Par aktuālo Rīgā (09.03.)

Par aktuālo Rīgā (09.03.)

10.03.2017
Uzdod savu jautājumu šeit

 

#1848 Ilona 2017-02-08 15:32:22

Cik maksā viena bērnudārza audzēkņa uzturēšana pašvaldības dārziņā? Ja viens bērns pašvaldībai izmaksā tikai 173,10 eiro un vecākiem papildus obligāti jāmaksā tikai par ēdināšanu, vai jūs zināt cik ir jāpiemaksā tiem vecākiem, kuru bērns nesaņem vietu pašvaldības dārziņā un spiesti laist bērnu privātajā?

Ministru kabineta noteikumos noteiktā metodika, pēc kura aprēķina pašvaldības līdzfinansējuma apmēru, ir analoģiska tām izmaksām, cik liels finansējums nepieciešams viena bērna pirmsskolas pakalpojuma sniegšanai pašvaldības bērnudārzos. Un tas ir 145.90 obligātā izglītības vecuma bērniem (5-6 gadīgiem) un 197.34 bērniem no pusotra līdz četriem gadiem.

Summa, kura vecākiem ir jāpiemaksā var būt atšķirīga, jo tā ir atkarīga no tā, kādu summu par pakalpojumu norādījusi katra privātā pirmsskolas izglītības iestāde. Tā kā par Rīgā deklarētiem bērniem tiek maksāts Rīgas pašvaldības līdzfinansējums, tad no privātās iestādes izmaksām jāatņem šī līdzfinansējuma summa, un vecākiem jāmaksā starpība.

 

#1847 Konstantīns 2017-02-08 14:23:32

Esmu dzirdējis par RNP rīkotajiem kursiem namu pārvaldniekiem. Vai tie sākas kaut kad drīzumā? Kur un kad man jāpiesakās?

“Māju vecāko” mācībās var piedalīties ikviens Rīgas pilsētas iedzīvotājs (vēlama vidējā izglītība), taču priekšroka tiek dota pilnvarotajiem pārstāvjiem. Viens apmācību cikls ilgst 5 nedēļas jeb astoņas nodarbības, kurās iekļautas deviņas tēmas un vieslektoru seminārs. Apmācības tiek nodrošinātas latviešu un krievu valodā.

Šobrīd iespējams pieteikties pavasara mēnešu grupām, sūtot pieteikumus uz elektroniskā pasta adresi rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv, ar norādi “pieteikums māju vecāko kursiem”. Pieteikumā jānorāda vārds, uzvārds, kontakttālrunis un dzīvojamās mājas adrese.

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (turpmāk-RNP) atbalsta dzīvojamo māju pilnvaroto pārstāvju iniciatīvu un iesaistīšanos mājas pārvaldīšanas procesos, nodrošina pilnvarotajiem pārstāvjiem bezmaksas apmācību kursus, regulāras individuālas konsultācijas, prioritāru apkalpošanu RNP Klientu apkalpošanas centros, palīdzot gatavot dokumentus dzīvokļu īpašnieku sapulcēm un aptaujām.

Lai uzlabotu RNP pārvaldījumā esošo ēku ilgtermiņa pārvaldīšanas plānošanu, remontdarbu uzkrājuma fonda veidošanu, kā arī lēmumu pieņemšanas kvalitāti, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas procesos, šo jautājumu risināšanai nepieciešams iesaistīt iespējami lielāku dzīvojamo māju vecāko jeb dzīvokļu īpašnieku kopību pilnvaroto pārstāvju skaitu. Tādējādi RNP sadarbībā ar Rīgas domi organizējusi minētos “māju vecāko” apmācības kursus, kuru pilnveidošana turpinās, kā arī šobrīd tiek meklētas jaunas iespējas un risinājumi kā uzlabot dzīvojamo māju pārvaldīšanu Rīgas pilsētā.

Papildus piebilstam, ka laikposmā no 2015.jūlija, kad tika organizētas pirmās “māju vecāko” bezmaksas apmācības, līdz šim brīdim aptuveni 440 interesenti noklausījušies “māju vecāko” mācību kursu.

