Par aktuālo Rīgā (15.12.)

Par aktuālo Rīgā (15.12.)

16.12.2016
Uzdod savu jautājumu šeit

#1768 Daina 2016-11-22 11:42:35

Gribētu uzzināt kad tiks veikts Rīgas 45. vidusskolas remonts?

Šogad Rīgas 45.vidusskolā, Ropažu ielā 34 tika veikti teritorijas labiekārtošanas darbi – tika izbūvēts futbola laukums ar mākslīgo segumu esošā stadiona vietā.

Līdz šim ir veikti logu nomaiņas un aktu zāles atjaunošanas darbi iestādē.

Skolā iekštelpas ir morāli novecojušas (būtu nepieciešama  grīdas seguma nomaiņa gaiteņos, apgaismojuma izveide teritorijā un sporta zāles renovācija), taču iestāde kopumā ir apmierinošā tehniskā stāvoklī.

Atbilstoši budžeta iespējām tiks turpināta iestādes atjaunošana turpmākajos gados. Nākamā gada budžeta projektā iekļauta ugunsaizsardzības sistēmas izbūve iestādē.

 

#1767 Jadviga Kalnińa 2016-11-17 18:32:27

Kāpēc, Staro Rīga ietvaros, šobrīd Hāpsalas Iela Sarkandaugavā slīkst tumsā un nedeg neviena laterna!???! Kauns Rīgas Domei svētkos!!!!
17. novembra vakarā Sarkandaugavā tika konstatēts, ka atslēgušās apgaismes elektrotīklu aizsargierīces, kas nodrošina apgaismojumu ne tikai Hāpsalas ielā, bet veselā daļā Sarkandaugavas. Tīkla darbība tajā vakarā tika atjaunota. Taču 19. novembrī atkal jau tika konstatēts bojājums attiecīgajā rajonā. Remontbrigādes uzsāka darbus nākamās nedēļas sākumā un līdz nedēļas beigām tos pabeidza.

Jāatzīmē, ka mitro laika apstākļu dēļ, līnijās, kurās ir liels vecu kabeļu īpatsvars, ir konstatēts kabeļu bojājumu pieaugums. RPA “Rīgas gaisma” novērš šos bojājumus pēc iespējas īsākā laikā, ievērojot ielas prioritāti, ko nosaka ielas kategorija un noslogojums.

 

#1766 Aksels Švarcs 2016-11-17 09:49:22

Labuvakar! Jautājums vienkāršs – kad tiks savests kārtībā iekšpagalms Mērsraga ielā 13.? Šeit gadu gadiem nekas nav darīts. Bedres ir tik lielas, ka pat asfalts ir pazudis. Nav apgaismojuma, nevienas pašas laternas. Kritieni un klupieni ir ikdiena. Nemaz nerunājot par to cik grūti šeit ir pārvietoties veciem cilvēkiem un redzes invalīdiem (jo arī šeit tādi dzīvo!). Un pa radio reklamētā mājas lapa nekam neder, jo tur nav info par iekšpagalmu remontiem!!!
SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” (turpmāk – RNP) nodrošina apgaismojumu pie tās pārvaldīšanā esošajām dzīvojamajām mājām. RNP var nodrošināt papildus apgaismojuma izveidi jebkurai tās pārvaldīšanā esošai mājai – izbūvējot ielas apgaismojumu, kam elektroenerģijas padeve tiktu nodrošināta no attiecīgās dzīvojamās mājas koplietošanas elektroenerģijas pieslēguma (izmaksas par papildus apgaismojuma ierīkošanu, kā arī turpmāk izdevumi par elektroenerģijas patēriņu ielu apgaismošanai būtu jāsedz attiecīgās dzīvojamās mājas iedzīvotājiem).

Jautājumā par pagalmu labiekārtošanu, t.sk. gājēju ietvju izbūvi, darām zināmu, ka RNP var veikt nepieciešamos pasākumus arī pagalmu labiekārtošanai. Iesākumā gan jāvērtē zemes īpašuma tiesības.

