Par aktuālo Rīgā (18.10.)

Par aktuālo Rīgā (18.10.)

22.10.2018

Uzdod savu jautājumu šeit

 

#2313 Velta 2018-09-28 11:49:03
Labdien. Kā notiek sabiedriskā transporta pieturvietās novietoto atkritumu tvertņu iztukšošana? Cik regulāri atkritumus izved? Pēcpusdienās un vakaros bieži tvertnes ir pārpildītas.

Rīgas domes Satiksmes departaments (iestāde, kuras kompetencē ir pieturvietu uzturēšana) informē, ka no pieturvietās novietotajām atkritumu urnām atkritumi tiek izvesti vienu reizi dienā – no rītiem. Svētku laikā atkritumu izvešanas biežums tiek palielināts. Papildus Rīgas domes Satiksmes departaments informē, ka atkritumu urnas ir paredzētas sīkajiem atkritumiem, bet, diemžēl, ir gadījumi, kad neapzinīgi pilsoņi pieturvietās novieto sadzīves vai lielgabarīta atkritumus.

 

#2312 Sabīne 2018-09-27 08:52:55
Labrīt. Vai tiešām tik ļoti jāaplīmē tramvaji? Reizēm ir tā nolīmēti, ka cauri neko nevar redzēt. Grūti saskatīt, kur kāpt ārā. Ne vienmēr cilvēki orientējas pēc pieturu nosaukumiem, ko atskaņo. Un, ne visi var sadzirdēt. Skaisti jau ir, bet varbūt logus var tik ļoti neaizlīmēt?

 • Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” informē, ka sabiedriskā transporta aplīmēšanu veic uzņēmums, kuram ir deleģēta reklāmas izvietošanas funkcija. Minētais uzņēmums ir atbildīgs, lai visa izvietotā informācija, tajā skaitā reklāmas caurredzamība, būtu saskaņā ar LR likumdošanu.
 • Saskaņā ar Rīgas domes saistošo noteikumu Nr. 77 “Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību Rīgā” 38. punktu uz sabiedriskā transporta izvietotā reklāma drīkst aizsegt ne vairāk par 50% no katra loga laukuma un tā veidojama, izmantojot perforēto un transparenta līmplēvi. Šie ierobežojumi neattiecas uz sabiedriskā transporta aizmugurējo logu.

Ņemot vērā, ka reklāma uz Rīgas tramvajiem ir tīkla reklāma, reklāmdevējs Rīgas pilsētas būvvaldi tikai informē, bet reklāmas izvietošanas atļauja šajā gadījumā nav jāizsniedz. Ja ir aizdomas par noteikumu pārkāpumu, Rīgas pilsētas būvvaldes reklāmas inspektori ir tiesīgi apsekot un izvērtēt situāciju.

Paldies par iedzīvotāju vērību un ierosinājumu!

 

#2311 Antons 2018-09-26 19:36:24
Labvakar! Rīgas pilsētā ļoti tiek domāts par veloceliņiem un ērtumu velo braucējiem. Bet, es gribētu parunāt par velo braukšanas “ēnas” pusi. Arī šeit valda agresīvs braukšanas stils un noteikumu neievērošana. Kā piemēram, ir gadījies manīt puišus, kuri ielās, kur ir veloceliņš, vienalga pamanās braukt par braucamo daļu un traucēt šoferiem. Tāpat ātrums mēdz būt neadekvāts. Ne tikai uz veloceliņiem, bet arī uz gājēju ceļiem. Lielākā problēma ir tā, ka viņi nav identificējami. Apskādē auto un aizbrauc ātri tālāk. Ne numura zīmes, nekā. Vai Rīgas dome var ko darīt šajā sakarā? Pateicos.

Rīgas pašvaldības policija informē, ka vasarās tie darbinieki, kuri no septembra līdz maijam strādā Rīgas izglītības iestāžu apkārtnē, pārsēžas uz velosipēdiem un patrulē Rīgas ielās, parkos un citās vietās ar velosipēdiem.

