Par aktuālo Rīgā (29.10)

Par aktuālo Rīgā (29.10)

30.10.2015


#1447 Nadīna 2015-10-15 13:49:15
Rīdziniekiem jau pirms 2015. gada tika solīts, ka tiks izveidots jauns autobusa maršruts, kas savienos Vecmīlgrāvi ar Purvciemu, bet vēl jo projām šis solījums nav izpildīts. Kādēļ kavējas šī solījuma izpilde? Vai nevarētu šo problēmu vienkārši atrisināt pagarinot 48 autobusa maršrutu līdz Vecmīlgrāvim?
48.autobusa maršruta pagarinājuma iespējamība līdz Vecmīlgrāvim vēl tiek pētīta, jo tas ir sarežģīts jautājums jautājums, kas atduras ne tikai vienkāršā maršruta pagarināšanā, bet arī infrastruktūras izmaiņās, kā piemēram, maza galapunkta ietilpība, jo tur šobrīd galapunkts jau ir 2. un 29.autobusa maršrutam un 24.maršruta autobusi iebrauc šajā galapunktā reisos no Mangaļsalas. Pie tam, tālāka 48.maršruta pagarināšana nozīmētu, ka kustības intervāls maršrutā tiktu palielināts, un autobusi kursētu retāk, vai vajadzētu palielināt autobusu skaitu šajā maršrutā,  tāpēc šī iespēja joprojām ir izpētes stadijā.

 

#1446 Galjina 2015-10-15 13:46:48 
Dzīvoju Pļaviekos, Jāņa Grestes ielā 5. Apkārt mūsu mājai ir liels mauriņš, kas iepriekšējos gados pēc nepieciešamības tika pļauts. Pēc namu pārvalžu apvienošanas to pļaušanas pienākums tika nodots apakšuzņēmēju firmām. Skaidrs – jo biežāk nopļaus, jo izdevīgāk, ko mēs arī ikdienā redzam un ko savādāk kā par neprātu un naudas pumpēšanu no iedzīvotāju kabatām nenosauksi. Kā uzdevumā mauriņš peļņas nolūkā tiek pilnībā iznīcināts?
Atbilstoši Rīgas domes 08.07.2008. saistošo noteikumu Nr.125 „Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” 4.1.punkta nosacījumiem SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (turpmāk – RNP) jānodrošina dzīvojamo māju teritoriju sakopšana, t.sk. zāliena nopļaušana (zāles garums nedrīkst pārsniegt 20 cm). Ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, 2015.gadā (laika periodā līdz 23.09.2015.) dzīvojamajai mājai Jāņa Grestes ielā 5, Rīgā piesaistītajā teritorijā zāliena pļaušana tika veikta trīs reizes. Vasaras sezonas laikā zāliena augšanu visvairāk ietekmē laikapstākļi. Zāliena pļaušana, kas tika veikta trīs reizes, nevar būt par pamatu zāliena kvalitātes pasliktināšanās.

 

