Par aktuālo Rīga (05.01.)

Par aktuālo Rīga (05.01.)

06.01.2017
Uzdod savu jautājumu šeit

#1784 Rita 2016-12-12 09:41:37 

Gribētu uzzināt, kāpēc netiek savākti atkritumi (regulāri) Purvciemā pieturā Ilūkstes (centrā virzienā)? Kad šī situācija beigsies? Paldies par atbildi un situācijas uzlabošanu. 

Pieturvietas tika apsekotas, un atkritumi teritorijā netika konstatēti. Diemžēl, jāatzīst, ka tuvējo māju iedzīvotāji bieži nes atkritumus no savām mājām un atstāj tos pie atkritumu urnām, kas paredzētas sīkajiem atkritumiem. Tā kā pieturvieta tiek tīrīta vienreiz dienā no rīta, var gadīties, kā atkritumi tur nostāv veselu diennakti. Ja Jūs redzat, ka pieturvietā ir atkritumi, aicinām zvanīt  uz Rīgas domes Satiksmes departamenta operatīvo tālruni 80003600.

#1783 Juris 2016-12-09 16:06:21 

Mans dēls mācās 6.klasē Rīnūžu vidusskolā, Vecmīlgrāvī. Kā zināms pusdienas skolniekiem pie mums ir bezmaksas, tikai skolnieki tādu ēdienu kāds tiek pasniegts vispār neēd un simtiem porciju vienkārši tiek izmestas. Vai nu ir jāpasniedz skolniekiem kvalitatīvs ēdiens, lai bērni to arī ēstu vai vienkārši atteikties no šīm brīvpusdienām, jo ir bezjēdzīgi tās paturēt ķeksīša pēc. Lūdzu ieviesiet kārtību šai jautājumā! Lai bērni ēstu kārtīgas pusdienas, nevis uzkodas, kas nopērkamas kioskā turpat skolā. Dēls stāsta, ka porcijas pat aukstas tiek pasniegtas, bet tas, kas nopērkams par naudu tiek gan uzsildīts, gan ir patiešām garšīgs. Vai tiešām skolas ēdiens apzināti tiek gatavots negaršīgs, lai skolēni pirktu to ko var iegādāties par naudu? Esmu pārliecināts, ka tā ir problēma daudzās skolās… 

Visās izglītības iestādēs (kur mācās izglītojamie līdz 18 gadiem) tiek gatavots un pasniegts ēdiens saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiemNr. 172 ,,Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”, kas nosaka:

  • pusdienu kompleksa vai maltīšu kompleksa (piemēram, brokastis, pusdienas launags) uzturvērtību un enerģētisko vērtību atbilstoši izglītojamo vecumam, kas ietekmē arī porciju lielumus;

  • ēdienu dažādību nedēļas ietvaros.

Līdz ar to kompleksā ēdienkarte nodrošina līdzsvarotu un daudzveidīgu uzturu. Izvēles ēdienkartes ēdieni (piemēram, karbonādes) parasti ir nemainīgi – ēdot tikai to, kas garšo (vienu un to pašu regulāri) izglītojamais var pārlieku daudz lietot viena veida produktus (piemēram, gaļu) iztrūkstot cita veida produktiem (piemēram, dārzeņiem). Ja skolēns izmanto izvēles ēdienkartes piedāvājumu, tad viņam būtu jābūt zināšanām par veselīga uztura principiem – kā pašam veidot savu ēdienkarti (ko izvēlēties, cik lielas porcijas).

5.-9. klases izglītojamo ēdināšana par pašvaldības līdzekļiem ir uzsākta tikai ar 2016. gada 1. septembri, tāpēc daudzās skolās vēl ir vairāki organizatoriski jautājumi, kas jārisina, piemēram, kādos starpbrīžos ēst, kādus ēdienus piedāvāt, kā izsniegt pusdienas, lai tās būtu karstas u.c.

Izglītojamiem, izglītojamo vecākiem, skolas vadībai ir tiesības izteikt priekšlikumus ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem – šādas iniciatīvas rezultātā vairākās skolās ir mainīti gan pusdienu starpbrīži, gan ēdienu izsniegšanas veids, gan kompleksās ēdienkartes ēdieni – aizvietojot tos ēdienus, ko izglītojamie ne īpaši ir iecienījuši ar tādiem, kas apmierina lielāko daļu skolēnu.

Arī Rīgas Rīnūžu vidusskolā ir notikušas vairākas sapulces gan ar izglītojamiem, gan viņu vecākiem, un nav saņemti nekādi komentāri, aizrādījumi par ēdināšanas organizāciju, kvalitāti. Pēc skolas direktora domām, ēdiens skolā ir garšīgs, kā arī tas tiek pasniegts karsts.