Iespēju robežās velopatruļu darbinieki veic arī pārrunas ar citiem velosipēdistiem, lai uzlabotu kopēju velokultūru Rīgā. Tāpat velokultūras uzlabošanā iesaistās policisti, kuri ir iestājušies policistu velobiedrībā (šī gan ir Valsts policijas darbinieku biedrība).

Pašu kontroli (satiksmes uzraudzību) ir tiesīga veikt Valsts policija, taču, lai zinātu par problemātiskākajām vietām, ir svarīgi, ka Valsts policija par tām tiek informēta. Piemēram, vienu brīdi ļoti daudz pārkāpumu bija uz veloceliņa Imanta – Jūrmala, tādēļ Valsts policija tur strādāja pastiprinātāk. Informāciju Valsts policijai var nodot gan sociālajos tīklos, gan vienkārši piezvanot.

 

#2310 Juris Z. 2018-09-25 17:01:41
Šobrīd Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstu īsteno projektu „Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija dabas parkā „Piejūra” (Natura 2000 vieta)”, kura mērķis ir mazināt antropogēno slodzi uz Eiropas Savienības aizsargājamiem biotopiem dabas parka „Piejūra” (Natura 2000 vieta) teritorijā, nodrošinot bioloģiskās dabas daudzveidības saglabāšanu nākamajām paaudzēm. Dabas parkā „Piejūra” – Mangaļsalā izbūvēs veselības taku, savukārt Mangaļsalas ielā 5A tiks izbūvēta labiekārtota autostāvvieta. Viss būtu labi, bet gandrīz tajā pašā vietā (tikai nedaudz tālāk) Mangaļsalas ielā atrodas izlaupīts un piesārņots pašvaldības īpašums. Lūgums palīdzēt.

Īsumā par projektu:
Dabas parks “Piejūra” ir Natura 2000 teritorija, kas atrodas Rīgas pilsētā, Carnikavas un Saulkrastu novados. Dabas parka teritorija veidota daudzu retu piejūras biotopu aizsardzībai, mezotrofuezeru ar oligotrofu līdz mezotrofu augu sabiedrībām minerālvielām nabadzīgās ūdenstilpēs un to krastmalās. Īpaši nozīmīgi ir tādi biotopi kā embrionālās kāpas, priekškāpas, mežainas jūrmalas kāpas un veci boreālie meži. Viens no nozīmīgākajiem dabiskos biotopus apdraudošiem faktoriem dabas parkā ir intensīvā atpūtnieku plūsma, kura, ja tā netiek nodrošināta ar atbilstošu infrastruktūru, rada draudus videi. Atbilstoši pētījumam “Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei projekta izstrāde un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma veikšana” (autors – SIA “Grupa 93”) projekta teritorija ir vidēji (300–1000 apmeklētāji dienā) vai pat ļoti apmeklēta (1000-5000 apmeklētāji dienā). Apmeklētāju radītās antropogēnās slodzes mazināšanai uz Eiropas nozīmes aizsargājamiem biotopiem ir nepieciešams veikt dabas aizsardzības plānā noteiktos teritorijas labiekārtošanas pasākumus, lai saglabātu un atjaunotu bioloģisko daudzveidību un aizsargātu ekosistēmas.

Aktuālā identificētā problēma ir līdz šim pilnā apmērā neīstenotie dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plāna īstermiņa mērķa “Nr.3.2.3. Labiekārtot teritoriju” sasniegšanai veicamie teritorijas labiekārtošanas pasākumi, kas pašreizējā situācijā, pastāvot augstai, apmeklētāju plūsmai, īpaši tūrisma sezonā, rada ievērojamu antropogēno slodzi uz Eiropas nozīmes aizsargājamiem biotopiem, kā arī dabas parka teritorijas piesārņošanu ar atkritumiem, kas izsauc eitrofikāciju un ūdens objektu aizaugšanu.

