Par aktuālo Rīgā (16.01.2020.)

Par aktuālo Rīgā (16.01.2020.)

20.01.2020

Klausies Aināra Rutkēviča sarunu ar Oļegu Burovu par aktualitātēm Rīgas pilsētā.
Raidījums Par aktuālo Rīgā Radio SWH ēterā katru ceturtdienu pulksten 18:30.

Uzdod savu jautājumu šeit

Raidījuma ieraksts:

#2685 Aina 2020-01-07 08:25:39
Cik liela NĪN atlaide pienākas daudzbērnu ģimenei. 4 bērni. Īpašums Juglā. Viens no vecākiem deklarējies Rīgā.

 • Rīgas domes 2012.gada 18.decembra saistošo noteikumu Nr.198 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā” (turpmāk – Saistošie noteikumi) 4.8.1.apakšpunkts nosaka, ka par trim vai vairāk bērniem nodokļa maksātājam tiek piešķirts atvieglojums 90% apmērā, taču Saistošie noteikumi paredz vairākus priekšnoteikumus atvieglojuma piešķiršanai ģimenēm ar bērniem.
 • Pirmkārt, atbilstoši Saistošajiem noteikumiem atvieglojumus var saņemt persona, par savu vai sava laulātā bērnu (bērniem) vecumā līdz 19 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni līdz pilngadības sasniegšanai) vai bērnu (bērniem) pēc pilngadības sasniegšanas, kamēr viņi turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu dienas nodaļā (pilna laika klātienes studijas), bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai. Atvieglojumus piešķir arī, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no bērniem.
 • Otrkārt, atvieglojumus piešķir tikai tad, ja taksācijas gada 1.janvārī personas vai tās laulātā deklarētā dzīvesvieta (izņemot audžuģimenēs ievietotos bērnus) ir nekustamā īpašuma objektā, par kuru tiek piešķirti atvieglojumi, kopā ar attiecīgo bērnu skaitu. Piešķirto atvieglojumu apmērs vienai personai taksācijas gadā nepārsniedz 1000 euro. Atvieglojumus piešķir par visu taksācijas gadu, nosakot personas atbilstību šo saistošo noteikumu prasībām taksācijas gada 1.janvārī.
 • Treškārt, atvieglojumus piešķir par šādiem nekustamā īpašuma objektiem:
  1. par dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļa īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, un tām piekritīgo zemi;
  2.par telpu grupām, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām), un tām piekritīgo zemi.
 • Jāuzsver, ka atvieglojumus piešķir par nekustamo īpašumu, ja tas netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, izīrēts vai iznomāts.
 • Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus ģimenēm ar bērniem piešķir pamatojoties uz Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas datiem, līdz ar to lielākoties atvieglojumu saņemšanai nav nepieciešams personas iesniegums.
 • Izņēmums no vispārējās kārtības attiecas uz audžuģimenēm un personām, kas vēlas saņemt atvieglojumus par bērniem, kas vecāki par 19 gadiem. Šajos gadījumos nodokļa maksātājam atvieglojumu saņemšanai līdz taksācijas gada 15.decembrim jāvēršas Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē ar attiecīgu iesniegumu un iesniedz izglītības iestādes apliecinājumu par bērnu vai bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, kas taksācijas gada 1.janvārī turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu dienas nodaļā (pilna laika klātienes studijas).

 

#2684 Raivis 2020-01-06 12:52:17
Labdien. Kur man vērsties, kādi kontakti, ja vēlos izvietot reklāmu uz vienu no Brīvības ielas mājām? Piemēram, braucot no lejā no VEF tilta, kreisajā pusē uz mājas liela digitālā reklāma. Cik aptuveni maksā? Paldies. Uzņēmuma pārstāvis.

