Par aktuālo Rīgā (15.11.)

Par aktuālo Rīgā (15.11.)

20.11.2018

Uzdod savu jautājumu šeit

 

#2346 Ēriks 2018-11-01 08:44:46
Labrīt! RNP saka, ka būs jāmaksā par apkuri par visu oktobri, lai gan mājai apkuri pieslēdza tikai 22.10. un dzīvoklim 27.10. Lūdzu skaidrot situāciju!

Maksa par siltumenerģiju tiek aprēķināta atbilstoši patērētājam siltumenerģijas daudzumam konkrētajā dzīvojamajā mājā (siltumenerģijas patēriņa uzskaiti nodrošina mājas kopējais siltumenerģijas komercskaitītājs, kas pieder AS “RĪGAS SILTUMS”). AS “RĪGAS SILTUMS” uzskaita patērēto siltumenerģiju nevis pēc datuma, kad dzīvojamā mājā ir uzsākta siltumenerģijas piegāde, bet gan pēc katrā dzīvojamā mājā patērētā siltumenerģijas daudzuma norēķinu laika periodā (patēriņš pēc komercskaitītāja rādījumiem mēnesī).

Ievērojot to, ka nav norādīta konkrēta dzīvojamās mājas adrese vai dzīvoklis, zemāk tiek sniegta informācija par siltumenerģijas maksas aprēķiniem un pārrēķina iespējām.
Vairākumā SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (turpmāk – RNP) pārvaldībā esošo dzīvojamo māju dzīvokļu īpašumos nav uzstādītas individuālās siltumenerģijas patēriņa uzskaites iekārtas, līdz ar to nav iespējams noteikt faktisko siltumenerģijas patēriņu katrā konkrētajā dzīvoklī.

Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (Ministru kabineta 09.12.2008. noteikumos Nr.1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” un Rīgas domes 24.08.2010. instrukcijā Nr.9 “Rīgas pašvaldības īpašumā vai pārvaldīšanā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās patērētās siltumenerģijas sadales un maksas aprēķināšanas kārtība”) dzīvojamajām mājām piegādātā siltumenerģija tiek dalīta starp dzīvokļu īpašniekiem proporcionāli katra dzīvokļa īpašuma apkurināmajai platībai. RNP ir pienākums piemērot normatīvajos aktos noteikto aprēķinu metodiku.

Spēkā esošie normatīvie akti neparedz pārvaldniekam tiesības pieņemt vienpersonisku lēmumu un mainīt, tostarp samazināt kādam dzīvokļa īpašniekam rēķinu un citiem uz tā rēķina palielināt.
Tiesības mainīt pakalpojuma rēķina procentuālo apmēru starp dzīvokļa īpašumiem, atbilstoši konkrētajai dzīvojamai mājai saņemtajam pakalpojumam, ir dzīvokļu īpašnieku kopībai.
Dzīvokļa īpašuma likuma (turpmāk – Likums) 16.panta pirmā daļa nosaka, ka dzīvokļu īpašnieku kopība ir tiesīga izlemt ikvienu jautājumu, kas attiecas uz kopīpašumā esošo daļu. Likuma 16.panta otrā daļa nosaka, ka vienīgi dzīvokļu īpašnieku kopība ir tiesīga pieņemt lēmumu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumu noteikšanas un maksāšanas kārtību, un citiem jautājumiem, kurus dzīvokļu īpašnieku kopība noteikusi par tādiem, kas ietilpst vienīgi dzīvokļu īpašnieku kopības kompetencē.

Lai RNP būtu tiesības veikt konkrētas dzīvojamās mājas patērētās siltumenerģijas sadali pēc citas aprēķinu metodikas, dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem nepieciešams iesniegt kopības lēmumu, kas pieņemts Likumā noteiktajā kārtībā.

Plašāka informācija par dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanas kārtību un formu (t.sk. kopsapulces protokolu un aptaujas veidlapu paraugi) pieejama RNP interneta vietnē: https://rnparvaldnieks.lv/lv/klientiem/kopibas_lemumu_pienemsana/, kā arī konsultāciju jautājumos par dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanu un palīdzību dokumentu noformēšanā iespējams saņemt konkrētajai dzīvojamajai mājai piesaistītajā RNP iecirknī, vēršoties pie jurista, apmeklētāju pieņemšanas laikos: pirmdienās no plkst.14.00 līdz 19.00, pirms tam veicot pierakstu interneta vietnē https://apmekle.rnparvaldnieks.lv/ vai jebkurā no RNP klientu apkalpošanas centriem.