 

#1846 Dace 2017-02-08 14:17:00

Vai joprojām vecākiem jāpierakstās bērnudārzos no bērna dzimšanas? Vai vecākiem obligāti jāpierakstās pašvaldības bērnudārzā, lai iegūtu finansējumu privātajam bērnudārzam?

Bērni bērnudārzā tiek uzņemti iesniegumu reģistrēšanas secībā, izņemot gadījumus, kad piemērojama prioritāte, piemēram, brālis vai māsa u.c. Tā kā, jo vecāki ātrāk mazuli pieteiks rindā uz bērnudārzu, jo ātrāk būs iespēja saņemt vietu bērnudārzā.

Jebkurā gadījumā, vai bērns ir reģistrēts vai nav reģistrēts rindā uz Rīgas pašvaldības bērnudārzu, mazulis, kas apmeklē privāto iestādi un ir deklarēts kopā ar vismaz vienu no vacākiem Rīgas administratīvajā teritorijā, saņems Rīgas domes līdzfinansējumu.

 

#1845 Vitauts  2017-02-08 09:51:37 


Lai neatdotu iedzīvotājiem uzkrājumus remontiem, Rīgas namu pārvaldnieks ir nolēmis tiem uzspiest jaunu pakalpojumu – mājas tehnisko atzinumu. Vai tāds ir obligāts? Energoefektivitātes audits ir vajadzīgs? Būs vajadzīgs vēlāk? Kam tas jāapmaksā? 

 

Aktuāla problēma dzīvojamo māju pārvaldīšanā Latvijā, tostarp Rīgā, ir ilgstošas ekspluatācijas laikā būtiski nolietotais dzīvojamais fonds. Lielākajai daļai RNP pārvaldīšanā esošajām dzīvojamajām mājām beidzies būvniecības reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktais kalpošanas laiks konstruktīvajiem elementiem un/vai inženiertehniskajām ietaisēm (pārsniedz pat divas vai vairāk reizes).

Būvniecības likuma 9.panta otrā daļa nosaka, ka visā ekonomiski pamatotajā ekspluatācijas laikā būvei un tās elementiem jāatbilst noteiktām prasībām, t.sk. mehāniskā stiprība un stabilitāte, kā arī lietošanas drošība. Atbilstoši Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumu Nr.337 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana”” 7.punktam būves vizuālo apskati var veikt būvinspektors, kontrolējot ekspluatācijā pieņemtas būves drošumu, kuras laikā fiksē un novērtē redzamos bojājumus un sagatavo atzinumu par būves pārbaudi, kā arī dzīvojamās mājas pārvaldītājs, veicot dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un inženiertīklu tehniskā stāvokļa apsekošanu. Apskates rezultāti var būt pamats detalizētai būves, tās daļas vai iebūvēto būvizstrādājumu tehniskajai izpētei.

Tehniskā atzinuma sagatavošana ir nepieciešama mājām, kurām ir beidzies normatīvajos aktos noteiktais kalpošanas laiks konstruktīvajiem elementiem un/vai inženiertehniskajām ietaisēm. Ierobežotā finansējuma dēļ, pagaidām SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (turpmāk-RNP) plāno Tehnisko atzinumu sagatavošanu tikai tām dzīvojamajām mājām, kurām ikgadējās vizuālās apsekošanas laikā konstatētas būves izmaiņas, piemēram, nesošo konstrukciju izmaiņas vai deformācijas, kas var radīt apdraudējumu cilvēkiem un ēkas noturībai kopumā.

Katras dzīvojamās mājas apsekošanas laikā tiek ņemti vērā ēkas būvniecības procesā izmantotie materiāli un konstruktīvo elementu, nesošo konstrukciju atšķirīgais kalpošanas ilgums. Šo Tehnisko atzinumu sagatavošana ir nepieciešama, lai RNP un dzīvokļu īpašniekiem būtu pilnīgs priekšstats par attiecīgās dzīvojamās mājas tehnisko stāvokli, t.sk. konstrukciju noturību, kā arī, lai noteiktu prioritāri veicamos remonta darbus iespējamā vai esošā apdraudējuma novēršanai saistībā ar apsekošanas laikā konstatētajiem ēkas bojājumiem.