 • Lai saskaņotu digitālo ekrānu pie ēkas fasādes, nepieciešams iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldē (turpmāk – Būvvalde):
 • reklāmas izvietojuma saskaņojumu ar ēkas īpašnieku / īpašniekiem;
 • vizualizācijas projektu, kur norādīti ekrāna izmēri un tehniskā specifikācija;
 • papildus Būvvalde var prasīt apliecinājumu par konstrukciju drošību;
 • ja ēka ir kultūrvēsturiskais piemineklis, nepieciešams saskaņojums no Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes. Ēka Brīvības ielā 196 (jautājumā minētā) nav piemineklis, taču, ņemot vērā, ka tā ir vēsturiskā ēka, 2017.gadā ir saņemts atzinums ekrāna izvietošanai.
 • Izskatot pieteikumu, Būvvalde vērtē, vai ekrāna izgaismojums netraucēs apkārtējo māju iedzīvotājiem (ekrāns nedrīkst būt tieši vērsts pret apkārtējo māju logiem). Tāpat, izdodot atļauju, Būvvalde kā nosacījumu iekļauj prasību, lai ekrāns būtu ar regulējamu spilgtuma intensitāti.
 • Provizoriskās izmaksas var aprēķināt pats interesents, izmantojot Būvvaldes mājaslapā pieejamo reklāmas nodevas aprēķināšanas kalkulatoru: http://www.rpbv.lv/kalkulators/
  Piemēram, Brīvības iela ir 3.zona, kur 30 m2 liela ekrāna un reklāmas projicēšana uz gadu (365 dienas) veido 3645 eiro lielu nodevu.
 • Lai detalizētāk noskaidrotu visu par digitālo ekrānu izvietošanu un saskaņošanu, lūdzam sazināties ar Būvvaldes Pilsētvides dizaina pārvaldi, tel.: 67012772.

 

#2683 ??? 2020-01-06 10:55:54
Labdien. Kad beidzot tiks savākti visi pēdējie lapu maisi??? Jau tā kā ziema ārā nevis rudens lai arī laikapstāķli par to neliecina. Nezinu, kā citos rajonos, bet pie mums Pļavniekos vēl maisi gaida savus savācējus. Lūdzu, nokopt visus maisus!!

 • Lapu savākšanu un aizvešanu no pašvaldības teritorijām veica un veic Rīgas domes Teritoriju labiekārtošanas pārvalde (turpmāk – TLP)  pēc Rīgas izpilddirekciju (turpmāk – Izpilddirekcijas) pasūtījuma. Lapu izvešana tiek organizēta tā, lai vienā braukšanas reizē paņemtu pilnu transportlīdzekļa apjomu no tuvumā esošās apkārtnes. Tomēr gan Izpilddirekcijas, gan TLP cenšas, lai savākto lapu maisi ilgstoši teritorijās nestāvētu.
 • Jāatzīmē, ka arī pašlaik, bezsniega apstākļos teritoriju kopšana un, līdz ar to, savākto sadzīves atkritumu salikšana maisos un to izvešana turpinās. Ja nebūs sniega, teritoriju kopšana turpināsies nepārtraukti, savācot gan to, kas tur ir piemētāts, gan lapas (citiem kokiem vēl ir zaros). Un savāktais arī tiks izvests. Tuvāko 2-3 mēnešu laikā.
 • Daudzviet neizvestie maisi  ir palikuši daudzdzīvokļu namu teritorijās, bet par to atbildīgi ir šo namu apsaimniekotāji.
 • SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” informē, ka zaļo atkritumu izvešana no SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju teritorijām tiek veikta plānveidā.
 • Ņemot vērā apsaimniekojamo māju skaitu, visās apkaimēs vienlaikus zaļos atkritumus izvest nav iespējams. Pļavniekos savāktās lapas plānots izvest līdz 31.01.2020.

 

#2682 Harijs 2020-01-06 08:46:01
Vai Rīgā darbojas kādi noteikumi, kas aizliedz sadzīves atkritumu novietošanu koplietošanas telpās?

 • Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās daļas 3. punktam Rīgas dome 29.11.2019. ir izdevusi saistošos noteikumus Nr. 87 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētā” (turpmāk – Noteikumi), kuros ir noteiktas atkritumu radītāju un valdītāju tiesības un pienākumi.
 • Noteikumu 17.3. punkts nosaka, ka ikviena atkritumu radītāja un valdītāja pienākums ir nešķirotos atkritumus ievietot tikai tiem paredzētajā vietā, kas saskaņā ar noslēgto līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju ir paredzēta konkrētā nekustamā īpašuma apkalpošanai.
 • Savukārt Noteikumu 32.1. punkts aizliedz atkritumu radītājiem Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā izvietot (izmest) atkritumus tam neparedzētās un nepiemērotās vietās.
 • Papildus Dzīvokļa īpašuma likuma 10. panta pirmās daļas 6. punkts nosaka, ka dzīvokļa īpašniekam ir pienākums saudzīgi izturēties pret kopīpašumā esošo daļu, ievērot tās lietošanas noteikumus, kā arī normatīvajos aktos noteiktās sanitārās, ugunsdrošības un citas prasības, lai neradītu aizskārumu citu cilvēku drošībai un veselībai, apkārtējās vides kvalitātei, un raudzīties, lai šos noteikumus un prasības ievērotu personas, kas iemitinātas viņa dzīvokļa īpašumā.
 • Ja runa ir par stāvvadiem, tad 2019.gada 29.novembra Rīgas domes saistošo noteikumu Nr.87 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētā” 38. punktā ir noteikts, ka līdz 2021.gada 1.janvārim ir jāslēdz atkritumu stāvvadi.

 

#2681 Jānis 2020-01-05 14:26:52
Labdien. Kādas darbības jāveic, lai nomainītu dzīvoklī radiatorus? No vecajiem čuguna. Vai to tomēr neieteiktu darīt? Dzīvojam daudzdzīvokļu mājā un veicam dzīvoklī remontu. Apsaimnieko RNP. Saprotu, ka ieekonomēt varētu, ja privātmājā nomainītu, bet vai dzīvoklī nomainot radiatorus arī var kaut ko ieekonomēt. Droši vien to labāk veikt pēc apkures sezonas. Paldies.

 • SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (turpmāk – Pārvaldnieks) informē, ka sildelementu (radiatoru) nomaiņu dzīvoklī var veikt no 15.maija līdz 31.augustam, t.i., periodā, kad nav pieslēgta apkure un kad apkures sistēmas vēl netiek gatavotas apkures sezonas uzsākšanai.
 • Lai nomainītu sildelementu (radiatoru), jāievēro:
  1. Nepieciešams tehniskais projekts, jo visi sildelementi, kas uzstādīti dzīvokļu īpašumos, ir visas ēkas apkures sistēmas sastāvdaļa, t.i., dzīvokļu īpašnieku kopīpašums, līdz ar to jebkura pārbūve veicama tikai pēc projekta izstrādes. Tehniskais projekts par sildelementu nomaiņu jāizstrādā un jāapstiprina sertificētam siltumapgādes speciālistam, kurš novērtē, kādi sildelementi (cik lielas jaudas) var tikt uzstādīti dzīvoklī. Tehniskajā projektā jābūt norādītam, kādi ir esošie un kādi būs jaunie sildelementi (to pieslēguma shēma, jauda), kā arī kādas būs ēkā esošās siltumapgādes sistēmas izmaiņas (t.sk. hidrauliskā režīma izmaiņu aprēķins).Tehnisko projektu izstrādā pie jebkura projektētāja, kas ir sertificēts veikt apkures sistēmu projektēšanu. Pārvaldnieks šādu pakalpojumu nepiedāvā.
  2. Sildelementu nomaiņa jāsaskaņo ar Pārvaldnieka iecirkņa speciālistiem, ja būs nepieciešama papildu saskaņošana (iespējams, ja pārbūve var skart, ietekmēt citus īpašumus) par to pie saskaņošanas informēs Pārvaldnieka siltumiekārtu inženieris. Tehnisko projektu nepieciešams iesniegt divos eksemplāros.
 • Lai iesniegtu un saskaņotu tehnisko projektu, arī neskaidrību gadījumos, aicinām vērsties pie Pārvaldnieka iecirkņa siltumiekārtu inženiera apmeklētāju pieņemšanas laikos: pirmdienās no plkst.14.00 līdz plkst.19.00 un otrdienās no plkst.8.30 līdz plkst.11.00 (iespējams veikt arī iepriekšēju pierakstu interneta vietnē https://apmekle.rnparvaldnieks.lv/).
 • Pēc tam, kad saskaņošana veikta ar Pārvaldnieka Siltumiekārtu daļas inženieri, jāpiesaka PS “Siltumserviss Rīga” pa tālr. 80000610 vai Pārvaldniekam pa tālr. 8900 un vai uz elektroniskās pasta adresi rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv maksas pakalpojumu par siltumsistēmas iztukšošanu, un vienojoties par laiku, kad remonta darbi tiks veikti.
 • Lai saņemtu papildus konsultāciju, ieteicam vērsties pie sava iecirkņa Siltumiekārtu inženiera pieņemšanos laikos. (Tā kā nav norādīta adrese, nav iespējams pateikt, vai nomainot radiatorus ir iespējams ieekonomēt, kā arī, vai speciālisti to iesaka darīt.

