Par aktuālo Rīgā (13.04.)

Par aktuālo Rīgā (13.04.)

14.04.2017
Uzdod savu jautājumu šeit

#1884 Ļevs  2017-03-24 15:22:41

Labdien! Vēlējos uzzināt vai nodoklis par jaunbūvi (nepabeigtu māju) tiek iekasēts no inventarizācijas Valsts Zemes dienestā? Vai NĪN atlaide pensionāram, kam nav bērnu, tiek piešķirta no inventarizācijas datuma vai no tā datuma, kad māja tiek nodota ekspluatācijā?

Nekustamā īpašuma nodokli aprēķina pašvaldība, Rīgā – Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, un līdz taksācijas gada 15.februārim nosūta katram nodokļa maksātājam maksāšanas paziņojumu par aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli. Ar nekustamā īpašuma nodokli apliek — zemi, ēkas, tai skaitā kadastra informācijas sistēmā reģistrētas, bet ekspluatācijā nenodotas ēkas, un inženierbūves (likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1. panta 1.daļa). Tātad pašvaldība nodokli aprēķina par to, kas reģistrēts kadastra informācijas sistēmā.

Kadastrālo vērtību, no kuras tiek aprēķināts nodoklis,  nosaka Valsts zemes dienests (Likuma 4. panta 1. daļa).

Nekustamā īpašuma nodokļa likmi vai likmes no 0,2 līdz 3 procentiem no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības nosaka pašvaldība savos saistošajos noteikumos, kurus tā publicē līdz pirmstaksācijas gada 1.novembrim. Nekustamā īpašuma nodokļa likmi, kas pārsniedz 1,5 procentus no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības, pašvaldība nosaka tikai gadījumā, ja nekustamais īpašums netiek uzturēts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Rīgas dome 09.06.2015. ir izdevusi saistošos noteikumus Nr. 148 “Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā”, kuros noteikts, ka viena dzīvokļa dzīvojamām mājām, kas pieder  fiziskām personām, tiek piemērota samazinātā NĪN likme,  ja ēkā taksācijas gada 1.janvārī plkst. 0.00 dzīvesvieta ir deklarēta vismaz vienai personai, kas ir Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis, citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis vai persona, kas ir saņēmusi pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā, šo saistošo noteikumu 3.1punktā noteiktajā kārtībā, 0,2% no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 57 000 euro, 0,4% no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 57 000 euro, bet nepārsniedz 107 000 euro, un 0,6% no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 107 000 euro. Pārējos gadījumos piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5% apmērā no objekta kadastrālās vērtības.

Savukārt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu regulē Rīgas domes 18.12.12. saistošie noteikumi Nr. 198 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā”.

Atvieglojums pensionāram, kuram nav bērnu tiek piešķirts par taksācijas gadu, par kuru pensionārs ir nodokļa maksātājs, ja pensionārs līdz taksācijas gada 15.decembrim ir vērsies pašvaldībā un iesniedzis pieteikumu par atvieglojumu piešķiršanu un uzrādījis attiecīgo statusu apliecinošu dokumentu (pensionāra apliecību). Nākamajos gados atkārtots pieteikums nav jāiesniedz.

Atvieglojumus pensionāriem piešķir, ja tas ir vienīgais īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošais īpašums Rīgas pilsētā, ja pensionāra deklarētā dzīvesvieta ir īpašumā, par kuru tiek prasīts atvieglojums, pensionārs dzīvesvietā ir deklarēts viens, vai kopā tikai ar vienu  personu, kas ir pensionārs vai 1. vai 2.grupas invalīds, īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, izīrēts vai iznomāts, nav nekustamā īpašuma nodokļa vai pašvaldības īpašuma nomas parādi, pensionārs gada laikā nav administratīvi sodīts un tam nav aprēķināta soda nauda.

 

#1883 Mežciema iela 25 2017-03-22 20:20:36

Kad tiks salāpītas avārijas bedres pie Mežciema ielā esošajām adresēm 23 un 25 Lieki pieminēt ka šķembas jau ir izskalotas un nedod ilgstošu risinājumu + nonākt lietus ūdeņu kanalizācijā.

No minētajām dzīvojamajām mājām, SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” (turpmāk – RNP) veic dzīvojamās mājas Mežciema ielā 23, Rīgā (turpmāk – Dzīvojamā māja) pārvaldīšanu. Dzīvojamajai mājai sagatavotajā nepieciešamo remonta darbu apkopojumā 2016.un 2017.gadam RNP iekļāva piedāvājumu dzīvokļu īpašniekiem veidot finanšu līdzekļu uzkrājumu iekškvartālu ceļu seguma lokālajiem remonta darbiem, tomēr saistībā ar šiem remonta darbiem dzīvokļu īpašnieki nav izrādījuši interesi.