Informējam, ka par pašvaldības līdzekļiem tiek laboti pašvaldības valdījumā esoši  ceļi tam atvēlēto finanšu līdzekļu robežās. Primāri – koplietošanas piebraucamie ceļi,  kas ir caurbraucami  un kam ir zemesgrāmatā  reģistrēts  servitūta statuss, ņemot vērā to tehnisko stāvokli.

Saskaņā ar RNP rīcībā esošo informāciju dzīvojamā māja Mērsraga ielā 13, Rīgā, atrodas uz dzīvokļu īpašniekiem piederoša zemes gabala. Šajā gadījumā, lai pieņemtu lēmumu par pagalma labiekārtošanu, t.sk. gājēju ietves un apgaismojuma izbūvi kopīpašumā, nepieciešams visu dzīvokļu īpašumu īpašnieku pozitīvs balsojums (papildus jālemj par darbu veikšanu, norādot arī remonta darbu izpildei nepieciešamā finansējuma avotu, kā arī savstarpēji jāvienojas par turpmāko norēķinu kārtību par elektroenerģijas patēriņa izmaksām ielas apgaismojumam).

Ja dzīvojamās mājas Mērsraga ielā 13, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku kopība pieņems lēmumu par pagalma labiekārtošanas darbiem, kā arī šo darbu veikšanai nodrošinās finanšu līdzekļus, RNP veiks nepieciešamos pasākumus atbilstoši kopības lēmumam.

Piebilstam, ka dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumi noformējami rakstveidā, un iesniedzami jebkurā RNP Klientu apkalpošanas centrā.

Informācija par plānotajiem starpkvartālu piebraucamo ceļu remontiem ir pieejama Rīgas domes informatīvajā portālā – https://www.riga.lv/lv/news/kadus-pagalmus-remontes-2017-gada?9913

 

#1765 Mārtiņš 2016-11-14 19:53:05

Labdien, kad sāksies 1.posma būvdarbi projekta “Rīgas Ziemeļu transporta koridors” un kad tie tiks pabeigti?

Ziemeļu koridora projekts šobrīd iekļauts ilgtermiņa perspektīvas īstenošanas projektu starpā, līdz ar to precīzu būvdarbu uzsākšanas datumu uz doto brīdi nav iespējams paziņot. Ir izstrādāts Ziemeļu koridora būvprojekts, kas kalpos kā pamats tālākai būvniecības ieceres realizācijai. Projekta tālākā realizācija tiks izvērtēta, ņemot vērā Rīgas domes finanšu kapacitāti, ņemot vērā būtisko finanšu ieguldījumu, kas nepieciešams šāda projekta īstenošanai.

 

#1764 Ēriks Kārkliņš 2016-11-14 15:00:04

Labdien, Vai nebūtu iespējams labiekārtot Rumbulas ielas 7, Rīgā nama iepkšpagalmu, kā bērnu laukumu. Samērā liela apzaļumota iekšpagalma teritorija, kuru varētu labiekārtot kā bērnu laukumu, bērnu daudz, bet apkārtnē īsti nav kur spēlēties! Paldies

Dzīvojamās mājas Rumbulas ielas 7 iekšpagalmā atrodas ēku būvniecības laikā izveidotais nelielais bērnu rotaļu laukums. Bērnu rotaļu laukuma aprīkojums un pārklājums neatbilst pašreiz pastāvošo standartu LVS NE 1176 „Spēļu laukumu aprīkojums un pārklājums”, LVS NE 1177 „Triecienus slāpējošā spēļu laukuma virsmas. Kritiskā krišanas augstuma noteikšana” prasībām.

Saskaņā ar nekustamā īpašuma datu bāzē NEKIP esošo informāciju, zemes gabals ar kadastra Nr.0 100 118 0063, pēc adreses Rumbulas ielā 7, pieder dažādām fiziskām un juridiskām personām, tai skaitā ir attiecīgās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopīpašums, jo tika privatizēts kopā ar dzīvokļu īpašumiem kā to domājamā daļa. Rīgas domes 28.04.2015. saistošie noteikumi Nr. 146  “ Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” nosaka, ka pašvaldība nodrošina pašvaldības valdījumā, publiskā lietošanā esošo pagalmu un piebraucamo ceļu labiekārtošanu un remontu.