 

#2680 Lotars 2020-01-05 12:28:34
Labdien. Arī šogad interesējos par zaķiem, bezbiļetniekiem sabiedriskajā transportā. Vai to skaits 2019.gadā ir samazinājies un vai vēljoprojām visvairāk brauc ar 15.trolejbusu? Kā arī, vai turpināsies projekts ar priekšējo durvju eskperimentu. Tāpat man interesē, cik cilvēkiem ir rīdzinieku karte, cik rīdziniekiem? Laimīgu jauno gadu!

1. Kas attiecas uz bezbiļetnieku statistiku, tad tā šobrīd ir šāda (par 2019. gada decembri vēl nav apkopota):

 • Bezbiļetnieki 11 mēnešos (janv.-nov.)
 • gadā – 37847
 • gadā – 31197 (samazinājies)

Savukārt visa pārējā informācija ir pieejama mūsu mājas lapā: https://www.rigassatiksme.lv/lv/aktualitates/novembri-visvairak-bezbiletnieku-3-autobusa-marsruta-1/

 • Salīdzinājumam – 2019. gada novembrī tika veiktas 23307 kontroles, kas ir par 651 kontroli mazāk nekā 2019. gada oktobrī.
 • Kontroļu skaits vienā mēnesī ir atkarīgs no darba stundu skaita konkrētajā mēnesī un esošajiem cilvēkresursiem. Kontroļu skaitu ietekmē tādi faktori kā darbinieku trūkums,  darbinieki periodiski slimo, iet atvaļinājumā. Kontroles pilsētā tiek plānotas tā, lai mēneša griezumā tiktu veikta kontrole visos maršrutos. Šo apstākļu ietekmē nav iespējams konstants kontroļu skaits katrā maršrutā gan mēneša, gan gada griezumā.
 • Kas attiecās uz maršrutiem, kuros ir lielākais bezbiļetnieku skaits, tad statistika ir šāda: 3.autobuss, 15.trolejbuss un 1.tramvajs.
 • gada novembrī visvairāk pasažieri par braukšanu bez biļetes sodīti 3. autobusa maršrutā – 375 pasažieri, savukārt neviens pasažieris nav sodīts 34., 57., 59. autobusa maršrutā.

2. Par iekāpšanu pa priekšējām durvīm:

 • Pilotprojekta laikā, kurā pasažieru iekāpšana tiek organizēta pa priekšējām durvīm, braucienu reģistrācija pieaugusi par 20%.
 • Ņemot vērā pozitīvo rezultātu no 2020. gada 1. janvāra iekāpšana tikai pa priekšējām durvīm, bet izkāpšana pa vidējām un aizmugures durvīm 1. trolejbusa, 10., 20., 28., un 60. autobusa maršrutā tiks noteikta kā pastāvīga kārtība. Savukārt no 1. februāra šāda kārtība tiks noteikta arī 13. trolejbusa un 34., 35., 43., 47., 54. autobusa maršrutā.
 • gada 8. jūlijā tika uzsākts pilotprojekts, kura laikā 1. trolejbusa, 10., 20., 28., un 60. autobusa maršrutā notika iekāpšana tikai pa priekšējām durvīm. Pilotprojekta mērķis bija palielināt brauciena reģistrācijas par 15%, taču rezultāti liecina, ka braucienu reģistrācijas skaits attiecīgajos maršrutos palielinājies par vairāk nekā 20%. Šajā gadā, periodā no 8. jūlija līdz 31. oktobrim, tika veiktas 586 113 reģistrācijas, savukārt 2018. gadā tika reģistrēti 486 589 braucieni.
 • Projekta mērķis ir mainīt pasažieru paradumus tā, lai tie reģistrētu katru braucienu, samazinātu bezbiļetnieku skaitu, kā arī veiktu precīzu pasažieru uzskaiti, kas jānodrošina saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, tāpat, ieviešot šādu kārtību, iespējams ierobežot to personu skaitu, kuri sabiedriskajā transportā pārvietojas smērējošā vai smakojošā apģērbā.
 • Brauciens šo maršrutu transportlīdzekļos jāreģistrē pie vadītāja konsoles, tādējādi vadītājs seko līdzi, lai visi pasažieri veiktu reģistrāciju. Pasažieriem ar bērnu ratiem un cilvēkiem ratiņkrēslos iekāpšanas kārtība nemainās un notiek pa vidējām durvīm.

