Par aktuālo Rīgā (02.05.2019.)

Par aktuālo Rīgā (02.05.2019.)

08.05.2019

Klausies Aināra Rutkēviča sarunu ar Oļegu Burovu par aktualitātēm Rīgas pilsētā.

Raidījums “Par aktuālo Rīgā” Radio SWH ēterā katru ceturtdienu pulksten 18:30.

Uzdod savu jautājumu šeit

 

Raidījuma ieraksts:

 

#2478 Juris 2019-04-12 20:27:59
Sveiki, cik tad ilgi remontēs Krasta ielu?…Būs normāls remonts vai tikai ielāpi?

Krasta ielā uzsākti aktīvi būvdarbi, lai nomanītu ielas brauktuves segumu. Sākotnēji tiks veikta ielas apmaļu demontāža, nofrēzēts vecais asfaltbetona segums, sagatavota brauktuves pamatne. Pēc tam divās kārtās tiks ieklāts jauns asfaltbetona segums. Būvdarbus plānots pabeigt šī gada vasarā.

 

#2477 OjārsB. 2019-04-12 13:43:51
Labdien! Vai un kad tiks pacelts maznodrošināto iedzīvotāju pabalsts Rīgā saistībā ar to, ka valstī ir pacelta minimālā alga?

Šobrīd nav plānots to paaugstināt. Maznodrošinātā statuss Rīgā ir noteikts, ja ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz – 320 eiro, izņemot gadījumus, kad dzīvoklī dzīvo viens vecuma vai invaliditātes pensijas saņēmējs, kurš atzīstams par maznodrošinātu, ja viņa vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz – 400 eiro.

Sociālo palīdzību sniedz, pamatojoties uz ģimenes (personas), materiālo resursu – ienākumu un īpašuma novērtējumu, individuāli paredzot katra klienta līdzdarbību.. Personai, kura atzīta par maznodrošinātu, pašvaldības, kuras teritorijā ir reģistrēta personas pamatdzīvesvieta, sociālais dienests izsniedz šo statusu apliecinošu izziņu. Izziņa dod iespēju saņemt dažādus atvieglojumus, tas nav pabalsts, tas ir statuss.

Sīkāku informāciju var iegūt zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055 vai Rīgas domes Labklājības departamenta mājas lapā http://www.ld.riga.lv.

 

#2476 Andris 2019-04-11 19:03:02
Labdien! Pēdējo 3 gadu laikā esmu novērojis, ka pavasaros pēc ielu tīrāmās tehnikas smiltis un akmentiņi, kas ir gar ielu malām, savākti ir tikai daļēji. Daļa no tiem ir vienmērīgi izstumta pa tīrāmās tehnikas platumu (braucot ar velosipēdu to var labi novērot) Rodas sajūta, ka tīrīšanas tehnika ir salūzusi vai neefektīva. Kas tiek darīts, lai kontrolētu ielu tīrību? Kas un kā to dara (vai nedara)? P.S. – atbildē lūdzu iztiekam bez Burova kungam klasiskā “būtu jādara, vajag lai ir” utt – to mēs visi paši zinām … jau 8 gadus pie varas – laiks jau bija ieviest praksē visu kas “būtu jādara”.

Pirmkārt, ja tiek pamanīta šāda situācija, nekavējoties, lūdzu, zvanīt atbildīgajam dienestam pa bezmaksas tālruni 80003600, nosaucot konkrētu laiku, vietu, lai to var pārbaudīt pēc video ierakstiem un GPS un pieprasīt ielu uzturētājiem informāciju/paskaidrojumus.

Pavasarī vispirms tiek savākti visi dubļi, nogulsnes putekļi, gan manuāli, gan ar traktortehniku, pēc tam, kad ielas satīrītas, tiek veikta mitrā uzkopšana ar traktortehniku. Šis process jau ir uzsākts.
Sakoptas tiek arī sabiedriskā transporta pieturvietas un lietus ūdens pieņēmēji, tiltu pakājes un zaļās zonas pie satiksmes estakādēm. Iestājoties labvēlīgākiem laika apstākļiem tiks atjaunots horizontālo marķējums, atjaunotas ceļa zīmes, kur tas nepieciešams, un veikti citi sakopšanas darbi.