Nama Rumbulas ielā 7 apsaimniekotājs – SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”. Kā izriet no Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma, dzīvojamā  māja ir dzīvojamā māja un zeme, uz kuras tā atrodas, ja zeme kopā ar dzīvojamo māju veido vienotu nekustamo īpašumu vai arī dzīvojamā māja un piesaistītais zemesgabals.  Ņemot vērā Dzīvokļa īpašuma likuma 12.pantu, galvenā lēmējinstitūcija ir dzīvokļu īpašnieku kopība, kura ir uzskatāma  par attiecīgas dzīvojamās mājas pārvaldes institūciju, kuras sastāvā ir visi attiecīgās dzīvojamās mājas īpašnieki. Tikai dzīvojamo māju kopīpašnieki ir tiesīgi lemt par savas dzīvojamās mājas piesaistītās teritorijas izmantošanu un labiekārtošanu. lai labiekārtotu pagalmus pie dzīvojamajām mājām, vispirms jāvērtē zemes īpašuma tiesības. Šajā gadījumā dzīvojamā māja Rumbulas ielā 7, Rīgā, atrodas uz privātīpašniekam piederoša zemes gabala 3614,00 m2 platībā, par ko noslēgts zemes nomas līgums, un dzīvokļu īpašniekiem tiek izrakstīti zemes nomas rēķini par nomājamo platību – 3550,00 m2. Pagalma labiekārtošana iespējama, ja dzīvokļu īpašnieku kopība pieņem atbilstīgu lēmumu un sedz visus labiekārtošanas darbu izdevumus. Labiekārtošanas un pārbūves darbi ir jāsaskaņo ar zemes gabala īpašnieku.

Ja dzīvojamās mājas Rumbulas ielā 7, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku kopība pieņems lēmumu par pagalma labiekārtošanas darbiem, kā arī šo darbu veikšanai nodrošinās finanšu līdzekļus, SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” veiks nepieciešamos pasākumus atbilstoši kopības lēmumam.

Piebilstam, ka dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumi noformējami rakstveidā, un iesniedzami jebkurā SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” Klientu apkalpošanas centrā.

 

#1763 Māris  2016-11-10 18:18:53

Kādēļ nevarētu jauno Skanstes tramvaja līniju pievienot 11.maršrutam, nebraucot caur kapiem?

Vēlamies uzsvērt, ka plānotā tramvaja līnija ies nevis caur Lielajiem kapiem, bet pa jau esošu ielu, kas ir Senču iela. Tāpat netiks skarts neviens apbedījums.

Protams, tehniski pastāv iespēja tramvaja infrastruktūru būvēt, Sporta – Skanstes – Zirņu ielā, savienojot to ar 11.tramvaja maršruta infrastruktūru.  Tomēr no šāda savienojuma ieguvēji būtu tikai Mežaparka iedzīvotāji, kuri varētu izvēlēties divus dažādus ceļus, kā nokļūt centrā un neliels uzlabojums būtu Skanstes apkaimes nodrošināšanā ar sabiedrisko transportu, jo parādītos vēl viens maršruts (papildus 24.autobusam) uz centru. Diemžēl šādi sasniedzamie projekta rezultāti neatbilstu Rīgas stratēģiskajiem attīstības plāniem. Ir būtiski realizēt projektu plānotajā apjomā, izbūvējot tramvaja infrastruktūru no K.Barona / Pērnavas ielas krustojuma līdz Pētersalas ielas/Ganībju dambja krustojumam, kas nākotnē dos iespēju dažādām tramvaju maršruta tīkla attīstības iecerēm. Tomēr tās būs neiespējami realizēt, neizbūvējot tramvaja infrastruktūru posmā no K.Barona ielas līdz Miera ielai:

1)     Nebūs iespējas Rīgā ieviest pirmo apļveida maršrutu, kas nodrošinātu ērtu un regulāru satiksmi starp pilsētas vēsturisko centru un jauno darījumu centru Skanstē, kas aizvien paplašina savas funkcijas. Plānots, ka to papildinās arī Konferenču centrs, Laikmetīgās mākslas muzejs, koncertzāle un citi sabiedriskas nozīmes objekti, un būs nepieciešams nodrošināt regulāru satiksmi un pilsētas sasniedzamību.

2)     Nebūs iespējams radīt esošajiem 6.tramvaja maršruta un attiecīgi arī 5., 9. tramvaja maršruta lietotājiem iespēju, nebraucot caur pilsētas centru nokļūt citos galamērķos. Jau šobrīd dati uzrāda, ka vienas darba dienas maksimuma stundās šāds savienojums ir nepieciešams vairāk kā 800 pasažieriem.

3)     Nebūs iespējams attīstīt tramvaju maršrutus ne Purvciema, ne Pļavnieku, ne Dreiļiņu virzienos, jo visi šie virzieni “iestrēgtu” K.Barona ielā, bet šī sliežu ceļa noslogojums jau šobrīd ir tuvu maksimālajam – maksimuma stundās vienā virzienā pa šo sliežu ceļu plānveidā pārvietojas 20 vienības. Šāds vienību skaits robežojas ar sliežu ceļa maksimālo kapacitāti un nav iespējams organizēt papildus lielus maršrutus pa K.Barona ielu, kas apstādina kopējo attīstību. Skanstes sliežu izbūves gadījumā, šo plūsmu ir iespējams dalīt un tādejādi atslogot K.Barona ielu, lai dotu vietu arī jauniem virzieniem.

4)     Nebūs iespējams risināt jau šobrīd aktuālo problēmu par K.Barona ielas pudeles kakla efektu, kad tehnisku vai ceļu satiksmes negadījumu dēļ K.Barona ielā pilnībā apstājas gan Juglas, gan Mežaparka apkalpošana ar sabiedrisko transportu. Izbūvējot jauno posmu, K.Barona ielu būs iespējams apbraukt pilnībā vai pa posmiem.

 

#1762 Uldis 2016-11-10 13:43:40

Sveiki,1)vai nav iespējams uzstādīt kādas pieturas pretī Origo, kur ir sabiedriskā transporta pietura lai brauktu uz Pārdaugavu. Laikam sanāk Raiņa bulvāra galā. 2) vēlējos uzzināt kāpēc Kr.Barona ielā no Tallinas līdz Artilērijas ielai abās pusēs ir noņemtas stāvvietas. Saprotu kā vienā pusē stādīs laikam puķes, bet kāpēc otrā pusē? Paldies cilvēkiem kas pārtaisīja krustojumu pie dzemdību nama, tagad satiksme daudz raitāka.

RP SIA “Rīgas satiksme” sākotnēji bija paredzējusi izvietot nojumi sabiedriskā transporta pieturvietā “Stacijas laukums” (pretī Origo), tomēr tas tehniski nav iespējams izvietoto apakšzemes inženierkomunikāciju dēļ – vietā, kur atbilstoši būvnormatīviem būtu iespējams uzstādīt nojumi, atrodas SIA “Rīgas ūdens” maģistrālais ūdensvads.

Kr.Barona ielas posmā starp Artilērijas un Tallinas ielām, ir izveidota rekomendējošā velojosla. Ietves platums šajā vietā nav pietiekams, lai, novietojot automašīnas, gājējiem tiktu nodrošināts 1.5 metri brīvas ietves un sakaņā ar Latvijas valsts standartu LVS 190-9 “Velosatiksme” 0.75m paredzētu kā drošības joslu starp stāvošo transportlīdzekli un brauktuvi.

 

0 Komentāri
Inline Feedbacks
View all comments

Aktualitātes