3. Kas attiecas uz Rīdzinieka kartēm, tad uz 31.12.2019. ir izsniegtas 476 778 Rīdzinieka kartes.

 

#2679 ZaļāRīga 2020-01-04 08:46:16
Sveiki, kur tiek plānots stādīt kokus šogad?

 • SIA “Rīgas meži” savas kompetences un darbības plānu ietvaros šogad kokus stādīs gan apsaimniekošanā esošajās pilsētas apstādījumu teritorijās, gan mežu teritorijas atbilstoši meža teritoriju apsaimniekošanas plāniem.
 • Konkrēta informācija par skaitu un vietām būs iespējama pēc 2020.gada pašvaldības apstiprināšanas.
 • SIA “Rīgas meži” apsaimniekotajās teritorijās darbosimies iepriekšējo gadu iestrādēs un apjomos, jo koku stādījumu atjaunošana šogad tāpat kā 2019.gadā ir viena no Dārzu un parku daļas prioritātēm. (Koki pilsētā tāpat tiks stādīti tajās privātajās, valsts un pašvaldības teritorijās, kur to paredz dažādu teritoriju attīstības tehniskie projekti pirms to nodošanas ekspluatācijā.)

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments informē, ka:

 • Uz šo brīdi ir plānots stādīt kokus (ielu posmi tiks precizēti pēc finansējuma apstiprināšanas): K.Valdemāra ielā, Lielgabalu ielā, Ģertrūdes ielā posmā no Avotu ielas līdz Valmieras ielai, E.Smiļģa ielā, Varoņu ielā, Stabu ielā, Pētersalas ielā, Katrīnas ielā, Struktoru ielā. Šīs ielas ir uz doto brīdi, vēl var notikt izmaiņas, un gan jau nāks kaut kas klāt.
 • Katrā gadījumā līdz budžeta apstiprināšanai nevaram solīt konkrētu skaitu. Norādītās vietas ir tās, kas apsekotas un izvēlētas par prioritārām, ja būs atbilstoši līdzekļi.

 

#2678 VEFietis 2020-01-03 13:30:09
Labdien. Vai tiek plānots remonts pazemes tunelī pie VEF? Tur tāds pabēdīgs skats – grafiti viens otram virsū…

 •  Tuvākajā laikā būtiski un nopietni tuneļa remontdarbi VEF tunelī nav plānoti.
 • Pavasarī, spodrības mēneša ietvaros (aprīlī), ikdienas uzturēšanas ietvaros tiks veikta tuneļa sakopšana, sienu nomazgāšana no grafiti.

 

#2677 Dāvis 2020-01-03 09:49:20
Labrīt! Vai Ziepniekkalna iedzīvotāju iebildumi un pūles vērst par labu 40.autobusa atgriešanu maršrutu sarakstos vainagosies panākumiem???

