Par aktuālo Rīgā (01.12.16.)

Par aktuālo Rīgā (01.12.16.)

02.12.2016
Uzdod savu jautājumu šeit

#1755 Andris 2016-11-07 15:23:39

Rīgas dome runā, ka lielos kapus baznīcai varētu iemainīt pret citu īpašumu. Kāpēc tas būtu jādara? Ja baznīca nespēj sakopt īpašumu, tad jāpaaugstina īpašuma nodoklis, līdz teritorija tiks sakopta. Ja viņi tomēr vēlas īpašumu atdot Rīgas domei, kāpēc tai būtu kaut kas jādod pretī. Kamēr Lielajos kapos ir kapuvietas šī teritorija nav izmantojama nevienam komerciālam projektam līdz ar to zeme ir praktiski bezvērtīga. Pircēju pat par pāris eiro neatradīsi.

Uz šo brīdi ir panākta vienošanās, ka Rīgas dome līdz gada beigām no Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas (turpmāk-LELB) atpirks Lielo kapu teritoriju, kā arī Jēkaba kapu teritoriju. Īpašumi no LELB tiks atpirkti par tirgus vērtību. Patlaban notiek tirgus vērtības noteikšana, bet ir pieļaujams, ka tirgus vērtība šai gadījumā būs aptuveni tāda pati kā kadastrālā vērtība. Publiski konkrētā summa tiks nosaukta tad, kad to apstiprinās LELB un Rīgas domes Īpašumu pirkšanas komisija.
Lēmums par Lielo kapu un Jēkaba kapu atpirkšanu tika pieņemts pagājušā nedēļā, kad Rīgas domē notika operatīvā sanāksme, kurā piedalījās Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (turpmāk-VKPAI) vadītājs Juris Dambis un LELB pārstāvji. Kopā tiks atpirkta aptuveni 26 hektāru teritorija.
Turklāt nekustamo īpašumu plānots sadalīt, atsevišķi izdalot teritoriju zem divām baznīcu ēkām Jēkaba kapos un Lielajos kapos, kā arī zem atsevišķām būvēm Klusajā ielā. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītājs un Rīgas būvvaldes pārstāvji esot apsolījuši dot piekrišanu atsevišķu zemesgabalu izveidei zem šīm ēkām. Atdalītie zemesgabali paliktu LELB īpašumā.
Īpašuma sadalīšanas process varētu ilgt vairākus mēnešus, tāpēc patlaban ir plānots apstiprināt nevis visu platību, bet atpirkt kapu zemi, aprēķinot viena kvadrātmetra izmaksas. Kad būs izveidoti atsevišķie zemesgabali zem konkrētajām būvēm, būs zināma konkretizēta platība. Zemesgabali, kas paliks LELB īpašumā, tiks nodalīti tikai juridiski, tāpēc tas nebūs redzams.
Īpašuma atpirkšanas projektu virzīs uz Nekustamā īpašuma pirkšanas komisiju un Pilsētas īpašuma komiteju, lai Rīgas domes sēdē, kas notiks 20.decembrī, varētu apstiprināt īpašuma iegādi.

#1754 Sarmis 2016-11-07 15:21:37

Dzīvojamās mājas īpašnieku kopība ir nolēmusi savākt naudu no dzīvokļu īpašniekiem mājas remontam… Ja pensionārām nav naudas šādu rēķinu apmaksai, ko jūs ieteiktu darīt?

Atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta otrās daļas 2.punkta nosacījumiem vienīgi dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopībai ir tiesības izlemt ikvienu jautājumu, kas saistīts ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumu noteikšanas un maksāšanas kārtību. Piemēram, dzīvokļu īpašnieku vairākums var pieņemt lēmumu par atsevišķu dzīvokļu īpašnieku atbrīvošanu no finanšu uzkrājuma veidošanas nepieciešamajiem remonta darbiem.
Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumi jānoformē, ievērojot Dzīvokļa īpašuma likumā noteikto kārtību (dzīvokļu īpašnieki reģistrējas dalībnieku reģistrācijas sarakstā, norādot vārdu, uzvārdu, dzīvokļa īpašuma numuru, kuru pārstāv, pilnvarojumu (piemēram, dzīvokļa īpašnieka pilnvarojums, juridiskai personai – pārstāvja pilnvara), Uzņēmumu reģistra izziņa u.c.), kuri pārstāv vairāk nekā pusi (50%+1 balss, tas attiecas uz mājas pārvaldīšanas izdevumu noteikšanas un maksāšanas kārtību, veicamajiem remontdarbiem un to prioritāšu noteikšanu) no visiem dzīvokļu īpašumiem, tiek ievēlēts kopsapulces vadītājs un protokolētājs. Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu lemjošā daļa ir ļoti būtiska, jo neatkarīgi no tā, kas tiek norādīts teksta daļā, pati svarīgākā ir lemjošā daļa un balsojums par to. Lēmuma lemjošajā daļā ir jānorāda konkrēti lēmumi.
Vienlaikus darām zināmu, ka dzīvokļu īpašnieki un Rīgas pašvaldības dzīvokļu īrnieki, kurus skārušas finansiālas grūtības, pēc palīdzības var vērsties arī Rīgas Sociālajā dienestā, informatīvais tālrunis: 67105048 un Rīgas domes Labklājības departamentā – bezmaksas informatīvais tālrunis 80005055.

 

#1753 Nikolajs 2016-11-07 14:47:09

Vēlētos painteresēties vai un kad Dārziņos tiks ievilkts centrālais ūdensvads un kanalizācija? Var taču to iedzīvotāju ērtībai pievilkt no Salaspils, pie tam attīrīšanas iekārtas atrodas pavisam blakus.

Pirmkārt, iespējamās šī mikrorajona pieslēgšanas centralizētajai ūdensapgādei izmaksas ir ļoti augstas, aptuveni 36 – 42 miljoni eiro. Otra problēma – Dārziņos ir ļoti šauras ielu sarkanās līnijas, līdz ar to jebkādu komunikāciju izbūve tajās būtībā ir neiespējama, nepārkāpjot spēkā esošos Latvijas būvnormatīvus. Turklāt nav sakārtots īpašumtiesību jautājums, dažviet šīs sarkanās līnijas šķērso privātās zemes vai pat namīpašumu daļu, tātad komunikāciju izbūvei nāktos veikt atsavināšanas procedūru, kas vēl vairāk sadārdzinātu šo procesu. Rīgas Austrumu izpilddirekcijas savulaik veiktā pētījuma rezultātā secināts, ka Dārziņu iedzīvotājiem tomēr vajadzētu orientēties uz vietējo ūdensapgādi un kanalizāciju.

 

#1752 Helēna 2016-11-07 13:55:19

Dzīvoju ar ģimeni Rīgā, Daugavpils ielā 52, pašvaldības dzīvoklī. No 01.07.2016. namu pārvalde rēķinā iekļauj pozīciju “Uzkrājumi nākamo periodu remontdarbiem”, kas sastāda 42.67 eiro jeb 1,69670 eur par kvadrātmetru. Mana ģimene stāv rindā uz dzīvokli, kādēļ man būtu jāmaksā par uzkrājumu nākotnē veicamajiem remontdarbiem un kāpēc no mūsu mājā dzīvojošajiem dzīvokļu īpašniekiem šajā pozīcijā tiek iekasēts mazāk – 1.00000 eur par kvadrātmetru. Uz kāda likuma pamata šāda maksa tiek iekasēta?

