Par aktuālo Rīgā (15.10)

Par aktuālo Rīgā (15.10)

16.10.2015

#1433 lilita 2015-09-24 14:32:03

Vai Rīgas dome var nākt klajā ar likumdošanas iniciatīvu Saeimā, lai beidzot atrisinātu graustu problēmu? Vai nevarētu pieņemt likumu, kas ļautu domei atsavināt un pārdot tālāk izsolē mājas, kuras saimnieki paši nav spējīgi uzturēt un apsaimniekot, tādēļ noveduši līdz graustu stāvoklim? Rīgā neticami daudz šādu ēku un tādā veidā tiek degradēta pilsētvide.

Uzskatām, ka gadījumā, ja ēka apdraud cilvēku drošību vai degradē pilsētvidi, bet īpašnieks labprātīgi to nesakārto, pašvaldībai ir izdevīgāk izdarīt to īpašnieka vietā vai nepieciešamības gadījumā – arī nojaukt šādu ēku, bet iztērētos līdzekļus piedzīt no ēkas īpašnieka. Papildus norādām, ka graustu īpašnieku motivēšanai labprātīgi sakārtot ēkas pašvaldības piemēro paaugstināto nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā. Pēdējo divu gadu laikā Rīgas dome šādā veidā sakārtoja ap 180 nekustamā īpašuma objektus.
#1432 Mihails 2015-09-24 14:31:20

Rīgas „guļamrajonos” tagad ir daudz labiekārtotu rotaļu laukumu, bet centrā – nekas. Mēs dzīvojam uz Valdemāra ielas netālu no Ierēdņu ielas. Apkārtnē ir piemiņas parks – tajā rotaļlaukuma nav un tas tur arī neiederas. Tuvākais rotaļlaukums ir Mežaparkā. Piemēram, aiz mājas Valdemāra ielā 151 ir liela brīva teritorija starp daudzstāvu mājām, bet tur vienkārši pāris sarūsējuši stieņi salauzti soliņi. Nevarētu tur vai kaut kur citur mūsu rajonā ierīkot rotaļu laukumiņu?

Par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzekļiem bērnu rotaļu laukumus ierīko galvenokārt uz Rīgas pilsētas pašvaldībai piekritīgiem zemes gabaliem, uz kuriem ar Rīgas domes lēmumu ir paredzēta bērnu rotaļu laukumu izbūve. Minētā teritorija aiz dzīvojamās mājas Krišjāņa Valdemāra ielā 151 nav Rīgas pilsētas pašvaldībai piekritīgs zemes gabals. Par jebkādām darbībām iekšpagalmos uz privātīpašumā esošas zemes un/vai dzīvojamo māju funkcionēšanai nepieciešamajos zemes gabalos, tai skaitā, bērnu rotaļu laukumu izveidi, ir tiesīgi lemt tikai minēto zemes gabalu īpašnieki un/vai dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki. Minētā teritorija sastāv no atsevišķiem zemes gabaliem, kas ir dzīvojamai mājai Krišjāņa Valdemāra ielā 151 funkcionāli nepieciešamais zemes gabals, kā arī dzīvojamām mājām Zirņu 1, Zirņu 3, Kr. Valdemāra 153-1 un Kr. Valdemāra 153-2 funkcionāli nepieciešamais zemes gabals. Līdz ar to, Rīgas pilsētas pašvaldība nav tiesīga ierīkot minētajā teritorijā bērnu rotaļu laukumu. Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā un kopīpašumā esošā zemes gabala izmantošanu un labiekārtošanu ir jālemj visiem kopīpašniekiem Dzīvokļa īpašuma likuma noteiktajā kārtībā. Pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likumā noteikto, dzīvokļu īpašnieku kopība ir tiesīga izlemt ikvienu jautājumu, kas attiecas uz kopīpašumā esošo daļu, respektīvi, arī par bērnu rotaļu laukuma atjaunošanu vai arī izbūvi dzīvojamās mājas funkcionāli nepieciešamajos zemes gabalos. Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 19. pantā noteikto, dzīvokļu īpašnieku kopsapulci sasauc pēc viena vai vairāku dzīvokļu īpašnieku, vai arī mājas pārvaldnieka iniciatīvas. Dzīvokļu īpašnieku kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vairāk nekā pusi no visiem dzīvokļu īpašumiem. Lai veiktu minētā bērnu rotaļu laukuma atjaunošanu vai ierīkošanu, attiecīgo dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem minētajā kopsapulcē ir jāpieņem lēmums par rotaļu laukuma atjaunošanu vai izveidošanu, kā arī darbu finansēšanas kārtību, informējot par to arī dzīvojamās mājas apsaimniekotāju.

