Par aktuālo Rīgā (13.09.)

Par aktuālo Rīgā (13.09.)

17.09.2018

Uzdod savu jautājumu šeit

 

#2279 Valters 2018-08-25 20:11:22
Sveiki! Jautāšu par Rīgas graustiem un jautājums būs tieši par to, cik un kādus ir plānots šogad nojaukt pavisam?

Informācija uz septembra sākumu.
Klasificēti NĪN vajadzībām – 639 objekti.
A kategorijas 214+B kategorijas 356 = 570 (grausti); C kategorija – 69 (vidi degradējošie objekti) .
Rīgas domes Īpašuma departamenta (Turpmāk – RDĪD) Būvju sakārtošanas pārvaldes uzskaitē kopā – 1348 objekti.
Lai novērstu nekustamā īpašuma objektu bīstamību un apdraudējumu cilvēku drošībai, kā arī Rīgas pilsētvides degradāciju.
Kopš 2014. gadā sagatavoti 100 Rīgas domes un RDĪD lēmumi par nekustamā īpašuma objektu piespiedu sakārtošanu (nojaukšanu):

 • 2014.gadā – 22 Rīgas domes lēmumi,
 • 2015.gadā – 20 Rīgas domes lēmumi,
 • 2016.gadā – 19 Rīgas domes lēmumi,
 • 2017.gadā – 12 Rīgas domes lēmumi un 4 RDĪD lēmumi,
 • 2018.gadā – 21 Rīgas domes lēmums (sagatavoti vēl 4 lēmumprojekti) un 2 RDĪD lēmumi.

Gadījumā, ja Rīgas domes un RDĪD lēmumu adresāti (būves īpašnieki) lēmumu noteiktajā termiņā labprātīgi neizpildīs ar lēmumu noteikto pienākumu (neveiks būvju sakārtošanu vai nojaukšanu), RDĪD kā lēmuma izpildiestāde veiks būvju nojaukšanas darbus piespiedu kārtā.
Būvju īpašniekiem būs pienākums samaksāt RDĪD iztērētos Rīgas pilsētas pašvaldības līdzekļus.
Pašreiz notiek Rīgas domes 22.03.2016. lēmuma Nr. 3613 “Par nekustamā īpašuma Katrīnas ielā 1, Rīgā (kadastra Nr.01000112006), piespiedu sakārtošanu” piespiedu izpilde.
Sakārtoto objektu dinamika
2011 – 16
2012 – 68
2013 – 86
2014 – 107
2015 – 141
2016 – 156
2017 – 205
2018 (uz septembra sākumu) ~ 150 objekti.

#2278 Gita S. 2018-08-23 10:07:24
Labdien! Rakstu Jums, lai noskaidrotu vairākus jautājumus par mājas iekšpagalmu Vecmīlgrāvja ielā 8. Pati esmu šīs mājas iedzīvotāja un jau ilgāku laiku es un vairāki mājas kaimiņi izjūtam ļoti lielas neērtības saistībā ar automašīnas novietošanu pie savas mājas. Pirmkārt, vienkārši nav vietas, kur nolikt automašīnu, jo mūsu māja ir liela (gara) ar ļoti daudz iedzīvotājiem-autovadītājiem, bet normālas autostāvvietas pie mājas var teikt, nav nemaz. Otrkārt, pie mūsu mājas regulāri veidojas jaunas un dziļas bedres. Tad kad kritiskākās bedres tiek aiztaisītas ciet, pēc neilga laika vietā ir jaunas bedres. Kādēļ iekšpagalmu bedru remonts ir tik nekvalitatīvs? Sakiet, lūdzu, vai ir plānots remonts un autostāvvietu ierīkošana mūsu iekšpagalmā (pie mājas Vecmīlgrāvja ielā 8)? Ja nav plānots, tad kā mums (mājas iedzīvotājiem) rīkoties, lai pieteiktos autostāvvietu ierīkošanai pie mūsu mājas? Piebildīšu, ka liels zemes (zāliena) laukums ir mājas iedzīvotāju kopīpašumā, kur šo autostāvvietu laukumu varētu ierīkot. Ar cieņu, Vecmīlgrāvja ielas 8 iedzīvotāja.