Dzīvojamās mājas 52, Rīgā (turpmāk – Dzīvojamā māja) tehniskais stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs. Tādējādi, sākot no 01.01.2016., tika paaugstināta Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas maksas daļa, ko veido finanšu līdzekļu uzkrājums plānotajiem remonta darbiem (1,00 EUR/m2 mēnesī) mājas tehniskā stāvokļa uzlabošanai.
Savukārt, kas attiecas uz Rīgas pašvaldības īres dzīvokļu īrniekiem, tad saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.1 panta pirmo daļu pašvaldībām piederošo dzīvojamo telpu īres maksu nosaka attiecīgās pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija pašvaldības domes noteiktajā kārtībā. Saskaņā ar Rīgas domes 29.03.2011. lēmuma Nr.2850 „Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtību” 1.1.apakšpunktu Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksa pielīdzināta dzīvojamās mājas pārvaldnieka noteiktajai Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas maksai attiecīgajam kalendārajam gadam.
Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” ceturtās nodaļas 11.pants nosaka dzīvokļa īrnieka pienākumu veikt maksājumus par dzīvojamās telpas īri, dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, kā arī norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem atbilstoši īres līguma nosacījumiem. Dzīvojamo telpu īrnieku pienākums ir norēķināties par dzīvojamās telpas īri un par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamo telpu lietošanu.
Ievērojot likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 13.pantu, proti, ja dzīvojamās telpas īres līgumā ir paredzēta iespēja līguma darbības laikā paaugstināt dzīvojamās telpas īres maksu, izīrētājs vismaz sešus mēnešus iepriekš rakstveidā brīdina īrnieku par tās paaugstināšanu, ja vien īres līgumā nav noteikts citādi. SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (turpmāk – RNP) 12.01.2016. nosūtīja Dzīvojamās mājas Rīgas pašvaldības dzīvokļu īrniekiem paziņojumus par īres maksas paaugstināšanu, sākot no 01.07.2016.
Ņemot vērā, ka RNP ir pienākums plānot dzīvojamo māju pārvaldīšanas maksas aprēķinus kalendārajam gadam, Rīgas pašvaldības dzīvokļu īrniekiem, gluži tāpat kā privatizētu dzīvokļu īpašniekiem, ir pienākums norēķināties par Dzīvojamās mājas pārvaldīšanu (apsaimniekošanu). Rīgas pašvaldības dzīvokļu īrniekiem īres maksa pielīdzināma dzīvojamās mājas pārvaldīšanas maksai, tādēļ gan privatizētu dzīvokļu īpašniekiem Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas maksas aprēķins, gan Rīgas pašvaldības dzīvokļu īrniekiem īres maksas aprēķins uz dzīvokļa dzīvojamās platības kvadrātmetru kalendārajā gadā nedrīkst būt atšķirīgs. Tādējādi laika periodā no 01.07.2016. līdz 31.12.2016. Rīgas pašvaldības īres dzīvokļu īrnieki segs Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas maksas starpību, kas būs izveidojusies, privatizēto dzīvokļu īpašniekiem maksājot paaugstinātu pārvaldīšanas maksu, sākot no 01.01.2016. līdz 01.07.2016.
Papildus darām zināmu, ka neviens normatīvais akts neatbrīvo Rīgas pašvaldības īres dzīvokļu īrniekus, t.sk. īrniekus, kuri iekļauti rindā uz citu dzīvojamo platību, no maksājumiem par Dzīvojamās mājas pārvaldīšanu (īres maksājumiem) un saņemtajiem pakalpojumiem. Pasliktinoties dzīvojamās mājas tehniskajam stāvoklim, neizbeidzas spēkā esošie īres līgumi un pašvaldības dzīvokļu īrnieku īres tiesiskās attiecības.

 

#1751 Vita 2016-11-07 11:47:57

Vai maznodrošinātajiem ir jāmaksā soda naudu (līgumsods) apmaksājot parādu par dzīvokļa īres maksu ?