#1445 Dārza ielas iedzīvotāji 2015-10-15 13:45:34 
Kāpēc jāmaina adrese, ja mēs jau 50 gadus dzīvojam Dārza ielā 38A? Mūsu māja atrodas starp Dārza un Jaunsaules ielām un tagad mums tiek piedāvāta adrese Jaunsaules iela 18A. Kas apmaksās visu līgumu pārslēgšanu?
Adresi – Dārza iela 38A, Rīga  ir paredzēts mainīt uz adresi  Jaunsaules iela 18A, Rīga, jo saskaņā ar Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” (turpmāk – Adresācijas noteikumi) 21.punktu adresi apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai piešķir saistībā ar tuvāko ielu, no kuras attiecīgajā daļā var nokļūt. Būvvalde norāda, ka saskaņā ar tās rīcībā esošajiem kartogrāfiskajiem materiāliem tuvākā iela, no kuras var piekļūt pie adresācijas objektiem (zemes vienības un dzīvojamās ēkas), kuriem šobrīd ir reģistrēta adrese Dārza iela 38A, Rīga faktiski ir Jaunsaules iela.
Saistībā ar izdevumiem, kas var rasties adreses maiņas rezultātā, norādām, ka atbilstoši Civillikuma 863. panta prasībām personai, kura bauda vai vēlas baudīt kādas lietas labumus, jānes ar šo lietu saistītie pienākumi, kā arī trešās personas šai lietai vai tās dēļ taisītie izdevumi. Nekustamā īpašuma īpašniekam, kuram ir veikta adreses maiņa, pēc adreses maiņas ir jālieto jaunā adrese, taču izdevumi, kas rodas saistībā ar adrešu maiņu, ir jāsedz pašam. Savukārt saskaņā ar Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 34. pantu līdz adreses maiņai izdotie dokumenti (piemēram, zemesgrāmatu apliecības, zemes robežu plāni, līgumi u. c. dokumenti), kuros ir fiksēta iepriekšējā adrese, joprojām ir spēkā esoši, un to maiņa veicama tikai tad, ja to vēlas pats dokumenta turētājs.
Norādām, ka Dārza ielai bija pārrāvums un tā sastāvēja no diviem posmiem – posms no Slokas ielas līdz Dzirciema ielai 16 un posms no Dzirciema ielas 23 līdz Jūrmalas gatvei. Atbilstoši Rīgas domes 07.07.2015. lēmumam Nr.2778 „Par Dārza ielas posma pārdēvēšanu par Usmas ielu un grozījumu Rīgas domes 03.02.1998.  lēmumā Nr.5536” ielas posmu no Jūrmalas gatves līdz ēkai Dzirciema ielā 23 pārdēvēja par Usmas ielu, līdz ar to ir zudusi jebkāda saistība attiecīgajiem adresācijas objektiem ar Dārza ielu un, lai veicinātu to atrašanu, ir nepieciešams veikt adreses nomaiņu.

 

#1444 A.Akmentiņš 2015-10-15 13:44:45 
Dzelzavas ielas pagalmos (nepāra numuru pusē) – no G.Astras ielas līdz pašam mežam nav neviena bērnu laukumiņa, neviena soliņa. Vai šo problēmu var kā atrisināt?
SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (turpmāk – RNP) veikusi atpūtas soliņu atjaunošanu pie dzīvojamajām mājām Rīgā, Dzelzavas ielā 59 (3 soliņi), Dzelzavas ielā 77 (3 soliņi) un Dzelzavas ielā 99 (3 soliņi).
Par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzekļiem bērnu rotaļu laukumus ierīko galvenokārt uz Rīgas pilsētas pašvaldībai piekritīgiem zemes gabaliem, uz kuriem ar Rīgas domes lēmumu ir paredzēta bērnu rotaļu laukumu izbūve. Diemžēl, Dzelzavas ielā, posmā starp G.Astras ielu un Lielvārdes ielu, nav tāda Rīgas pilsētas pašvaldībai piekritīga zemes gabala uz kura būtu paredzēta bērnu rotaļu laukuma ierīkošana.
Savukārt, par jebkādām darbībām iekšpagalmos uz privātīpašumā esošas zemes un/vai dzīvojamo māju funkcionāli nepieciešamajos zemes gabalos, tai skaitā, bērnu rotaļu laukumu izveidi, ir tiesīgi lemt tikai minēto zemes gabalu īpašnieki un/vai dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki. Lai RNP veiktu konkrētu dzīvojamo māju iekšpagalmu labiekārtošanu, t.sk. atjaunotu bērnu rotaļu laukumu, attiecīgo dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem jāpieņem atbilstīgs lēmums par darbu veikšanu, norādot arī remonta darbu izpildei nepieciešamā finansējuma avotu (esošie māju uzkrājumi vai jaunu uzkrājumu izveidošana, nosakot termiņus un apjomus). Kamēr šādi lēmumi RNP nav saņemti, RNP nav tiesīga veikt attiecīgo pagalmu labiekārtošanas darbus.