#1782 Edmunds 2016-12-07 13:56:07 

Bērzpils iela starp Raiskuma un Lizuma ielām vairāk atgādina teritoriju ar ierakumiem, nevis ceļu. Kadastra datos uzrādīta kā pašvaldībai piederoša iela, bet pilsēta neko nedara, lai sakārtotu brauktuvi un izvietotu nepieciešamās ceļazīmes (piemēram, izbraucot uz Lizuma ielu būtu jābūt ceļazīmei “dodiet ceļu”, bet tādas nav). Vai ir paredzēti kādi uzlabojumi?Otrs jautājums par turpat blakus esošo dzelzceļmalu – teritorija piedrazota, krūmiem aizaugusi, nekopta. Vai pašvaldība pietiekami iespaido Latvijas dzelzceļu tā, lai tas uzturētu kārtībā savas teritorijas?

Ielās ar šķembu un grants segumu, ikdienas uzturēšanas darbu ietvaros, 2 reizes gadā tiek veikta planēšana un profilēšana ar jauna šķembu materiāla papildināšanu.

Lai būtiski uzlabotu Bērzpils ielas brauktuves tehnisko stāvokli, nepieciešams veikt pilnu ielas un tās inženierkomunikāciju pārbūvi Rīgas pilsētas būvvaldes noteiktā kārtībā, izstrādājot ielas pārbūves būvprojektu. Būvprojekta ietvaros nepieciešams paredzēt seguma pārbūvi, apgaismojuma un lietus ūdens novadīšanas sistēmas ierīkošanu, kā arī jāņem vērā citu inženierkomunikāciju turētāju prasības.

Saskaņā ar Rīgas domes noteikto kārtību ielu projektēšana un būvniecība tiek realizēta atbilstoši Rīgas domes Satiksmes departamenta investīciju plānam 2015.-2017.gadam. Informējam, ka minētajā dokumentā nav paredzēta Bērzpils ielas rekonstrukcija.

Ņemot vērā, ka uzsākto projektu apjoms pārsniedz budžeta iespējas, Rīgas domes Satiksmes departaments tuvāko gadu laikā neplāno veikt Bērzpils ielas projektēšanu un būvniecību.

Rīgas domes Satiksmes departaments veiks Bērzpils ielas planēšanu 2017.gada darbu sezonā, bet ne vēlāk kā līdz 20.maijam.

Ceļa zīme Nr.206 “Dodiet ceļu” Bērzpils ielā pirms Lizuma ielas tika uzstādīta 09.12.2016.

Šobrīd Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu un tiem piegulošo teritoriju uzturēšanas un kopšanas prasības noteiktas Rīgas domes 28.04.2015. saistošajos noteikumos Nr.146 „Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.146).

Tādējādi, saņemot informāciju par piesārņoto teritoriju Bērzpils ielā gar dzelzceļa malu posmā starp Raiskuma un Lizuma ielām, Inspekcija sazinājās ar minētās teritorijas apsaimniekotāju – VAS “Latvijas dzelzceļš” un brīdināja par administratīvo atbildību, kas paredzēta par Saistošajos noteikumos Nr.146 noteikto prasību neievērošanu.

Savukārt pāris dienas vēlāk apsekojot minēto teritoriju, Inspekcija konstatēja, ka atkritumi ir savākti un izvesti. Paskaidrojam, ka Saistošie noteikumi Nr.146 paredz nekustamā īpašuma teritorijā esošo krūmu un to zaru apzāģēšanu gar ietvēm un brauktuvēm tikai vietās, kur tiek traucēta gājēju un transporta pārvietošanās.

Tāpat informējam, ka Inspekcija vairākkārt (kā jebkuram nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, kas neievēro Saistošo noteikumu Nr.146 prasības) VAS “Latvijas dzelzceļš” par konstatētajiem administratīvajiem pārkāpumiem ir sastādījusi apskates protokolus.

 

#1781 ANNA GERLIŅA 2016-12-01 18:29:40 

VĒLOS NOSKAIDROT, VAI SĒTNIEKIEM NAV PIENĀKUMS PĒC TAM, KAD IETVES IR NOKAISĪTAS AR SĀLI UN SNIEGS IR PĀRVĒRTIES PAR PUTRU, TO NOTĪRĪT. UZNĀK SALS UN DUBĻI IR SASALUŠI UN TAS APGRŪTINA PĀRVIETOŠANOS. ANNA 