Piebilstam, ka Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki šobrīd veic finanšu līdzekļu uzkrājumu prioritāri svarīgākiem remonta darbiem, proti, lifta vadības stacijas un instalācijas nomaiņai un karstā ūdens apakšējās un augšējās sadales cauruļvadu nomaiņai.

Ja Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība pieņems lēmumu par iekškvartālu ceļu seguma lokālo remonta darbu veikšanu, kā arī šo darbu veikšanai nodrošinās finanšu līdzekļus, RNP veiks nepieciešamos remontdarbus atbilstoši kopības lēmumam.

 

#1882 Andis 2017-03-22 15:58:36
Labdien! Vēlējos pajautāt A.Amerika k-gam un gūt kompetentu atbildi par adresi Bauskas iela 49 (uz robežas ar Bauskas 47), Rīga. Vai tur novietotie atkritumu konteineri atbilst Rīgas domes saistošo noteikumu prasībām. Konteineri tur novietoti apmēram 1gadu atpakaļ un šajā laika posmā vērojama ļoti liela atkritumu gan sadzīves gan bioloģisko ( zari), reizēm mēbeļu un lielā sadzīves tehnikas uzkrāšanās. Sadzīves atkritumi tiek regulāri izvesti, ko nevar teikt par pārējiem. Atkritumu konteineri ir novietoti zaļajā zonā ļoti tuvu īpašuma nožogojumam Bauskas 47. Ņemot vērā to, ka iedzīvotāji ļoti aktīvi izmanto šo jaunizveidoto, nu jau tagad to var saukt par izgāztuvi, tad aktuāls ir jautājums – vai tas atbilst jebkādām normām. Paldies par kompetento atbildi. 
Saskaņā ar 17.12.2013. Rīgas domes saistošo noteikumu Nr.90 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas saistošie noteikumi” 11.3 punktā noteikts, ka atkritumu tvertņu novietošanas vietas izbūvējamas uz noblietētas zemes, asfalta vai bruģēta laukuma, katrai tvertnei paredzot vismaz 2 m2. Ņemot  vērā minēto, atkritumu tvertņu izvietošana zālienā nav pieļaujama. Savukārt minēto noteikumu 11.10 punktā noteikts, ka nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai pārvaldnieks (šajā gadījumā – SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”) nosaka lielgabarīta atkritumu novietošanas vietu, laiku un daudzumu, kā arī noslēdz ar atkritumu apsaimniekotāju atsevišķu līgumu par lielgabarīta atkritumu izvešanu. 20.12.205. Rīgas domes saistošo noteikumu Nr.34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 341. punktā noteikts, ka atkritumu konteineru (tvertņu)  novietni izvieto ne tuvāk par 1,5 m zemesgabala robežai.

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” (turpmāk – RNP) veic dzīvojamās mājas Bauskas ielā 49, Rīgā (turpmāk – Dzīvojamā māja) pārvaldīšanu. RNP darbinieki regulāri uzrauga dzīvojamo māju piesaistīto teritoriju un atkritumu konteineru novietņu/laukumu tīrību.

RNP darbinieki, 27.02.2017. veicot Dzīvojamās apsekošanu, konstatēja, ka atkritumu konteineru laukumā novietoti lielgabarīta atkritumi, t.sk. eglītes. RNP nosūtīja pieteikumu SIA “CleanR” un 02.03.2017. lielgabarīta atkritumi no Dzīvojamai mājai piesaistītās teritorijas tika izvesti.

Rīgas pašvaldības policija 24.03.2017., apsekojot adresi, konstatēja, ka nekustamā īpašuma Bauskas ielā 49, Rīgā, teritorija netiek uzturēta atbilstoši Rīgas domes 2013.gada 17.decembra saistošo noteikumu Nr.90 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi” (turpmāk – Saistošie noteikumi) 11.3.apakšpunkta prasībām, par ko paredzēta atbildība Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk – LAPK) 75.panta pirmajā daļā. Policijā tika uzsākta lietvedība administratīvā pārkāpuma lietā par minēto pārkāpumu.

Nekustamā īpašuma Bauskas ielā 49, Rīgā, pārvaldniekam tika nosūtīta informatīva vēstule ar norādījumiem veikt teritorijas sakopšanu un atkritumu izvešanu, kā arī rast risinājumu atkritumu tvertņu izvietošanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Lai sekmētu Rīgas teritorijas sakopšanu, no 2017.gada 20.marta līdz 2017.gada 14.maijam Rīgā tiek organizēts Spodrības mēnesis un Meža dienas. Spodrības mēnesim noslēdzoties tiks veikta teritorijas atkārtota apsekošana un īpašuma nesakopšanas gadījumā vainīgā persona tiks saukta pie atbildības.