Personām, kuras Rīgas Sociālais dienests atzinis par maznodrošinātām vai trūcīgām, iesniedzot SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (turpmāk – RNP) izziņu par attiecīgo sociālo statusu, netiek veikts soda naudas maksājumu (līgumsods, nokavējuma procenti, likumiskie procenti) aprēķins par nesavlaicīgi vai nepilnā apmērā veiktiem maksājumiem, kas saistīti ar pārvaldīšanas/īres un saņemto pakalpojumu rēķiniem. Šādu kārtību RNP piemēro tikai tajā laika posmā, kurā spēkā ir maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss. Norādām, ka gadījumos, kad soda nauda jau ir uzkrājusies pirms izziņas par maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusa iesniegšanu, soda naudas maksājumu aprēķins tiek apturēts, nevis tiek dzēsta pati soda nauda. Šajā laika posmā maznodrošinātā vai trūcīgā persona var noslēgt ar RNP izlīgumu par pakāpenisku parāda samaksu ar īpaši izdevīgiem nosacījumiem.
Dzīvokļu īpašniekiem/Rīgas pašvaldības īres dzīvokļu īrniekiem izbeidzoties maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusam, RNP ir jāpiemēro vienlīdzīgas attieksmes princips – jebkuram dzīvokļa īpašniekam/ Rīgas pašvaldības īres dzīvokļa īrniekam, kuram izveidojies parāds par neapmaksātiem vai novēloti veiktiem maksājumiem par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu/īri un saņemtajiem pakalpojumiem piemērojams soda naudas aprēķins (līgumsods, nokavējuma procenti, likumiskie procenti).
Papildus vēršam uzmanību, ka neviens normatīvais akts neuzliek RNP par pienākumu atbrīvot maznodrošinātas vai trūcīgas personas no pakalpojumu rēķinu apmaksas, t.sk. kavējuma naudas aprēķina piemērošanas. Iepriekš minētās priekšrocības RNP piemēro maznodrošinātām un trūcīgām personām aiz brīvas gribas, tādā veidā sniedzot atbalstu personām, kuras noteiktā periodā attiecībā pret pārējiem RNP klientiem ir sociāli neaizsargātākas.
Vienlaikus, norādām, ka saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 36.1 panta pirmo daļu, pašvaldība sniedz palīdzību maznodrošinātam īrniekam, kas šā likuma 28.2 panta pirmajā daļā, 28.3 panta pirmajā daļā un 28.4 panta otrajā daļā (t.i. par parādu, sakarā ar dzīvojamās mās nojaukšanu vai kapitālo remontu) paredzētajos gadījumos tiek izlikts no dzīvojamās telpas:
– ja viņš sasniedzis pensijas vecumu vai ir darbnespējīgs invaliditātes dēļ:
– ja ar viņu kopā dzīvo un viņa apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša persona vai maznodrošināta pensijas vecumu sasniegusi persona vai arī maznodrošināta persona, kura ir darbnespējīga invaliditātes dēļ.
Ņemot vērā minēto, ja personai nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumā, iesniegumu par reģistrāciju palīdzības saņemšanai var iesniegt Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Tiesiskā nodrošinājuma pārvaldes Juridisko konsultāciju nodaļā Brīvības ielā 49/53, Rīgā, 501. vai 503.kabinetā. Apmeklētāju pieņemšanas laiki: pirmdienās no 8.30 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 8.30 līdz 17.00, piektdienās no 8.00 līdz 16.00.
Vēršam uzmanību, ka palīdzība tiek sniegta maznodrošinātām personām, tādēļ vienlaicīgi ar iesnieguma iesniegšanu nepieciešama spēkā esoša, Rīgas sociālajā dienestā ienākumu deklarācija par materiālo stāvokli.