Saskaņā ar SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (turpmāk – RNP) rīcībā esošo informāciju dzīvojamās mājas Vecmīlgrāvja ielā 8, Rīgā (turpmāk – Dzīvojamā māja) funkcionāli nepieciešamajā zemesgabalā ietilpst citai personai piederošs zemesgabals ar kadastra Nr.01001120013 ar kopēju platību 674,00 m2, citai personai piederošs zemesgabals ar kadastra Nr.01001120009 ar kopējo platību 801,00 m2 (bet nomā tiek nodoti 768,00 m2), ka arī daļa no citai personai piederoša zemesgabala ar kadastra Nr.01001120007 platībā 1114,00 m2.
Atbilstoši ierakstiem Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000199489, Nr.100000434392 un Nr.100000134390 īpašuma tiesības uz minētajiem zemesgabaliem ir nostiprinātas trešajām personām. Tādējādi starp Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem un zemes īpašniekiem pastāv zemes piespiedu nomas tiesiskās attiecības uz likuma pamata.
Ievērojot iepriekš minēto, starp RNP, kas darbojās Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku vārdā, uz minēto zemesgabalu īpašniekiem tika noslēgti sekojošie zemes piespiedu nomas līgumi:

 1. ar zemesgabala ar kadastra Nr.01001120013 īpašnieku 2018.gada 28.martā noslēgts zemes piespiedu nomas līgums Nr.7.1-1/197/2018, ar darbības termiņu no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim;
 2. ar zemesgabala kadastra Nr.0100 112 0009 īpašnieku 2018.gada 16.martā noslēgts zemes piespiedu nomas līgums Nr.7.1-1/141/2018, ar darbības termiņu no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim;
 3. ar zemesgabala kadastra Nr.0100 112 0007 īpašnieku 2016.gada 27.septembrī noslēgts zemes piespiedu nomas līgums Nr.7.4-1/793/2016, ar darbības termiņu no 2016.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim.