 

#2345 Kārlis 2018-10-31 15:46:45
Labdien. Jautājums par kanalizāciju. Dome sūta vēstules ar norādījumu, ka būtu jāsakārto kanalizācija, jo no 2021.gada vairs nevarēs būt izsmeļamās bedres, vietējās kanalizācijas pie mājām. Cilvēkiem nav naudas, lai pieslēgtos centrāliem tīkliem vai uzstādītu bio tvertnes. Ir izskanējusi informācija, ka būšot ļoti lieli naudas sodi tiem, kuri nepildīs norādījumu. Vai tā ir tiesa? Paldies.

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Apsaimniekošanas pārvaldes vēstulēs tiek sniegta informācija, ka saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu un Ministru kabineta 27.06.2017. noteikumiem Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” nekustamajos īpašumos esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas no 01.01.2019. līdz 31.12.2021. būs jāreģistrē Rīgas pilsētas pašvaldības decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzskaites datu bāzē un jānodrošina to uzturēšana un apsaimniekošana, lai novērstu vides piesārņojumu.

Tas nozīmē, ka decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam būs jānodrošina, lai neattīrīti notekūdeņi netiktu novadīti apkārtējā vidē, un vēlākais līdz 31.12.2021. jāsakārto decentralizētās kanalizācijas sistēma, jo no 01.01.2022. nekustamā īpašuma īpašnieks būs atbildīgs par to, lai viņa īpašumā esošā decentralizētās kanalizācijas sistēma darbotos atbilstoši vides aizsardzības prasībām.

Normatīvajos aktos nav noteikta obligāta prasība nekustamo īpašumu ar lokālo kanalizācijas sistēmu pievienot centralizētajam kanalizācijas tīklam, bet Ministru kabineta 27.06.2017. noteikumos Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” ir noteiktas prasības īpašnieka īpašumā esošajās notekūdeņu kanalizācijas sistēmās, kuras nav pievienotas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētajam kanalizācijas tīklam, un šādu sistēmu reģistrācijas kārtība. Minētās prasības decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem jānodrošina līdz 31.12.2021.

Ja īpašuma tuvumā ir izbūvēts pilsētas centralizētais kanalizācijas tīkls, veicot vienreizēju ieguldījumu, īpašniekam ir iespēja (bet tas nav obligāti!) savā nekustamajā īpašumā esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu pārbūvēt un pievienot nekustamo īpašumu centralizētajam kanalizācijas tīklam.

Informāciju par kārtību, kādā tiek veikta nekustamā īpašuma pievienošana centralizētajam kanalizācijas tīklam, var saņemt SIA “Rīgas ūdens” Klientu apkalpošanas centrā – Brīvības ielā 49/53, Rīgā, LV-1010; tālrunis uzziņām: 80002122, e-pasts: klienti@rigasudens.lv.

Rīgas pilsētas pašvaldībā pašlaik tiek izstrādāti decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites un kontroles kārtības saistošie noteikumi, kuros nav paredzēti naudas sodi par to, ka īpašnieka īpašumā ir decentralizēta kanalizācijas sistēma (izsmeļamā bedre, vietējā kanalizācija utt.), ja tā tiks ekspluatēta atbilstoši vides aizsardzības prasībām.

 

#2344 Jānis 2018-10-31 09:57:04
Sveiki. Nesen salūza ūdenskrāns un vērsos pie apsaimniekotāja ar lūgumu atsūtīt meistaru, uz ko man atbildēja, ka tas nav viņu kompetencē. Dzīvoju Akmeņu ielā daudzdzīvokļu mājā. Man īsti nav saprotams, kura iestāde, ko dara? Gadījumā, ja krāns sabojājies no, piemēram, ūdens padeves vai kvalitātes, tad tas attiecas uz apsaimniekotāju tiešākā veidā. Lūdzu skaidrot šādas situācijas, jo ne mazums cilvēkiem mēdz būt šādu problēmu.

Atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likuma 3.panta otrās daļas 2.punktam atsevišķā īpašuma elementi ir inženiertīkli un inženierkomunikācijas līdz kopīpašuma stāvvadiem – inženiertehniskā aprīkojuma elementi (tai skaitā virtuves aprīkojums, ventilācijas ierīces, tualetes, dušas un vannas aprīkojums), bez kuriem kopīpašumā esošās dzīvojamās mājas daļas elementi var funkcionēt patstāvīgi. Atbildība par dzīvokļa īpašuma atsevišķo elementu tehnisko stāvokli gulstas uz dzīvokļa īpašnieku, nevis mājas pārvaldnieku.