 • Jebkuras izmaiņas sākotnēji rada neskaidrību un bažas, taču laika gaidā situācija izrādās daudz pozitīvāka nekā sākotnēji šķita. Protams, katra klienta iesniegums tiek izvērtēts, tāpat tiks darīts arī konkrētajā gadījumā, taču lēmums par 40.autobusa izmaiņām ir  pieņemts un stājies spēkā.
 • Tāpat gribam uzsvērt, ka noteikti sekosim līdzi izmaiņām, kā arī monitorēsim situāciju.
 • Pirms lēmuma pieņemšanas, kas paredz aizstāt 40.autobusa maršrutu ar 4.trolejbusu maršrutu, tika veikta detalizēta situācijas analīze un izvērtēšana ilgā laika periodā, lai izdarītās izmaiņas būtu gan ar ekonomisko efektu, gan ar uzlabojumiem pasažieriem.
 • Var piekrist, ka esošajā situācijā, kamēr maršruts vēl īsti nav uzsācis savu darbību, pirmsšķietami rodas iespaids par būtisku pasliktinājumu sabiedriskajam transportam, bet izmaiņas ir radītas, lai sniegtu ieguvumus pasažieriem.
  Piemēram, tiek uzlabota iedzīvotāju piekļuve vairākiem svarīgiem objektiem un tiek nodrošināti jauni savienojumi – tiek uzlabota piekļuve Lucavsalas aktīvajai atpūtas zonai, Mūkusalas rotācijas apļa apkārtnē izvietotajiem pakalpojumu un tirdzniecības objektiem, birojiem u.c. objektiem. Šie piekļuves punkti galvenokārt ir nākuši kā priekšlikumi no pašiem pasažieriem, kas vēlas pa ceļam no darba vai mācību vietām izmantot tuvumā esošus tirdzniecības centrus savām ikdienas gaitām.7
 • Vienlaikus nedrīkst salīdzināt iepriekšējo gadu situāciju pie Mūkusalas ielas rotācijas apļa ar esošo un nākotnē plānoto situāciju, jo Rīgas domes Satiksmes departaments sadarbībā ar RP SIA “Rīgas satiksme” domā par sabiedriskā transporta prioritāti un neatkarību no kopējās satiksmes plūsmas.
 • Jau šobrīd ir izveidotas jaunas sabiedriskā transporta braukšanas joslas starp Mūkusalas rotācijas apli un centru. Plānojas vēl attīstīt tās citos pievedceļos.
 • Tāpat, Rīgas domes Satiksmes departaments plāno tuvāko dienu laikā uzlabot luksoforu signālplāna darbību Valdeķu un Graudu ielas, Saulkalnes un Graudu ielas krustojumos, lai palielinātu caurlaides spēju 4.,19.trolejbusa maršruta kustības virzienā.
 • Esošajā situācijā, ceļā pavadītais laiks Ziepniekkalna iedzīvotājiem palielināsies par 2 – 6 minūtēm, bet pēc maršruta ieviešanas, kā arī, veicot minētos uzlabojumus sabiedriskā transporta prioritātes nodrošināšanai, tiks izvērtēta iespēja samazināt braukšanas laiku.

 

#2676 Reinis 2020-01-03 02:13:22
Kāpēc Rīgas Namu Pārvaldnieks ignorē noteikumus un nestrādā iedzīvotāju labā? Jau četrus mēnešus cenšos komunicēt ar RNP darbiniekiem, bet viņi visādi aplinkus mēģina izvairīties no atbildēm, jo apzinās, ka pārkāpj MK noteikumus 1013. Apliecinājumu tam jau esmu guvis no Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centra, kurā vērsos jau necerot no RNP sagaidīt atbildi. Kāpēc RNP nav atbildīgo personu, kas spētu paskaidrot kāpēc RNP var pārkāpt noteikumus un dzīvokļa īpašniekiem ar to ir jāsamierinās? Pēc darbības stila jau sāk atgādināt Rīgas satiksmi. Šis būs paplašinātais skaidrojums- Augustā saņēmu rēķinu, kurā bija uzrēķināts arī mājas ūdens zudumi, ko nosaka MK noteikumi 1013., jo trīs mēnešus pēc kārtas nebija nodoti skaitītāja rādījumi, sakarā ar to ka ģimenē bija ienācis viens jauns rīdzinieks, viss jau pareizi vainīgi bijām, bet noteikumos ir arī rakstīts, ka mums tiesības zināt mājas patēriņu un zudumus katru mēnesi, lai varētu tiem sekot līdzi, bet tos RNP visu laiku ir slēpuši un tāpēc rakstīju iesniegumu, lai skaidro Augusta rēķinā ūdens zudumus un patēriņus, Noteikumos rakstīts, ka uz jautājumiem, kas saistīti ar rēķiniem ir jāatbild 7 darba dienu laikā, uz ko atbilde nesekoja, un konstatēju, ka kopumā RNP pārkāpj 3 noteikuma punktus. Kad caur Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centra saņēmu rādītājus par pēdējiem diviem gadiem mājas ūdens zudumi tik divus mēnešus bija zem 20%, trakākajos bija pat 40% zudumu. Nu lūk, gaidot atbildi es nemaksāju par šo uzrēķināto ūdens zudumu, bet pārējās izmaksas kārtīgi sedzu, un nu jau esmu saņēmis pirmstiesas brīdinājumu, un visticamāk nāksies aizstāvēt savu taisnību tiesā, lai gan šo visu varēja novērts vienkārši tiekoties un izrunājot, ko arī es esmu rakstījis RNP darbiniekiem. Satikties ar kādu RNP darbinieku arī ir problēmas, jo te viņi saslimst, nav kompetenti un vienīgo ar ko var satikties ir tikai tādi, kas nav atbildīgi par šiem jautājumiem.