 

#1750 Jānis 2016-11-04 10:58:56

Labdien. Bieži iznāk iet garām Rīgas Valsts tehnikumam, kur pretī Nacionālajam teātrim atrodas tramvaja pietura. Nepārtraukti tur soliņus aizņem jaunieši, acīmredzami, tehnikuma audzēkņi, kuri smēķē pieturā, uzvedas izaicinoši , spļauj uz trotuāra un traucē pārvietoties gājējiem, jo stāv vienkopus palilos bariņos. Uz aizrādījumiem nereaģē. Vai tiešām pašvaldības policija nevarētu veikt biežākus reidus uz šo vietu, jo pieturā parasti ir ļoti daudz cilvēku, un šāda jauniešu rīcība ir pretrunā ar vairākiem likumiem, tai skaitā – smēķēšanas aizliegumu sab.transporta pieturvietās. Arī tehnikuma vadībai būtu jāpievērš uzmanība, ko dara viņu audzēkņi burtiski 10 metrus aiz tehnikuma sienām. Lūdzu, pievērsiet uzmanību šai problēmai!
Rīgas pašvaldības policijas darbinieki patrulējot, pievērš uzmanību, tai skaitā, arī sabiedriskā transporta pieturvietās esošiem cilvēkiem. Saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem, aizliegts smēķēt sabiedriskā transporta pieturvietu nojumēs, bērnu un grūtnieču klātbūtnē, tuvāk par 10 metriem no ieejām ēkās vai būvēs (arī uz ārējām kāpnēm un lieveņiem), kur izvietotas valsts pārvaldes iestādes un kapitālsabiedrības, kurās vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu (akciju) pieder publiskai personai. ka arī, jebkurā citā publiskā vietā citas personas klātbūtnē, ja šī persona pret to iebilst.
Konkrētajā adresē RPP Centra pārvaldes darbinieki gada laikā fiksējuši 20 dažāda rakstura administratīvos pārkāpumus, tai skaitā – 15 notikumi, kas saistīti ar sabiedriskās kārtības traucēšanu. Par smēķēšanu citas personas klātbūtnē, kad šī persona pret to iebilst, pie atbildības tika saukta 1 persona.
Jūsu jautājumā norādītā adrese atrodas RPP Centra pārvaldes apkalpojamā teritorijā un tās patruļu patrulēšanas maršrutā. Lūdzu turpmāk, katrā gadījumā, kad Jums ir iebildumi pret personu, kura smēķē Jūsu klātbūtnē, lūdzu ziņot vai RPP Centra pārvaldes dežūrdaļai pa tālruņiem 67181204, 67181205 vai Operatīvās vadības biroja dežurantam pa tālruni 110. Tikai ar Jūsu atbalstu var pierādīt redzēto pārkāpumu.

 

#1749 Diāna 2016-11-03 13:46:36
Sveiki! Jau 20 gadu garumā netiek sakārtota autobusa pietura “Lidoņu iela” virzienā uz Bolderāju. Viss ir vienā peļķēs un dubļos. Apavi ir sabojāti. Nav iespējams, izkāpjot no pieturas, šķērsot Daugavgrīvas ielu, jo neviena mašīna gājējus pāri nelaiž. Nav ne gājēju pārejas, ne luksofora. Lūdzu palīdziet sakārtot šo pieturu un ielu. Jau 20 gadus ir tikai tukši solījumi….
Pieturvietas uz Daugavgrīvas ielas ir ar platformām – piekļūšana pie tām ir problemātiska, tādēļ, lai to risinātu, Rīgas domes Satiksmes departaments ir izstrādājis projektu par neregulējamas gājēju pārejas ar speciālo apgaismojumu ierīkošanu Daugavgrīvas ielā pie pieturvietas “Lidoņu iela”. Gājēju pāreju plānots ierīkot nākamajā būvdarbu sezonā.

