvalde nav tiesīga likt tos demontēt.
Jebkurā gadījumā, neatkarībā no zemesgabala piederības, tā ir zemesgabala īpašnieka brīva griba, vai žogu demontēt, vai atstāt esošā izskatā.
3) Objekts tika apsekots aprīļa beigās, lai pārliecinātos, ka žogs neapdraud garāmgājējus, transportlīdzekļu plūsmu. Vizuālās apsekošanas laikā konstatēts, ka atsevišķi žoga posma ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī. Par vizuālās apsekošanas laikā konstatēto tika sagatavots atzinums.

#2221 Ilze Krūmiņa 2018-04-26 08:25:40
Tā kā uz manu uzdotu jautājumu marta sākumā neviens nav atbildējis, sūtu savu jautājumu atkārtoti. Katru dienu braucu pa Graudu ielu, no rīta un vakaros lieli sastrēgumi, tā kā neskatoties uz ielas šaurumu nav aizlieguma braukt ar smagām virs trīs tonnām smagajām mašīnām ielas redzamība ir slikta, par ko liecina vakardienas gandrīz nelaimes gadījums uz gājēju pārejas, kur smagās mašīnas šoferis pēdējā brīdī ieraudzīja mazu bērnu kurš šķērsoja gājēju pāreju, laimīgas sagadīšanās dēļ smagā mašīna šo bērnu neskāra, lai izvairītos no šādām situācijām un ņemot vērā jūsu pirms vēlēšanu doto solījumu, kad beidzot turpināsies Dienvidu tilta trešās kārtas izbūve līdz Jelgavas šosejai un kad beidzot tiks uzstādītas zīmes, kas neļauj satiksmi pa Graudu ielu smagajām mašīnām?

Jautājums tika atbildēts 29.03.2018. raidījumā!

#2162 Ilze Krūmiņa 2018-03-01 19:33:21
Katru dienu braucu pa Graudu ielu, no rīta un vakaros lieli sastrēgumi, tā kā neskatoties uz ielas šaurumu nav aizlieguma braukt ar smagām virs trīs tonnām smagajām mašīnām ielas redzamība ir slikta, par ko liecina vakardienas gandrīz nelaimes gadījums uz gājēju pāreja , kur smagās mašīnas šoferis pēdējā brīdī ieraudzīja mazu bērnu kurš šķērsoja gājēju pāreju, laimīgas sagadīšanās dēļ smagā mašīna šo bērnu neskāra, lai izvairītos no šādām situācijām un, ņemot vērā jūsu pirms vēlēšanu doto solījumu, kad beidzot turpināsies Dienvidu tilta trešās kārtas izbūve līdz Jelgavas šosejai, un kad beidzot tiks uzstādītas zīmes, kas neļauj satiksmi pa Graudu ielu smagajām mašīnām?

Ar mērķi atvieglot uzņēmējdarbības apstākļus Rīgas maģistrālajās ielās un uz tiltiem kopš 2008.gada, atbilstoši Rīgas pilsētas izpilddirektora rīkojumam, kravu transporta satiksmes ierobežojumi tika atcelti vai mainīti to ierobežošanas laiki. Situācija būtiski uzlabosies pēc Rīgas centra apvedceļu izbūves darbu pabeigšanas. Informējam, ka šogad tiks uzsākta Skultes pārvada, Austrumu maģistrālēs iztrūkstošā posma, kā arī Zemgales maģistrālā satiksmes mezgla (Dienvidu tilta 4.kārta) izbūves darbi, tie noslēgsies 2020.gada nogalē.

#2220 Juris Bērziņš 2018-04-25 22:56:24
Kad vienreiz beigsies datu noplūdes RNP? Man tuvojas ūdens skaitītāju derīguma termiņa beigas, nu jau esmu saņēmis 4 vēstules uz dzīvokļa adresi ar piedāvājumiem nomainīt skaitītājus, pie tam, neviena no tām nav no iepriekšējā pakalpojuma sniedzēja, pie tam šī būs 1. reize kad jāmaina šajos datumos. Maz ticams ka firma, ar ko sadarbojos šajā jautājumā nodotu manus datus kādam citam tātad datu noplūde notikusi RNP. Lai arī GDPR nepasargā mani no šādām RNP izdarībām, bet tas noteikti nav laba prakse pašvaldības uzņēmumam. P.S. Dzīvoju Aviācijas ielā

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (turpmāk – RNP), ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma normas, nodrošina godprātīgu un likumīgu personas datu apstrādi, veicot datu apstrādi atbilstoši paredzētajam mērķim un tam nepieciešamā apjomā.
Fizisko personu datu aizsardzības likuma mērķis ir aizsargāt fizisko personu pamattiesības un brīvības, it īpaši privātās dzīves neaizskaramību, attiecībā uz fiziskās personas datu apstrādi. Saskaņā ar minētā likuma 6.pantu ikvienai fiziskai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību.
Ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma normas, RNP neizsniedz trešajām personām datus par fiziskajām personām, tajā skaitā datus par savā pārvaldībā esošo dzīvojamo māju dzīvokļu īpašumos uzstādītajiem ūdens patēriņa skaitītājiem trešajām personām. Minētos datus RNP ir tiesīga izsniegt citām personām tikai tad, ja attiecīgā persona devusi rakstveida piekrišanu par datu apstrādi un to izsniegšanu konkrētām institūcijām.

0 Komentāri
Inline Feedbacks
View all comments

Aktualitātes