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (turpmāk – RNP) sniedz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojumus, ievērojot labas pārvaldīšanas principus, kā arī spēkā esošos normatīvos aktus. RNP nodrošina:

  1. māju koplietošanas telpu un piesaistītās teritorijas kopšanu, mājas tehniskā stāvokļa uzturēšanu un uzlabošanu;
  2. pakalpojumu sniedzēju (ūdensapgāde, apkure, atkritumu izvešana u.tml.) ikmēneša rēķinu apkopošanu un rēķinu sagatavošanu klientiem;
  3. mūsdienīgu tehnoloģiju uzturēšanu un ieviešanu klientu apkalpošanai;
  4. u.c. pārvaldīšanas uzdevumus mājas kopīpašumā.

RNP nodrošina dažādus pakalpojumus dzīvokļa īpašumā, tajā skaitā santehniķa, elektriķa un namdara pakalpojumus, savukārt jāvērš uzmanība, ka minēto darbu izpilde ir maksas pakalpojums.
RNP vortāla www.rnparvaldnieks.lv sadaļā Pakalpojumi – Esošajiem klientiem ir pieejams maksas pakalpojumu uzskaitījums, ko RNP nodrošina saviem klientiem. Apmaksa par šiem pakalpojumiem ir jāveic uzreiz pēc darbu veikšanas, un tā tiek iekļauta kārtējā mēneša rēķinā.

Lai pieteiktu RNP maksas pakalpojumu, dzīvokļa īpašniekam jāzvana uz vienoto informatīvo tālruni: 8900 vai personīgi vērsties jebkurā no RNP klientu apkalpošanas centriem, līdzi ņemot personas identitāti apliecinošu dokumentu.

Ņemot vērā to, ka minētajā situācijā nav norādīta konkrēta dzīvojamās mājas, tajā skaitā dzīvokļa adrese, nav iespējams sniegt papildus skaidrojumu par iesniedzēja pieteikuma izpildi/neizpildi. Maksas pakalpojumus RNP sniedz tikai saviem klientiem, tādēļ nevar sniegt skaidrojumu par citu pārvaldnieku sniegtajiem pakalpojumiem saviem klientiem.

 

#2343 Bruģis 2018-10-30 14:07:49
Sveicināti! Sakiet lūdzu, ko Rīgas domes Satiksmes departaments dara ar veco bruģi, ko noņem? Vai privātpersonām ir iespēja pieteikties to iegādāties? Paldies!

Rīgas domes Satiksmes departaments (Turpmāk – Departaments) nenodarbojas ar bruģa tirdzniecību. Ja no ielām kaut kur tiek noņemts bruģis, tad tas tiek uzglabāts SIA “Tilts” (noslēgts līgums), lai vēlāk to izmantotu ielu remontdarbiem.

Visticamāk, persona interesējas nevis par vēsturisko zviedru bruģi (Vecrīgas ieliņu bruģis), bet gan parasto betona bruģi, ko Departaments demontē no ietvēm ielās, kurās tiek veikta seguma atjaunošana. Departaments noslēdzot līgumu par seguma atjaunošanu ar konkrētu būvuzņēmēju paredz, ka viss demontētais materiāls ir būvuzņēmēja īpašums, izņemot, protams, vēsturiskos granīta bortakmeņus un granīta bruģi – tas tiek nodots glabāšanā jau minētajā SIA “Tilts”, kur pēc vajadzības – remontējot vai atjaunojot ielas ar vēsturisko segumu Departaments var to izmantot.

Ja ir interese par demontētā betona bruģa iegādi, tad ir jāsazinās ar attiecīgo būvdarbu veicēju.

 

#2342 Oskars 2018-10-29 15:45:26
Labdien! Ēbelmuižas parkā ir ierīkots spēļu laukums, paldies par to, bet nav apgaismojuma. Vai tas tiks uzstādīts?

Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija 2017.gadā ir uzstādījusi jaunu tipveida bērnu rotaļu un vingrošanas laukumu Ēbeļmuižas parka teritorijā. Parka teritoriju apsaimnieko SIA “Rīgas meži” un parka teritorijā apgaismojumu uztur Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas gaisma”. Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas gaisma” ir apzinājusi darba apjomus un izmaksas apgaismojuma izbūvei visā Ēbelmuižas parka teritorijā, ieskaitot bērnu laukumu.

Gadījumā, ja tiks rasts finansējums, apgaismojums var tikt izbūvēts 2019.gada laikā. Pašlaik nav plānu izbūvēt atsevišķu apgaismojumu bērnu laukumam.