Ik pavasari ielu uzturēšanas dienesti veic ziemā uzkrājušos smilšu un nogulšņu, kas sakrājušās uz brauktuvēm, savākšanu no ielām un tiltiem. Sākotnēji smilšu novākšana un izvešana tika uzsākta ielās ar intensīvu satiksmi un sabiedriskā transporta kustību. Pēc smilšu savākšanas, ikdienas uzturēšanas darbu ietvaros, attīrītajās ielās veikta tīrīšana izmantojot tehniku ar mitrinātāju.

 

#2475 Inese 2019-04-11 18:53:52
Kad uz Keldiša ielas parādīsies miskastes? Pa visu ielu tās ir tikai pieturvietās.

Inesei lūgums norādīt precīzāku ielas posmu (piemēram, ēku nr.), kur nav novietotas atkritumu urnas, iespējams veidojas nesakārtota teritorija.

Rīgas domes Saistošo noteikumu Nr.146 (Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi) 12.1.2. apakšpunkts nosaka, ka saistošo noteikumu 3.punktā minētās personas (…nekustamā īpašuma īpašnieks vai faktiskais valdītājs; būves īpašnieks.. [..]; daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieks, ja nekustamā īpašuma sastāvā ir daudzdzīvokļu māja..[..])
12.1. būvēs (neatkarīgi no to funkcionālās nozīmes un izmantošanas veida) „nodrošina sīkajiem atkritumiem un izsmēķiem paredzētu nedegoša materiāla urnu novietošanu pie būvju sienām (ik pēc 25 metriem), kā arī vienas papildu urnas novietošanu (izņemot būves, kas atrodas pagalmos) pie namīpašumu sētām, pie ieejām komerciāla rakstura objektos un citās sabiedriskās iestādēs, sabiedriskā transporta pieturvietās; nodrošina urnu uzturēšanu vizuālā un tehniskā kārtībā, nepieļaujot caurrūsējumu, bojājumus, netīrību, kā arī nodrošina to savlaicīgu iztukšošanu un atkritumu izvešanu. Šis apakšpunkts neattiecas uz viendzīvokļa māju īpašniekiem”.

Iespējams, Akadēmiķa Mstislava Keldiša ielas kādā posmā netiek ievēroti minētie noteikumi par 25 metriem, tādēļ lūgums precizēt ielas posmu (ēkas, māju numuri) un atbildīgie speciālisti pārliecināsies, ka atkritumu urnas ir izvietotas atbilstoši noteikumiem.

 

#2474 Bolderāja 2019-04-11 18:44:04
Labdien! Kādu nākotni sagaida dārziņu apvienības – „Ezermala S”, „Buļļupe 11”, „Buļļu sala”? Vai ir vērts iegādāties tur mazdārziņu un ieguldīt gan darbu, gan finanses? Vai ir plānots, ka īrnieki varēs izpirkt šos zemes gabalus, vai būs pieejama tikai noma un noteiktu laiku? Paldies!

Dārzkopības kooperatīvās sabiedrības “Ezermala S”, “Buļļupe 11”, “Buļļusala” (turpmāk – Sabiedrības) Rīgas Kurzemes rajonā, Buļļusalā apsaimnieko attiecīgās daļas no Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – zemesgabala Dzintara ielā 100, Rīgā, (kadastra apzīmējums (0100 109 0082).

Atbilstoši topošā Rīgas pilsētas teritorijas plānojuma (2018.-2030.g) ietvaros izstrādātā un apstiprinātā tematiskā plānojuma “Rīgas apstādījumu struktūras un publisko ārtelpu tematiskais plānojums” Pielikumam Nr.1 “Apstādījumu un publiskās ārtelpas pamatstruktūra”, minētā teritorija, kurā atrodas Sabiedrību dārziņi, ir norādīta kā pastāvīgo ģimenes dārziņu teritorija. (Jēdziens – pastāvīgie dārziņi – nozīmē, ka Rīgas pilsētas teritorijas plānojuma (2018.-2030.g) darbības laikā, šeit saglabājami ģimenes dārziņi.)