Noslēgto zemes piespiedu nomas līgumu nosacījumi paredz, ka nomniekiem bez papildus saskaņošanas ar iznomātājiem ir tiesības uz nomājamā zemesgabala izvietot objektus, kas nav celtnes un būves un kas ir nepieciešamas dzīvojamās mājas pārvaldīšanai un uzturēšanai, tajā skaitā bērnu rotaļu laukumus, atpūtas soliņus un ierīkot zaļo zonu, apzaļumot jau esošo zaļo zonu, ierīkot automašīnu stāvvietu, uzstādīt žogu, ka arī uz nomājamā zemesgabala veikt iekškvartālu piebraucamo un koplietošanas ceļu, un teritoriju seguma atjaunošanu bez seguma paplašinājumiem un pagarinājumiem.
Neskatoties uz minēto, ierīkojot transportlīdzekļu stāvvietu vai arī veicot citas darbības, piemēram, ceļa seguma remontdarbus trešajai personai piederošā zemesgabalā, nepieciešams arī zemesgabala īpašnieka saskaņojums. Tā kā transportlīdzekļu stāvvietas ierīkošanai būs nepieciešams izstrādāt projektu, piesaistot atbilstošu speciālistu (to var darīt arī ar mājas pārvaldnieka, proti, RNP palīdzību), kas varēs izstrādāt stāvvietas projektu un sagatavot darbu izmaksu tāmi, nosakot nepieciešamo darbu izmaksas, Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem jāpieņem attiecīgs kopības lēmums (vismaz 75%), kā arī veicamās darbības nepieciešams saskaņot ar zemes īpašniekiem. Papildus jālemj par darbu finansējumu, ceļa zīmju uzstādīšanu, transportlīdzekļu novietošanas nosacījumiem, kā arī vēlams noteikt atbildīgo mājas pārstāvi, ar kuru tiktu saskaņotas veicamās darbības un to izmaksas. Transportlīdzekļu stāvvietas projekta izstrāde saskaņojama Rīgas pilsētas būvvaldē, savukārt lēmums par zīmju uzstādīšanu papildus jāsaskaņo ar VAS “Latvijas Valsts ceļi”. Organizējot kopsapulci, vienlaikus var pieaicināt speciālistu, kurš izstrādās zīmju novietošanas shēmu.
Plašāka informācija par stāvvietas izveidei nepieciešamajām darbībām pieejama Rīgas domes informatīvā portāla vietnē: https://www.riga.lv/lv/news/ka-sava-pagalma-izveidot-autostavvietu?11557.
Informācija par dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanas kārtību un dzīvokļu īpašnieku kopsapulču protokolu noformēšanu pieejama RNP vortāla www.rnparvaldnieks.lv sadaļā Klientiem – Kopības lēmumu pieņemšana.
Papildus jautājumu gadījumā par kopības lēmumu pieņemšanas kārtību aicinām vērsties jebkurā no RNP klientu apkalpošanas centriem (adreses un darba laiki pieejami interneta vietnē – http://www.rnparvaldnieks.lv/lv/klientu_serviss/klientu_apkalposanas_centri), līdzi ņemot īpašumtiesības un personas identitāti apliecinošus dokumentus (pilnvarotā persona – arī pilnvaras oriģinālu), vai vērsties pie jurista, pirms tam veicot pierakstu turpat klientu apkalpošanas centrā.
Informācija par ierobežojošo ceļa zīmju uzstādīšanu pie dzīvojamajām mājām un kārtību, kādā tiek izsniegtas atļaujas transportlīdzekļu iebraukšanai/stāvēšanai mājai piesaistītajā teritorijā pieejama RNP interneta vietnē:
https://rnparvaldnieks.lv/lv/jaunumi/jauna_kartiba_automasinu_caurlaizu_izsniegsanai.
Savukārt par Dzīvojamajai mājai piesaistītajā teritorijā esošo ceļu seguma remontdarbiem darām zināmu, ka RNP var organizēt ceļu seguma remontdarbus, ja dzīvokļu īpašnieki pieņems kopības lēmumu (50%+1) par darbu izpildi, kā arī to finansēšanu. Papildus RNP vērš uzmanību, ka pēc apsekošanā konstatētā Dzīvojamās mājas pagalma asfaltēšana veikta aptuveni 5-7 gadi atpakaļ, kā arī, salīdzinot ar blakus esošo iekškvartālu ceļu seguma stāvokli, tas ir krietni labākā stāvoklī, proti, blakus esošo iekškvartālu ceļu seguma atjaunošana nav bijusi pēdējos 10-15 gadus.

#2277 šoferis 2018-08-21 17:26:27
Labvakar Ulbrokas ielā posmā no Biķernieku ielas ,līdz Dzelzavas ielai ir vairāki, vismaz 12 asfalta iesēdumi. Kāpēc netiek laboti? Kāpēc nav brīdinājuma zīmes?

Ulbrokas iela tiek regulāra apsekota un veikti nepieciešamie remontdarbi ikdienas uzturēšanas līguma ietvaros. Ielas segums kopumā ir apmierinošs, nav bedru un asu lauzumu. Vietās, kur izveidojušies iesēdumi tiek veikta pazemes komunikāciju apsekošana, lai noteiktu problēmu cēloņus. Šajos posmos ielas remontdarbi ir jāieplāno kā komplekss pasākums, kas ietver gan pazemes komunikāciju labošanu, gan ielas seguma atjaunošanu, un savlaicīgi budžetā jāparedz finanšu līdzekļi Ulbrokas ielas sakārtošanai.
Ulbrokas ielas posma no Biķernieku ielas līdz Augusta Deglava ielai seguma atjaunošana ir viena no Rīgas attīstības programmas 2014.-2020. gadam Rīcības plāna 2017.-2019. gadam noteiktajām prioritātēm, taču Ulbrokas ielas pārbūve nav iekļauta 2018. gada darbu plānā.