Projekta aktivitātes:

 • būvprojekta izstrāde infrastruktūras izbūvei un atjaunošanai;
 • antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras (labiekārtots automašīnu stāvlaukums, takas ar aktīvās atpūtas zonu un ārā trenažieriem, robežzīmes, ceļazīmes, barjeras, soliņi, atkritumu urnas, tualetes, apmeklētāju skaitītāji, velosipēdu novietnes) izbūve un atjaunošana Daugavgrīvā, Mangaļsalā un Vecāķos.
 • projekta publicitātes pasākumu nodrošināšana.

Projekta kopējais budžets -EUR 588 235, t.sk. ERAF finansējums – EUR 499 999,75; Būvprojekta izstrāde: EUR 37 812,50 (Rīgas pilsētas infrastruktūras fonda finansējums).

Jautājumā nav norādīta precīza īpašuma adrese, tādēļ pieļaujams, ka iedzīvotājs jautājumā runā par trim būvēm Mangaļsalas ielā 1 (0100 120 1521 023, 024, 025), kas ar 18.06.2013. RD Lēmumu nr.6347 ir nodotas Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas valdījumā. Bez nomnieka uzraudzības palikušo ēku tehniskais un vizuālais stāvoklis strauji pasliktinājās, jo nekustamais īpašums atrodas no pārējās apbūves attālinātā vietā meža masīvā Mangaļsalā. Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija vērsusies pie Rīgas domes Īpašuma departamenta, lai izskatītu iespēju nojaukt iepriekšminētās ēkas. Šobrīd tiek slēgts līgums ar būvnieku, kas šīs ēkas demontēs.

Svarīgi minēt, ka diemžēl šajā rajonā viss mežs ir pilns ar padomju laikos saceltām pagaidu ēkām, kas šobrīd ir pārvērtušās par graustiem, jo tā ir bijusī PSRS armijas bāze. Ēkas pašvaldībai nepieder, – pašvaldība ir zemes īpašnieks. Mangaļsalā lielu teritorijas daļu aizņem SIA “Rīgas meži” apsaimniekošanā esošā teritorija. SIA “Rīgas meži” no atkritumiem teritoriju regulāri attīra.

 

#2309 Miķelis 2018-09-25 13:31:31
Sveiki. Vai Rīgas dome kaut kā var palīdzēt iedzīvotājiem, kuri dzīvo ēkās, ko pārvalda biedrības? Ir pretenzijas pret biedrības darbu, naudas iekasēšanu un līgumā atrunāto saistību nepildīšanu. Ko mums darīt šādā situācijā? Vai tikai maksas jurists var palīdzēt? Esam situācijas ķīlnieki. Pāriet uz citu biedrību vai RNP nav variantu, jo nevar noorganizēt normālu īpašnieku kopsapulci. Paldies.

Rīgas dome nav tiesīga iejaukties divu patstāvīgu tiesību subjektu (dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība no vienas puses un biedrība kā mājas pārvaldnieks no otras puses) savstarpējās civiltiesiskajās attiecībās, kas nodibinātas uz pārvaldīšanas līguma pamata, un jebkuras šo pušu domstarpības, kuras nav iespējams atrisināt miermīlīgā ceļā, risināmas tiesas ceļā Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

Jebkurā gadījumā, ja dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība nav apmierināta ar biedrības kā mājas pārvaldnieka darbu, tā ir tiesīga aktualizēt jautājumu par dzīvojamās mājas pārvaldnieka nomaiņu, pieņemot atbilstošu dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu. Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums pieņemams, ievērojot Dzīvokļa īpašuma likuma 16., 17., 18., 19. un 20.panta nosacījumus. Atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likuma nosacījumiem, lai pieņemtu lēmumu par atsevišķu vai visu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbību uzdošanu pārvaldniekam, “par” jānobalso dzīvokļu īpašniekiem, kuri pārstāv vairāk nekā pusi no visiem dzīvokļu īpašumiem.

Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 18.panta otrajā daļā minēto, dzīvokļu īpašnieku kopība par savā kompetencē esošajiem jautājumiem lēmumus var pieņemt kādā no trīs veidiem:

 1. dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē (19.pants);
 2. nesasaucot dzīvokļu īpašnieku kopsapulci – aptaujas veidā (20.pants);
 3. citādi savstarpēji vienojoties (21.pants).

Izvērtējot iesniedzēja minēto situāciju, proti, neiespējamību organizēt dzīvokļu īpašnieku kopsapulci, kā alternatīvs variants kopības lēmuma pieņemšanai varētu būt aptaujas organizēšana. Nepieciešamības gadījumā SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (turpmāk – RNP) var sniegt atbalstu aptaujas sagatavošanā, tāpat arī dzīvojamās mājas pārvaldīšanas piedāvājuma sagatavošanā.

Jautājumos par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu RNP iespējams sazināties ar RNP Māju atjaunošanas nodaļas projektu vadītāju D.Brikmani, tālrunis: 28685639, dinija.brikmane@rnparvaldnieks.lv.

 

#2308 Dace 2018-09-25 13:01:34
Labdien! Jautājums A.Amerika kungam par Pupuķu ielu. Apmēram pirms gada Agnese Jums šajā raidījumā uzdeva jautājumu par Pupuķu ielas situāciju – konkrēti ielas posmā no Bauskas līdz Svīres (jeb bijušajai Gulbju) ielai, kas ir pilnībā tumšs, bez ietves, ar sliktu ceļa segumu un dzīvojamajai zonai salīdzinoši intensīvu satiksmi. Toreiz sniegtās atbildes nav piepildījušās, tāpēc atgriežamies pie jautājuma vēlreiz. Posms no Bauskas ielai līdz Pupuķu 5 vai krustojumam ar Svīres ielu viennozīmīgi ir bīstams gan braucējiem, gan gājējiem, īpaši bērniem, jo divām pretī braucošām mašīnām mēģinot samainīties, gājējiem nav kur palikt. Pa šo ielu katru dienu brauc arī ‘Ostas Celtnieka’ lielgabarīta transports, kas nopietni bojā jau tā pamatīgi cietušo ielas segumu. Toreiz šajā SWH raidījumā (2017.gada 14.septembrī) A.Amerika kungs norādīja, ka apgaismošanas tīkla izbūve jau it kā notiekot, kas īsti nebija patiesība. YIT Celtniecība apgaismojumu izbūvēja tikai dzīvojamo māju pagalmā, nav zināms, ka viņiem būtu bijuši plāni apgaismojumu nodrošināt arī ielas posmā līdz Bauskas ielai. Pati iela jebkurā gadījumā joprojām ir tumša. Raidījumā tika arī minēts, ka ietves izbūve ir 2018.gada budžeta jautājums, bet līdz šim brīdim nekas vairāk nav zināms. Lūdzu padalieties ar informāciju, kādā statusā ir RD plāni attiecībā uz šo ielu šobrīd un kā mēs, Pupuķu ielas un Svīres ielas dzīvojamo namu dzīvokļu īpašnieki, varam palīdzēt Rīgas domei iekļaut šī posma sakārtošanu 2019.gada budžetā? Varbūt mums pieteikties uz vizīti pie Jums vai uzaicināt Jūs ciemos uz Pupuķu ielu?

1. 2017.gada 14.septembra jautājums un atbilde:
#1966 Agnese 2017-08-04 16:59:51

Vai ir plānots izbūvēt ietvi un apgaismojumu Pupuķu ielā posmā no Gulbju ielas līdz Bauskas ielai? Gulbju ielā un Pupuķu ielā ir vairākas daudzstāvu dzīvojamās dzīvokļu mājas, bet, lai tiktu līdz Bauskas ielai un autobusa pieturai “Štrausi”, ir jāiet pa Pupuķu ielu, kur posmā no Gulbju ielas līdz Bauskas ielai ir tikai brauktuve. Posms iet gar kokiem un ir pilnībā tumšs vakaros, pretī brauc mašīnas, kājāmgājējiem ļoti neomulīgi. Posms nav garš un izveidot ietvi un apgaismojumu nebūtu dārgi, bet daudziem Rīgas iedzīvotājiem manāmi uzlabotu došanos darba/skolas gaitās tumšos rītos un vakaros. Turklāt ir ļoti labi attīstīta infrastruktūra gan Gulbju ielā, gan Bauskas ielā ap šo posmu, tāpēc šāds viens melns posms ļoti neiederas tik dzīvīgā un gaišā apkārtējā rajonā.