Diemžēl arī tuvējā apkārtnē nav tādu Rīgas pilsētas pašvaldībai piekritīgu zemes gabalu uz kuriem ar Rīgas domes lēmumu ir paredzēta bērnu rotaļu laukumu izbūve. Taču, ir jāsaprot arī Rīgas centra specifika, kas paredz ievērojami intensīvāku apbūve salīdzinot ar Rīgas mikrorajoniem, tādēļ, pilsētas centrā bērnu rotaļu laukumi primāri tiek ierīkoti parkos un skvēros, kas arī ir vispieejamākā vieta lielākajai daļai centra iedzīvotāju. Kā tuvāko Rīgas pilsētas apsaimniekošanā esošo bērnu rotaļu laukumu var minēt rotaļu laukumu A.Briāna ielas skvērā (A.Briāna un Palīdzības ielas krustojums).
#1431 Gundars 2015-09-24 14:30:16

No Gaiļezera pa Gailupes kanālu netīrumi nonāk Dambjapurva ezerā, tāpēc, ka tur ir uztaisīts nepareizs caurules slīpums uz dambja. Vasarā ezerā peldas gan bērni, gan pieaugušie, tajā agrāk bija arī zivis. Tagad tā ir netīra ūdenstilpne, bet tuvumā atrodas bērnu rotaļu laukums. Vai nevar šo dambi kā uzlabot, lai novērstu šo situāciju un ezerā atkal varētu gan peldēties gan zivis būtu?

Lai novērstu Dambjapurva ezera potenciālu piesārņošanu ar ienākošajiem ūdeņiem no Gaiļupītes (gadījumā, ja Gaiļupītē nelikumīgi tiek novadīti sadzīves kanalizācijas notekūdeņi), tika izbūvēts  Gaiļupītes novadīšanas cauruļvads gar Dambjapurva ezeru un izveidots dambis Gaiļupītes ietekas Dambjapurva ezerā vietā. Sniega kušanas un lietus gāžu radīto uzplūdu rezultātā šis dambis tika bojāts, un Gaiļupīte tecēja caur Dambjapurva ezeru (kā tas sākotnēji arī dabiski ir bijis).

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments veica dambja atjaunošanu 2015.gada jūlijā. Diemžēl vietējie iedzīvotāji pēc savas iniciatīvas dambī nelikumīgi ieraka cauruļvadu. Atbildīgās personas par nelikumīgajiem rakšanas darbiem nebija iespējams konstatēt. Mājokļu un vides departaments veiks cauruļvada dambī demontāžu un dambja atjaunošanu šajā gadā reizē ar Strazdupītes (kas iztek no Dambjapurva ezera) padziļināšanas darbiem (posmā no Dambjapurva ezera līdz Murjāņu ielai), lai neveidojas situācija, kad no Gaiļupītes pienākošie ūdeņi, apgrūtinātas noteces Strazdupītē dēļ, uzkrājas un veido īpašumu aplūšanas risku Palsas ielas rajonā. Darbus paredzēts veikt  vēl šogad.

 

#1430 pilsētniece 2015-09-24 14:29:04

Visa Rīga ir izkrāsota ar neglītiem grafiti. Tas šausmīgi bojā pilsētas izskatu. Dažreiz grafiti parādās tieši uz nesen atjaunotām privātmājām. Kā tikt galā ar vandāļiem? Loģiski būtu tos sodīt ar naudassodiem? Bet kā noķert tos? Vai Rīgas domei ir kāds plāns kā apturēt šos „māksliniekus- huligānus”?

Rīgas domes Īpašuma departaments šogad vasarā iesaistījās kampaņā „Cif tīra Latviju”, kuras mērķis bija pievērst lielāku sabiedrības uzmanību nelikumīgiem zīmējumiem jeb „ķēpājumiem” uz ēku fasādēm. Kampaņas ietvaros 275,6 m² ēkas atguva savu sākotnējo izskatu.