Atbilstoši Rīgas domes 2015.gada 28.aprīļa saistošo noteikumu Nr.146 “Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” 4.4.apakšpunktam atbildīgajai personai (minēta šo noteikumu 3.punktā, t.i. – nekustamā īpašuma īpašniekam vai faktiskajam valdītājam, būves īpašniekam, ja nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala un būves, kas pieder dažādām personām, un ja saskaņā ar zemes nomas līgumu nav noteikta cita kārtība, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldniekam, ja nekustamā īpašuma sastāvā ir daudzdzīvokļu māja) jānodrošina nekustamā īpašuma un tam piegulošajā teritorijā esošo gājēju ietvju, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, piebrauktuvju un piebraucamo ceļu attīrīšanu no sniega un ledus līdz ceļa segumam, pretslīdes materiāla kaisīšanu, kā arī publiskai lietošanai ierīkotu pagalma celiņu tīrīšanu un kaisīšanu katru dienu līdz plkst. 8.00 un, ja nepieciešams, visas dienas laikā, savukārt šo noteikumu 12.1.3. apakšpunkts nosaka, ka iepriekšminētās personas nodrošina sniega un ledus notīrīšanu no balkoniem, lodžijām, būvju jumtiem, lāsteku nolaušanu, lai nepieļautu sniega un ledus krišanu no jumtiem, dzegām, ūdens notekcaurulēm un balkoniem; situācijās, kad tiek apdraudēta gājēju un transportlīdzekļu drošība, nodrošināma bīstamo vietu norobežošana, steidzami veicot pasākumus sniega, ledus un lāsteku novākšanai no brauktuves, lietojot visus iespējamos drošības līdzekļus. Pasākumi sniega, ledus un lāsteku novākšanai no brauktuves jāveic līdz plkst. 7.00, ja sniega un ledus notīrīšana tiek veikta naktī (no plkst. 21.00 līdz plkst. 7.00), vai vienas stundas laikā, ja sniega un ledus notīrīšana tiek veikta dienā (no plkst. 7.00 līdz plkst. 21.00).

Jautājumā par sētnieku darba pienākumu izpildi darām zināmu, ka SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” (turpmāk – RNP) sētnieki veic dzīvojamo māju funkcionāli piesaistīto, piegulošo teritoriju kopšanu, kā arī koplietošanas telpu uzkopšanu. Katram sētniekam darba pienākumu veikšanai ir iedalītas konkrētas dzīvojamās mājas un tām piegulošās teritorijas.

Ziemā sētniekam jāveic iedalītās teritorijas ietvju un gājēju celiņu attīrīšana no sniega līdz segumam un pretslīdes materiālu kaisīšana līdz plkst. 8.00 no rīta, vai, ja nepieciešams, visas dienas garumā. RNP sētnieku darba pienākumu uzraudzību regulāri veic attiecīgo dzīvojamo māju namu pārziņi.

Jāpiebilst, ka darba tiesiskās attiecības (t.i. – attiecības starp darbinieku, t.sk., sētnieku, un darba devēju) regulē Latvijas Republikas Satversme, Latvijai saistošās starptautisko tiesību normas, Darba likums u.c. normatīvie akti. Piemēram, amata aprakstā noteikti sētnieka veicamie amata (darba) pienākumi, kā arī tiesības un atbildība par darba norisi un rezultātiem (t.sk. par nekvalitatīvi vai nepienācīgi notīrītām gājēju ietvēm).

Aicinām par nenotīrītām ietvēm ziņot Rīgas pašvaldības policijai, zvanot uz vienotu policijas tālruni 110 vai izmantojot Rīgas pašvaldības policijas mobilo aplikāciju, vai vērsties pie Rīgas domes Administratīvās inspekcijas amatpersonām.

#1780 Gunis 2016-12-01 11:33:35 

Katru rītu braucu uz darbu pa Čaka ielu un katru rītu vienā un tajā pašā vietā – gandrīz Čaka un Stabu ielas krustojumā ir sastrēgums, jo pie Čaka ielas 55 nama, kur ir veiklas MEGO vienu joslu ir nobloķējusi mašīna, kas acīmredzot veic piegādes šim veikalam. Šo situāciju taču atrisināt ir elementāri, tas neprasa ne papildus finanses, ne kādas pārbūves, vienkārši aizsūtiet policiju, lai regulāri veic pārbaudes un pārrunas ar veikalniekiem un piegādātājiem un, ja vajag arī soda. Gaidu rīcību no Rīgas domes puses! 

Saskaņā ar ceļu satiksmes organizāciju, brauktuves mala pie nama Aleksandra Čaka ielā 55, Rīgā, atrodas 326.ceļa zīmes darbības zonā, proti, transportlīdzekļiem šajā vietā apstāties un stāvēt ir aizliegts. Vienlaikus Rīgas domes 08.12.2009 saistošie noteikumi Nr. 42 “Par laikposma noteikšanu transportlīdzekļu kravas iekraušanai un izkraušanai apstāšanās un stāvēšanas aizlieguma ceļa zīmju darbības zonās” paredz tiesības veikt kravu iekraušanu transportlīdzekļos vai izkraušanu no tiem apstāšanās un stāvēšanas aizlieguma ceļa zīmju darbības zonās laikposmā no plkst. 20.00 līdz plkst. 7.00, ja netiek traucēta pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu satiksme, kā arī no plkst.12.00 līdz plkst. 14.00, ja netiek traucēta pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu satiksme un transportlīdzeklis stāvēšanai novietots ne ilgāk par 20 minūtēm.