Vienlaikus Rīgas pilsētas teritorijas plānojumā (2018.-2030.g) šai teritorijai ir noteikts funkcionālais zonējums – Dabas un apstādījumu teritorija (DA2), (Rīgas teritorijas apbūves noteikumu (2018.-2030.g) 4.9.2. punkts), kur kā teritorijas galvenie izmantošanas veidi ir noteikti: Labiekārtota publiskā ārtelpa un Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma).

Pastāvīgie ģimenes dārziņi paredzēti dārzu ierīkošanai un uzturēšanai. Pastāvīgo ģimenes dārziņu statuss ir iegūstams izstrādājot un apstiprinot sabiedrībai iznomātai teritorijai lokālplānojuma projektu. Atbilstoši lokālplānojuma ietvaros noteiktai zemesgabalu platībai (ģimenes dārziņu dalījumam) būs noteikts, kāda veida dārziņu būves konkrētā teritorijā atļauts izvietot.

Pašlaik, līdz jaunā Rīgas teritorijas plānojuma pieņemšanai, ir spēkā ar Rīgas domes 10.04.2007. lēmumu Nr.2255 noteiktā ģimenes dārziņu iznomāšanas kārtība, kas nosaka, ka ģimenes dārziņi t.sk. Sabiedrību dārziņu teritorija iznomājama līdz Rīgas domes lēmuma par zemesgabala turpmāko izmantošanu pieņemšanai, bet ne ilgāk kā līdz 2019.gada novembrim.

(Pēc 30.11.2019. tiks veikti grozījumi Rīgas domes 10.04.2007. lēmumā Nr.2255 “Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo, piekrītošo, pašvaldības rīcībā esošo un pašvaldības valdījumā esošo rezerves zemes fondā ieskaitīto neapbūvēto zemesgabalu ģimenes dārziņu teritorijās nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekciju faktiskajā valdījumā un zemes nomas līgumu slēgšanas kārtību” atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumā līdz 2030.gadam iekļautajiem nosacījumiem attiecībā uz ģimenes dārziņiem. Tādejādi paredzams, ka zemes pagaidu nomas līgumus arī pēc 30.11.2019. būs iespējams slēgt līdz Rīgas domes lēmuma pieņemšanai par zemesgabala turpmāko izmantošanu un zemesgabalu plānotās (perspektīvās) izmantošanas uzsākšanai, bet ne ilgāk kā uz 5 gadiem.)

 

#2473 Magda 2019-04-11 15:59:21
Labdien! Satraukums-Mangaļsalas kāpu zonā pie laipām, kas ved uz jūru ir ļoti mazas miskastītes, kas stāv ar kaudzi pilnas jau nedēļām ilgi un neviens tos atkritumus nevāc, tie veļas pāri malām un ieaug zemē. Vīrs zvanīja gan pašvaldības policijai, gan uzturētājiem, kas norādīti informatīvajās plāksnēs, bet rezultāta nekāda. Šajā vietā tika cirsti koki. Vai kāpu zonā maz drīkst kokus cirst, kā arī cirtēji nesavāc zarus utt aiz sevis, atstāj mežu piegružotu!! Lūdzu palīdzēt!

1) Visu infrastruktūru Mangaļsalā 2018. gada izskaņā izbūvēja Rīgas pilsētas attīstības departaments projekta “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija dabas parkā Piejūra”. Pamatojoties uz Rīgas domes priekšsēdētāja 25.01.2019. rīkojumu, Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija 28.02.2019. no Rīgas domes pilsētas attīstības departamenta pārņēma apsaimniekošanā 2 autostāvvietas un izbūvēto infrastruktūru pludmales daļā (tikai skatu laukums).