25.03.2017. un 26.03.2017. Dzīvojamās mājas iedzīvotāji bija organizēja talku, lai sakoptu dzīvojamajai mājai piesaistīto teritoriju. Talkai noslēdzoties, pie sadzīves atkritumu konteineriem bija salikta koku zaru kaudze. RNP organizēja atkritumu izvešanu. Kopīgiem spēkiem veikta minētās teritorijas sakopšana. 28.03.2017. Dzīvojamai mājai piesaistītā teritorija ir uzkopta atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Par to pārliecinājušās arī Rīgas domes atbildīgās institūcijas.

Pateicamies iedzīvotājiem par talkas ietvaros paveiktajiem darbiem Dzīvojamās mājas piesaistītās teritorijas uzkopšanā!

 

#1881 Valērijs 2017-03-22 15:48:21
Ulbrokas iela 13, kalns, kas uzbērts bijušās izgāztuves teritorijā – vēlētos uzzināt vai 2017. gadā tiek plānots to labiekārtot un vēlos ierosināt šīs labiekārtojuma ieceres apspriest ar iedzīvotājiem sociālajos tīklos, jo Rīgas iedzīvotāji varētu nākt klajā ar saviem priekšlikumiem, kā arī norādīt uz trūkumiem pašvaldības plānos. 
Deglava ielas izgāztuves teritorija atbilstoši normatīvajiem aktiem definējama kā rekultivēta izgāztuve.  Atbilstoši MK noteikumu Nr.1032 “Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi” 75.punktam rekultivēta izgāztuve pēc bīstamības un potenciāli radītā vides piesārņojuma, kā arī pēc apglabāto atkritumu apjoma (1055 495 m3) ir klasificējama kā III kategorijas izgāztuve. Šī vieta joprojām ir piesārņotu un potenciāli piesārņotu vietu reģistrā, tāpēc katru gadu tai tiek veikts monitorings un nav pieļaujams no atkritumiem atbrīvotajā teritorijā izvietot īslaicīgas vai pastāvīgas būves.

A.Deglava ielas izgāztuve tika rekultivēta Eiropas Savienības fondu līdzfinansētā projekta “Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Rīgas pilsētas Augusta Deglava ielas izgāztuves Nr.01944/675/PV rekultivācija” ietvaros. Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumu Nr.490 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.2.1.apakšaktivitātes „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija””  54.punkts nosaka, ka Kohēzijas fonda finansējuma saņēmējs (Rīgas dome) ir tieši atbildīgs par projekta īstenošanu un rezultātu uzturēšanu vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments informē, ka tas, kas izskatās pēc kalna, patiesībā ir sarežģīta inženiertehniska būve, ko veido  900 000 kubikmetri atkritumu, tādēļ darbus pie teritorijas labiekārtošanas un piemērošanas pilsētnieku atpūtai būs iespējams uzsākt pēc  Valsts vides dienesta, kā arī  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas  attiecīga saskaņojuma par piesārņotās teritorijas statusa maiņu, kā arī par bijušās izgāztuves vietā radītās inženiertehniskās būves atbilstību plānotajām funkcijām. Sīkāku informāciju iespējams iegūt šeit – http://www.rdpad.lv/cetri-iemesli-kapec-soziem-vel-nedrikst-baudit-ziemas-priekus-uz-deglava-ielas-poligona-kalna/

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments 2017.gadā plāno uzturēt norobežotās teritorijas žogu (atjaunot bojātos posmus) un pļaut zāli, kā arī savākt atkritumus. Šos darbus veiks SIA “Rīgas meži”.

 

#1880 Tatjana 2017-03-22 14:46:37
Kā jūs komentētu dzīvojamās mājas kadastrālās vērtības kāpumu Ausekļa ielā 5 par 80%, ņemot vērā to, ka šī ir sutra māja un tās daļa atrodas Sakaru ielā 500 metru attālumā no ostas, kur tiek pārvietotas ogļu kravas, kas piesārņo mūsu dzīvokļus (vasarās grīdas no putekļiem ir pilnīgi melnas). Piē šīm neērtībām vēl iepretim Andrejostā atrodas naktsklubs “Дача”, kur mūzika cauru nakti dārd tā (akustika, ņemot vērā, ka līdzās atrodas upe ir prātam neaptverama), ka nākās gulēt ar ausu aizbāžņiem. Kā var par šādām “ērtībām” prasīt nodokli 1680 eiro? Lūdzu jūs izskatīt iespēju piemērot saprātīgu un diferencētu nodokļa likmi, ņemot vērā, ka šī ēka nepamatoti ir iekļauta kultūras pieminekļu sarakstā, neņemot vērā, ka līdzās atrodas osta.