Rīgas domes 2007.gada 19.jūnija saistošo noteikumu Nr.80 „Sabiedriskās kārtības noteikumi Rīgā” 6.7.punkts nosaka aizliegumu ar uzrakstiem, zīmējumiem vai citādā veidā bojāt dzīvojamās un sabiedriskās ēkas, saimnieciskās celtnes, žogus, citas būves un arhitektoniskos elementus. Par šī administratīvā pārkāpuma izdarīšanu tiek piemērots naudas sods līdz simt četrdesmit diviem euro. Savukārt ēkas īpašnieks var civiltiesiskā kārtā piedzīt no pārkāpēja to naudas summu, kas ir vienāda ar īpašumam nodarīto kaitējumu vai remonta izmaksām.

2014.gads 2015.gads(9 mēnešos)
Pārkāpēju skaits, kuriem par izdarīto pārkāpumu sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols vai sastādīta soda kvīts 27 36
Administratīvā pārkāpuma protokoli 25 36
Soda kvītis 3 0

 

Ēku apzīmēšana ir problēma, ar kuru ik dienu saskaras gan iedzīvotāji, gan valsts un pašvaldību iestādes – skolas, bērnudārzi, kultūras un sociālie centri. Diemžēl jebkura celtne pilsētā var kļūt par apzīmējumu objektu, tomēr vietas, kur grafiti ir pamanīti visbiežāk, vai arī ir labvēlīgāki apstākļi to zīmētājiem (tumšas vietas, maz garāmgājēju, lielas un viegli sasniedzamas platības zīmējumiem), ir iekļautas Rīgas pašvaldības policijas regulārās patrulēšanas un apsekošanas maršrutā. Cīņā ar apzīmētājiem palīdz arī pilsētā izvietotās Rīgas pašvaldības policijas videonovērošanas kameras.

Ņemot vērā, ka vairākums no namu apzīmētājiem ir nepilngadīgas personas, tiek veikts arī profilaktiskais darbs – Rīgas pašvaldības policijas darbinieki mācību iestādēs vada seminārus un lekcijas, stāstot bērniem un pusaudžiem par sekām un viņu, kā arī viņu vecāku atbildību administratīvā pārkāpuma izdarīšanas gadījumos.

Sakārtota, kopta pilsētvide rada drošības sajūtu iedzīvotājiem un veido priekšstatu par mūsu pilsētu tās viesiem. Šo drošības sajūtu varam radīt mēs paši – rūpējoties par savas mājas, pagalma, apkārtnes tīrību, un, kas ir īpaši svarīgi – runājot par to un mācot to bērniem. Sāksim katrs ar sevi un arī paraudzīsimies apkārt. Nepaliksim vienaldzīgi, redzot apkārtnes piegružotāju, ēkas fasādes bojātāju, sadarbosimies, lai tādus gadījumus izskaustu un kopējiem spēkiem veidosim mūsu pilsētu skaistāku un drošāku. Nolūkā mazināt šāda veida pārkāpumus un izskaustu nevēlamo tieksmi, policija aicina arī iedzīvotājus padomāt par sava īpašuma pasargāšanu no namu apzīmētājiem un aktīvāk iesaistīties to novērošanā, par konstatētajiem pārkāpumiem nekavējoties ziņojot policijai (tālruņa numurs 110), vai arī veicot īpašuma apstrādi ar speciālām ķīmiskās aizsardzības vielām, kas atvieglos īpašuma tīrīšanu.

 

#1429 indriķis 2015-09-24 07:19:50

Sveicināti. Indriķa ielas bruģētas posms ir katastrofāla stāvoklī. Ir bedres pa visas ielas platumu (bruģa vieta sabērts asfalts, vai smiltis) nelīdzenumi , iebrauktuves pie mājam tāds ka ar vieglo auto kaukto apakšā neaizķerot grūti uzbraukt. Utt…. Kad ta beidzot sakārtos šo ielu ? Vai vismaz pirms ziemas varētu izlabot bedres ? Ielas apgaismojums praktiski nav. Ja ir tad to aizsedz koku zari. Taka gaisma spīd tikai uz lapām. 

Ielu uzturēšanas ietvaros tiks veikti nelieli seguma uzlabošanas darbi, taču būtiska seguma atjaunošana vai rekonstrukcija Indriķa ielā nav plānota. Ielu uzturētājiem nodota informācija rīcībai, lai līdz ziemai tiktu nepilnības novērstas.