 

#1443 Jānis 2015-10-15 13:42:44
Varbūt es kļūdos, bet katrā namu pārvaldnieka iecirknī ir atbildīgais par apstādījumiem un zaļo zonu mikrorajonos. Izpilddirekcijās arī. Vai kāds seko līdzi koku stāvoklim pilsētā? Milzīgs skaits nokaltušu koku stāv pat 3-4 gadus.
Rīgas domes saistošo noteikumu Nr. 204. 15.01.2013. 4. punkts nosaka, ka „Par apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību ir atbildīgs zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs”. Ja teritorijas apsaimniekotājs ir Rīgas namu pārvaldnieks, tad šajā struktūrā ir speciālisti, kas seko līdzi apstādījumu, t.sk. sauso koku stāvoklim. Ja zemes īpašnieks ir privātpersona un vēlas savā privātajā teritorijā nocirst nokaltušu koku, viņš vēršas ar iesniegumu Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā, iesniegumam pievienojot zemes īpašumu apliecinošo dokumentu kopijas. Par pašvaldībai piederošajām teritorijām, zemesgabaliem (stūrīši, mežu gabali, vērā ņemami gruntsgabali, u.tml.) atbild izpilddirekcijas, un arī tajās ir speciālisti, kas rūpējas par teritorijā esošajiem kokiem – sava budžeta ietvaros. Atbilstoši Rīgas pilsētas izpilddirektora 22.06.2010. rīkojuma Nr. 165-r „Par avārijas situācijas  likvidēšanu„ 2.punktam attiecīgai  Rīgas  pilsētas  pašvaldības  izpilddirekcijai ir jānodrošina informācijas  apkopošanu un savlaicīgu  iesniegšanu  RPA „Rīgas  dārzi un parki” par  neatliekami  novācamiem, avārijas  stāvoklī esošiem, tai skaitā sausiem, kalstošiem , slimību  un kaitēkļu bojātiem, vējā gāztiem kokiem un to atrašanas  vietu Rīgas pilsētas  administratīvajās  robežās  Rīgas  pilsētas  pašvaldībai  piekrītošajās teritorijas. Izpilddirekcijas rūpējas arī par pašvaldībai piederošiem zemesgabaliem, kas nav nodoti citu fizisko vai juridisko personu apsaimniekošanā (piemēram, ir iznomāti). Vējā gāztos  kokus izved  SIA „Rīgas meži” pēc izpilddirekcijas sniegtas informācijas.
Mājokļu un vides departaments (turpmāk-MVD) apsaimnieko ielu apstādījumus, kā arī bērnu dārzu un skolu teritorijas- tur augošos kokus.
Visā Rīgas pilsētā ir plaša koku saimniecība, kas ir ļoti pozitīvi, bet pilsētvide nav īpaši draudzīga un labvēlīga vide kokiem (izplūdes gāzes, sāls maisījums ziemā u.tml.), kas veicina koku kalšanu.  MVD nolikums nosaka pienākumu pārzināt pilsētas apstādījumus, plānot un organizēt ielu apstādījumu, kā arī pašvaldības izglītības iestāžu teritorijās un valdījumā esošo publisko apstādījumu apsaimniekošanu un atjaunošanu.
Ja jūsu rīcībā ir informācija par konkrētām adresēm, kurās atrodas šādi iedzīvotājiem bīstami koki, lūdzam par tām informēt Rīgas domi, lai būtu iespējams izvērtētu konkrēto zemes gabalu piederību un gadījumā, ja šie koki atrodas uz pašvaldības īpašumā esošas zemes novērstu minēto situāciju vai aicinātu zemes īpašnieku risināt šo jautājumu.

 