 • Ņemot vērā, ka iesniedzējs nav norādījis konkrētu adresi, tiek sniegta vispārīga informācija.
 • Informāciju par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas jautājumiem SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (turpmāk – Pārvaldnieks) ir pienākums un tiesības sniegt vienīgi attiecīgās dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašniekam vai dzīvokļa īpašnieka pilnvarotai personai (nepieciešama notariāli apliecināta pilnvara), vai dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotajai personai (nepieciešams dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums).
 • Elektroniskajā sarakstē detalizētu informāciju par attiecīgu dzīvojamo māju/dzīvokli Pārvaldnieks sniedz tikai uz reģistrētu un autorizētu (dzīvokļa īpašnieka identitātes apliecināšana ar internetbankas starpniecību) elektroniskā pasta adresi, ar kuru Pārvaldnieka elektronisko pakalpojumu vortālā e-parvaldnieks.lv attiecīgajam dzīvoklim reģistrēts un autorizēts lietotāja konts vai uz dzīvokļa īpašnieka/dzīvokļa īpašnieka pilnvarotās personas iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisku parakstu (pilnvarotajai personai iesniegumam jāpievieno notariāli apliecināta pilnvara).
 • Saņemot informācijas pieprasījumu no personas, kas nav dzīvokļa īpašnieks vai dzīvokļa īpašnieka pilnvarotā persona, Pārvaldnieks, ja iespējams, atbild uz uzdotajiem jautājumiem pēc būtības, norādot, kādu informāciju trešajai personai Pārvaldniekam nav tiesību sniegt, kā arī precizējot, kā iespējams saņemt vairāk informācijas, proti, kā turpmāk noformējam korekts informācijas pieprasījums.
 • Ja attiecīgās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība nav noteikusi citu pakalpojumu aprēķinu metodiku, tad saņemto pakalpojumu maksājumu aprēķinos dzīvokļu īpašniekiem piemērojama Ministru kabineta 09.12.2008. noteikumu Nr.1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” (turpmāk – Noteikumi) noteiktā aprēķinu kārtība, un Pārvaldniekam nav tiesību atsevišķiem dzīvokļu īpašniekiem piemērot citu aprēķinu kārtību.
 • Gadījumos, kad atsevišķam dzīvokļa īpašniekam saskaņā ar Noteikumu 19.1punkta nosacījumiem rēķinā ir iekļauta dzīvojamās mājas ūdens patēriņa starpība un dzīvokļa īpašnieks vai cita persona ir vērsusies Pārvaldniekā par aprēķiniem, Pārvaldnieks, skaidrojot aprēķinu kārtību, sniedz arī informāciju par to, kādā veidā iespējams veikt pārrēķinu saistībā ar rēķinā iekļauto ūdens patēriņa starpību, proti, tiek norādīts, ka pārrēķina veikšanai Pārvaldniekā iesniedzam dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums.
 • Jautājumā par rēķinos iekļauto informāciju saistībā ar dzīvojamās mājas ūdens patēriņu paskaidrojam, ka Noteikumu 18.1punkts, kas noteic, ka “pārvaldniekam ir pienākums rēķinos par patērēto ūdeni norādīt kopējo dzīvojamai mājai piegādāto ūdens apjomu, kā arī starpību starp mājas kopējā ūdens skaitītāja (komercuzskaites mēraparāta) rādījumu un atsevišķajos īpašumos ar skaitītājiem noteikto ūdens patēriņu” stājās spēkā 22.11.2019.
 • Līdz šim datumam normatīvie akti neparedzēja, ka Pārvaldniekam rēķinos jānorāda dzīvojamās mājas kopējais ūdens patēriņš, līdz ar to Pārvaldnieks nav pārkāpis normatīvos aktus, sagatavojot rēķinus līdz Noteikumu aktuālās redakcijas spēkā stāšanās datumam.
 • Kopš 2019. gada decembra rēķinos ir norādīta Noteikumu 18.1punktā minētā informācija. Arī pirms 22.11.2019. dzīvojamās mājas ūdens patēriņa starpība rēķinos tika norādīta. Savukārt plašāku informāciju par dzīvojamās mājas ūdens patēriņu un ūdens patēriņa starpību dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki un dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas var iegūt, vēršoties Pārvaldniekā ar atbilstošu iesniegumu.
 • Ja dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašnieks vai īpašnieka pilnvarotā persona par jautājumiem saistībā ar dzīvojamās mājas ūdens patēriņa starpību ar Pārvaldnieka darbiniekiem vēlas tikties klātienē, ir iespējams apmeklētāju pieņemšanas laikos vērsties dzīvojamajai mājai piesaistītajā Pārvaldnieka teritoriālajā iecirknī, elektroniski tikšanos var pieteikt: https://apmekle.rnparvaldnieks.lv/.