Uzsveram, ka kadastrālās vērtības neaprēķina Rīgas pilsētas pašvaldība, bet Valsts Zemes dienests.

Pēc mūsu rīcībā esošas informācijas ēkas kadastrālā vērtība 01.01.2017. ir EUR 3 666 382 (2016. – EUR 2 016 514). Ēka ir valsts nozīmes kultūras piemineklis (Nr. 6685). Ēkas nolietojums kadastra informācijas sistēmā reģistrēts – 25%. Zemes kadastrālā vērtība 01.01.2017. ir EUR 580 142 (2016. – EUR 478 467).

Viens no iemesliem, kāpēc 2017.gada 1.janvārī mainījās īpašumu kadastrālās vērtības ir izmaiņas kadastrālās vērtēšanas modelī:

  • atjaunotām kultūrvēsturiskām ēkām kadastrālo vērtību nesamazina kultūras pieminekļa statusa apgrūtinājumi, ja ēkai fiziskais nolietojums ir līdz 30%;
  • līdzīgi kā ēkām, arī apbūves zemei kadastrālās vērtības aprēķinā nepiemēro kultūrvēsturiskos apgrūtinājumus;

2016.gada 19.maijā Saeima pieņēma grozījumus Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā, ar kuriem pēc jau iepriekš pieņemtajiem kadastrālās vērtēšanas pilnveidojumiem izstrādātajai jaunajai kadastrālo vērtību bāzeimainīja tās spēkā pieņemšanas termiņu no 2017.gada uz 2018.gadu. Tas bija nepieciešams, lai Finanšu ministrija līdz 2016.gada 31.decembrim izstrādātu risinājumus nekustamā īpašuma nodokļa politikas pilnveidošanai, jo jaunās kadastrālās vērtības izraisīja būtisku kadastrālo vērtību kāpumu un nekustamā īpašuma nodokļa sloga pieaugumu dzīvojamiem īpašumiem.

Tomēr ne visu jauno normu spēkā stāšanās ir pārcelta. Ir kadastrālās vērtēšanas modeļu pilnveidojumi, kuru ieviešana nav saistāma ar jauno vērtību bāzi, tāpēc tie atbilstoši 2016.gada 13.septembrī Ministru kabinetā pieņemtajiem grozījumiem Kadastrālās vērtēšanas noteikumos (166.punkts – Grozījumi šo noteikumu 119. un 131.1 punktā, kas paredz apgrūtinājumu korekcijas koeficienta (Kli) piemērošanu, ja kadastra informācijas sistēmā reģistrētais būves fiziskais nolietojums ir lielāks par 30 %, kā arī grozījumi šo noteikumu 122.9 punktā, kas paredz, ka kadastrālās vērtības aprēķinā izmanto augstāko, nevis zemāko telpu grupas piesaistes stāvu, un grozījumi šo noteikumu 4. pielikumā, kas paredz svītrot 14. sadaļu, stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.), stājās spēkā agrāk – jau no 2017.gada.

Kārtību, kādā Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmes, nosaka 09.06.2015. Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 148 “Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā”. 2016.gadā noteikumi nav grozīti.

Savukārt, lai sniegtu atbalstu sociāli mazaizsargātajām grupām, 18.12.2012. pašvaldība ir izdevusi saistošos noteikumus Nr. 198 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā”, kas katru gadu tiek papildināti ar arvien jaunām atvieglojumu saņēmēju kategorijām. Šobrīd  ir noteikti 25 dažādi atvieglojumu veidi. https://likumi.lv/ta/id/254268-nekustama-ipasuma-nodokla-atvieglojumu-pieskirsanas-kartiba-riga

Konkrētajā gadījumā par  īpašumu Ausekļu ielā 5 neviens ēkas kopīpašnieks 2016.gadā nav vērsies ar iesniegumu Rīgas pilsētas būvvaldē, ka īpašums ir valsts kultūras piemineklis un sabiedrībai tas ir pieejams un tiek saglabāts atbilstoši VKPA  inspekcijas norādījumiem, kas ir minēts RD SN 4.15. punktā, kas dod iespēju saņemt 50% NĪN atvieglojumu. Šāds iesniegums ir jāiesniedz Rīgas Būvvaldē līdz 1.oktobrim, par nākamo NĪN taksācijas gadu.