Ņemot vērā sniegto informāciju, Rīgas pašvaldības policijas darbinieki veica profilaktiska rakstura pārrunas ar veikala vadību un informēja par ceļu satiksmes noteikumu prasībām, kā arī kārtību, kādā veicama preču piegāde. Pēc mūsu rīcībā esošās informācijas, pēc veiktajām darbībām, situācija ir atrisināta un problēmas minētajā ielas posmā vairs nerodas.

Gadījumā,  ja tiek konstatēts, ka transportlīdzeklis atrodas stāvēšanas aizlieguma ceļa zīmes darbības zonā un netiek veikta kravas iekraušana vai izkraušana, kā arī, ja šīs darbības tiek veiktas ārpus stāvēšanai atļautajiem laikiem, par to nepieciešams telefoniski informēt Rīgas pašvaldības policijas attiecīgo struktūrvienību vai Valsts policiju pa tālruni 110. Informāciju par likumpārkāpumiem iespējams nosūtīt Rīgas pašvaldības policijai, izmantojot arī mobilā tālruņa aplikāciju.

 

#1779 Baiba 2016-12-01 09:59:35 

Vai būtu iespējams uz Ieriķu ielas krustojumā ar Stirnu ielu kaut kā izcelt zīmi dodiet ceļu? Šeit ļoti bieži zīme netiek pamanīta un notiek avārijas. 

Uzsveram, ka visiem ceļu satiksmes dalībniekiem ir pienākums ievērot ceļu satiksmes noteikumu prasības. Ceļu satiksmes negadījumu skaits Ieriķu ielas un Stirnu ielas krustojumā ir saistīts nevis ar ceļa zīmju nepamanīšanu, jo zīmes redzamība ir nodrošināta atbilstoši standartu prasībām un Rīgas domes Satiksmes departaments iepriekš nav saņēmis sūdzības par grūtībām pamanīt jautājumā minēto zīmi, bet gan ar sarežģīto krustojuma konfigurāciju.Bez krustojuma pārbūves būtiski uzlabot situāciju nav iespējams, tomēr norādām, ka šis krustojums nav uzskatāms par bīstamu un līdz ar to nav Rīgas domes Satiksmes departamenta prioritāšu saraksta augšgalā.

#1778 satiksme 2016-11-29 22:22:14 

sveiki. ierosinajums: Malienas ielas posma no Juglas ielas lidz Veldres ielai uzstadit zimi stavet aizliegts ar laika,ierobezojumu. Piem : 8:00 lidz 18:00 vai 19:00. Iela samera saura un tiesi no ritiem un vakaros veidojas sastregumi del ielas mala stavosiem auto. Un biezi ir situacijas kad divi autobusi nevar samainities. Uzskatu ka tas ieverojami atvieglos satiksmi saja posma. PS ;pasam ir auto turu maksas stavvieta

Malienas ielas platums posmā starp Juglas un Veldres ielām ir ~8.70m, kas ir pietiekams, lai nodrošinātu divvirzienu satiksmi, ja ielas malā vienā pusē stāvēšanai ir novietoti transportlīdzekļi. Jāņem vērā, ka pie Malienas ielas ir dzīvojamais rajons ar daudzstāvu apbūvi, kam vēsturiski veidojoties pagalmos nav pietiekoši daudz vietas, lai novietotu transportlīdzekļus. Papildus jānorāda, ka atbrīvojot tik platu brauktuvi no stāvošajiem transportlīdzekļiem, tādējādi uzlabojot braukšanas apstākļus, sagaidāms, ka palielināsies braukšanas ātrums, kas nav pieļaujams ņemot vērā ka minētajā posmā atrodas skola.

#1777 valdis 2016-11-29 22:07:37 

Labvakar. Vai Amerika kungs ir izbraucis pa Gaiļezera ielu abos virzienos ???? Kāds būs Jūsu komentārs ? Cik ilgi tas turpināsies ??? 

Gaiļezera ielā uz brauktuves nav avārijas bedres, bet apakšzemes komunikāciju remonta vietās asfaltbetona segums ir nelīdzens. Iela tiek regulāri apsekota, un veidojoties bedrītēm, tās tiek salabotas.

Lai uzlabotu ielas tehnisko stāvokli,  ir  jāveic brauktuves seguma atjaunošana. 2017.gadā nav paredzēta seguma atjaunošana Gaiļezera ielā.

 

0 Komentāri
Inline Feedbacks
View all comments

Aktualitātes