 

#2675 Indulis 2020-01-02 18:59:55
Interesanti – vai Rīgā vispār kaut kur ir ledus, uz kura vajadzētu uzmanīgi uzvesties un uz kura aizliegts uzturēties? :)

 • Paaugstinātas bīstamības ledus periods katru gadu, pazeminoties gaisa temperatūrai, tiek noteikts preventīvi. Proti, aizliegums atrasties uz ledus vienmēr tiek noteikts vēl ūdenstilpes ir pārklātas ar ledu, lai brīdī, kad plāna ledus kārtiņa uzrastos, šis aizliegums nebūtu jāpieņem steidzamības kārtā.
 • Piemēram, vakarā pirms Ziemassvētkiem gaisa temperatūra strauji samazinās līdz, piemēram, -25 grādiem. Tādā situācijā ledus ātri vien būtu uz vairākām ūdenstilpēm, taču nākamā Rīgas domes sēde, kurā noteikt ierobežojumu, būtu tikai pēc svētkiem. Tādā gadījumā sanāktu, ka pašvaldībai nerūp iedzīvotāju drošība un tā neliedz atrasties uz ledus, kas visticamāk tajā brīdī nebūtu drošs.
 • Tādēļ paaugstināts ledus bīstamības periods katru gadu tiek noteikts savlaicīgi.
 • Jāpiebilst, ka Rīgas pašvaldības policijas Drošības uz ūdens un civilās aizsardzības speciālisti katru dienu monitorē situāciju Rīgas ūdenstilpēs, un brīdī, kad ledus uzradīsies un būs pietiekami drošs, lai pa to drīkstētu pārvietoties cilvēks, pakāpeniski drošākajās vietās tiks atļauts atrasties uz ledus.

 

 #2674 Indulis 2020-01-02 18:58:38
Sveiki. Vai ir kāda informāciju, kuru Rīgas mežu nākamo tīrīs, sakops, līdzīgi kā tas tika darīts ar Biķernieku mežu? Tuvākajos gados. Kādu reālu labu tad guva tāda tīrīšana, vai dārgi izmaksā? 

 • Rīgas domē apstiprināts meža apsaimniekošanas plāns līdz 2026. gadam, kurā ir paredzēti virkne meža kopšanas, apsaimniekošanas, uzturēšanas pasākumu.
 • Kopšanas un izlases cirtes ir plānotas praktiski visos meža masīvos Rīgā.
 • Tikko ir pabeigta kopšanas cirte Biķernieku ielā pie veikala “Ikea”, pašlaik priežu meža ainavas kopšanas darbi notiek Mežaparkā, kopšanas cirte Bolderājas kāpas pakājē pie Vārnukroga, notiek gatavošanās darbu uzsākšanai mežu kvartālos Pļavniekos aiz Ulbrokas kapiem un Kleistos.
 • Mežs ir ekosistēma, kas savā attīstības ilgumā pārsniedz cilvēka mūžu, tāpēc dažos gados gūto labumu novērtēt ir grūti. Mūsdienu mežsaimnieks faktiski strādā mazbērniem vai mazmazbērniem, tāpat kā mēs pašlaik baudām to mežsaimnieku augļus, kas strādāja pagājušā gadsimta vidū.
0 Komentāri
Inline Feedbacks
View all comments

Aktualitātes