#1442 Rīdziniece 2015-10-15 13:39:26 
Es dzīvoju uz maziņas un kā man likās klusas ieliņas pie ostas, bet 2013 gadā Andrejostā atvērās naktsklubs “First dacha”. Sākot no 23 vakarā līdz 6 rītā piektdienās un sestdienās mūzika dārd tā, ka dzirdēt var pat caur aizvērtiem logiem. Esmu vērsusies tieši pie kluba vadības un lūgusi risināt šo problēmu, bet nekādu atbildi neesmu saņēmusi. Esmu vērsusies arī Rīgas domē, bet mana vēstule tika pārsūtīta Pašvaldības policijai. Pagaidām reakcijas nekādas. Man jums ir jautājums, pat drīzāk lūgums – ja klubs nespēj atrisināt skaņas izolācijas problēmu, varbūt ir vērts izskatīt jautājumu par tā pārcelšanu tālāk no dzīvojamajām mājām? Kāpēc mums Rīgā problēma ar naktsmiera traucēšanu izmantojot skaņu pastiprinošās ierīces ir kļuvusi tik aktuāla un ikdienišķa?
Rīgas pašvaldības policijas (turpmāk – RPP) Ziemeļu pārvalde piekrīt, ka šobrīd spēkā esošie normatīvie akti neparedz iespēju policijai aizstāvēt iedzīvotāju mieru no uzņēmēju rīcības, kuri komercdarbības veikšanas laikā skaļi atskaņo mūziku. Līdz brīdim, kad 2014.gada 16.decembrī stājās spēkā Satversmes tiesas spriedums „Par Rīgas domes 2007.gada 19.jūnija saistošo noteikumu Nr.80 „Sabiedriskās kārtības noteikumi Rīgā” 4.1. un 15.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105.panta pirmajam un trešajam teikumam”, RPP Ziemeļu pārvalde veica lietvedību administratīvā pārkāpuma lietās un piemēroja sodus par Rīgas domes 2007.gada 19.jūnija saistošo noteikumu Nr.80 „Sabiedriskās kārtības noteikumi Rīgā” 4.1.punkta prasību neievērošanu – trokšņošanu, ja tas traucē apkārtējo personu mieru.
Pašlaik, kad iepriekš minētā norma ir atcelta ar Satversmes tiesas spriedumu, RPP Ziemeļu pārvaldei faktiski nav iespējams saukt komersantu pie administratīvās atbildības. Piemēram, Satversmes tiesas piedāvātais risinājums – saukt personu pie administratīvās atbildības par sīko huligānismu – Jūsu minētajā gadījumā nav īstenojams, jo, pirmkārt, juridisko personu nav iespējams saukt pie administratīvās atbildības par sīko huligānismu, un, otrkārt, lai sauktu fizisko personu pie administratīvās atbildības par sīko huligānismu ir jākonstatē nodoms nekaunīgā veidā traucēt sabiedrisko mieru. Komersantu gadījumā tas nav iespējams, jo komercdarbība tiek veikta ar nolūku gūt peļņu, nevis ignorēt vispārpieņemtās uzvedības normas un traucēt cilvēku mieru.
Viennozīmīgi, pašreizējā situācija, kad iedzīvotāju miers netiek aizsargāts no komersantu radītiem trokšņiem, nevar pastāvēt ilgstoši. Šobrīd Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijā ir izveidota darba grupa un tiek izstrādāts projekts grozījumiem normatīvajos aktos, kas ļautu gan pilnībā aizsargāt iedzīvotāju intereses, gan vienlaicīgi neierobežotu komercdarbības veikšanu, atskaņojot mūziku.
RPP Ziemeļu pārvaldes rīcībā ir Rīgas pilsētas Būvvaldes 2015.gada 26.janvārī sniegtā informācija par to, ka Rīgas pilsētas būvvaldes darbinieki, veicot darbnīcas (būves kad. apzīmējums 0100 011 2012 008) (turpmāk – Darbnīca) ar nojumi (būves kad. apzīmējums 0100 011 2012 019) (turpmāk – Nojume) Andrejostas ielā 2 k-3, Rīgā, un šķūņa (būves kad. apzīmējums 0100 011 2012 022) (turpmāk – Šķūnis) Andrejostas ielā 2 k-2, Rīgā, (turpmāk – Būves) apsekošanu, konstatēja, ka Būves tiek ekspluatētas neatbilstoši tām projektētajam lietošanas veidam.
Laika posmā no 2015.gada 20.februārim līdz 2015.gada 26.jūlijam nedēļas nogalēs no plkst.23.00 līdz plkst.06.00 RPP Ziemeļu pārvaldes darbinieki apsekoja augstāk minētās Būves Andrejostas ielā 2 k-2, k-3, Rīgā, un konstatēja, ka Būves joprojām tiek ekspluatētas – notiek komercdarbība. Par konstatēto RPP Ziemeļu pārvalde ir informējusi Rīgas pilsētas būvvaldi.
RPP darbinieki pārbaužu laikā SIA „Club First” Andrejostas ielā 2 k-2, Rīgā, ir konstatējuši vairākus administratīvos pārkāpumus un sastādījuši vairākus administratīvā pārkāpuma protokolus, turklāt RPP rīcībā ir Pārtikas un veterinārā dienesta Rīgas pilsētas pārvaldes vēstule, kurā ir norādīts, ka Pārtikas un veterinārais dienests, pamatojoties uz Pārtikas aprites uzraudzības likuma 27.panta piektās daļas 2.punktu, ir pieņēmis lēmumu par SIA „Club First” darbības apturēšanu ar 2015.gada 8.septembri.