Līdz ar to, Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas uzturēšanā un apsaimniekošanā Mangaļsalā ir 2 auto stāvlaukumi (Mangaļsalas ielā 2 un Mangaļsalas ielā 5A) un pati pludmale (respektīvi, piekrastes daļa no Rīgas jūras līča krasta līnijas līdz mežaudzei). Tas sevī ietver pludmales apsaimniekošanu un pludmalē esošā skatu laukuma (kas atrodas pašā krastā), apsaimniekošanu. Tai skaitā arī atkritumu urnas, rotaļu un vingrošanas elementi, sauļošanās krēsli, kas atrodas uz šīs skatu laukuma platformas.

Uz doto brīdi atkritumu savākšana notiek pirmdienās un piektdienās. Tomēr, ņemot vērā siltos laikapstākļus, kas veicina pastiprinātu pludmales apmeklētāju pieplūdumu, radās situācijas, ka atkritumu urnas tiešām bija pilnas. Sākot ar 15.aprīli ir koriģēta apsaimniekošanas intensitāte, kas būs 3 reizes nedēļā, savukārt no 1. maija jau tiks veikta katru dienu.

Kopā visā teritorijā ir izvietotas ap 30 atkritumu tvertnes. Papildus tam, nav paredzēta esošo atkritumu urnu aizstāšana ar tilpumā lielākām urnām.

Īpaši piebilstams, ka tomēr ir jāņem vērā, ka minētā teritorija ir dabas parks. Līdz ar to, liela skaita un tilpuma atkritumu urnu uzstādīšana šajā teritorijā nav vēlama. Nevienam nav noslēpums, ka atkritumu urnu skaita un tilpuma palielināšana tikai rada ievērojamu daudzumu papildus atkritumu šajās teritorijās. Papildus tam, arī Pasaules Dabas Fonds un Dabas aizsardzības pārvalde 2018. gada rudenī uzsāka Latvijā kampaņu “Dabā ejot, ko atnesi, to aiznes!”. Tās ietvaros jau atsevišķās dabas takās tiek noņemtas atkritumu urnas un uzstādītas informatīvas zīmes. Līdz ar to, nav pareizi uzstādīt lielāku skaitu atkritumu urnu.

2) Atkritumu urnas (5 atkritumu urnas, atrodas uz laipām un meža takas, kas ved cauri mežam) tiek tīrītas 2 reizes nedēļā vai biežāk pēc vajadzības. Atkarībā no apmeklētāju pieplūduma un intensitātes šie grafiki var tikt koriģēti. Papildus atkritumu urnas mežā uzstādīt nav paredzēts, būtībā jau esošās krietni pārsniedz nepieciešamo. Šobrīd pietiek ar to, ka urnas izved 2 reizes nedēļā.

3) Par meža tīrīšanu – jau iepriekš sabiedrība tika informēta, ka šogad norit vērienīgi apsaimniekošanas darbi dabas parkā “Piejūra”, lai saglabātu tajā augošos vērtīgos biotopus, aktivitātes notiek projekta “LIFE CoHaBit – Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā „Piejūra” (NATURA 2000 vieta)” ietvaros. Īstenojot projekta aktivitātes, tiek izbūvētas koka takas un autonovietnes. Izbūvētās takas novērsīs zemsedzes un kāpu izmīdīšanu, organizējot gājēju plūsmas pa takām, bet autostāvvietas – mazinās nesankcionētu auto novietošanu.

 

#2472 Inta Vanovska 2019-04-08 17:30:37
Kādi ir nākotnes plāni saistībā ar Grīziņkalna apkārtnes sakārtošanu? Kādreiz bija runa, ka Grīziņkalns attīstās, bet šķiet, ka viss apstājies. Šīs skaistās, klusās ieliņas ar liepu alejām! Vai ir plānos, piemēram, sakārtot skaisto Zvaigžņu ielu? Ietves ir vienos ielāpos, ēku fasādes nolaistas. Tas taču ir rajons ar kultūrvēsturisku vērtību un ir viena no mūsu Rīgas vizītkartēm. Ar cieņu! Inta

Rīgas domes Satiksmes departaments noslēdzis vienošanos ar VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” par projekta “Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē” (ID Nr. 5.6.1.0/17/I/001) īstenošanu. Rīgas domes Satiksmes departamentam piešķirtais finansējums 10 000 000 EUR, tajā skaitā 8 500 000 EUR ERAF finansējums, paredzēts ar mērķi nodrošināt Daugavas stadiona teritorijā izveidotā Kultūras un sporta kvartāla integrēšanu Rīgas pilsētvidē, nodrošinot efektīvāku un kvalitatīvāku auto transporta, gājēju un riteņbraucēju piekļuvi Daugavas stadiona teritorijai un Grīziņkalna apkaimei kopumā.