Lai NĪN atvieglojumu varētu piešķirt par 2018 gadu, tad būtu nepieciešams, ka vismaz viens no kopīpašniekiem iesniedz iesniegumu Valsts kultūras pieminekļu inspekcijā, ka īpašums tiek saglabāts atbilstoši VKPA inspekcijas norādījumiem. Tad šo atbildi pievieno iesniegumam NĪN atvieglojumu saņemšanai (iesnieguma veidlapa atrodama Rīgas Būvvaldes mājas lapā) un iesniedz Būvvaldē līdz 1.oktobrim. Ja viens no kopīpašniekiem šo ceļu būs izgājis, tad pārējiem tas nav jādara, bet  jāiesniedz tikai iesniegums brīvā formā Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldei (turpmāk PIP), un tiks piešķirts NĪN atvieglojums.

Šādos gadījumos no pārējiem kopīpašniekiem iesniegumi tiks pieņemti PIP līdz pat 2018 gada 15.decembrim par 2018 taksācijas gadu.

Papildus informējam, ka kopējie atvieglojumi 2017. gadā jau ir piešķirti 68 117 personām summā EUR 7 750 744. Turklāt ik dienu tiek saņemti jauni iesniegumi par atvieglojumu piešķiršanu.

 

#1879 Elīza Jaunkalne 2017-03-21 15:05:16

Kad un kā pilsēta plāno risināt situāciju ar Zemintāna tiltu attiecībā uz cilvēkiem ar kustību traucējumiem? Uz šī tilta atrodas vairākas sabiedriskā transporta pieturas, apakšā Zemitānu stacija, lielveikals un citi nozīmīgi objektu, savukārt tilta gali, kā zināms ir aiztaisīti ciet un gājējiem ir jākāpj uz tiltu pa trepēm. Ja riteņbraucēji un māmiņas ar ratiņiem vēl varbūt kaut kā pa tām sliedēm, kas ir uz trepēm var uzstumties, tad ar ratiņkrēslu tur uzbraukt/nobraukt ir neiespējami pat ar atbalstošu cilvēku palīdzību! Skatos, ka tiek ierīkoti jauni lifti piemēram, lai uzbrauktu uz Vanšu tilta, kur manuprāt jautājums par nokļūšanu uz tā nav tik sasāpējis kā gadījumā ar Zemitānu tiltu, jo uz Vanšu tilta nav sabiedriskā transporta pieturu un uzbraukšana uz tā ir iespējama arī no tilta galiem. Kad var cerēt uz liftu vai kādiem citiem uzlabojumiem Zemitānu tiltam?

Gājēji no Purvciema puses (gan no Ieriķu ielas, gan no Braslas ielas, gan no Dzelzavas ielas) pa ietvēm var nokļūt uz Jorģa Zemitāna tilta ietvēm, tālāk pa tilta ietvēm līdz kāpnēm, kas atrodas aiz dzelzceļa pie Zemitānu stacijas un ir aprīkotas ar bērnu ratiņu nobrauktuvi. Pa minētajām kāpnēm var nokļūt uz ietvēm zemes līmenī, pa kurām savukārt var nokļūt  tālāk virzienā uz A.Čaka ielu.

Virzienā uz pilsētas centru pie minētajām kāpnēm sākas ietve tehniskām vajadzībām,  kas paredzēta tikai satiksmes pārvada uzturēšanas darbu nodrošināšanai. Tehniskās ietves platums vietās pie kontakttīkla stabiem ir tikai 0,5m. Ņemot vērā, ka tehniskās ietves platums neatbilst normatīvajos dokumentos noteiktajam gājēju ietves platumam, tā nevar tikt  izmantota drošai gājēju satiksmei, tāpēc tehniskā ietve gājēju satiksmei ir slēgta.

Lai paplašinātu ietvi vai uzstādītu liftu nepieciešams izstrādāt būvprojektu. Izstrādājot Jorģa Zemitāna tilta pārbūves projektu tiks izskatīta iespēja arī paredzēt esošās tehniskās ietves paplašināšanu un pārveidošanu pār gājēju ietvi vai citus risinājumus (piemēram, ratiņkrēslu pacēlājs) vides pieejamības nodrošināšanai.

2017.gadā nav plānota minētā tilta pārbūves projekta izstrādāšana. Departaments izvērtēs iespējas iekļaut Jorģa Zemitāna tilta pārbūves projekta izstrādāšanu laika posmā no 2018.gada.

 

0 Komentāri
Inline Feedbacks
View all comments

Aktualitātes