 

#1441 Vladimirs 2015-10-15 13:38:09 
Gribētos uzzināt kad tiks uzlikts normāls segums Spulgas ielai Ziepniekkalnā? Māmiņas ar ratiņiem nevar pārvietoties pa šo ielu ne sausā, ne vēl jo vairāk lietainā laikā.
Spulgas ielā ikdienas uzturēšanas ietvaros tiks veikti seguma atjaunošanas darbi, proti, grants seguma planēšana un šķembu nobēršana un izlīdzināšana.
Diemžēl, grantētajā ielā būtu nepieciešams veikt pilnīgu ielas renovāciju un izbūvi ar lietus ūdens kanalizācijas sistēmu, pazemes komunikācijām, taču tuvākajā laikā tas nav plānots.

2 Komentāri
Inline Feedbacks
View all comments
Andris Rēders
7 gadi

Labdien!
Rīgā jau vairākus gadus norit iekšpagalmu rekonstrukcijas darbi, tai skaitā arī Juglā). Viss ir ļoti labi sataisīts un ir ērti gan sportot gan vienkārši pastaigāties! Gribēju jautāt vai nākam gad turpināsies iekšpagalmu rekonstrukcija Juglā, jo ir daudzi iekšpagalmi kur nekas netika darīts Juglas ielas 29, 31, 33, Skrudalienas ielas 8 un 10 nama pagalmā) kā arī Skrudalienas iela Inešu iela un veldres ielas sākums kas pieved pie Juglas vidusskolas ir ļoti sliktā stāvoklī. Vai ir plānots sakārtot arī šo Juglas daļu? Un otrs jautājums ir vai ir plānots sakārtot Juglas ezera krastu jo tur agrāk bija ļoti labi pastaigāt un atpūsties, bet tagad viss ir piemēslots un aizaudzis (posmā no vecās diegu fabrikas līdz ūdens sūkņu stacijai)?
Paldies

Aija Bērziņa
7 gadi

Labdien! Jautājums par a/m novietošanu Rīgas mikrorajonos, bet konkrētāk – Ziepniekkalnu. Pati tur nedzīvoju, bet kamēr meitai nav pienācis bērnu dārzs, katru dienu vedu viņu pie savas mammas pieskatīšanai un katru vakaru ar šausmām nosaktos par to, kas ap plkst.18iem darās iebraucamajās ielās šajā mikrorajonā. Automašīnas ir novietotas pilnīgi visur – uz pagriezieniem, pretī krustojumiem, uz visšaurakajām iebrauktuvēm, dažreiz pat zālienos. Ja paveicās, tad izbraukt Ozolciema ielas un tās korpusus izdodas normāli, bet ir neskaitāmas situācijas, kad mašīnas cenšās viena otrai dot ceļu, izbraukt no mājām laukā. Taču bieži vien cits autovadītājs neredz un neskatās, ka kāds cits autovadītājs palaiž mašīnu iegriezties vai izgriesties, un uztaisa vēl lielāku štoperi. Nekad neesmu redzējusi šajā laikā tur kādu pašavldības policijas ekipāžu, kas uzliktu “lapiņu” mašīnām, kas stāv pagriezienos vai krustojumos un rada absolūti neērtu satiksmi tiem, kas ar mašīnu tur mēģina tikt mājās vai kur citur. Tad lūk – mans jautājums, kas vienlaicīgi sanāk kā secinājums – Ziepniekkalnā starp 119.sērijas mājām (Ozlciema ielā, ir tomēr ļoti daudz zonas, kas ir vienkārši kā zāliena zona ar kādu krūmu vai koku un nekam citam izmantota netiek. Vai nav nākotnē plānots tomēr nedaudz paplašināt mašīnu novietojuma vietas, jo laikā, kad šīs mājas tika celtas, neviens nerēķinājās, ka 2015.gadā būs tik daudz mašīnu. Paldies jau iepriekš, Aija


Aktualitātes