#2276 Alla 2018-08-17 11:29:23
Labdien. Kas notiek ar Merķeļa ielu? Nesen jau remontēja un tagad atkal?!

Rīgas domes Satiksme departaments informē, ka Merķeļa ielā šogad tiek veikta seguma atjaunošana. Tas nozīmē, ka brauktuvei tiek mainīts asfaltbetona segums, regulēti aku vāki un lietus ūdens pieņēmēji, mainīti bortakmeņi un ietvēm ieklāts jauns segums.
Pērn Merķeļa ielā darbus veica apakšzemes komunikāciju valdītāji – SIA “Rīgas ūdens” un AS “Rīgas siltums”, kas ir pieņemta prakse, ka pirms seguma atjaunošanas darbiem, tiek sakārtotas apakšzemes komunikācijas, lai izvairītos no drīziem avārijas remontdarbiem, kas nozīmētu, ka atkal būtu jāuzlaiž nesen ieklātais asfaltbetons. Ņemot vērā lielo darbu apjomu, vienā sezonā abus darbus nav iespējams veikt.
Visiem šī gada seguma atjaunošanas objektiem darbu noslēguma termiņš bija 2.septembris. Darbi tika pabeigti laikus.

#2275 Andris 2018-08-15 10:08:35
Labdien! Kas notiek ar Skanstes tramvaja attīstību. Un vispār ar Skanstes apkaimes attīstību, it sevišķi pēc AB.LV aiziešanas nebūtībā?

 1. Šobrīd norit būvprojekta izstrāde, kuru paredzēts pabeigt 2020.gada 1.ceturksnī.
  Būvprojektēšanu jaunas tramvaja infrastruktūras posma izbūvei un esošās tramvaja līnijas pārbūvei paredzēts dalīt piecās kārtās – jaunizbūvējamais posms sadalīts divās kārtās, savukārt pārbūvējamais – trijās kārtās. Dalījums kārtās izvēlēts, jo būvprojektu izstrāde jaunizbūvējamam posmam būs komplicētāka un laikietilpīgāka, nekā būvprojektu izstrāde pārbūvējamajiem posmiem. Attiecīgi, kamēr vēl norisināsies būvprojekta izstrāde jaunizbūvējamam posmam, paralēli varēs uzsākt pārbūves darbus.
 2. Saskaņā ar Skanstes attīstības aģentūras pausto informāciju, AB.LV paredzētie projekti aizņēma tikai aptuveni 10% no visiem projektiem.
  Neskatoties uz bažām, kas radās gada sākumā par Skanstes apkaimes turpmāko attīstību, ir rasti veiksmīgi risinājumi tālākajai projekta attīstībai sadarbībā ar Skanstes apkaimes uzņēmējiem. Kā veiksmīgs piemērs ir SIA Pillar Management būvētais plašizklaides centrs – Hanzas Perons, kam tikko nosvinēja spāru svētkus.
  Savukārt “Skanstes degradētās teritorijas revitalizācijas 1. kārta” projekts šobrīd ir apstiprināts un tiek veikti precizējumi, lai jau līdz šī gada nogalei parakstītu līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda līdzfinansējuma piesaisti. Beigu fāzē ir arī būvprojekta izstrāde un patlaban notiek saskaņošana ar komunikāciju turētājiem, lai jau tuvākajā laikā veiktu iepirkumu būvdarbu veikšanai un tos uzsāktu 2019. gada vidū.
  Līdz 2023.gada decembrim plānots izbūvēt 4 ielas (Lapeņu, J. Dikmaņa, J. Krūmiņa, J. Daliņa ielas) un ar to saistītās inženiertehniskās komunikācijas, kā arī labiekārtotu publiski pieejamu parka teritoriju.
0 Komentāri
Inline Feedbacks
View all comments

Aktualitātes