#1748 Anna 2016-11-02 22:55:28 arhivēt
Labdien! Jautājums par Rīgas Domes Sporta un izglītības departamenta pakļautībā esošo Rīgas 95. vidusskolas peldbaseinu (Ziepniekkalna peldbaseins). Baseins ir ļoti labs, tīrs un ar brīnišķīgām trenerēm, bet apkalpojošā personāla dēļ šeit atgriezties negribas, vai tiešām mums savus bērnus jāsūta peldēt uz vietu, kur ar viņiem nemāk runāt valsts valodā un pat elementāras pieklājības frāzes ir svešas? Vai tiešām vietā, kas tiek uzturēta par nodokļu maksātāju naudu un vietā priekš bērniem un iedzīvotāju veselības uzlabošanai, personāla apkalpošanas kvalitātei jābūt zem katras kritikas, kā no iepriekšējā gadsimta, padomju laika? Arī personāla daudzums, lai tiktu pie savas ģērbtuves atslēdziņas, ir pārsteidzošs, tieši 5 cilvēki. Salīdzinājumam Ķīpsalas peldbaseinā, šīs pašas darbības veic divi cilvēki. Vai tā nav nodokļu maksātāju līdzekļu izšķērdēšana? Paldies

Jautājumā aprakstītā situācija par valsts valodas lietošanu darbā un elementārām pieklājības frāzēm saziņā tika pārrunāta ar skolas direktoru. Šoruden skolā pārbaudi ir veikusi Valsts valodas inspekcija un pārkāpumi nav konstatēti, tātad jautājums ir par darbinieku vēlēšanos lietot valsts valodu. Skolas direktors ir apņēmies no savas puses veikt pārrunas ar darbiniekiem, lai turpmāk šādi starpgadījumi neatkārtotos.
Jautājumā par apkalpojošo personālu (3 administratori un 2 garderobisti, kuri izsniedz ģērbtuves atslēdziņas), paskaidrojam, ka tikai 1 administrators un 1 garderobists tiek finansēts no pašvaldības finansējuma, pārējie- no skolas maksas pakalpojumiem, līdz ar to nav pamata runāt par pašvaldības līdzekļu izšķērdēšanu. Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta speciālisti veiks pārbaudi, lai detalizētāk iepazītos ar radušos situāciju.

 

#1747 Satraukta mamma no Spulgas ielas 2016-11-02 22:34:30
Labdien! Vēlētos zināt vai ir paredzēta Spulgas ielas (Ziepniekkalnā) asfaltēšana un, attiecīgi, pietiekams skaits “guļošo policistu” izvietošana. Šobrīd pie esošajiem laikapstākļiem pārvietoties ar kājām nav iespējams, jo nav gājēju celiņa un mazajam bērnam uz tuvu esošo skolu būtu jāiet pa brauktuvi, lieki piebilst, ka no rītiem Spulgas ielā satiksmes intensitāte ir ļoti liela, jo autovadītāji cenšas apbraukt sastrēgumus Vienības gatvē un Valdeķu ielā, un atļautais 20 km/ h ātrums netiek ievērots. Spulgas ielas neasfaltētā posma galā ir Ziepniekkalna poliklīnika, bērnudārzs un iedzīvotājiem ir jācīnās veselības problēmām ko rada putekļi no grants ceļa. Vai tas nav pietiekams iemesls labot šo situāciju? Vai iespējams ierīkot gājēju celiņu, lai bērns varētu patstāvīgi un droši pārvietoties uz un no skolas? Paldies
No satiksmes organizācijas viedokļa šī teritorija ir dzīvojamā zona, kas apzīmēta ar attiecīgu zīmi. Atļautais braukšanas ātrums 20 km/h un gājēji drīkst pārvietoties pa brauktuvi. Tam teorētiski būtu jābūt pietiekamam, lai gājēji varētu droši pārvietoties pa šo ielu. Ar satiksmes organizācijas līdzekļiem citu risinājumu jautājumā minētajai situācijai nav.
Ielas pārbūve tuvākajā laikā plānota netiek, savukārt uzturētāji veic ielas uzturēšanas darbus, vismaz divas reizes gadā veicot ielas planēšanu.

0 Komentāri
Inline Feedbacks
View all comments

Aktualitātes