RNP pārvaldīšanā esošajām dzīvojamajām mājām Tehniskos atzinumus izstrādā publisko iepirkumu rezultātā izvēlēts pretendents. Tehniskos atzinumus vienmēr izstrādā sertificēti eksperti, kuri veic padziļinātu izpēti un izvērtē attiecīgās mājas drošumu un noturību.

Piebilstam, ka RNP neliek šķēršļus dzīvokļu īpašniekiem mājas Tehniskā atzinuma izstrādātāju izvēlēties pēc saviem ieskatiem (šādos gadījumos tiek slēgts trīspusējs līgums starp dzīvokļu īpašnieku kopību, RNP un Tehniskā atzinuma sagatavotāju).

Savukārt energoefektivitātes pasākumus RNP plāno saskaņā ar Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumu Nr.907 “Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes minimālajam prasībām” 21.punktu, kas nosaka, ka dzīvojamās mājas pārvaldītājs plāno energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, tajā skaitā nomainot nolietojušos elementus vai konstrukcijas, ja dzīvojamai mājai, kurā siltumenerģija izmantota dzīvojamās mājas apkurei un karstā ūdens sagatavošanai, vidējais siltumenerģijas patēriņš pēdējos trīs kalendāra gados pārsniedz 200 kWh/m2 gadā vai 150 kWh/m2 gadā, ja siltumenerģija izmantota tikai dzīvojamās mājas apkurei. Aprēķinot vidējo siltumenerģijas patēriņu pēdējos trīs kalendāra gados, ņem vērā ēkas apkurināmo lietderīgo platību. Minēto noteikumu 23.1 punktā noteikts, ka energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu plānošanai pārvaldītājs var lemt par dzīvojamās mājas energosertifikācijas veikšanu.

Dzīvojamās mājas energoaudita veikšana ir obligāta, ja dzīvokļu īpašnieki plāno dzīvojamās mājas siltināšanai piesaistīt Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) līdzekļus.

Lai pieteiktos dzīvojamās mājas energoefektivitātes pasākumu īstenošanai (ēkas siltināšanai), vispirms nepieciešams sagatavot ēkas tehnisko dokumentāciju – energoaudita pārskatu, tehniskās apsekošanas atzinumu, ēkas fasādes vienkāršotās atjaunošanas projektu, būvdarbu tāmi.

Dzīvokļu īpašniekiem ir iespēja dzīvojamai mājai sagatavot energoaudita pārskatu ar Rīgas pašvaldības līdzfinansējumu līdz 80% apmērā (20% no energoaudita izmaksām sedz dzīvokļu īpašnieki no mājas finanšu uzkrājuma līdzekļiem).

Lēmuma pieņemšanai par energoaudita sagatavošanu un ar to saistīto izmaksu segšanu, nepieciešams, lai „par” nobalso attiecīgās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vairāk nekā pusi no visiem dzīvokļu īpašumiem. Pieņemto kopības lēmumu dzīvokļu īpašniekiem jāiesniedz RNP. Pēc kopības lēmuma saņemšanas RNP pārliecināsies par tā atbilstību Dzīvokļa īpašuma likuma prasībām, t.sk. pārbaudīs veikto balsojumu, kā arī sagatavos pieteikumu par energoaudita veikšanu un iesniegs to Rīgas pašvaldības aģentūrai “Rīgas enerģētikas aģentūra” (REA).

REA iepirkuma procedūras un atlases kārtā izvēlēsies neatkarīgu ekspertu ēku energoefektivitātes jomā, kas veiks energoauditu un sagatavos energoaudita pārskatu.

Vai arī otrs variants – dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība pati izvēlas energoaudita pārskata (vai arī uzreiz visas ēkas tehniskās dokumentācijas (energoaudita pārskats, tehniskās apsekošanas atzinums, ēkas fasādes vienkāršotās atjaunošanas projekts un būvdarbu tāme)) izstrādātāju. Šādā gadījumā tiks slēgts trīspusējs līgums starp RNP, pakalpojuma sniedzēju un dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto pārstāvi. Tehniskās dokumentācijas izmaksas tiek segtas no dzīvojamās mājas finanšu uzkrājuma).

Subscribe
Notify of
0 Komentāri
Inline Feedbacks
View all comments

Aktualitātes