Sadarbības projekta ietvaros veikta Ata ielas, Augšielas un Vagona ielas pārbūve, izbūvējot piebraucamos ceļus Daugavas stadionam, kuru pamatuzdevums ir organizēt transporta plūsmu, piebraukšanu un stāvēšanu pasākumu laikā, tajā skaitā Dziesmu un deju svētku laikā, bet zem Augusta Deglava ielas pārvada ir izbūvēts savienojums ar Daugavas stadionu uz Vagonu ielas pusi, kas nodrošinās gan gājēju, gan automašīnu satiksmes plūsmas organizāciju. Gājēju ērtībām tiks izbūvētas kāpnes, kuras ļaus piekļūt Vagonu ielai un pasākumu laikā arī Daugavas stadiona teritorijai.

 

#2471 Tilts123 2019-04-08 16:21:05
Labvakar. Kad beidzot tiks pabeigts Salu tilts?

Projekta “Salu tilta kompleksa atjaunošana, pārbūve un izbūve, 2.kārta” īstenošanu paredzēts pabeigt līdz 2020. gada decembrim.

 

#2470 Dana 2019-04-08 10:01:05
Labrīt. Cik ģimeņu ir reģistrējušās daudzbērnu reģistrā šobrīd?

Reģistrs uzsāka darbu 2018. gada 1. maijā. Uz šo brīdi reģistrā ir reģistrējušās 4054 rīdzinieku ģimenes, kas sastāv no 17 851 personām, no tām 12 972 bērni.

 

#2469 Jānis. 2019-04-07 17:04:37
Labdien. Sakiet lūdzu, vai varētu būt tā, ka ir samazināti sabiedriskā transporta reisi? Un, ka tie neiet pēc iepriekš apstiprinātā un visur norādītā maršrutu saraksta? Piemēram, autobuss no Dreiliņiem. Nekursē pēc saraksta, kā arī pēdējā laikā ir ļoti pārpildīts rīta stundās ap/pēc 08.00. Paldies.

6.autobusa maršruta darba dienu kustības sarakstā tika veiktas izmaiņas no 2019.gada 4.marta. Jaunajā kustības sarakstā tika veiktas nelielas izmaiņas atiešanas laikos, bet rīta un vakara maksimuma stundās (tai skaitā iedzīvotāja norādītajā laikā), kad pasažieru plūsma ir vislielākā, kustības intervāls tika saglabāts esošajā apmērā un atiešanas laiki no pieturvietām mainījās minimāli.

Izmaiņas kustības intervālā tika veiktas pēc plkst. 9.15, kad pasažieru plūsma jau ir būtiski samazinājusies. Vēlamies norādīt, ka šobrīd norisinās A.Deglava ielas pārvada remontdarbi, kas atstāj arī būtisku ietekmi uz 6.autobusa maršrutu. Remontdarbu ietekme uz kopējo satiksmi ir ļoti mainīga dienu no dienas un katru dienu atšķirīga, tāpēc šo remontdarbu ietekmi kustības sarakstā nav iespējams ieplānot.

Maršrutos tiek veikta regulāra pasažieru plūsmas apsekošana izmantojot datus par veiktajām braucienu reģistrācijām un automātiskās pasažieru skaitīšanas sistēmas datus par iekāpjošajiem/izkāpjošajiem pasažieriem pieturvietās. Pieejamie dati par pasažieru plūsmu 6.autobusa maršrutā uzrāda, ka tā ir atbilstoša esošajam kustības sarakstam un norīkoto autobusu ietilpībai.

RP SIA “Rīgas satiksme” turpinās veikt pasažieru plūsmas apsekošanu 6.autobusa maršrutā, tai skaitā Jāņa norādītajā laikā.


Aktualitātes