 

#2341 Liene 2018-10-26 13:19:13
Labdien, mans jautājums ir par satiksmes organizēšanu pie Rīgas 182.pirmsskolas izglītības iestādes, jo katru rītu un vakaru vedot/izņemot savu bērnu no bērnudārzu iekļūstu konfliksituācijās – iela, kas iet gar šo izglītības iestādi ir ļoti šaura un vietas automašīnām izmainīties nav, var saprast vecākus, kuri savus bērnus ved šādā lietainā un aukstā laikā ar auto, taču ļaujot divvirzienu kustību uz šīs ielas tas rada pilnīgu bardaku. Turklāt vēl blakus esošā 60.vidusskola arī noslogo kustību, jo arī tur vecāki ved bērnus uz skolu. Sakiet vai tiešām Rīgas dome nevarētu mēģināt atsavināt pustukšo autostāvvietu tieši pie bērnudārza, kas ļautu organizēt īslaicīgu auto novietošanu netraucējot citiem satiksmes dalībniekiem vai dzīvojamo māju iedzīvotājiem vai vismaz pārveidot piebraucamo ielu par vienvirziena, kas arī būtu atvieglojums! Paldies!

Rīgas domes Īpašuma departaments informē, ka radio klausītāja ir aizskārusi problēmu, kas ir ļoti aktuāla arī daudzviet citās Rīgas dzīvojamās apkaimēs, kur iekškvartālu ceļi tiek izmantoti vieglā autotransporta tranzītplūsmai, lai piekļūtu iekškvartālā esošiem objektiem, un kuros izteikti trūkst zemes automašīnu novietošanai, t.sk. īslaicīgai novietošanai pie skolām un bērnudārziem.

Arī konkrētais jautājums ir par piekļūšanu padomju laikā uzbūvēta dzīvojamā rajona iekškvartālam, kur izvietojusies pašvaldības izglītības iestāde (Rīgas 182.pirmsskolas iestāde). Iesniedzējas pieminētajai šaurajai ielai, kur nevar izmainīties autotransports, līdzīgi kā citos iekškvartālos, nav (nekad nav bijis) ielas statusa, tas ir tikai iekškvartāla ceļš, kas šķērso vairākus privātīpašumus. Rīgas pilsētas pašvaldība jau kādu laiku ir apzinājusi šo problēmu attiecībā uz konkrēto iekškvartālu un šobrīd strādā pie jautājuma kompleksa risinājuma.

 

#2340 Linards 2018-10-25 15:19:31
Sveiki. Maskavas ielā, pretim ēkai 444 tiek nocirsti koki. Kam tie traucē? Kāpēc tas tiek darīts?

Rīgas pilsētas būvvaldē 21.04.2018. tika saņemts iesniegums no pašvaldības teritorijas apsaimniekotāja ar lūgumu teritorijas kopšanas nolūkā atļaut cirst 14 papeles, jo koki ir bojāti, dendroloģiski mazvērtīgi un ilgtermiņā neperspektīvi. Koku ciršana Maskavas ielā tiek īstenota, saskaņā ar 27.04.2018. Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas lēmumu Nr. 18 1.3.2. Paredzams, ka minēto koku ciršana uzlabos drošības apstākļus Maskavas ielā.

 

#2339 iedzīvotājs 2018-10-25 10:16:53
Labdien. Kad tiks remontēti iekšpagalmi Berğos? Kuras adreses tās varētu būt? Juglā Veldres ielā ir daudz veco lauzuma vietu, kuras ir iesēdušā. Kāpēc netiek labots? Jauku vakaru.

Berģu apkaimē nav iekškvartālu piebraucamo koplietošanas ceļu, kas atbilstu Iekškvartālu piebraucamo ceļu un teritoriju seguma atjaunošanas programmas kritērijiem. Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija 2018.gada sezonā veica iekškvartālu remontdarbus piebraucamajiem pagalma ceļiem Veldres ielā. Veldres iela tiek regulāri apsekota un vajadzības gadījumā tiek veikts bedrīšu remonts. Lai novērstu visus brauktuves defektus, kas neapdraud satiksmes drošību, nepieciešams veikt Veldres ielas seguma atjaunošanu. 2019.gadā nav plānota Veldres ielas seguma atjaunošana

 

#2338 Atis 2018-10-25 09:59:04
Labrīt! Pirms laika tika solīts, ka tiks sakārtota Mūkusalas iela, tā saucamā promenāde. Neredzu, ka būtu kas darīts? Vai projekts ir atcelts, vai mainījušies termiņi?

Pilsēta turpina strādāt pie Mūkusalas labiekārtošanas projekta. Patlaban notiek būvprojekta izstrāde atbilstoši meta konkursā paredzētajām idejām. Paredzēts, ka būvprojekts būs izstrādāts nākamgad, un no tā būs atkarīgs arī laika grafiks, kādā projekts tiks ieviests.

0 Komentāri
Inline Feedbacks
View all comments

Aktualitātes