Pašreiz, atbilstoši SIA “LEC” izstrādātajam projektam “Daudzdzīvokļu ēku kvartāls Gulbju ielā b/n, Rīgā”, Pupuķu ielā veic apgaismes tīklu būvniecību SIA “YIT Celtniecība”. Darbi ietver Pupuķu ielas posmu no Bauskas ielas līdz ēkai Nr.9.

Pārējam Pupuķu ielas posmam projekta dokumentācijas un būvniecības darbu veikšana ir paredzēta tikai atbilstoša finansējuma saņemšanas gadījumā, jo pašreiz Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas gaisma” budžetā jaunu apgaismes tīklu izbūvei finansējums nav paredzēts.

Lai veiktu Pupuķu ielā ietves izbūvi, jāveic projektēšana, paredzot izbūvēt apakšzemes komunikācijas, lietus ūdens novades sistēmas, kas ņemot vērā pilsētas šī brīža prioritātes – izbūvēt maģistrālos pilsētas centra apvedceļus, šobrīd nav iespējams.

2. Atbilde uz Daces uzdoto jautājumu:

 • Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas gaisma”: Pupuķu ielas apspriestajā posmā nekas nav mainījies, bet iepriekš ziņotais joprojām ir patiesība – atbilstoši izstrādātajam SIA “LEC” projektam Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas Gaisma” ir saskaņojusi, apgaismes līnijas izbūvi minētājā posmā.
  Sazinoties ar SIA “YIT celtniecība”, ir noskaidrots, ka projekta 3. kārtas realizēšana, kas ietvēra ceļa daļu ar visiem inženiertīkliem tika atcelta, sakarā ar nespēju izvēlētos risinājumus saskaņot visās nepieciešamās instancēs. Tātad arī šim Pupuķu ielas posmam projekta dokumentācijas izstrāde un būvniecības darbu veikšana ir iespējama tikai atbilstoša finansējuma saņemšanas gadījumā, jo pašreiz Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas Gaisma” budžetā jaunu apgaismes tīklu projektēšana un būvniecība nav paredzēta.
 • Rīgas domes Satiksmes departaments: ielas pārbūve bez būvprojekta izstrādes Rīgas pilsētā nav atļauta. Ir nepieciešams izstrādāt ielas izbūves būvprojektu, paredzot braucamās daļas, ietves, lietus ūdens kanalizācijas un apgaismojuma izbūvi.

Vietējās nozīmes ielu izbūve Rīgas pilsētā tiek risināta pakāpeniski, vadoties no pieejamā pašvaldības budžeta finansējuma. Šobrīd finanšu līdzekļi tiek novirzīti prioritāru projektu īstenošanai, – Eiropas Savienības līdzfinansēto ielu būvniecības projektu īstenošanai, uzsākto maģistrālo ielu izbūves projektu pabeigšanai, kā arī sabiedriski nozīmīgu ielu (ar būtisku gājēju, transportlīdzekļu intensitāti, sabiedriskā transporta kustību u.tml.) pārbūvei vai izbūvei. Pamatojoties uz minētajiem apstākļiem, Rīgas domes Satiksmes departamenta tuvāko gadu darba plānā nav paredzēta Pupuķu ielas pārbūves būvprojekta izstrāde un realizācija. Rīgas domes Satiksmes departaments informē, ka Svīres ielā ir izbūvēta ietve un ir apgaismojums.

 

0 Komentāri
Inline Feedbacks
View all comments

Aktualitātes