Koku zaru apzāģēšanu un vainagu retināšanu pilsētā ir tiesīgas veikt organizācijas ar speciāli apmācītu personālu un arboristu profesionālās kvalifikācijas sertifikātu. Tā kā iepirkuma procedūra par tiesībām veikt koku zaru izzāģēšanu un zaru apgriešanu pilsētas apgaismojuma līniju aizsardzības zonā 2015.gadā ir noslēgusies, koku zaru izzāģēšana Indriķa ielā tiks iekļauta 2016. gada plānā.

 

#1428 Gatis Miķelsons 2015-09-22 15:39:22

Vai ir kāds normatīvais akts, kas regulē ielu aku vāku uzstādīšanu? Ja ir, tad kāpēc ~50% Rīgas ielu aku vākiem uzbraucot ar auto ir sajūta, ka ir iebraukts bedrē! Kā to var novērst? Paldies par atbildi!

Problēmas ar aku vāku iesēdumiem rada nevis normatīvā regulējuma trūkums, bet gan uzņēmēju vēlme nopelnīt pēc iespējās vairāk, uzņemoties vairāk darbu kā tie spēj paveikt saviem spēkiem un piesaistot darbu veikšanai ne tik kvalitatīvus apakšuzņēmējus. Tas ir uzņēmuma risks, jo gadījumā, ja tiek konstatēts, ka darbi izpildīti nekvalitatīvi, tam trūkumi būs jānovērš par saviem līdzekļiem.

Lai risinātu šo situāciju Rīgas domes Satiksmes departaments iespēju robežās nepārtraukti veic speciālās inspekcijas, tai skaitā aku vāku izbūves tehnikai. Speciālās inspekcijas ir attaisnojušas sevi un secināts, ka 44 vietās veiktie darbi uzņēmumiem jāpārtaisa kvalitatīvi par saviem līdzekļiem.

 

#1427 gājējs 2015-09-22 07:15:50

Sveiki. Vai ir iespēja apzāģēt koku zarus kuri traucē pārvietoties pa trotuāru. S.Eizenšteina ielas trotuārs. Pamatīgi traucē zari pretī “Mežciema” rimi Ezienšteina 29 Ir arī citur lieli zari. Ziemas laikā tie traucē sniega tīrāmajai tehnikai kas tīra trotuāru, kas apbraucot šos zarus, tīra nevis trotuāru, bet gan zālāju. Pretī S.Eizenšteina 19 mājai asfalts ir pamatīgi iesēdies nogrimis.

Liepa pie S.Eizenšteina ielas Nr.29 aug zemesgabalā, kas pieder SIA “Rolands S”. Līdz ar to šis liepas vainaga korekcija nav pašvaldības, bet šī zemes īpašnieka  kompetencē. Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes speciālists informēs Administratīvo inspekciju. Administratīvās inspekcijas speciālists apsekos minēto objektu un aicinās zemes īpašnieku sakārtot liepas vainagu.

S.Eizenšteina ielā būtu nepieciešams veikt pilnīgu seguma atjaunošanu, taču izvērtējot pilsētas prioritātes un pieejamo finansējumu, esam ieplānojuši salabot segumu Brīvības ielā visā garumā, Lāčplēša ielā, Juglas ielā, Skanstes ielā. S.Eizenšteina iela ir iekļauta 2017.gada darba plānā.

Ja nepieciešams veikt asfalta remontu ēkai S.Eizenšteina ielā 19 piegulošajā zemes gabalā, aicinām sazināties ar dzīvojamās mājas S.Eizenšteina ielā 19, Rīgā, namu pārzini, zvanot pa tālruni 26433298, vai vērsties RNP Klientu apkalpošanas nodaļā Dzelzavas ielā 17, Rīgā.

 

#1426 Vurts 2015-09-19 08:52:59

Labdien. Vēlos informēt par iesēdumiem un plaisām, asfalta šuvju vietas, Ulbrokas iela. Posmā  no Biķernieku ielas krustojuma, līdz Deglava ielai. Ielas garumā ir vairāki iesēdumi (ielai pa vidu) Tas tuvāk Biķernieku ielas krustojumam. Tuvāk Deglava ielai ir vaļā asfalta šuves, un vietām veidojas bedres. Vai tuvākajā laikā tiek plānots saremontēt šo posmu?

Atbilde uz jautājumu sniegta pie jautājuma Nr.#1425.

0 Komentāri
Inline Feedbacks
View all comments

Aktualitātes